EVANGÉLIUMI ELMÉLKEDÉS A KIVÁLASZTOTTSÁGRÓL

Ó emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben isteni ismeretednek ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk föl hirdetett igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és a szerint cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert Te vagy lelkünk és testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és legszentebb, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen.

Abban az időben néhány farizeus jött Jézushoz, és figyelmeztették: „Sietve távozzál innen! Heródes meg akar ölni.” De ő ezt válaszolta: „Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, ördögöket űzök, és gyógyítok ma és holnap; csak harmadnapra fejezem be. De ma, holnap és holnapután tovább kell járnom utamat, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül. Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de te nem akartad. Meglátjátok, elhagyott lesz házatok. Mondom nektek: Nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok: Áldott, aki jön az Úr nevében!”
(LK 13,31-35)

Elmélkedés:
A farizeusokkal és az írástudókkal a legtöbbször úgy találkozunk az evangéliumi történetekben, mint akik szembefordulnak Jézussal, próbára akarják őt tenni, belekötnek tanításába és cselekedeteibe (pl. szombati gyógyítások). Mégse vonjunk le róluk általánosító következtetést, hiszen éppen a mai evangéliumban találkozunk olyan farizeusokkal, akik arra figyelmeztetik Jézust, hogy az uralkodó, Heródes az életére tör. E gyilkos szándék sem állíthatja azonban meg Jézust, hogy folytassa útját Jeruzsálem felé, és teljesítse küldetését, amit a mennyei Atya bízott rá. Jézus nem a vesztébe rohanó őrült, hanem pontosan tudja, hogy a próféták sorsa vár rá és ezt a küldetését teljesítenie kell.
Ezekben a napokban az a feladata, hogy hirdesse Isten országának örömhírét. Nemsokára pedig azzal teljesíti be az Atya által rábízott küldetést, hogy feláldozza életét, de a halála utáni harmadnapon az Atya feltámasztja őt a halálból. Ez Jézus útja, ezt járja végig. Isten az én utamat is kijelölte. Azt kéri, hogy Krisztus evangéliuma szerint éljek, őt szeressem a legjobban és neki szolgáljak embertársaimban. Küldött és kiválasztott vagyok. Ez a kiválasztottság nem azt jelenti, hogy különb vagyok másoknál, hanem azt, hogy Isten megbízik bennem.
© Horváth István Sándor


“Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. 
Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők,
 hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. 
Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. 
Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. 
Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.”

Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája – Pál levele a rómaiakhoz 12:15-18


 Az „Ellenállhatatlan Kilenced”

Ezt imádkozta Pio atya azokért, akik segítségét és közbenjárását kérték az Úrnál, és bensőségesen csak „az ő ellenállhatatlan kilencedének” nevezte. Ezen egyszerű szavak végigimádkozását követően árasztotta Isten a Pio atyához zarándokló és imádságát kérő sok-sok ezer hívőre – és hitetlenre is – kegyelmének csodálatos jeleit.

Imádkozásának módja:
Kilenc napon keresztül mindennap imádkozzuk el a Kilenced mindhárom tételét.

A Kilenced:
1. Jézusom, Te mondád: „Kérjétek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek.” Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet, hogy:…
Miatyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…
Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Ámen.

2. Jézusom, Te mondád: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”
Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy:…
Miatyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…
Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Ámen.

3. Jézusom, Te mondád: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”
Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy:…
Miatyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…
Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlenek iránt. Légy irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és a mi gyöngéden szerető Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmet!Szent József, Úr
Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk! 
~ mi hozzátehetjük: Szent Pio atya, kérünk, imádkozd te is velünk kedves imádat!.

 
 
EVANGÉLIUMI ELMÉLKEDÉS AZ ÜDVÖZÜLÉSRŐL

Szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak
a követelménye és szükséglete szerint.
Add meg, Uram, a lelkiismeretnek azt a tisztaságát, amely csak
a te sugallatodat érzi és fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat. 
Szemem homályos, nem látom jeleidet.
Csak Te tudod élessé tenni fülemet, tisztává tenni szememet, megtisztítani és megújítani szívemet. 
Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál és hallgassam a szavadat. 
Amen.

~ Napi Evangéliumi imája ~

Egy név szerint meg nem nevezett személy az üdvösségre jutók számáról kérdezi Jézust a mai evangéliumban. Az illető valószínűleg nem tartozott Jézus tanítványi köréhez, különben erről említést tett volna Lukács evangélista. A furcsa kérdés arra utal, hogy a kérdező most találkozhatott először Jézussal. Egy tanítványnak inkább az a fontos, hogy ő maga üdvözülni fog-e és nem az, hogy szám szerint hányan jutnak az üdvösségre. Engem sem elsősorban az üdvözültek száma érdekel, hanem az, hogy én eljuthatok-e az üdvösségre, és mit kell tennem ennek érdekében. Jézus szavaiból kiderül, hogy nem elég dicsekedni azzal, hogy valaki ismeri őt vagy hallgatja tanítását, hanem személyes kapcsolatban kell élni vele.
Sok ember számára a vallásosság gyermekkori emlék. Egykor szüleiktől kaphattak valamilyen vallásos nevelést, talán a hittanórák alkalmával megtanultak néhány dolgot. Talán még valami jó emlékük is maradt a templommal kapcsolatban. Persze ez még kevés, de talán lehet rá építeni.
Jézus a következőket mondja: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak” (Lk 13,24). A Hit évében az Egyház a lehető legszélesebbre tárja azt a szűk kaput, a hit kapuját, amelyen át az üdvösségre juthatunk. Ha én már megtaláltam, segítsek másoknak is, hogy megtalálják a hit kapuját!
© Horváth István Sándor
Uram, Istenem! 

