A SZENTLÉLEK A MI PÁRTFOGÓNK

„Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert, amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” Róma 8, 26.
A pünkösdi evangélium arról szó, hogy van Valaki, aki kész együtt hordozni velünk a terheinket. Van Valaki, aki csendesen figyeli az életünket, akkor is, ha mi még nem ismerjük Őt. S, amikor szükségesnek látja, odalép mellék és segít vinni, amit vinnünk kell. Nem kér érte semmit, nem tart előadást róla, nem szégyenít meg, hogy miért nem bírjuk egyedül azt, amit pedig kellene. Egyszerűen segít vinni.
Így mutatja be nekünk Isten igéje a Szentlélek Istent. Ő a Szentháromságnak az a személye, akit az Atya küldött Jézus mennybemenetele után, hogy segítsen a hívőknek. Pál apostol nagy örömmel írja itt a rómaiaknak: a Lélek segítségünkre van a mi erőtlenségünkben.
Sok mindent jelent ez a szó: erőtlenség. Itt a Biblia eredeti nyelvében testi gyengeség, lelki elesettség, betegség, emberi gyarlóság, sőt néha még a bűnt is ezzel a szóval jelöli a Szentírás. Vajon ki az, akinek egyikben vagy másikban nincs újra és újra része?
Jézus Krisztus azt ígéri, hogy ilyenkor mellék lép valaki és segít. Kész velünk együtt, sőt a Szentírás néhány helyen azt is mondja: helyettünk, hordozni a terheinket. S miközben velünk együtt hordozza azokat, erőt és kedvet ad nekünk ahhoz, hogy bírjuk a magunkét. Nagy örömhír ám ez! Aki már volt olyan helyzetben, hogy rászorult az ilyen csendes segítségre, az tudja mit jelent.
Akik Jézus Krisztusban hisznek, azok egész életükben számíthatnak a nagy Pártfogóra, a nagy segítőre, a nagy Vigasztalóra. Miben segít nekünk a Szentlélek?
Elsősorban abban, amiben teljesen tehetetlenek vagyunk, amit nélküle semmiképpen nem tudnánk megoldani, és ami nélkül viszont nincs harmonikus, boldog, gazdag emberi élet. Néhányat felsorolt Jézus abban a pár mondatban, amit az imént a János evangéliumából idéztünk. Szeretnék én is most inkább csak elsorolni néhány olyan területet, ahol a Szentlélek szívesen segít a benne hívőknek, és ahol rászorulunk erre a segítségre.
1. A Szentlélek eszünkbe juttatja az Isten Igét.
Az első, amit Jézus így mondott: „Az a vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amit én mondtam nektek.” (Jn 14, 26). A Szentlélek eszünkbe juttatja mindig azt, amire szükségünk van. Mert bizony nem mindig értjük az igét és nem mindig jut eszünkbe magunktól az Ige, mert feledékenyek vagyunk, mert lelki restség, elesettség, és emberi gyarlóságunk akadályoz minket. De akkor mellénk lép a Pártfogó, és segít abban, hogy amit mondunk, az helyén mondott szó legyen. A Szentlélek juttatja eszünkbe azt, amit Jézus tanított, amire épp szükségünk van.
Szeretnék biztatni mindenkit, hogy számítsunk erre. Bízzunk abban, hogy ez az ígéret is beteljesedik. Merjük ezt kérni, és legyünk hálásak érte. Jézus megígérte, és ez működik 2010-ban is.
2. A Szentlélek tanít meg az Isten Igéjét megérteni.
A másik terület, amire nézve érvényes ez az ígéret az, hogy bár magunktól nem értjük Istennek igéjét, de a Lélek megtanít és elvezet a megértésre. Maga Isten mondja azt, hogy nem az én gondolataim a ti gondolataitok. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az ő gondolatai a mi gondolatainknál. Hogyan érhetnénk fel ésszel az Ő magasságos gondolatait? Éppen ezért teljesen hiábavaló lenne a Bibliát is olvasni, ha egyszer nem értjük meg, hogy mi abban az isteni gondolat. Értem a szavakat, mert a betűket megtanultam, olvasni tudok, de miről szól ez valójában? Mit üzenhet ezen keresztül Isten nekem?
