IMÁDSÁGOK A SZENTLÉLEKHEZ

Ima a Szentlélekhez

      Ó Szentlélek, az atya és a Fiú szubsztanciális Szeretete, teremtetlen Szeretet, aki az igazak lelkében lakozol, szállj le rám egy új Pünkösddel, add meg nekem az ajándékaid, gyümölcseid, kegyelmed bőségét, egyesülj velem, lelkem legédesebb Jegyese. 
      Teljesen neked szentelem magam: árassz el, sajátíts ki egészen. Légy átható fény, ami megvilágosítja értelmemet, édes indítás, ami vonzza és irányítja akaratomat, természetfeletti energia, ami erőt ad testemnek. Tedd teljessé bennem a tisztulás, a megszentelődés és a szeretet művét. Tégy engem tisztává, átlátszóvá, egyszerűvé, igazzá, szabaddá, békéssé, édessé, nyugodttá, a fájdalomban is szelíddé, lángoljak Isten és a testvérek iránti szeretettől. 
      Jöjj, ó éltető Lélek, erre a nyugtalan társadalomra, és újítsd meg a föld színét; te adj irányt az új rendelkezéseknek, add meg nekünk a békédet, azt a békét, amelyet a világ nem tud megadni. Állj Egyházad mellett, adj neki szent papokat, buzgó apostolokat. Szelíd sugallataiddal ösztönözd a jó lelkeket, édes gyötréseddel a bűnös lelkeket. Légy felfrissülés a szenvedő és megpróbált lelkeknek, erő és segítség a megkísértetteknek, fény azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában élnek. 

Sr. Carmela dello Spirito Santo, Scritti indediti

KÖNYÖRGÉS A SZENTLÉLEKHEZ

Szentlélek! Fő jó! Szent neved
Borítsa lángba szívemet!
Tüzednek édes lángja fennen
Lobogjon vígan én felettem.
Ébresszen bennem szent kegyed
Szerelmes, élő, nagy hitet!

Világíts át, Te, drága Fény,
Nehogy sötétben haljak én.
Te szent árnyékod hűvösítsen,
Hogy idegen tűz ne hevítsen.
Szívemnek kertje élni fog,
Ha hull rá égi harmatod.

Fő Vigasz, várom jöttödet,
Csókold életre lelkemet.
Ajándékaid, mint a tenger,
S Nélküled koldus csak az ember.
Itt van szívemnek kelyhe, Te
Pünkösd borával töltsd tele!

Add, ha parancsod megjelen,
Katonaként én megtegyem.
Te jó tanácsod hadd vezessen,
Különböztessek jól, helyesen.
Szent értelmedet ha adod:
Felismerem akaratod.

Arany folyam vagy, Bölcsesség,
Szerelmed csókja bennem ég,
És így a szívem tudja, érez:
Milyen jó vagy Te és mily édes.
Szemem mindig csak Rád tapad::
Igazság Lelke csak Te vagy!

Megígérted, jó Jézusom:
E vendéget én megkapom.
A szívem várja vágyva, halkan,
Őt várja ez az üres barlang.
Boldog lesz, majd ha áldva jő:
Örökre nálam marad Ő!
Amen.

Veni Sancte! - Ima a Szentlélekhez

Jöjj Szentlélek Úristen!
Helyettesítsd csendes nyugalommal,
A bennünk lévő feszültséget.
Helyettesítsd csendes bizalommal,
A bennünk lévő aggodalmat.
Helyettesítsd erős hittel,
A bennünk lévő félelmet.
Helyettesítsd kegyelem édességével,
A bennünk lévő keserűséget.
Helyettesítsd ragyogó fényeddel,
A bennünk lévő sötétséget.
Helyettesítsd szerető melegeddel,
A bennünk lévő hideget.
Helyettesítsd fényességeddel,
A bennünk lévő éjszakát.
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal,
A bennünk uralkodó hideg telet.
Egyengesd ferdeségünket.
Vedd el büszkeségünk élességét,
De mélyítsd el alázatosságunkat.
Gyújtsd meg szeretetünk tüzét,
De oltsd ki szenvedélyeink tüzét.
Tedd, hogy úgy lássuk magunkat,
Ahogy Te látsz minket.
Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod.
Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint:
"Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!" 
  