Ha igaznak tartom magam, te nem tudsz nekem semmit sem ajándékozni.
Ha el akarom magammal hitetni, hogy tökéletes vagyok, 
elzárom magamat kegyelmi ajándékaidtól. 
Ha elégedett vagyok önmagammal, te nem tudsz jobbá tenni.
Ha őszinte vagyok magamhoz és beismerem előtted bűneimet, 
Te megajándékozol engem a bocsánattal és az üdvösséggel.
Uram, adj szívembe őszinte bűnbánatot, hogy irgalmad felemeljen.
Nevelj engem arra, ne az emberek tetszését keressem és ne tőlük várjam az elismerést, 
hanem neked engedelmeskedjek, s méltó legyek arra, hogy gyermeked vagyok.
 Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

Amen
TÚRMEZEI ERZSÉBET ~ ŐSZI ZSOLTÁR

 Hetek óta egy zsoltárvers kísér,
ha ösvényemre sárga levél lebben,
ha őszi lombon át sugár ragyog:
"Éneklek az Úrnak egész életemben.
Zengedezek az én Istenemnek,
amíg vagyok."

"Amíg... amíg..." Levelek, évek hullnak.
Meddig zengedezhetek még az Úrnak?
Meddig dicsérhetem?
Meddig magasztalhatja énekem?

"Ma!" - érkezik a felelet
utamra a perdülő leveleken.Reggeli ima ~ amelyet a Szűzanya diktált Padre Pionak

   Ó Mária, a megtestesült Igének Szülője és a mi legédesebb Anyánk, 
itt vagyunk lábaid előtt, mialatt felvirrad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. 
Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valónkat, bennünk minden a Tied legyen: 
értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. 
Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a Te Jézusod életét.
  Ó Mennyek Királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a Te anyai sugallataiddal, add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen!

  Ó Jóságos Anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja és a Te Szíved vágyakozva folytonosan kéri! 

Amen. 


A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, 
 kétségbeesést és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani.
 Sokan vannak a világban, akik egy darabka kenyérre éheznek, 
de még többen olyanok, akik csak egy kis szeretetre.

Teréz anya

 
 
EVANGÉLIUMI ELMÉLKEDÉS A MUSTÁRMAG TANÍTÁSRÓL
 
 Urunk, Jézus, Te úgy szerettél bennünket, hogy egykor életedet adtad értünk, 
s úgy szeretsz minket, hogy most is nekünk adod magad. 
A veled való élet biztosítja számunkra azt a szabadságot, amely megteremti a szeretet légkörét, 
hogy szabadon szerethessük Istent és embertársainkat.
 Te szabadon, minden kényszer és minden félelem nélkül adtad oda életedet, 
hogy megismerhessük a Te végtelen, határtalan szereteted. 
Taníts bennünket arra, hogy mi is szabadon és nagylelkűen ajánljuk fel életünket 
Isten és az emberek szolgálatára! 
Amen.

~ Napi Evangéliumi imája
 
A mai evangéliumban Jézus példabeszédet mond a mustármagról és a kovászról. Mindkét hasonlat Isten országának növekedését mutatja be. A kicsiny mustármag hatalmas fává terebélyesedik, és a kevés kovász ~ élesztő ~ megkeleszti a tésztát. Az Isten országa pontosan így növekszik folyamatosan s lesz egyre nagyobbá. Az Egyház történetében soha nem volt olyan, hogy a keresztény közösség alkotta volna a társadalom legnagyobb részét. A keresztények mindig csak kevesen voltak, de tanúságtevő jelenlétük minden korban kovászként hatott, segítve hogy minél többen rátaláljanak a hit igazságára.
A két példabeszéd nem azt emeli ki, hogy milyen nagy a különbség a kezdetekkor és a későbbi időkben, hanem azt hangsúlyozza, hogy az Isten országa folyamatosan növekszik. Gyarapszik még akkor is, ha Jézusnak vannak ellenfelei, akik rosszallásukat fejezik ki időnként. Az emberi szembenállás ugyanis nem állíthatja meg Jézust sem abban, hogy csodákat tegyen, sem abban, hogy hirdesse Isten országának örömhírét. Jézus evangéliumának hallgatása és tanításának megvalósítása által bennem is növekszik az ország.
Az Isten országa elválaszthatatlan Krisztus személyétől, aki által növekszik és elválaszthatatlan az Egyháztól, amelyben megvalósul. Közösségben kell maradnunk Krisztussal és az Egyházzal. Ennek legmélyebb kifejezése a szentáldozás, az Eucharisztia vétele. Az eucharisztikus közösségben megtapasztalhatjuk, hogy Isten köztünk van.
© Horváth István Sándor


Jézus szent szíve, minden jónak forrása, 
imádlak Téged, hiszek Benned szeretlek 
 Téged és bánom minden bűnömet.