Isten Igéjét magától senki sem értheti meg, de megint csak érvényes, hogy a Szentlélek segítségünkre van az erőtlenségünkben. Így írja ezt Pál apostol a Korinthusi levél elején: „Nekünk pedig kinyilatkozatta Isten a Lélek által, mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyan így azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk.”(1Kor 2, 10-12).
3. A Szentlélek tanít meg az Isten Igéjének való engedelmességre.
A harmadik terület, amiben segít nekünk a Lélek, az Igének való engedelmesség. A legnagyobb emberi jó szándék ellenére sem tudunk engedelmeskedni Isten igéjének magunktól. Ezért könyörög Dávid alázatosan: „Az engedelmesség lelkével támogass engem.” (Zsolt 51, 14). Emberi erőből legfeljebb a jó szándékig juthatunk el, szeretnénk megvalósítani a jót, de az ilyen emberi próbálkozás vége mindig kudarc. Már megint nem sikerült, szoktuk sokszor mondani. S ebből következik a rossz lelkiismeret, sokfajta félelem és idegesség. A Szentlélek az, aki könnyűvé teszi számunkra az engedelmességet. A Szentlélek ad erőt és örömöt is az Isten akaratának való engedelmességhez.
4. A Szentlélek tanít meg Istenhez helyesen imádkozni.
Alapigénkből tudjuk, hogy imádkozni sem tudunk magunktól. Azt sem tudjuk, hogy mit kellene kérnünk, és azt sem, hogy hogyan kellene kérnünk. A Lélek segítségünkre van erőtlenségünkben. Maga a Lélek kezd el imádkozni bennünk. Így olvassuk ezt a Bibliában: „Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá Atya!”(Róm 8, 15). A Szentlélek tanít meg úgy imádkozni, ahogyan a kisgyermek beszél az apjával, egyszerűen, póz nélkül, és ez lesz az igazi imádság. Az ilyen ember már nem imákat mond az Istennek, különösen nem felolvas az Istennek valamilyen imádságot, amit más valaki megírt, hanem kiönti a szívét neki.
5. A Szentlélek bizonyossággal ajándékoz meg minket.
Isten Szentlelke ajándékoz meg minket bizonyossággal is. Olyan sok bizonytalankodás, tétovaság, tapogatózás van az emberekben, sokszor a hitbeli kérdésekben is. Hányszor kérdezzük meg magunktól is: hit ez már, ami a szívünkben van, vagy nem? Sokszor magunk sem tudjuk, eldönteni, hogy hiszünk-e vagy nem. Abban meg végképp bizonytalanok vagyunk, hogy vajon már Isten gyermekei vagyunk, vagy még nem? Fogok üdvözülni vagy nem? Isten Szentlelke vezethet el bizonyosságra minket ezekben a kérdésekben is. „Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.” (Róm 8, 16). A Szentlélek belső, lelki stabilitással ajándékozza meg a hívőt. Tudom, ki vagyok, tudom, hol állok, tudom a célt, ami felé igyekszem előre, mert ismerem Atyámat, akivel állandó kapcsolatban vagyok az imádság által.
Most végezetül összefoglalásként tegyük fel újra a kérdést: kicsoda a Szentlélek? A mai igénk alapján megértettük azt, hogy a Szentlélek az Isten maga. Az élő Isten, aki először úgy jelentette ki magát, mint teremtő és gondviselő Atya, mint aki uralkodik felettünk. Aztán kijelentette magát Krisztusban, mint aki mindenben szolidáris velünk és egészen közel jött hozzánk. Átvállalta adósságainkat, és kifizette a kereszten. Végül pedig a Szentlelkében úgy jelentette ki magát, mint aki még közelebb jött az emberhez, be egészen a szívébe és onnan belülről irányítja a gondolatain, az akaratán keresztül. Onnan belülről a hívőnek eszébe juttatja mindig azt, amire szüksége van. Segít érteni az Igét, könnyűvé teszi az igének való engedelmességet, megtanít igazán imádkozni. Elvezet a rendíthetetlen bizonyosságra, hogy Ő, mint Vigasztaló minden bajban ott van közel, és velünk marad mindörökké. Ámen.
Miclausné Király Erzsébet 
 