Kérjük együtt a Szentlélek kiáradását, és segítségét ez évi munkáinkhoz!

Amen

Emésztő vágy 

Marton Marcell kármelita atya imája

 Az én vágyam:
Szeretni és megszerettetni Istent!
Szeretni és megszerettetni Jézust!
Szeretni és megszerettetni a Szűzanyát!
Szeretni és megszerettetni minden emberfiát!
Az az én egyetlen vágyam:
Hogy ne legyen vágyam, csak Isten!
Ó add, ó add ezt Szentlélek Isten!
Élj bennem Szeretet-Isten!
Te élj bennem, Te szeress bennem,
Te cselekedj bennem;
Minden Te légy bennem!
Add nekem Jézust egészen Szentlélek Isten!
Teljek meg Veled Isten!
Ne legyen más bennem, csak Isten!
Te, Te, Szeretet-Isten!
Jöjj, jöjj, jöjj Szeplőtelen!
Takarj be fehér köd, édes Szeplőtelen!
Takarj be múltat, jelent, jövőt, mindent,
az egész életet, testet, szívet, minden embert:
drága Szeplőtelen!
Hozd le az eget, gyógyíts minden sebet!
Teheted: Tied Jézus!
Teheted: Tied a Mennyország!
Tied az Isten, Tied a Szentháromság!
Anyánk vagy, Isten Anyja!
Kezedben minden ember boldogsága!
Ó boldogságos,Szeplőtelen Szűzanya!
Ave, ave, ave Maria, Immaculata!

Maradj velem! 

Jöjj, Szentlélek, válaszd testemet templomoddá! Jöjj, és maradj velem mindenkor! Tölts el bensőséges szeretettel Jézus Legszentebb Szíve iránt, hogy teljes szívemmel, egész lelkemmel, minden érzületemmel és teljes erőmből szolgáljak neki. Neked ajándékozom testem és lelkem összes képességeit. Uralkodj minden szenvedélyemen, érzelmemen és indulatomon! Vedd el értelmemet és akaratomat, emlékezetemet és fantáziámat! Ó, Szeretet Lelke, tölts el bőségesen hatékony kegyelmeiddel! Öntsd belém erényeid teljességét, növeld hitemet, erősítsd reményemet, gyarapítsd bizalmamat, és gyullaszd fel szeretetemet! Árassz el hét ajándékod, gyümölcseid és boldogságaid bőségével! Legszentebb Szentháromság, lelkem legyen a szentélyed! Ámen. (XII. Pius pápa)


 Ó, végtelen Szeretet
 
 Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg nekem
az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten
gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem!
Nálad nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De egyesíts
önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval
mindig egyesüljek!

Szentlélek szólítások

Jöjj, Szentlélek, tölts el engem!
Az Atya Lelke, éltess engem!
A Fiú Lelke, válts meg engem!
Ó, örök Szeretet, hass át engem!
Tüzeddel gyújts lángra engem!
Fényességeddel világosíts meg engem!
Eleven forrás, itass engem!
 Bűneimtől tisztíts meg engem!
A visszás korszellemtől távolíts el engem!
Vigasztalásoddal enyhíts engem!
Keneteddel erősíts meg engem!
Kegyelmeddel vezess engem!
Angyalaid által oltalmazz engem!
Tőled elszakadni soha ne hagyj engem!
Szentlélek-Isten, hallgass meg engem!
Kegyelmed sugara érintsen meg engem!
Az erények áramával árassz el engem!
Kegyelmeiddel bátoríts engem!
Gyümölcseiddel üdíts fel engem!
A gonosz ellenségtől védj meg engem!
A végső harcra kenj föl engem!
Halálom óráján támogass engem!
Utána pedig vonj magadhoz engem!
Hogy minden szentekkel egyetemben
Dicsérjem az Atyát, a Fiút és Téged,
Ó, szelíd Vigasztalóm, örökké. 
Ámen.