Pio atya ~  A lélek békéjéről 
 
A békesség a szellem egyszerűsége, a lelkiismeret derűje, a lélek nyugalma, a szeretet köteléke. A békesség a rend, a bennünk lévő harmónia, szüntelen öröm, ami a jó lelkiismeret tanúságából születik, annak a szívnek szent örvendezése, amelyben Isten uralkodik. A békesség a tökéletesség útja, vagy még inkább: a békében található meg a tökéletesség. A démon pedig, aki mindezt nagyon jól tudja, minden erejét beveti, hogy elvegye békességünket. A léleknek csak egy dolog miatt kell szomorkodnia: ha megbántotta az Istent. De még ezen a ponton is legyünk nagyon óvatosak: bánnunk kell hibáinkat, de békés fájdalommal, mindig bízva az isteni irgalomban. Óvakodjunk bizonyos szemrehányásokkal és lelkiismeret-furdalásokkal szemben, ezek leggyakrabban az ellenségtől jönnek, hogy megzavarják Istenben való békénket. Ha a lelkiismeret-furdalás és a szemrehányások alázatosabbá és buzgóvá tesznek a jócselekedetekre, anélkül, hogy elvesztenénk bizalmunkat Istenben, biztosak lehetünk benne, hogy Istentől jönnek. De ha megzavarnak, félénké, gyanakvóvá, lustává, hanyaggá tesznek, akkor biztosra vehetjük, hogy a démontól jönnek; űzzük  hát őket, és találjunk menedéket az Istenbe vetett bizalomban.
 
~ Pio atya ~  
1887-1968)
Olasz kapucinus pap, stigmatizált.

 
 
Adj Uram humorérzéket, hogy jókedvű lehessek,
hogy megértsem, ha csupán tréfáról van szó.
Add, hogy érjenek kis örömök az életben,
s ezeket tudjam megosztani másokkal.
Adj tiszta lelket, érzékenyt minden iránt,
ami tiszta és nemes.
Olyan lelket, mely a gonosz láttán nem retten meg,
hanem keresi az eszközöket mindent újra helyrehozni.
Olyat, mely nem nyafog és sosem panaszkodik.
S végül add, hogy jó legyen az emésztésem,
de legyen is mit emésztenem. 

~ Mórus Szent Tamás ~Jézus Szentséges Szíve 

Pio Atya imája

Jézus szent szíve, minden jónak forrása, imádlak Téged,
 hiszek Benned szeretlek Téged és bánom minden bűnömet.
Neked ajándékozom az én szegény szívemet. 
Tedd alázatossá, tisztává és minden kívánságodnak megfelelővé.
Add jóságos Jézusom, hogy én Benned és Te énbennem élj.
Védj meg (veszedelemben) veszélyben, vigasztalj a szenvedésben, 
őrizd meg testem egészségét, add áldomást minden művemre, 
és a szent halál kegyelmét add meg nekem.
 
Pió atya
 
Imádkozd ezt az imát reggel, este gyakran napközben is, templomba szentáldozás után, 
és majd közelebb fogsz jutni Jézushoz.
 Ö nekünk emberek az Atya és a Fia és a Szentisten szeretetének forrása.
Add azt imát tovább és próbáld meg szereteteidet ennek a napi elmondására buzdítani.
 Az Úr akarja, hogy a Földön minden ember imádkozza ezt az imát. 
Különösen az ifjúság és a gyerekek. 
Imát a pápa jóváhagyta és ajánlja is.

Pio atya imája szentáldozás után
 
Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek.
Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled.
Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem: nélküled lankad buzgóságom.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom - nélküled sötétségben járok.
Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat.
Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek.
Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig veled akarok lenni.
Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.
Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is lelkem, azt kívánom számodra a vigasz helye és a szeretet fészke legyen.
Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban: múlik az élet, közeledik a halál és szükséges megkettőzni az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon.
Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések: mennyire szükségem van Rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján.
Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van Rád. Add, hogy úgy felismerjelek, mint a tanítványok a kenyértöréskor: az eucharisztikus egyesülés legyen világosság, mely megtart engem; legyen egyetlen boldogsága szívemnek.
Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is a szentáldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által.
Maradj velem Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet.
Maradj velem, Uram, Téged kereslek, a Te lelkedet, a Te szereteted, a Te irgalmadat, a Te szívedet, mert szeretlek Téged és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szerethesselek az örökkévalóságban.
'ÁLDJON MEG BENNETEKET AZ ÚR ÉS MENETELJETEK BÉKÉSEN!'

Amen.