Forrás ~ Internet

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK 

 Áldozócsütörtök, áldozónap, Urunk mennybemenetelének ünnepe ~ Ascensio Domini ~  húsvét után a 40. nap, ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus mennybemenetelét.

Negyven nappal Húsvét után Áldozócsütörtökön Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. Az apostolok és az Újszövetség tanúsága szerint ezen a napon a feltámadt Jézus evilági megjelenései megszűntek, és mintegy utolsó találkozásképpen elbúcsúzott tőlük, küldetést bízott rájuk, megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, majd felemelkedett a mennybe.


'Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. 
Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek... Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!'
János 14,1-2. 27
 
Loyolai Szent Ignác ~ Áldozási ima 

Krisztus lelke, szentelj meg engem,
Krisztus teste, üdvözíts engem,
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem,
Krisztus szenvedése, erősíts engem,
Ó édes Jézus, hallgass meg engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem,
Halálom óráján hívj el engem,
És juttass el magadhoz engem,
Hogy szentjeiddel dicsérjelek Téged,
Mindörökkön örökké. Amen.
 
 

IMA A SZENTLÉLEK VEZETÉSÉÉRT

Uram, átadom Neked életemet.
Szívemből megbocsátok mindenkinek,
aki életem folyamán megbántott.
Hálát adok mindenért, ami történt velem.
Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.
Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is,
mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.
Kérlek, Uram add nekem Szentlelkedet!
Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését
és készséges szívvel engedelmeskedjek neki!
Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet,
és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam!
Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat.
Add meg nekem, Uram azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután.
Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet, odaadom minden kívánságomat és vágyamat.
Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívem olyanná, amilyenné öröktől fogva eltervezted!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

ANGELUS SILENUS ~ KÖNYÖRGÉS A SZENTLÉLEKHEZ

Szentlélek! Fő jó! Szent neved
Borítsa lángba szívemet!
Tüzednek édes lángja fennen
Lobogjon vígan én felettem.
Ébresszen bennem szent kegyed
Szerelmes, élő, nagy hitet!

Világíts át, Te, drága Fény,
Nehogy sötétben haljak én.
Te szent árnyékod hűvösítsen,
Hogy idegen tűz ne hevítsen.
Szívemnek kertje élni fog,
Ha hull rá égi harmatod.

Fő Vigasz, várom jöttödet,
Csókold életre lelkemet.
Ajándékaid, mint a tenger,
S Nélküled koldus csak az ember.
Itt van szívemnek kelyhe, Te
Pünkösd borával töltsd tele!

Add, ha parancsod megjelen,
Katonaként én megtegyem.
Te jó tanácsod hadd vezessen,
Különböztessek jól, helyesen.
Szent értelmedet ha adod:
Felismerem akaratod.

Arany folyam vagy, Bölcsesség,
Szerelmed csókja bennem ég,
És így a szívem tudja, érez:
Milyen jó vagy Te és mily édes.
Szemem mindig csak Rád tapad::
Igazság Lelke csak Te vagy!

Megígérted, jó Jézusom:
E vendéget én megkapom.
A szívem várja vágyva, halkan,
Őt várja ez az üres barlang.
Boldog lesz, majd ha áldva jő:
Örökre nálam marad Ő!

Amen.

VENI SANCTE! ~ IMA A SZENTLÉLEKHEZ

Kérjük együtt a Szentlélek kiáradását, és segítségét ez évi munkáinkhoz!
Jöjj Szentlélek Úristen!
Helyettesítsd csendes nyugalommal,
A bennünk lévő feszültséget.
Helyettesítsd csendes bizalommal,
A bennünk lévő aggodalmat.
Helyettesítsd erős hittel,
A bennünk lévő félelmet.
Helyettesítsd kegyelem édességével,
A bennünk lévő keserűséget.
Helyettesítsd ragyogó fényeddel,
A bennünk lévő sötétséget.
Helyettesítsd szerető melegeddel,
A bennünk lévő hideget.
Helyettesítsd fényességeddel,
A bennünk lévő éjszakát.
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal,
A bennünk uralkodó hideg telet.
Egyengesd ferdeségünket.
Vedd el büszkeségünk élességét,
De mélyítsd el alázatosságunkat.
Gyújtsd meg szeretetünk tüzét,
De oltsd ki szenvedélyeink tüzét.
Tedd, hogy úgy lássuk magunkat,
Ahogy Te látsz minket.
Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod.
Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint:
'Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!'

 JÖJJ SZENTLÉLEK ÚRISTEN

Jöjj el, Szentlélek Úristen, töltsd be híveid szívét, 
és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk!

