Loyolai Szent Ignác imái

'Az imádság csak az egyik módja az Isten dicséretének;
 minden teendőnkben és munkánkban meg kell találnunk Istent.
Aki minden Isten nagyobb dicsőségére tesz, annak minden imádság.'

'Őrizd meg minden dologban a lélek szabadságát.
 Ne kacsintgass az emberek felé, hanem legyen a lelked annyira szabad, 
hogy mindig meg tudd tenni az ellenkezőjét is!'

Loyolai szent Ignác ~ A teljes önátadás imája

Vedd el, Uram, egész szabadságomat.
Vedd el emlékezetemet, vedd el értelmemet,
vedd el egész akaratomat.
Amim van és amit birtokolok, Te ajándékoztad nekem.
Most teljesen és egészen visszaadom neked és átadom,
 hogy Te irányítsd akaratod szerint.
Csak szereteteddel ajándékozz meg kegyelmedben,
 és gazdag leszek, s már nem keresek semmi mást.
Ámen..

Szent Ignác ~ Jézus, árassz el teljességeddel!

Jézus, árassz el teljességeddel!
Tested és véred legyen ételem és italom!
Szenvedésed és halálod legyen erőm és életem!
Jézus, Te velem vagy, így mindent megkaptam.
Kereszted árnyéka legyen keresett menedékem.
Ne engedd, hogy elfussak, felajánlott szereteted elől,
És őrizz meg a gonosz hatalmától!
Mindennapi kis halálaimat ragyogja be szereteted fénye!
Hívj engem állandóan, amíg el nem érkezik az a nap,
Amikor szentjeiddel örökké dicsőíthetlek Téged!
Amen.

Krisztus lelke, szentelj meg engem...


Krisztus lelke, szentelj meg engem.
Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg engem.
Krisztus szenvedése, erősíts meg engem.
Ó édes Jézus, hallgass meg engem.
Szent sebeidbe rejts el engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled.
A gonosz ellenségtől, oltalmazz meg engem.
És juttass el Magadhoz engem.
Hogy szentjeiddel dicsérjelek téged.
Mindörökkön örökké. 
Amen.Loyolai szent Ignác áldozópap ~ ünnepe július 31.

A spanyolországi Loyolában született 1491-ben. A királyi udvarban élt és katonáskodott. 1521-ben Pampelona várának védelmében megsebesült. Számára a hosszas ágyhozkötöttség életfordulót eredményezett. A monserati kolostorban életgyónást végzett, azután egy Manresa melletti barlangban vezekelve írta lelkigyakorlatos könyvét. Egy szentföldi zarándoklat után kezdte meg iskoláinak végzését. 1534-ben hat társával megalapította a Jézus társaságot, amely az újkor egyik legeredményesebb rendje. Termékeny apostoli munkát végzett mind írásaival, mind pedig tanítványainak oktatásával, akik az Egyház megújulásában elévülhetetlen érdemeket szereztek. Rómában halt meg 1566. július 31-én. Sírja a római Il Gesu jezsuita templomban van.

Könyörgés

    Jézusunk, engedd, hogy napról napra hűségesebben kövessünk! 
Pontosabban értsünk, engedelmesebben járjunk nyomodban!
 Hallgass meg, Urunk!

    Életed minden perce a színtiszta engedelmességgel dicsőítette meg az Atyát!
 Hadd legyen ez a mai napunk ilyen színtiszta engedelmesség, ilyen Isten-dicsőítés! 
Hallgass meg, Urunk!

    Formáld a jezsuita rendet szándékod szerint, hogy ma is egészen akaratodat keressék! 
Áldd meg a lelkigyakorlatvezetőket, a sajtóban, a lelkipásztorkodásban működőket!
 Vezess hozzájuk olyan fiatalokat, akik ezen az úton akarnak szentté válni!
 Hallgass meg, Urunk!

    Tedd termékennyé a Szent Ignác lelkisége szerint haladó többi közösséget is! 
Óvd meg őket a viszályoktól, oszlasd el a félreértéseket közöttük, erősítsd meg őket olyan szilárd meggyőződéssel, amilyennel Szent Ignácot áldottad meg! 
Hallgass meg, Urunk!

    Hogy irántad való hűségünket mindnyájan naponta kifejezhessük a szerető figyelmesség imádságával, a folytonos hálaadással, a tökéletes szabadsággal, amely mindentől függetlenné tesz, 
hogy hozzád annál erősebben ragaszkodjék!
 Hallgass meg, Urunk! 

Forrás ~ Internet

EVANGÉLIUM

'Hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely minden fajta halat összefogott. Amikor megtelt, felhúzták a partra, leültek, és a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványát pedig kidobták. Így lesz a világ végén is. Az angyalok kimennek majd, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és bedobják őket a tüzes kemencébe. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezeket?' Azt felelték neki: ,'Igen.' Ő pedig azt mondta nekik: 'Így tehát minden írástudó, aki járatos a mennyek országában, hasonló a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.' Történt pedig, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a példabeszédeket, eltávozott onnan.' Mt 13,47-53


Aranyszavú ~ Krizolog ~ Szent Péter püspök és egyháztanító ~ július 30.

380 körül Imolában Bologna mellett született. 424-ben Ravenna püspökévé választották. Mély értelmű és eredeti prédikációi miatt kapta az 'Aranyszavú' nevet. Egyike a legjelentősebb keresztény íróknak. Szoros kapcsolat fűzte Nagy Szent Leó pápához és a császári házhoz is. A tévtanító Eutychesszel szemben védelmezte a római pápák elsőségét. Imolában halt meg 450-ben.

Könyörgés

    Bocsásd meg minden bűnünket, amiket beszédünkkel vagy hallgatásunkkal követtünk el!
 Hogy csak akkor beszéljünk, ha kell, és ne hallgassunk, amikor beszélnünk kellene!
 Hallgass meg, Urunk!
  
  Köszönjük, hogy tanúid lehetünk!
 Add, hogy minden képességünkkel, tudásunkkal, egész életünkkel odaadóan szolgálatodra legyünk!
 Hallgass meg, Urunk!
 
   Te hitelesítsd szavainkat azzal, hogy életünk legyen a fedezete! 
Mivel annyira gyöngék vagyunk, segíts a hiteles életben növekednünk! 
Hallgass meg, Urunk!
    