~ Böjte Csaba ~


Október 23. és 25. között tartotta XXI. plenáris ülését a Pápai Családtanács Rómában. Az összejövetel résztvevőit pénteken fogadta a pápa. A család: szeretetközösség, amely a házasságon alapul, védelmezi a gyermekeket és az időseket – emelte ki beszédében.
A család életközösség, amely önálló egység. Amint Boldog II. János Pál pápa írta Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdításában: a család nem az azt alkotó személyek összessége, hanem szeretetközösség. Az a hely, ahol megtanulunk szeretni: az emberi élet természetes központja.
Olyan emberekből áll, akik szeretnek, párbeszédet folytatnak, feláldozzák magukat a másikért, óvják az életet, különösen a gyengébbekét. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a család a világ és a történelem motorja. Mindenkinek a családon belül, az otthon melegében, a testvérekkel, édesanyával, édesapával együtt felnőve fejlődik a személyisége.
A család az a hely, ahol nevet, szeretetet kapunk, ahol megtanuljuk a párbeszéd és a személyek közötti kommunikáció művészetét. Itt ébredünk rá saját méltóságunkra, megtanuljuk elismerni – főleg, ha keresztény nevelést kapunk – minden ember méltóságát, különös tekintettel a betegekre, a gyengékre, a kitaszítottakra. Mindez a család-szeretetközösség elismeréséért kiált ma, az egyén jogait hangsúlyozó világunkban.
A második szempont, amelyre a Szentatya fölhívta a figyelmet: a család alapja a házasság, amely a férj és a feleség szabad döntésére és hűséges szerelmére épül. A párkapcsolatban és a családban felmerülő nehézségek és próbatételek hozzájárulnak ahhoz, hogy növekedjünk a jóságban, az igazságban és a szépségben.
Osztozni mindenben, önfeláldozásban és örömökben, számítás nélkül: ezt a tapasztalatot tanulhatják meg a fiatalok szüleiktől és nagyszüleiktől. Az Istenbe vetett hit élménye ez, a kölcsönös bizalomé, szabadságé és életszentségé, ami nem más, mint önmagunk hűséges és áldozatos odaajándékozása az élet minden napján.
A családi élet két legtörékenyebb szakasza: a gyermekkor és az időskor – tért rá beszéde harmadik részére Ferenc pápa. Az a társadalom, amely magára hagyja a gyermekeket és kirekeszti az időseket, kitépi gyökereit és elhomályosítja jövőjét. A kicsinyek és az idősek gondozása a civilizáltság jele – hangsúlyozta.
A család az evangelizáció nagyon fontos része. „Az igazi keresztény családokat a szekularizált világ fölismerheti a hűség, a türelem, az életre való nyitottság, az idősek tisztelete révén. Mindennek titka Jézus jelenléte a családban. Tisztelettel és bátorsággal felvértezve kínáljuk föl mindenkinek a házasság és a család szépségét, amelyet megvilágít az evangélium” – buzdított a Szentatya. Majd hozzátette: „figyelemmel és szeretettel forduljunk a nehéz helyzetben lévő családokhoz, azokhoz, akiknek el kell hagyniuk földjüket, a szétesett családokhoz, akiknek nincs otthonuk vagy munkájuk, vagy sok más okból szenvednek; a válságban lévő házastársakhoz vagy azokhoz, akik már különváltak. Mindenkihez közel akarunk lenni”.
Ferenc pápa végül kifejezte: a Pápai Családtanács most lezárult plenáris ülése értékes hozzájárulást adhat a jövőre esedékes rendkívüli püspöki szinódushoz, amelyet a család témájának szentelnek.

Forrás ~ Internet

IMA A SZENTLÉLEKHEZ

~ Szent Ágoston imája ~

Lélegezz bennem Szentlélek,
Hogy szentül gondolkozzam.
Működj bennem Szentlélek,
Hogy én is szent lehessek.
Vonzd a szívemet, Szentlélek,
Hogy csak szentet szeressek.
Erősíts meg, Szentlélek
Hogy a szentet megőrizzem.
Így vezess engem, Szentlélek,
Hogy mindenkor szent lehessek
  


  
Pio atya ~  A lélek békéjéről 

Jézus szent szíve, minden jónak forrása, 
imádlak Téged, hiszek Benned szeretlek 
 Téged és bánom minden bűnömet.

  „A békesség a szellem egyszerűsége, a lelkiismeret derűje, a lélek nyugalma, a szeretet köteléke. 
A békesség a rend, a bennünk lévő harmónia, szüntelen öröm, ami a jó lelkiismeret tanúságából születik, annak a szívnek szent örvendezése, amelyben Isten uralkodik. A békesség a tökéletesség útja, vagy még inkább: a békében található meg a tökéletesség. A démon pedig, aki mindezt nagyon jól tudja, minden erejét beveti, hogy elvegye békességünket. A léleknek csak egy dolog miatt kell szomorkodnia: ha megbántotta az Istent. De még ezen a ponton is legyünk nagyon óvatosak: bánnunk kell hibáinkat, de békés fájdalommal, mindig bízva az isteni irgalomban. Óvakodjunk bizonyos szemrehányásokkal és lelkiismeret-furdalásokkal szemben, ezek leggyakrabban az ellenségtől jönnek, hogy megzavarják Istenben való békénket. Ha a lelkiismeret-furdalás és a szemrehányások alázatosabbá és buzgóvá tesznek a jócselekedetekre, anélkül, hogy elvesztenénk bizalmunkat Istenben, biztosak lehetünk benne, hogy Istentől jönnek. De ha megzavarnak, félénké, gyanakvóvá, lustává, hanyaggá tesznek, akkor biztosra vehetjük, hogy a démontól jönnek; űzzük  hát őket, és találjunk menedéket az Istenbe vetett bizalomban.”
 

~ Pio atya  ~ 

1887-1968
Olasz kapucinus pap, stigmatizált.