Jöjj Szentlélek, jöjj Imádság Lelke,
taníts meg szívem mélyéből imádni az Urat,
legyőzve a földi dolgok szórakoztató varázsát,
segíts, hogy minden figyelmem az Egyetlené legyen.

Jöjj Szentlélek, jöjj Szeretet Lelke,
gyújtsd lángra a szívemet egészen
az Isten- és emberszeretet tüzével.

Jöjj Szentlélek, jöjj Irgalom Lelke,
töltsd el bensőmet az együttérzés erejével,
hogy ha szükséget szenvedőt látok, ne forduljak el,
és megbocsátással válaszoljak a haraggal támadónak.

Jöjj Szentlélek, jöjj Szépség Lelke,
add, hogy megnyíljon szemem és mindenben
felismerjem az Atya szépségének ragyogását.

Jöjj Szentlélek, jöjj Bölcsesség Lelke,
add, hogy a mulandó dolgok kísértései között
mindig az örökkévaló legyen a mértékem
és bölcsességed fénye világítson a sötétben.

Jöjj Szentlélek, jöjj Erő Lelke,
újítsd meg akaratom erejét,
hogy követve indításaidat,
bátran fussam végig a „pályát”.

Jöjj Szentlélek, jöjj Győzelem Lelke,
védelmezz a gonosz alattomos támadásaitól,
szabadíts meg az aggodalmaktól és félelmektől,
hogy ujjongó szívvel dicsérhesselek Téged.

Jöjj Szentlélek, jöjj Öröm Lelke,
töltsd el lelkemet isteni örömöd boldogságával,
hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait visszaverve
örömmel szolgáljalak Téged.

Jöjj Szentlélek, jöjj Ige Lelke,
taníts meg az Írás titkait megértenem,
hogy mint lángoszlopok a pusztai vándorlásban,
Isten üzenetei vezessenek ezer veszélyen át
az örök Kánaánba. AmenSZENT FAUSZTINA NŐVÉR IMÁJA

Jézusom, Köszönöm Neked a napi apró kereszteket, szándékaim megakadályozását, a közösségi élet terhét, szándékaim rossz értelmezését, a mások által okozott megaláztatásokat, az elszenvedett rideg bánásmódot, az alaptalan vádaskodást, a gyenge egészséget és kimerültséget, a saját akaratomról való lemondást, az énem megtagadását, az elismerés hiányát mindenben, s minden tervem megakadályozását.

Köszönöm Neked, Jézus, a benső kínokat, a lélek érzéketlenségét, a félelmet és a bizonytalanságot, a sötétséget és a benső homályt, a kísértéseket és a különféle megpróbáltatásokat, azokat a kínokat, amelyeket nehéz kifejezni, főleg azokat, amelyeket senki sem ért meg, a halál óráját, benne a harc nehézségét és keserűségét.

Köszönöm, Jézusom, hogy Te ittad ki először a keserűség kelyhét, mielőtt azt enyhébb formában nekem nyújtottad.
Ezt a kelyhet most a Te szent akaratodból emelem ajkaimhoz. Legyen meg a Te akaratod. Történjék meg velem, amit bölcsességed még az idők kezdete előtt elhatározott. A rendelésed kelyhét az utolsó cseppig ki akarom inni, anélkül, hogy keresném az okokat. Örömöm a keserűségben lelem, s reménytelenségben van a bizalmam. Benned, Uram, jó minden, amit atyai szíved ad; nem helyezem a vígaszt a keserűség fölé, sem a keserűséget a vígsz fölé.

Köszönet Néked mindenért, Jézus. Gyönyörűség szemlélni Téged, felfoghatatlan Isten. Lelkem ebben a titokzatos létben él, itt érzem otthon magam. Jól ismerem Jegyesem lakását. Érzem, hogy nincs egyetlen csepp vérem sem, mely ne lángolna a szeretettől Érted. Ó, teremtetlen Szépség!
Aki egyszer Téged megismert, nem tud mást szeretni.
Érzem lelkem feneketlen mélységét -- és semmi sem tudja kitölteni azt, egyedül csak Isten. 
Érzem, hogy elmerülök Benne, mint egyetlen homokszem a feneketlen tengerben.

Amen.