Tisztítsd meg szavainkat, hogy a Te irgalmadat hirdessék, 
mindig a hitet és reményt erősítsék, mindig vigasztaljanak és gyógyítsanak, Rólad beszéljenek! 
Hallgass meg, Urunk!
 
   Amikor szavaink elhagynak, és már nehéz a beszéd vagy az írás,
 add, hogy akkor tetteink vagy akár tehetetlenségünk tanúskodjon jóságodról! 
Hallgass meg, Urunk!
  
  Kérjük püspökeink és papjaink számára, hogy munkájuk nyomán is egyre többen találjanak rá arájuk bízottak közül saját hivatásukra és szánják magukat még teljesebben néped szolgálatára! 
Hallgass meg, Urunk! 

Forrás ~ Internet


'Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj'

Jaj nekem, anyám, hogy megszültél engem, a perlekedés emberét és viszály emberét az egész ország számára! Nem adtam kölcsönt, és nekem sem kölcsönöztek, mégis mindenki átkoz engem. Ha rátaláltam igéidre, eledelemmé váltak; igéd nekem örömöm és szívem vidámsága lett; mert a te nevedet viselem, Uram, Seregek Istene! Nem ültem a tréfálkozók körében, és nem vigadoztam; kezed súlya miatt egymagamban ültem, mert bosszúsággal töltöttél el engem. Miért lett fájdalmam örökké tartó, és sebem halálos? Nem akar meggyógyulni. Bizony, olyan vagy számomra, mint a csalóka patak, melynek nem állandó a vize. Ezért így szól az Úr: 'Ha visszatérsz, engedlek visszatérni, hogy színem előtt állhass; és ha előhozod az értékest az értéktelenből, mintegy az én szám leszel. Térjenek vissza ők hozzád, de te ne térj vissza hozzájuk! Ez előtt a nép előtt bevehetetlen ércfallá teszlek téged. Harcolnak majd ellened, de nem bírnak veled; mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak és megmentselek téged - mondja az Úr. - Megmentelek téged a gonoszok kezéből, és megváltalak az erőszakosok markából.' Jer 15,10.16-21
 
 EVANGÉLIUM

Hasonló a mennyek országa a kincshez, amelyet elrejtettek a szántóföldben. Egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki szép gyöngyöket keresett. Amikor talált egy sokat érő gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt. Mt 13,44-46A Miatyánk kifejtése

Ó, Szentséges Atyánk, teremtőnk, megváltónk, vigasztalónk, és aki a mennyekben vagy az angyalokban és a szentekben; te világosítsd meg Őket tudásukban, mert te vagy, Uram, a fényesség. Te gyújtasz szeretetre, mert te vagy, Uram, a szeretet; te töltöd el Őket bentlakásod által boldogsággal, mert te vagy, Uram, a legfőbb jó, az örök, akitől minden jó ered, s aki nélkül semmi jó nincsen. Szenteltessék meg a te neved: ragyogjon föl bennünk a te ismereted, hogy felismerjük, milyen a te jótéteményeid szélessége, ígéreteid hosszúsága, fönséged magassága és ítéleteid mélysége. Jöjjön el a te országod, hogy te uralkodjál bennünk kegyelmeddel és vezess bennünket a te országodba, ahol színed látása homálytalan, szereteted tökéletes, barátságod boldogságot árasztó, élvezésed örökké tartó. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,úgy a földön is,hogy teljes szívünkből szeressünk téged és szüntelenül reád gondoljunk, hogy teljes lelkünkből mindig utánad sóvárogjunk, hogy teljes elménkből minden szándékunkat feléd irányozzuk és mindenben a te tiszteletedet keressük, hogy végül minden erőnkből minden képességünket, lelkünk és testünk minden rezdülését a te szereteted szolgálatára fordítsuk és semmi másra;fele barátainkat úgy szeressük,mint önmagunkat,erőnkhöz képest iparkodjunk mindenkit szeretetre gyullasztani, mások szerencséjén nem kevésbé örülni,mint a magunkén, szerencsétlenségünkben Pedig részvéttel lenni irántuk, és senkit meg nem bántani. Mindennapi kenyerünket a te szerelmes Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust, add meg nekünk ma: annak a szeretetnek emlékezetére, megértésére és tiszteletére, mellyel irántunk viseltetett, és azokéra, amiket érettünk mondott, tett és szenvedett. És bocsásd meg vétkeinket: a te kibeszélhetetlen irgalmasságodért, szerelmes Fiad szenvedésének erejéből, s a Boldogságos Szűz és minden választottak érdeméért és közbenjárására. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek: és ha nem bocsátunk meg valamit egészen, add, Uram, hogy teljesen megbocsássunk; add, hogy az ellenséget igazán szeressük, s érettük nálad buzgón közbenjárjunk, senkinek rosszért rosszal ne fizessünk, s azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk. És ne így minket kísértésbe, se burkoltba, se nyilvánvalóba, se váratlanba, se tartósba. De szabadíts meg a gonosztól: a múlttól, a jelentől és a jövendőtől. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szentléleknek: Dicsérjük és felmagasztaljuk Őt mindörökké. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökké, Ámen. Dicsérjük és felmagasztaljuk Őt mindörökké.
 
Forrás ~ Internet
 
 
 
'Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk'

1Jn 4,7-16

'Szeretteim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. Ebben áll a szeretet. Nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mert ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelésül a mi bűneinkért. Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást! Istent soha nem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik, és szeretete tökéletes bennünk. Abból ismerjük meg, hogy benne lakunk, és ő mibennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. Mi pedig láttuk, és tanúságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte Fiát, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia,abban Isten benne marad, és ő Istenben. Mi, akik hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket. Szeretet az Isten; aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne.
'
 
 EVANGÉLIUM
 
Egy másik példabeszédet is mondott nekik: 'Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet egy ember megfogott, és elvetett a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb lesz más veteményeknél. Akkora fa lesz belőle, hogy jönnek az ég madarai és az ágai közt fészkelnek' [Dán 4,8k.18]. Azután egy másik példabeszédet mondott nekik: 'Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet egy asszony megfogott, és belekeverte három merőnyi lisztbe, amíg meg nem kelt az egész.' Mindezeket Jézus példabeszédekben mondta el a tömegnek. Példabeszéd nélkül semmit sem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott: 'Példabeszédekre nyitom ajkamat, kijelentem a világ alapítása óta elrejtett dolgokat' [Zsolt 78,2]. Mt 13,31-35