 
ADD URAM
 
Add Uram, hogy jó lehessek,
sohase gyűlöljek, csak szeressek,
virágot lássak télben, hóban,
ne higgyek a rosszban, csak a jóban.
 
A kenyérnek falatját megbecsüljem,
a szenvedők könnyét töröljem,
a holnaptól sose féljek,
az embereknek jobb jövőt reméljek.
 
Uram, ki fönt vagy a Mennyekben,
úgy tudjak hinni rendületlen,
hogy mindig jó lehessek,
sohase gyűlöljek, csak szeressek. Lelkem és egész bensőm, ébredj rá, mivel tartozik egész lényem az Úrnak.
 Valóban, Uram, azért, mert teremtettél és szeretetedért teljesen adósod vagyok. 
Mert megváltottál, teljesen neked tartozom. 
Mert olyan nagyot ígérsz nekem, teljesen adósod vagyok. 
Annál is többel tartozom szeretetedért, amennyivel több vagy nálam,
 akiért feláldoztad s akinek ígéred magadat. 
Amen.

~ Napi Evangéliumi imája

A természeti katasztrófák, az emberi szerencsétlenségek vagy tragikus halálesetek láttán sokan kérdezik: Miért történt mindez? Egyesek egyenesen lázadnak Isten ellen: Miért engedte meg ezt az Isten? Az ószövetségi időkben elterjedt volt az a nézet, hogy a baj, a szerencsétlenség azért éri az embert, mert bűnös. E következtetés azonban nem minden esetben igaz az életben, hiszen közismert bűnös emberek jómódban élnek, míg a becsületesen dolgozó embereket egyik baj után a másik éri. E problémával foglalkozik Jób könyve, amelynek egyik tanulsága az, hogy a bajokkal Isten próbára tesz minket, ugyanakkor az újjászületés lehetőségét is megadja. Erről a lehetőségről tanít a fügefa esete a mai evangéliumban.
Jézus a bűnbánatra szólított fel. A bűnbánat, a megtérés annak jele, hogy az ember elfogadja Isten országát. A bűnbánatra való hívás mindig időszerű. Egyesek ugyan próbálnak késlekedve választ adni az isteni hívásra, de ez mindig kockázatos. Amikor megbánjuk bűneinket és Isten eltörli azokat a szentgyónásban, egy új utat nyit számunkra, új lehetőséget ad nekünk, új reményt önt belénk. Bűnösségünk tudatában nem kell rettegve menekülnünk Isten elől, hanem éppen ellenkezőleg, azzal a bizalommal közeledhetünk felé, hogy megbocsát. Teremjük a bűnbánat és a jócselekedetek gyümölcseit!
© Horváth István Sándor

Túrmezei Erzsébet ~ MA IS

Ma újra rád csodálkozom.
Újra megérint toborzó szavad.
Átzeng tovatűnt évszázadokon,
ahogyan nem az erőseket,
magabiztosakat hívogatod,
csak a kicsiket, megterhelteket,
gyengéket, fáradtakat,
aki magának is teher,
aki már senkinek se kell,
az kell neked.
Volt-e valaha kívüled vezér,
aki így toborzott sereget?!
Századok tűnnek. Vén földünk forog.
Letűnnek vezérek, diktátorok,
Ember alkotta rendszerek...
De Teneked ma is van sereged.

 

Teréz anya - Uram, akarod?


Uram, akarod a kezemet,
hogy ez a nap a rászoruló szegények
és betegek megsegítésével teljen?
Uram, neked adom ma a kezemet.

Uram, akarod a lábamat,
hogy a mai nap azok látogatásával teljen,
akiknek barátra van szükségük?
Uram, ma neked adom lábamat.

Uram, akarod ma a hangomat,
hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal,
akik a szeretet szavát szomjazzák?
Uram, neked adom ma a hangomat.

Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap
a magányosok szeretetével múljon el,
mert hiszen ők is emberek?
Uram, ma neked adom a szívemet.


 

Teréz anya - Öröm


Az öröm imádság, az öröm erő.
Az öröm háló, amellyel lelkeket foghatunk.
Isten szereti az örvendező imádságot.
A legjobb módja, hogy Istennek hálát adjunk:
ha dolgunkat örömmel tesszük.
A szerető szív vidám szív.
Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek;
hogy miattuk elfelejtsz örülni a feltámadt Krisztusnak.
Mindnyájan Istenhez vágyódunk, a mennyországba,
de hatalmunkban áll, hogy már most és itt nála legyünk a mennyben,
s minden pillanatban boldogságban részesüljünk.
Ez azt jelenti:
szeressünk úgy, ahogyan ő szeret,
segítsünk, ahogyan ő segít,
adjunk, ahogyan ő ad,
szolgáljunk, ahogy ő szolgál,
mentsük meg az embert,
ahogyan ő megment minket,
huszonnégy órán át vele legyünk,
és a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjük.

Teréz anya ~  Az élet himnusza

Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan!
Az élet szép – csodáld meg!
Az élet boldogság – ízleld!
Az élet álom – tedd valósággá!
Az élet kihívás – fogadd el!
Az élet kötelesség – teljesítsd!
Az élet játék – játszd!
 Az élet vagyon – használd fel!
Az élet szeretet – add át magad!
Az élet titok – fejtsd meg!
Az élet ígéret – teljesítsd!
Az élet szomorúság – győzd le!
Az élet dal – énekeld!
Az élet küzdelem – harcold meg!
Az élet kaland – vállald!
Az élet jutalom – érdemeld ki!
Az élet élet – éljed!