SZENT FAUSZTINA NŐVÉR IMÁJA

Mária, Anyám és Úrnőm! Odaadom Neked lelkemet és testemet, életemet és halálomat, s azt, ami aztán következik. Mindent kezedbe helyezek, ó, Anyám; takard be lelkemet szűzi palástoddal, és részesíts a szív, a lélek és a test tisztaságának kegyelmeiben. Oltalmazz meg hatalmaddal minden ellenségtől, főleg azoktól, akik az erények álarca mögé rejtik el gonoszságukat. Ó, csodálatos Liliom, Te vagy a tükör számomra, ó, Anyám.    

Amen.

SZENT FAUSZTINA NŐVÉR IMÁJA

Szűzanyám! A Te lelked elmerült a keserűség tengerében. Nézz gyermekedre, taníts meg szenvedni és szeretni a szenvedésben. Erősítsd meg a lelkemet, ne törje meg a fájdalom. Kegyelmek Anyja - Taníts meg engem Istennel élni.

Amen.


NÉRI SZENT FÜLÖP ÜNNEPE ~ Május 26.

Róma második apostola, aki hirtelen hátrahagyta tanulmányait, eladta könyveit, és miután árukat a szegényeknek szétosztotta, az utcán apostolkodott. Éjjel azonban Istené volt:

'Aki Krisztuson kívül kíván valamit, nem tudja, mit kíván; aki Krisztuson kívül vágyik valamire, nem tudja, mire vágyik; aki Krisztuson kívül másvalakiért dolgozik, nem tudja, mit csinál.'

Harminchat évesen - gyóntatóatyja rábeszélésére - felvette a papi rendet. Lelki gyermekeinek egyre növekvő köre alakult ki körülötte. Találkozásokra cellája hamarosan szűknek bizonyult, így a szomszéd raktárépületet építették át oratóriummá, amelytől a fiatal közösség kapta a nevét később. Fülöp oratóriumának jeligéje: Sola caritas! - csak a szeretet számít! Itt ismerkedtek a Szentírással, közösen imádkoztak, majd ki-ki maga válaszolt tetteivel, munkájával Istennek kórházakban és utcákon tevékenykedve. A kisközösségben énekeket is költöttek, amelyeket aztán a tereken, a templomokban előadtak. Palesztrina is ide tartozott, s innen indult el az 'oratórium' új zenei műfaja.

Ha fiai nagyon lármáztak játék közben, azt mondogatta: 'Nem bánom, akármit tesznek is, csak bűnt ne kövessenek el.'

Amikor az emberekkel vidám társalgásba kezdett, egyszer csak hirtelen nekik szegezte a kérdést: 'Mikor veszünk végre bátorságot magunknak? Mikor kezdünk valami jót tenni? Nem halogathatjuk a végleges javulást! A világ sem halogatja nagyon az időt!'

Ha pedig a fiúkat beszéltette terveikről, feltette a kérdést:
'És azután - És azután?' Végül rávezette őket, hogy terveikbe bele kell számítani az örök életet is.

1575-ben XIII. Gergely pápa jóváhagyta az oratóriánus papok és testvérek nagy csapatából alakult 'Oratórium Kongregációját'. Fiaiból kialakult a világi papok fogadalom nélküli közösségben való együttélése, papi közössége.

Fülöp érezte halálának közeledését. Egyik testvére megkérdezte: 'Nem félsz?', mire 'buono Pippo' derûsen így felelt: 'Nem, nem félek. Isten jó. Majd egy kis elnézéssel lesz az õ ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben.'

1622-ben avatták szentté Loyolai Ignáccal, Xavéri Ferenccel és Avilai Terézzel együtt.


Forrás ~ Internet


 NÉRI SZENT FÜLÖP IMÁJA

Ó, Uram,  nem merem már ígérni,
hogy megjobbítom  életemet!
Ha te  nem  segítesz, csak  rosszat tudok  tenni.
Ha nem segítesz, még szeretni  sem tudlak.

Magamban  semmit sem  bízom, Jézusom.
 Bizalmatlan vagyok  önmagam iránt,
benned azonban  bízom! Uram,  Jézus Krisztus,
ha  te nem  segítesz, sohasem leszek képes jót tenni!
Ha te nem segítesz, elvesztem.

Jézus, légy az  én  Jézusom,  ez  számomra  az  üdvösség!  
Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből!

Nem  akarok mást tenni, mint a  te akaratodat.
 Szentháromság egy Isten, könyörülj rajtam!