 

'Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. Ott vacsorát rendeztek neki. Márta felszolgált és Lázár is a vendégek közt volt. Mária vett egy font valódi nárduszból készült, drága olajat, megkente vele Jézus lábát és megtörölte a hajával, a ház betelt az olaj illatával. Az egyik tanítvány, az áruló Júdás, aki elárulta, méltatlankodott miatta: 'Miért nem adták el inkább az olajat 300 dénárért, s miért nem osztották szét a szegények közt?' De nem azért beszélt így, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a pénzt és eltulajdonította, amit rábíztak. Jézus így szólt: 'Hagyd békén! Hadd tegye, hiszen temetésem napjára teszi. Szegények mindig vannak veletek, de én nem leszek mindig veletek.' Amikor megtudták, hogy ott tartózkodik, a zsidók közül sokan elmentek, nemcsak Jézus kedvéért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. Erre a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert miatta sok zsidó elment oda, és hitt Jézusban.'  (Jn 12, -11)
 
 

Szent Márta emléknapja ~ július 29

'Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, eléje ment, Mária pedig otthon maradt. Márta akkor így szólt Jézushoz: 'Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is, bármit is kérsz Istentől, Isten megadja neked.' Jézus azt felelte neki: 'Testvéred fel fog támadni.' Márta így szólt hozzá: 'Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.' Jézus azt mondta neki: 'Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog és mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha. Hiszed ezt?' Márta azt felelte neki: 'Igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, aki a világba jön.' Jn 11,19-27

'Márta hite mindannyiunk számára példa. Testvére halála felett érzett szomorúságán átvilágít a Jézusba vetett hit. Erősítsük meg mi is a feltámadásba vetett hitünket. Kérjük Istent, adja meg a rendíthetetlen hit kegyelmét.'

 Elmélkedés

Mária sírva fakadt, bizonyára Márta is együtt könnyezett az érkező zsidókkal Lázár sírjánál. Jézus, látva a sírókat, szintén megindult, megrendült - egészen a lelke mélyéig. Az evangélista fontosnak tartja, ezért megismétli: Jézus lelkében megindulva ment a sírhoz. Elhiszem-e, hogy Jézus együttérez velem, ahogyan senki más? Hogy megrendül a lelke mélyéig, ha gyászolok? Pedig Ő mondta, hogy aki hisz benne, ha meghalt is, élni fog. Mégis velem sír. Mert ember vagyok - és mert Ő is valóságos ember. Mivel valóságos Isten is, ezért tud velem úgy együtt lenni, ahogyan senki. Minden fájdalmamat, bánatomat ismeri - és bennük velem van. Jézus, Isten egyszülött Fia, szűzi édesanya gyermeke, köszönjük, hogy velünk vagy a szenvedésben, velünk sírsz a gyászban, és hitünket erősíted a kilátástalanságban! Kérünk, add, hogy szeretteinkkel, akiket a halál elválasztott tőlünk, országodban örvendezve újra találkozhassunk!

Könyörgés

    Köszönjük, hogy barátaid lehetünk mi is, mint Szent Márta! 
Szenteld meg ezt az emberi kapcsolatot, hogy örök értékű legyen! 
Hallgass meg, Urunk!

    Legyen a te Titokzatos Tested kegyelmedből élő emberek szerető családja,
 ahová szívesen betérhet minden fáradt vándor! 
Hallgass meg, Urunk!

    Hogy öntudatos, önmagukkal kibékült nők és férfiak legyenek műved folytatóivá, 
amikor meg akarjuk érteni a Teljességet!
 Hallgass meg, Urunk!

    Hogy minden nemek közötti hátrányos megkülönböztetés is megszűnjön, 
és ne legyen akadálya többé Országod eljövetelének, titkaid kinyilvánításának! 
Hallgass meg, Urunk!

    Szenteld meg mindennapi munkánkat, hogy kezünk nyomán értékek teremjenek, 
és minden a Te dicsőségedet szolgálja! 
Hallgass meg, Urunk!

    Erősítsd meg örök életbe vetett hitünket, különösen olyankor, amikor szeretett hozzátartozónkat gyászoljuk! Hogy el ne felejtsük: Te vagy a Messiás, és valóban legyőzted a halált! 
Hallgass meg, Urunk!  
Forrás ~ Internet

EVANGÉLIUM

Történt pedig, hogy amikor továbbmentek, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Volt neki egy Mária nevű húga, aki az Úr lábához ülve hallgatta szavait, Márta pedig sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt, és így szólt: 'Uram! Nem törődsz vele, hogy a testvérem egyedül hagy engem szolgálni? Szólj már neki, hogy segítsen!' Az Úr ezt válaszolta neki: 'Márta, Márta! Sok mindenre gondod van és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha.' Lk 10,38-42Litánia Boldog János Pál pápához

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atya Isten, - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiú Isten,
Szentlélek Úristen,

Szentséges Szűz Mária, - Könyörögj érettünk!

Boldog János Pál,
Az Irgalmas Atyában elmerült János Pál,
A Megváltó Krisztussal egyesült János Pál,
A Vigasztaló Szentlélekkel eltelt János Pál,
A Szűzanyának teljesen felajánlott János Pál,
A szentek és boldogok barátja,
Szent Péter utóda és Isten szolgáinak szolgája,
Az igaz hitet tanító Egyház őre,
A jótanács atyja,
A keresztények egységét és
 az emberiség nagycsaládját szerető János Pál,

Az Eucharisztia buzgó szeretője,
A föld fáradhatatlan zarándoka,
Minden nép missziós atyja,
A hit, remény és szeretet tanúja,
Krisztus szenvedéseinek bátor részese,
A béke és a kibékülés apostola,
A civilizáció szeretetének szorgalmazója,
Az új evangelizáció szószolója,
Az alaposan megélt élet mestere,
Az életszentség céltudatos megélésének tanítója,
Az Isteni Irgalmasság pápája,
Az Egyház által felajánlott Szentmise főpapja,
Az egész nyáját az ég felé terelő pásztor,