“Ne mondd, hogy nincs időd semmire! 
A te napod sem rövidebb mint Michelangelo, Pasteur, 
Teréz anya, Leonardo da Vinci, Albert Einstein vagy Jézus napja!”
 


IMA A HAZÁÉRT

Én Uram, Istenem, vigyázz ránk!
Ne hagyjad elveszni a Hazát!
Sírva kér két szemünk,
Irgalmazz minekünk!
Emeld fel magadhoz Nemzetünk!

Szeretet fénye ég bennünk!
Míg élünk hiszünk és remélünk!
Vigyázz ránk, nyújtsd kezed,
Oltalmazd népedet
Az ősi Magyar Nemzetet!

Szűzanyánk Szeplőtlen Mária,
Hozzád száll sok magyar sóhaja,
Kérd értünk Fiadat,
Megváltó Urunkat,
Védje s őrizze Országunkat!

Mig igaz magyar él a földön,
Ne hagyjuk, hogy a rossz legyőzzön
Bármi volt, bármi lesz,
A magyar magyar lesz,
Így éled újjá a Nemzet.

Amen.
 
 
BOLDOGASSZONY ANYÁNK

Boldogasszony anyánk
régi nagy pátrónánk,
Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról édes hazánkról
ne felejtkezzél el
szegény magyarokról.
 
  Ó Atyaistennek
kedves szép leánya
Krisztus Jézus anyja
Szentlélek mátkája:
 
nyisd fel az egeket
sok kiáltásunkra,
anyai palástod
fordítsd oltalmunkra!
Magyarországról édes hazánkról
ne felejtkezzél el
szegény magyarokról! 
 
 Kegyes szemeiddel
tekinsd meg népedet
segísd meg áldással
Magyar nemzetedet.
 
Sírnak és zokognak
árváknak szívei
hazánk pusztulásán
összetört lelkei.
Magyar országról
édes hazánkról
ne felejtkezzél el
szegény magyarokról!
 
 Jézus fiad előtt
hajts térdet érettünk,
mert ha nem cselekszel
egy lábig elveszünk!
 
Dícséret dicsőség
legyen az atyának
a te Szent fiadnak
s Szentlélek mátkádnak.
Magyarországról
édes hazánkról
ne felejtkezzél el
szegény magyarokról.

Amen.


Teréz anya imája a kereszt alatt
 
Szabadíts meg, ó, Jézus,
a vágytól, hogy szeressenek,
a vágytól, hogy magasztaljanak,
a vágytól, hogy tiszteljenek,
a vágytól, hogy dicsőítsenek,
a vágytól, hogy előnyben részesítsenek,
a vágytól, hogy kérjék véleményemet,
a vágytól, hogy helyeslésre leljek,
a vágytól, hogy népszerű legyek;
a félelemtől, hogy megaláznak,
a félelemtől, hogy megvetnek,
a félelemtől, hogy megütnek,
a félelemtől, hogy megrágalmaznak,
a félelemtől, hogy elfelejtenek
a félelemtől, hogy bántanak,
a félelemtől, hogy kigúnyolnak,
a félelemtől, hogy meggyanúsítanak!  

Amen
Túrmezei Erzsébet ~ Az ÚrJézus fái

Ott a kedves őszi
napsugárba kint,
gyümölcstől hajol meg
a fák ága mind.

Gazdagon, bőséggel
termett meg mindenik.
Hű kertészünk szíve
úgy örül nékik.

Az Úr Jézus fái
emberéletek.
Én is az ő kedves
fája lehetek.

Kertjébe fogadta
kicsiny életem,
S csupán egy a vágyam
azóta nekem:

Hogyha majd megérint
ősz hideg szele,
állhassak előtte
gyümölccsel tele.


ÉGI ÉDESANYÁNK A SZŰZANYA ÁLDÁSÁVAL ÉLETRE HÍVÓDOTT ÚJABB TESTVÉROLDALUNK ~ A 'KERESZTÉNY NŐ' ~ OLDAL A KERESZTÉNY NŐ ÉRTÉKEIRŐL ÉS A NŐI SORSOKRÓL.

'A nő élete, hivatása - nem rózsa egészen,
de nem is kereszt csupán - együtt mind a kettő.'

~ Ruschek Antal

A linkre kattintva megtekinthető az Oldal és a Honlap

Teréz anya ~ Az élet himnusza

Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan!
Az élet szép – csodáld meg!
Az élet boldogság – ízleld!
Az élet álom – tedd valósággá!
Az élet kihívás – fogadd el!
Az élet kötelesség – teljesítsd!
Az élet játék – játszd!
Az élet vagyon – használd fel!
Az élet szeretet – add át magad!
Az élet titok – fejtsd meg!
Az élet ígéret – teljesítsd!
Az élet szomorúság – győzd le!
Az élet dal – énekeld!
Az élet küzdelem – harcold meg!
Az élet kaland – vállald!
Az élet jutalom – érdemeld ki!
Az élet élet – éljed!
 
BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA ÜNNEPE

XVI. Benedek pápa 2011. május 1-jén boldoggá avatta és ünnepét október 22. napjában jelölte meg.

IMÁDSÁG

Urunk, Jézus Krisztus, aki elestél az ember bűnének súlya alatt,
és fölkeltél, hogy magadra vállald és eltöröld, add meg nekünk, gyenge embereknek az erőt, hogy hordozni tudjuk mindennapi keresztünket, és fölkeljünk eleséseinkből, s elmondjuk a következő nemzedékeknek üdvözítő hatalmad Evangéliumát.

~ II. János Pál pápa


 Elmélkedés ~ A keresztény virrasztásról

Amikor Jézus az ő végső időkben várható második eljöveteléről beszél tanítványainak, a virrasztást és az éberséget köti lelkükre. A keresztény virrasztás tehát nem más, mint Jézus visszatérésének várása és az arra való lelki felkészülés. A világ sokszor elvonja figyelmünket erről a végső találkozásról, végső célunkról. Ez az éberség elvesztését jelenti, amikor az ember megfeledkezik arról, hogy találkoznia kell az Úrral. A bűnben élő ember csak a jelennek él, s nem gondol sem a jövőre, sem bűnös cselekedeteinek következményére.
Jézus arra tanít minket, hogy legyünk mindenkor készek jövetelére és a számadásra. Ennek szemléltetésére a szolgák várakozását említi, akik nem tudják előre, mikor fog uruk megérkezni. A hit, a remény és a szeretet a mi lelkünk égő mécsesei, amelynek lángját őriznünk kell. A keresztény éberség nem engedi kialudni a lángot. Ugyanakkor az állandó várakozás állapotában is vagyunk. Nem láthatjuk még színről-színre Istent, hanem várjuk a vele való találkozást. Oktalanság volna részünkről, ha azt gondolnánk, hogy nem kell vele találkoznunk, és nem kell számot adnunk neki életünkről. A várakozás olajával tápláljuk lelkünk lángját!
Még egy figyelmeztetés kívánkozik ide. Ne üljünk fel azoknak a híreszteléseknek, amelyek a világvége közeli bekövetkeztét jósolják! Főként akkor ne adjunk hitelt az ilyeneknek, ha napra pontosan megmondják, mikor fog bekövetkezni.
© Horváth István Sándor

  
Uram, Isten, igaz, hatalmas és türelmes bíró, 
ki jól tudod, milyen gyarló és álnok az ember; 
légy erősségem, hogy minden bizalmamat beléd vethessem,
 mert nem elég biztonság nekem a lelkiismeretem. 
Te tudod, amit én nem tudok, s ezért illő, hogy ha dorgálnak,
 megalázkodjam és szelíden mindent elviseljek. 
Bocsásd meg nekem kegyelmesen, hogy annyiszor nem tettem ezt, 
és add meg nekem a nagyobb türelem ajándékát.

~ Napi Evangéliumi imája


Evangéliumi  elmélkedés az anyagi javakról...

Az anyagi javakhoz való helyes hozzáállásról és az anyagiasság veszélyeiről tanít Jézus. Figyelmeztetéseit az előzi meg, hogy valaki egy családi örökségi vita eldöntését kéri tőle, de ő nem akar döntőbíró lenni a kérdésben, távol tartja magát attól, hogy anyagi ügyekben ítéletet alkosson. Beszédének lényege a következő: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete” (Lk 12,15).
A pénz utáni sóvárgás, a mohóság, a vagyonszerzés vágya, a kapzsiság azért bűn, mert ellenkezik a felebaráti szeretet törvényével és elfordítja az ember szívét Istentől. Egyesek a földi gazdagságban bizakodnak és minden igyekezetükkel gazdagodni szeretnének. Szívüket elzárják a nagylelkű Isten és a szükséget szenvedő emberek elől.
Jézus példabeszéde rávilágít a kapzsiság lényegére: egyrészt a minél nagyobb vagyon megszerzésének vágyára, másrészt az ahhoz való ragaszkodásra. Aki ily módon a földi kincsekhez köti magát, elfelejti a legfőbb emberi célt, az üdvösséget. Jézus más utat, a lelkiekben való gazdagodást ajánlja tanítványainak.
Az ostoba ember szerint egy nagyobb vagyon megszerzése kellő jólétet biztosít számára, de arra nem gondol, hogy bármikor eltávozhat az életből, és akkor teljesen hiábavaló volt a fáradozása. A pénz hiába tölti meg zsebeinket, ha jócselekedetek hiányában üres marad a szívünk, és nem lesz olyan kincsünk, ami a mennyországban is annak számít. Jézus ajánlása szerint az a leggazdagabb ember, akinek semmire sincs szüksége, mert Isten az ő gazdagsága.
© Horváth István Sándor

Áldd meg kezem, simogasson,
Áldd meg szám, hogy vigasztaljon,
Áldd meg szívem úgy szeressen,
Viszonzást már ne keressen.
Áldd meg minden gondolatom,
Benne Fényként az ragyogjon,
Isten az, ki Él mindenben s ki elhiszi
ÉLHET BENNE!
Amen.


Uram!