Amen.


FERENCES KILENCED A SZENTLÉLEK TISZTELETÉRE

Jöjj el, Szentlélek Úristen, a Jézussá válás Lelke!

 Jézus mennybemenetele után a tanítványok Szűz Máriával, a szent asszonyokkal és Jézus rokonaival együtt az utolsó vacsora termébe vonultak, s várták Jézus ígéretének teljesülését. Még fülükben cseng a búcsúzó Üdvözítő szava, épp itt, ebben a teremben mondta tanítványainak: 'jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm... Még sok mondanivalóm volna; de nem vagytok hozzá elég erősek. De amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek.' Elképzelhetjük, mennyi várakozás, mennyi titokzatosság, mennyi készülődés töltötte be az együtt imádkozó jeruzsálemi hívek hangulatát.

Jöjj, Szentlélek Úristen! Mindennap Rád várok, segítségedet kérem. Egész életemben hívogatlak, kérlellek, mert nagy szükségem van Rád. Vigasztalásodra, igazságodra, Jézus tanításának megértésére, Jézus példájának követésére. Te vagy a Jézussá válás Lelke, minden új életalakításnak Te vagy a stílusa. Magamba mélyedve, alázatos imádságban várom megnyilatkozásaidat, s készülök a nekem osztott feladatok elvégzésére. Ámen.


Jöjj el, Szentlélek Úristen, az Értelem Lelke!


 Jézus követésében a Szentlélek ajándékai igazítanak el, s rajzolják lelkünkbe a krisztusi élet egy-egy vonását, az evangélium hangulatának színeit, örömét, bánatát. Az értelem ajándéka a kinyilatkoztatott igazságok szabatos jelentését hozza közel elménkhez. A hitnek egyébként értelmünktől elrejtett titka a Szentlélek ajándéka következtében a legegyszerűbb hívek előtt is olyan közvetlenséggel nyílik meg, annyi világossággal és mélységgel tárul fel, hogy nem egy esetben többet tudnak egy-egy hittitokról mondani, mint a legképzettebb hittudós. Assisi Szent Ferenc, Egyed testvér, Leó testvér, Baylon Szent Paszkál nagy tudósoknak adtak tanácsokat a kinyilatkoztatás nagy kérdéseiben, amelyeket életszentség és jámborság nélkül megérteni lehetetlen. Az értelem természetfölötti ajándéka a hívő lélek titkos tudománya. A hit világánál gyulladt meg az a fény, amelynél oly biztosan tájékozódunk az élet bonyodalmai közepette, s megtaláljuk a helyes cselekvés módját.
 

Jöjj el, Szentlélek Úristen, értelem Lelke! Világosítsd meg elmémet, hogy igazságaidat helyesen fogjam fel, és mindennapi életemben szerintük cselekedjem. Adj alázatos hitet,. minél alázatosabbat, hogy értelmemnek ez a természetfölötti világossága minél mélyebben tárja fel Isten szavainak jelentését. Ámen.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, Bölcsesség Lelke!


          A bölcsesség ajándéka az isteni igazságok gyors gyakorlati alkalmazásának természetfölötti elve. Mindennapi életünkben annyi sok oktalanságot, következetlenséget, felületességet, tanácstalanságot, zavart vezethetünk vissza a bölcsesség hiányára. Pedig sokszor kell gyorsan cselekednünk, a kísértésekkel azonnal leszámolnunk, nyomban helyesen eljárnunk, másoknak példát mutatnunk. Csak a bölcs járhat egyenesen. A természetes bölcsesség azonban csak nagy tapasztalat után, hosszú élet végén születik meg, nekünk pedig fiatalon is helyesen kell cselekednünk és a vének bölcsességével döntenünk. Ennek a helyes döntésnek, a jó megválasztásának, az igaz lépésnek és egyenes útnak sugalmazója a bölcsesség Szentlelke.
 

Jöjj el, Szentlélek Úristen, bölcsesség Lelke! Villantsd meg bölcsességed fényét, ha jó és rossz között kell választanom, ha gyorsan és helyesen kell cselekednem! Add áttekintenem hitünk igazságainak összefüggéseit, hogy mégoly bonyolult helyzetben is pontosan Hozzád igazodjam, és Isten akaratának megfelelően járjak el. Tartsd távol tőlem a kapkodás, a bizonytalanság és a járatlanság ügyetlenségét, s ruházz fel a gyors tájékozódás ajándékával! Ámen

Jöjj el, Úristen, Tudomány Lelke!