A papok testvére és mestere,
Az Istennek szentelt személyek atyja,
A keresztény családok pátrónája,
A házastársak segítsége,
A meg nem született élet oltalmazója,
A gyermekek, árvák és elhagyottak oltalmazója,
A fiatalok barátja és tanítója,
A szenvedők jó szamaritánusa,
Az idősök és magányosak támasza,
Az igazság és emberi méltóság szószólója,
Az Istenben elmerült imádság hitvese,
A világ oltárain végbemenő liturgikus áldozat szeretője,
A nehéz munka megtestesítője,
Krisztus keresztjének szerelmese,
A hivatás teljesítésének példaképe,
A szenvedésben kitartó János Pál,
Az Istenben való élés és meghalás példaképe,

Te, aki megemlékezel a bűnösökről,
Az elveszettek útmutatója,
A bántalmazóknak megbocsátó atya,
Az ellenségek és elnyomók tisztelője,
Az elnyomottak védelmezője,
A munkanélküliek támogatója,
A hajléktalanok gondozója,
A foglyok látogatója,
A gyengék bátorítója,
Mindenkivel együttérző János Pál,

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, - kegyelmezz nekünk
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, - hallgass meg minket
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, - irgalmazz nekünk.
 
Imádkozzál érettünk, Boldog János Pál!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk: Irgalmas Istenünk, fogadd el ajándékul Boldog János Pál apostoli és hithirdetői életéért mondott köszönetünket, az ő közbenjárására add, hogy mi is növekedjünk az irántad való szeretetben, és bizalommal hirdessük minden embernek Krisztus végtelen szeretetét, Krisztus, a mi Urunk által! Amen

Imádkozzuk el kilenc napon át, II János Pál pápa közben fog járni a szándékunk beteljesüléséért.


'Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, azoknak, akik az ő végzése értelmében arra hivatottak, hogy szentek legyenek. Mert akiket eleve ismert, azokat eleve arra is rendelte, hogy hasonlók legyenek Fia képmásához, s így ő elsőszülött legyen a sok testvér között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat meg is hívta; és akiket meghívott, azokat megigazultakká is tette; akiket pedig megigazultakká tett, azokat meg is dicsőítette.' Róm 8,28-30EVANGÉLIUM

Hasonló a mennyek országa a kincshez, amelyet elrejtettek a szántóföldben. Egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki szép gyöngyöket keresett. Amikor talált egy sokat érő gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt. Hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely minden fajta halat összefogott. Amikor megtelt, felhúzták a partra, leültek, és a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványát pedig kidobták. Így lesz a világ végén is. Az angyalok kimennek majd, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és bedobják őket a tüzes kemencébe. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezeket?' Azt felelték neki: 'Igen.' Ő pedig azt mondta nekik: 'Így tehát minden írástudó, aki járatos a mennyek országában, hasonló a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.' Mt 13,44-52

 Imádság nagyszülőkért 

            Úr Jézus, aki Szent Joachim és Szent Anna lánya, 
Szűz Mária által születtél e világra, 
tekints szeretettel a nagyszülőkre! 

Oltalmazd meg őket! 
Add, hogy családjaikban a hit szilárd oszlopai legyenek,
 őrei a nemes gondolatoknak, őrzői a vallási hagyományoknak!

 Tedd őket bölcs és bátor tanítókká,
 hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek 
emberi és lelki tapasztalatuk gyümölcseit!

 Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat, 
hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét! 
Soha ne feledkezzenek el róluk és ne zárják ki őket,
 hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük! 
Amen.

  XVI. Benedek pápa imádsága

Szent Joakim és szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei ~ ünnepe  július 26

Szent Anna talán nem is sejtette, kit bízott gondjaira Isten, amikor Mária édesanyja lett. Becsülettel tette dolgát, hitre, imádságra nevelte lányát. Sokszor mi is csak később vesszük észre, milyen nagy dolgot tett velünk az Isten. Legyünk mindig hálásak Istennek.

Jézus Krisztus test szerinti nagyszüleinek, Szent Joakimnak és Szent Annának emléknapját tarja az Egyház. Az ő gyermekük volt a Boldogságos Szűz Mária. A II. századig visszamenő hagyomány nevezi meg a Boldogságos Szűz Mária szüleit. Szent Annát már a VI. századtól tisztelték Keleten, kultusza Nyugaton a X. században terjedt el. Szent Joakim tisztelete az újkorban fejlődött ki.

Könyörgés

    Köszönjük hosszú életünk minden napját!
 Hogy sokat láttunk és hallottunk az Örömhír beteljesedéséből! 
Adj éveinknek minden korban jó termést, érett gyümölcsöket! 
Hallgass meg, Urunk!

    Adj jó egészséget a nagyszülőknek, szép és tartalmas éveket, 
áldd meg őket azzal, hogy meg nem szűnő reménnyel nézzenek a jövőbe! 
Hallgass meg, Urunk!

    Áldd meg őket azzal, hogy reményeiket merjék az unokáikra alapozni!
 Lássák bennük a jövő zálogát, mivel a fiatalok is jó úton járnak! 
Hallgass meg, Urunk!

    Hallgasd meg sok nagymama és nagypapa imádságát, 
akik gyermekeik, unokáik megtéréséért könyörögnek!
 Hallgass meg, Urunk!

    Legyen ez az ünnep sok tiszta boldogság napja a nagyszülőknek
 és minden névnapját ünneplő testvérünknek is! 
 Hallgass meg, Urunk!
 
 Forrás ~ Internet

 
 EVANGÉLIUM
 
'A ti szemetek azonban boldog, mert lát, és a fületek, mert hall.
 Bizony, mondom nektek: Sok próféta és igaz vágyott látni, amiket ti láttok,
és nem látta, hallani, amiket ti hallotok, de nem hallotta.' Mt 13,16-17ZARÁNDOKOK IMÁJA

Uram, légy az utazó társasága,
irányadója az elágazásoknál!
Adj neki erőt, amikor elgyengül,
védelmezd veszély közben,
oltalmazd az út során,
adj árnyékot a nap hevében,
világíts a sötétségben,
nyújts vigaszt, mikor kedvét szegi
és szilárdítsd meg szándékában!