Engedd, hogy bizalmam megnyugvást találjon akaratodban,
 hogy tetteim összhangban legyenek parancsaiddal.
Engedd, hogy szolgálatom megfeleljen, s hogy minden tettem a Te tetszésed szerint legyen! 
Engedd, hogy tőled mindig segítséget kapjak, amely Szent és Határtalan.
Nevedre kérlek, amelynek fénye beragyogja az eget és a földet, tégy engem arra képessé, 
hogy alávessem akaratomat annak, amit Te rendeltél nekem.
Uram, segíts, hogy IGAZ ember lehessek.
Adj nekem lelki szemet, hogy életem körforgásában MINDIG meglássam és megértsem a te Egységedet.
Kérlek téged, Uram, hogy erőddel és hatalmaddal, 
amely átfog mindent, ami az égen és a földön van, mutasd meg szolgáidnak az egyenes utat, 
ismerjék fel egységedet és egyetlen voltodat.
Amen.
 
 
BOLDOG SÁNDOR ISTVÁN FELAJÁNLÓ IMÁJA

Uram Jézus !

Neked ajánlom fel a mai nap minden imádságát, 
munkáját,örömét, csalódását, szenvedését.
Add meg nekem és minden munkás testvéremnek
a kegyelmet, hogy úgy gondolkozzunk, mint te.
Veled imádkozzunk, dolgozzunk és veled éljünk!
Add hogy teljes szívünkből szeressünk téged,
s mindenütt, minden erővel neked szolgáljunk !
Jöjjön el a te országod közénk, a gyárakba, a családokba.
Ismerjenek és szeressenek téged mindenütt és mindenkor.
Ments meg minket a bajtól és a bűntől!
Legyen kegyelmed azokkal, akik veszélyben forognak.
A munkában meghaltak békében nyugodjanak.

Ámen

~ Sándor István felajánló imája,
amit neveltjeivel minden nap elmondott

 
A zsidó törvények szerint minden étkezés előtt kezet kellett mosni, ennek
elsősorban egészségügyi okai voltak. Napjainkban mi is így tesszük, a
betegségek vagy fertőzések megelőzése érdekében alaposan megmossuk
kezünket. Jézus ezt a törvényi előírást nem teljesíti, - miként az
evangélium beszámol erről - amikor vendégül látja őt a farizeus. A
vendéglátó farizeus nehezményezi ezt, hiszen számára, mint minden farizeus
számára a mózesi törvények aprólékos megtartása volt a legfontosabb. Ezt
követően Jézus, aki valóban átlépte a törvények határát, felhívja a
farizeus figyelmét arra, hogy a rászorulók segítése szintén szerepel a
törvényben, és ez sokkal fontosabb szabály, mint a kézmosás.
Lukács evangélista olyan nem zsidó közösségeknek írja evangéliumát,
akiknél nem volt jellemző a szegények segítése. A történettel arra
buzdítja őket, hogy lépjék át korábbi hagyományaik határát és osszák meg
javaikat másokkal. A rászorulók és a szegények támogatása a kezdetektől
fogva hozzátartozott a keresztény közösség életéhez, és éppen ez volt az
egyik jele annak, hogy valaki a krisztusi közösséghez tartozott.
Szívünk jóságának egyik jele az, ha az önzés határát átlépve, megosztjuk
másokkal javainkat. Ne kényszerből, hanem önzetlen szeretetből tegyük ezt!
Még a legkisebb jócselekedet is Krisztusnak tett jócselekedet.
© Horváth István Sándor

 
Elmélkedés 
Isten szeretetéről tanúskodik, hogy időnként figyelmezteti a helyes útról
letérő embert. Néha egy személyt küld, aki világosan megmondja, hogy
milyen következményei lesznek annak, ha valaki ragaszkodik bűnös életéhez.
Máskor a világos emberi szó helyett valamilyen jel szolgál
figyelmeztetésként, amelyet már nehezebb észrevenni, illetve értelmezni.
De ezek az isteni jelek is azt szolgálják, hogy megváltoztassuk életünket.
Aki viszont semmibe veszi Istent és az ő törvényeit, annak semmiféle jel
sem számít, s mindenféle figyelmeztetést semmibe vesz. A Bibliában, mind
az ószövetségi, mind az újszövetségi részben ennek történetét láthatjuk.
Amikor a mai evangélium szerint a tömeg jelet kér Jézustól, ő két
ószövetségi példát idéz fel. Jónás próféta és Dél királynője, aki
felkereste Salamon királyt, figyelmeztető személyek voltak kortársaik
számára. Jónás azért, mert Isten igéjét hirdette az embereknek. Prófétai
szavára az emberek bűnbánatot tartottak. Dél királynője pedig azért, mert
az isteni bölcsességre vágyakozott és képes volt hosszú utat is megtenni,
hogy hallgathassa a bölcs király szavait. Jézus személye még a két
ószövetségi alaknál is nagyobb. Ő Isten küldötteként jött a világba, hogy
az embereknek hirdesse a megtérést és az isteni bölcsességet. Lukács
evangélista azért hangsúlyozza Jézus nagyságát, hogy a hallgatóságot arra
késztesse, hogy nyitottak legyenek Jézus tanítása iránt és készséges
szívvel fogadják azt. E szándék felém is irányul. Felismerem-e Jézusban a
jelet? Bűnbánatra indít-e tanítása? Hallgatok-e szavára?
© Horváth István Sándor