Amen

A zarándok imája

Simuljon előzékenyen lábunk alá az út,
és támogassa meg szél a hátunkat!
Arcunkat fürössze fényébe és melegébe a nap,
és bő eső itassa szomjas földjeinket!
Amíg újból nem látjuk egymást, Isten tartsa meg óvó tenyerén
szállásadóinkat és szeretteinket!
Ha pihenünk, hajoljon Isten hozzánk és tartson gyöngéden óvó tenyerén!
Urunk, segítsd lépteinket!

Amen.

Aki rohan, azt az idő szorítja, aki zarándokol, azt az idő tágítja.
Aki menekül, önmaga elől fut, aki zarándokol, önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik, aki zarándokol, saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít, aki zarándokol, teljessé lesz.
Aki kirándul, kikapcsolódik, aki zarándokol, bekapcsolódik.
Aki sétál, nézelődik, aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik, céltalan, aki zarándokol, célra talál.
Aki zarándokol, úton van. Aki zarándokol, jó úton van.

Szent Jakab apostol ~ július 25.
 
Július 25. Jakab apostol ünnepe. Azé a Jakabé, akit hasonnevű társától való megkülönböztetésül idősebbik vagy nagyobb Jakabnak (Jacobus Maior) hívnak. Jakab és öccse, János egy Zebedeus nevű ember fiai voltak. Halászok, mint András és Péter, és az elsők között szegődtek Jézushoz, aki a 'mennydörgés fiai'  nevet adta nekik (Mk 3.17). Jakab a tanítványok legbelsőbb köréhez tartozott, jelen volt az Úr színeváltozásánál, majd az Olajfák hegyén, a másik két kiválasztott, Péter és János társaságában. A hagyomány szerint i.sz. 44-ben Jeruzsálemben Heródes Agrippa nyakaztatta le hitéért. Egy másik hagyomány szerint Hispániába ment téríteni. Az Arany Legenda e két hagyományt kísérelte meg összeegyeztetni; tanítványai - így a legenda - egy angyal vezénylete alatt a már holt apostol tetemét kicsempészték Júdeából, és a távoli Spanyolhon Galícia nevű tartományába vitték. A néki tulajdonított ereklyék itt, a róla elnevezett Santiago de Compostelában nyugosznak. Szent „Iago” a spanyolok nemzeti szentje lett, sírja a középkorban a leghíresebb zarándokhely a Szentföld és Róma után. Compostela nevének születését megőrizte egy legenda. Eszerint elfeledett sírjának helyét a IX. században egy csillag mutatta meg (campus stellae, annyi mint 'csillagrét').

Jakab János apostol testvére, és az első az apostolok közül, aki életét adja Krisztusért. Szeretnénk figyelni az apostolokra, és utódaikra, püspökeinkre. Imádkozzunk azért, hogy püspökeink jó pásztorként vezessék a rájuk bízottakat.

Forrás ~ Internet

 EVANGÉLIUM
 
Akkor Zebedeus fiainak az anyja odament hozzá a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Jézus megkérdezte: 'Mit kívánsz?' Az így válaszolt: 'Rendeld el, hogy az én két fiam közül az egyik a jobbodon, a másik a balodon üljön országodban.' Jézus ezt válaszolta: 'Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én inni fogok?' Azt felelték neki: 'Tudunk!' Ő erre azt mondta nekik: 'A kelyhemből ugyan inni fogtok, de azt megadni, hogy a jobbomon vagy a balomon ki üljön, az nem az én dolgom. Az azoké, akiknek Atyám készítette.' Amikor a többi tíz meghallotta ezt, nagyon megharagudott a két testvérre. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt: 'Tudjátok, hogy azok, akik a nemzetek fejedelmei, azok uralkodnak rajtuk, és akik nagyok, azok hatalmaskodnak felettük. Köztetek azonban ne így legyen, hanem aki nagy akar lenni köztetek, az legyen a szolgátok, és aki első akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgálótok. Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.' Mt 20,20-28
URAM

Uram, hozzád térek.
Hadd halljam, amit te közölsz velem ,
teremtő Atyám, s megváltó Úr Jézus
és te, jóságos Szentlélek,
aki meg vigasztalsz életem ,
minden percében.

Tárd fel most Szentlelked által
Jézus akaratát szívemben,
hogy igédből tanuljak,
bűneimet megbánjam,
és életemben halálomban
Jézusban higgyek
növekedve ezáltal az életszentségben
Hallgass meg, Istenem.

Amen.

 
Árpádházi Szent Kinga szűz ünnepe ~  július 24.

Kinga az imádságban, a szegények szolgálatában tűnt ki királynéként is, szerzetesként is. Példája nyomán erősödjön imaéletünk, és keressük azt a módot, ahogy ma az igazáén rászorulókat megtalálhatjuk, és őket segíthetjük.

V. Béla imádsága termést hozott gyermekeiben. Isten, aki kiválaszt, és aki eltervezi életutunkat. Ezt az Isteni akaratot keresem minden napomon, ezt az Isteni akaratot akarom beteljesíteni életemmel.

IV. Béla és Laszkarisz Mária legidősebb leánya. Boldog Jolán, Boldog Konstancia és Szent Margit nővére. 1224. március 4-én született. Már szüzességi fogadalmat tett, amikor szülei államérdekre hivatkozva 1239-ben eljegyezték Boleszláv krakkói herceggel. Hatására férje szintén örök tisztaságot fogadott a krakkói székesegyházban, a nép ezért "szemérmes Boleszlávnak nevezte el. Élete királynéként is imádságban és a szegények, betegek ápolásában telt el. Férje halála (1279) után testvérével, Jolánnal az ószandeci klarisszák közé lépett, és ott is halt meg, mint főnöknő, 1292. július 24-én. Sírja búcsújáróhely lett. VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá, XII. Ince pápa 1695-ben Lengyelország védőszentjei közé iktatta, XI. Kelemen pápa 1715-ben Lengyelország és Litvánia védőszentjévé nyilvánította. II. János Pál pápa 1999 június 16-án avatta szentté.

KÖNYÖRGÉS

    Segíts, hogy a családi élet, a házasságban való elkötelezettség vonzó legyen a mai fiatalok számára! Hogy a házasok egymás számára a Te életed és szentséged közvetítői legyenek!
 Hallgass meg, Urunk!

    Add, hogy a partnerházasság ne csak a műveltebb társadalmi rétegekben, hanem az egészen szegények között is elképzelhető legyen!
 Hallgass meg, Urunk!

    Ne engedd, hogy bárkinek is anyagi, politikai vagy erkölcsi kényszerből kelljen házasságot kötnie! Add, hogy a nő és a férfi örökös szeretetszövetségét egészen szabadon köthesse meg színed előtt! Hallgass meg, Urunk!

    Áldd meg a házasokat, hogy a még házasság előtt állók számára vonzó példákká legyenek!
 Hallgass meg, Urunk!

    Hogy mi se feledjük soha, hol is van a mi igazi kincsünk!
 Hallgass meg, Urunk!

    Adj Szent Kinga első mai ünnepén minden Kinga nevű testvérünknek boldog névnapot! 
Hallgass meg, Urunk! 

 Forrás ~ Internet


EVANGÉLIUM

Odamentek hozzá a tanítványok és megkérdezték tőle: 'Miért példabeszédekben szólsz hozzájuk?' Ő ezt válaszolta nekik: 'Mert nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait, nekik viszont nem adatik meg. Akinek ugyanis van, annak még adnak és bővelkedni fog, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért szólok hozzájuk példabeszédekben, mert néznek, de nem látnak, s hallgatnak, de nem hallanak és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Izajás jövendölése, aki azt mondta: 'Hallván hallotok majd, de nem értetek, és nézvén néztek, de nem láttok. Mert elhízott a szíve e népnek, a fülükkel nehezen hallanak, a szemüket pedig behunyták, nehogy lássanak a szemükkel, halljanak a fülükkel, értsenek a szívükkel; nehogy megtérjenek, s meggyógyítsam őket' [Iz 6,9-10]. A ti szemetek azonban boldog, mert lát, és a fületek, mert hall. Bizony, mondom nektek: Sok próféta és igaz vágyott látni, amiket ti láttok, és nem látta, hallani, amiket ti hallotok, de nem hallotta.' Mt 13,10-17


Szent Brigitta imája    

Mindenható és legjobb Uram,
figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit,
 melyeket már gyermekkorom óta  hordok.

Sírok,  mert haszontalanul telt  el az  idő.
Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban,
erőim hiúságokra pazaroltam.

Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása,
hozzád könyörgök kegyelemért és irgalomért,
könyörgök, irgalmazz nekem!

Érintsd meg lelkemet szerető kezeddel,
 hiszen te vagy a legjobb orvos,
 vigasztald meg lelkemet,
 hiszen te vagy a legjobb vigasztaló! Amen.

Forrás ~ Internet


SZENT BRIGITTA
 
Szent Brigitta szerzetesnő ~ ünnepe július 23.

Brigitta a családjáról való gondoskodás mellett egészen Istennek szentelte magát. Erényeivel például szolgált kortársai számára. Kérjük Isten kegyelmét, hogy mi is életünk példájával tegyünk tanúságot Isten szeretetéről.

Szent Brigitta az Istenkeresés útján járt. Az aszkézis - a lemondás - gyakorlásával adott példát nekünk. Kövessük bűnbánattal, Isten és embertársaink iránti szeretettel.

Svédországban született 1303-ban. Kislányként adták férjhez. Nyolc gyermeket hozott a világra, akiket nagy gonddal nevelt. Szent Ferenc Harmadik Rendjébe lépett. Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult. Ekkor alapította a róla elnevezett szerzetesrendet. 1349-ben Rómában telepedett le, és mindenki példájául szolgált kiváló erényeivel. 1372-ben penitencia gyanánt szentföldi zarándokutat vállalt. Több művet írt, ezekben az általa megtapasztalt misztikus élményeket beszélte el. Rómában halt meg 1373. július 23-án.

KÖNYÖRGÉS

    Köszönjük, hogy Isten Fiának hitében élhetünk, aki szeret minket! 
Tégy kitartóvá és találékonnyá a viszont-szeretetben minket!
 Hallgass meg, Urunk!

    Áldunk téged a mai szenttel együtt! 
Add, hogy a mai nap minden mozzanata: a hallott olvasmányok, a szentmise egésze, minden személyes találkozás a veled való egységünket erősítse! 
Hallgass meg, Urunk!

    Adj minden nemzetnek tanúságtevő szenteket. 
Áldd meg a svédeket is: Szent Brigitta közbenjárására add meg nekik, amire igazán szükségük van! Hogy ne csak az anyagi jólétben, hanem a veled való igazi egységben növekedjenek! 
Hallgass meg, Urunk!

    A pápa júliusi missziós szándékával kérünk add, hogy az egyházban az apostoli mozgalmak és szervezetek egyre jobban tudatára ébredjenek missziós szerepüknek! 
Hogy mi is tudatára ébredjünk, hallgass meg, Urunk!

    Hálát adunk szerető figyelmedért, amellyel életünk minden szakaszán kíséred utunkat! 
Segíts, hogy fölismerjük szólításodat akkor is, ha már befutottnak,
 végérvényesnek éreznénk magunkat ott, ahol vagyunk!
 Hallgass meg, Urunk!

    Add, hogy életünk végén sokféle ízes gyümölcsünk dicsőítse meg az Atyát! 
Hallgass meg, Urunk!

Forrás ~ Internet


EVANGÉLIUM

'Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én tibennetek. Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad; összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és az én igéim tibennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek.' Jn 15,1-8

 Mária Magdolna imája

Drága Úr Jézus!
Milyen sötét van itt, milyen rideg minden.
Ősi kövek nyomják össze ezt a kicsiny teret.
Hol vagy, Uram?
Hová tűnt szentséges tested?
Hová tűnt gyötrött és fájdalomtól eltorzult arcod?
Hol vagy, Uram,
hogy bevilágítsd ezt a kemény kőboltozatot,
amely áttörhetetlenként nehezedik e fojtott sírkamrára?
Ó, Uram Jézus!
Hová tűntél?
Csak gyolcsaid vannak itt,
és a te szentséges tested nyoma.
A követ elmozdították vagy elmozdult?
A testedet ellopták a sírból, vagy pedig...
Hová tűnt el halálod!?
Köszönöm, Uram,
hogy a felkelő nap első sugara
beszűrődik a megnyílt sírbolt bejáratán át.
Bevilágítja kétségbeesett arcomat, lelkemet, életemet.
Köszönöm, hogy eddig nem találtalak itt.
Amen.

 
Szent Mária Magdolna ~ ünnepe július 22.

Nagyon szeretett, mert sok bűne megbocsáttatott. Mária Magdolna szereti Jézust, bár még nem érti teljesen ki is ő. A feltámadottal való találkozása megerősíti őt a szeretetben, és arra indítja, hogy elmondja a többieknek is a találkozást. Erősítsük meg Isten iránti szeretetünket, és beszéljünk bátran róla mi is.

Mária Magdolna Jézushoz való ragaszkodása, Jézus iránti szeretete példa számunkra. Krisztus szeretete sürget minket. Válaszolnunk kell erre a szeretetre. Szeretetünk válasza a bűnbánat a Szentmise elején.

Mária Magdolna bűnbánó galileai nő volt. Jézustól nyert bűnbocsánatot, és attól fogva az Üdvözítő hűséges tanítványa lett. Ott állt a keresztfa alatt is. Húsvét hajnalán ő lett 'az apostolok apostola', mert ő vitte meg nekik a feltámadás örömhírét. Tisztelete főként a XII. században terjedt el a nyugati egyházban.


KÖNYÖRGÉS

    Köszönjük földi életedet, Jézusunk! 
Milyen jó téged emberként szeretni, tudva mégis, hogy annyival több is vagy nálunk! 
Hogy Szent Magdolnától hűséges, kitartó szeretet tanuljunk! 
Hallgass meg, Urunk!

    Szabadíts meg minket is minden tőled elválasztó tényezőtől! 
Ajándékozz meg az igazi bűnbánat kegyelmével! 
Hallgass meg, Urunk!

    Szenteld meg a szeretetet, és növeld szeretetünket! 
Hogy emberi értelemben vett szeretetünk agapévá növekedjék: szeretetté, ahogyan Te szeretsz! Hallgass meg, Urunk!

    Adj esélyt egyházunknak a növekedésre abban is, hogy a föltámadás jó hírét komolyabban vegye akkor is, ha nők által üzened az apostolutódoknak!
 Hallgass meg, Urunk!

    Hogy munkatársnőidet, akiket a férfiakhoz hasonlóan Te hívtál meg, 
méltányolják és elfogadják ma is mindenütt az Egyházban! 
Hallgass meg, Urunk!

    Hadd növekedjünk ma mindnyájan a többiek, a másfélék, a másként gondolkodók elfogadásában! Hogy mindenkit a Te szemeddel nézzünk, és próbáljunk megszeretni! 
Hallgass meg, Urunk! 
 
Forrás ~ Internet
'Krisztus szeretete sürget minket. Azt gondoljuk ugyanis, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor valamennyien meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, már ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Mi tehát mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint. És ha Krisztust test szerint ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Ezért aki Krisztusban van, új teremtmény; a régiek elmúltak, s íme, újak keletkeztek.'
2Kor 5,14-17

 EVANGÉLIUM

Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik: 'Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették!' Mária pedig kinn állt a sírnál, és sírt. Amint sírdogált, lehajolt a sírboltba. Két angyalt látott fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ahol Jézus teste feküdt. Azok megkérdezték tőle: 'Asszony, miért sírsz?' Ő azt felelte nekik: 'Elvitték az én Uramat, és nem tudom hová tették!' Ahogy ezt kimondta, hátrafordult, és látta Jézust, hogy ott áll, de nem tudta, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőle: 'Asszony, miért sírsz? Kit keresel?' Ő pedig, azt gondolva, hogy a kertész az, ezt felelte neki: 'Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elviszem!' Ekkor Jézus megszólította őt: 'Mária!' Erre ő megfordult, és héberül így szólt: 'Rabbóní!', ami azt jelenti: Mester. Jézus azonban így szólt: 'Ne tarts fel engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik: Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.' Mária Magdolna elment, és hírül vitte a tanítványoknak: 'Láttam az Urat!', és hogy ezeket mondta neki. Jn 20,1-2.11-18 KÖNYÖRGÉS
 
   Áldd meg ezt az előttünk álló új hetet!
 Segíts fölismernünk, mit kívánsz tőlünk éppen most! 
Hallgass meg, Urunk!

    Hogy az egyház az egység, a benned hívők egységének jele 
legyen a megosztott világban!
 Hallgass meg, Urunk!

    Köszönjük a Szentírásból kapott lelki táplálékot! 
Add meg, hogy olvasásakor mindnyájan egyre jobban megértsük 
és életünkben valóra váltott Igéd legyen a jele annak, hogy sikerült jól értenünk!
 Hallgass meg, Urunk!

    Adj a mai tanítóknak a Te végtelen türelmedből! 
Add, hogy az elvetett mag minél jobb termést hozzon!
 Hallgass meg, Urunk!

    Szabadíts meg a köves talajtól, a tövisektől és bogáncsoktól bennünket is,
 hogy a várható termésre biztosan számíthass! 
Segíts, hogy gyümölcseink egészségesek legyenek, és sokakat táplálhassanak!
 Hallgass meg, Urunk!

    Teremts békét a kibékíthetetlen ellenfelek között, 
és engedd, hogy ebben is eszközeid lehessünk! 
Hallgass meg, Urunk!

Amen.

Forrás ~ Internet
 
 Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító ~ július 21.
 
Lőrinc a fáradhatatlan vándorprédikátor, aki a 'jótanács' és az 'erősség' Lelkével bátorítja a keresztényeket az állhatatosságra. Állhatatos szeretetünkkel mutathatjuk meg Isten dicsőségét a világban.   

    1559-ben született Brindisiben. 16 éves korában kapucinus lett. Velencében és Páduában tanult. A Szentírás iránti szeretet valóságos szenvedélyévé lett. 1582-ben szentelték pappá. Nemsokára már nagyon ismert szónok és a papnövendékeknek teológiát tanított. Három éven át volt rendfőnök. Irodalmi műveit és egész tudását az Egyház szolgálatába állította. Sok munkát írt a hit megvilágosítására. Szigorúság, bölcsesség, az Eukarisztia és Mária iránti szeretet voltak jellemző vonásai. Mint állandó és eredményes igehirdető bejárta Európát. 1610-ben Székesfehérvár visszafoglalásakor ő lelkesítette a török ellen harcoló keresztény katonákat. Lisszabonban halt meg 1619-ben.

Példája:
A tehetséged nem biztos, hogy divatos kenyérkereseti lehetőséget nyújt, de csodálatos eredmények elérését teszi lehetővé! Élj a tehetséged nyújtotta adottságokkal!

Forrás ~ Internet

 EVANGÉLIUM

Ekkor az írástudók és farizeusok közül egyesek azt mondták neki: 'Mester, szeretnénk tőled egy jelet látni.' Ő azt válaszolta nekik: 'A gonosz és parázna nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, csak Jónás próféta jelét. Mert amint Jónás a cethal gyomrában volt három nap és három éjjel [Jón 2,1], úgy lesz az Emberfia is a föld szívében három nap és három éjjel. A ninivei férfiak föltámadnak majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és el fogják ítélni azt, mert ők megtértek Jónás igehirdetésére [Jón 3,5]; és íme, nagyobb van itt, mint Jónás. Dél királynője [1 Kir 10,1-10] föl fog támadni az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és el fogja ítélni azt, mert ő eljött a föld határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét; és íme, nagyobb van itt, mint Salamon.' Mt 12,38-42


Dávid imádsága
 
Hajtsd hozzám, Uram, füledet, hallgass meg, 
mert nyomorult és szegény vagyok. 
Őrizd meg életem, mert kedves vagyok előtted;
 Mentsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik. 
Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok egész nap! 
Örvendeztesd meg szolgádat, mert hozzád emelem, Uram, lelkemet.
 Mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, 
nagyirgalmú mindazokhoz, akik téged segítségül hívnak. 
Figyelj, Uram, imádságomra, hallgass könyörgésem szavára! 
 
Hozzád kiáltok szorongatásom idején, mert te meghallgatsz engem. 
Uram, nincs az istenek közt tehozzád hasonló, semmi sem fogható a te műveidhez. 
A nemzetek, amelyeket alkottál, mindnyájan eljönnek, leborulnak előtted, 
Uram és dicsőítik nevedet, mert nagy vagy te és csodákat művelsz: 
egyedül te vagy Isten. 
 
Uram, vezess engem utadon, hogy igazságodban járjak; 
 Szívemet tedd egyszerűvé, hogy félje nevedet.
 Teljes szívemből dicsérlek, Uram, én Istenem, és mindörökké magasztalom nevedet,
 mert nagy a te irgalmad irántam, kiragadtad lelkemet az alvilág mélyéből. 
 
 Isten, gonoszok keltek fel ellenem és erőszakosak serege tör életemre, 
és nem vesznek figyelembe téged. 
De te, Uram, könyörületes és irgalmas Isten vagy, türelmes, nagy irgalmú és igaz. 
Tekints rám, könyörülj rajtam, add szolgádnak erődet,
 szabadítsd meg szolgálód fiát. 
Add jelét rajtam jóságodnak, hogy gyűlölőim lássák, és szégyent valljanak, 
 minthogy te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem. 
 
 85. Zsoltár
 

Szent Apollinaris püspök és vértanú ~ Július 20.  

Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter szerint, aki Ravenna püspöke volt, a város első püspökeként ünnepelte a hívek közösségével együtt. A városban található, VI. századból való S. Apollinare in Classe-bazilikában a csodálatos apszismozaikon látható antik miseruhában, püspöki palliummal a vállán, amint kitárt kézzel imádkozik. Kétoldalt hat-hat bárány látható az általa vezetett hívek szimbólumaként. Vértanúsággal vallotta meg Krisztus-hitét: az Úr kifürkészhetetlen gazdagságát hirdette a nemzeteknek a II. század végén. Nemcsak itt, hanem Rómában is több templomot emeltek emlékére. A középkorban nagyon elterjedt volt a tisztelete.
 
 Forrás ~ Internet'Hasonlóképpen a Lélek is segítségére van erőtlenségünknek, 
mert nem tudjuk, miképpen kell kérnünk, amit kérünk; 
de maga a Lélek jár közben értünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal.
 Aki azonban vizsgálja a szíveket, tudja, hogy melyek a Lélek kívánságai, tudja, hogy közbenjár a szentekért Isten akarata szerint.'
Róm 8,26-27


EVANGÉLIUM
 
Más példabeszédet is mondott nekik: 'Hasonlít a mennyek országa egy emberhez, aki jó magot vetett szántóföldjébe. Amíg aludtak az emberek, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor kisarjadt a gabona és kalászba szökkent, előtűnt a konkoly is. Odamentek a szolgák a gazdához és azt mondták neki: 'Uram! Ugye, te jó magot vetettél a szántóföldedbe? Honnan van hát benne a konkoly?' Azt felelte nekik: 'Ellenséges ember cselekedte ezt.' A szolgák erre megkérdezték tőle: 'Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?'  Ő azonban azt felelte: 'Nem, nehogy a konkolyt kiszedve kitépjétek vele együtt a búzát is. Hagyjátok együtt felnőni mindkettőt az aratásig. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: 'Gyűjtsétek először össze a konkolyt és kössétek kévékbe, hogy elégessék. A búzát pedig gyűjtsétek össze a magtáramba.' Egy másik példabeszédet is mondott nekik: 'Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet egy ember megfogott, és elvetett a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb lesz más veteményeknél. Akkora fa lesz belőle, hogy jönnek az ég madarai és az ágai közt fészkelnek' [Dán 4,8k.18]. Azután egy másik példabeszédet mondott nekik: 'Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet egy asszony megfogott, és belekeverte három merőnyi lisztbe, amíg meg nem kelt az egész.' Mindezeket Jézus példabeszédekben mondta el a tömegnek. Példabeszéd nélkül semmit sem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott: 'Példabeszédekre nyitom ajkamat, kijelentem a világ alapítása óta elrejtett dolgokat' [Zsolt 78,2]. Akkor otthagyta a tömeget és hazament. Tanítványai odamentek hozzá és azt mondták: 'Magyarázd meg nekünk a példabeszédet a szántóföldben lévő konkolyról!'  Ő azt felelte nekik: 'Az, aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette, az ördög, az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzben elégetik, úgy lesz a világ végén is: az Emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek az ő országában minden botrányt, és azokat, akik törvénytelenséget cselekszenek, és bedobják őket a tüzes kemencébe. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak ragyogni fognak Atyjuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg!' Mt 13,24-43