          A tudomány ajándéka az emberek és más teremtmények viszonylataiban segít helyes véleményalkotásra, igaz ítéletre. A hívő embernek is megvan a maga tudománya, bár a hitigazságokat nem meríthetjük ki elménkkel. A kinyilatkoztatás tételei nyújtanak annyi világosságot és útmutatást, hogy a teremtmények rendeltetését, az ember végső célját, természetfölötti küldetésünket, a dolgokat és történéseket, jó és rossz fordulatokat helyesen fogjuk fel. A hitetlenség kérkedik tudományával, pedig ez a tudomány gyakran nem más, mint megalapozatlan vélemények, sejtések, elméletek. Az Isten szava alapján tájékozódó hívő azonban abban a szerencsében részesül, hogy Isten csalhatatlanságára és kinyilatkoztatásának tévedhetetlenségére építhet. S amit a kinyilatkoztatás alapján, tehát hite szerint vall az alapvető és örök kérdésekben, azt rendíthetetlen bizonyossággal vallhatja. Amen.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, tudomány Lelke! Egyszerű hitem biztonságával nézem az elme és a gyakorlat nagy kérdéseit, s nem engedem magam eltántorítani a kinyilatkoztatástól bizonytalan, gyenge alapokon nyugvó elméletekért, képzelődésekén. Életet építeni, helyes világnézetet alkotni, boldogulni csak a változatlan igazság alapjain lehet. Ehhez kérem kegyelmedet, minden tudományom isteni Lelke. Veled akarok világítani a sötétségben, sugallataid szerint tanítani a tudatlanokat, támogatni a határozatlan, tévelygő lelkeket. Ámen.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, Tanács Lelke!


          A tanács Lelke mindennapi életünk helyzeteiben abban segít, hogy azt válasszuk, ami az üdvösség és a keresztény tökéletesség eléréséhez a legjobb. Isten különféle utakon vezeti a lelkeket, s a szentek élete bizonyítja, milyen változatos és sokszor mily érthetetlen útjai vannak az üdvösségnek. Különösen a világ szemében válik érthetetlenné és mulatságossá a tökéletességre komolyan és elszántan törekvő lelkek élete. De ne feledjük, hogy Isten sokszor művel bennünk olyasmit, ami a világ szemében balgaság és ostobaság. Jézust sem értették, megütköztek az apostolokon, Szent Ferencet kővel hajigálták, és bolondnak csúfolták; mégis a szentek jártak a helyes úton, s életük a jóra törekvők örök példaképe lett.


Jöjj el, Szentlélek Úristen, tanács Lelke! Adj erőt az emberi vélekedések gátlásainak leküzdésére! Hívó szavadat követem mindenben. Istennek inkább kell engedelmeskednem, mint az embereknek, s vállalnom a megaláztatást, az üldöztetést, a gúnyt: lelkiismeretem ellen soha nem cselekszem. Világíts meg abban is, hogy soha fonák és hamis úton ne keressem Isten akaratát és üdvösségemet! Ne tévedjek a rendkívüliséget hajhászó kis lelkek útjára, hanem akaratod felismerése után elszántan kövessem sugallataidat. Ámen.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, Jámborság Lelke!


         A jámborság Lelke arra indít, hogy Istenben Atyámat tiszteljem, s Érte tisztelettel övezzek mindenkit, aki az Ő nevében, az Ő helyetteseként irányítja életemet. Ezt a tiszteletet táplálom szüleim, elöljáróim, nevelőim, tanítóim, az Egyház, a szentek, a Szentírás és szenthagyomány iránt. Sőt: ezzel a tisztelettel nézem embertársaimban Isten képmásának méltóságát, a szegényekben Krisztus megjelenését, a gyermekekben az ártatlanság és tisztaság illatát, ellenségemben a megtévedt, de szeretetre méltó embert.


Jöjj el, Szentlélek Úristen, jámborság Lelke! Add kegyelmedet, hogy tiszteletet tanúsítsak helyetteseid iránt, és minden embertársamban felfedezzem képed mását. A világ oly kíméletlenül irtja a tisztelet erényét, s hamvaszt le tekintélyt, méltóságot, jogot, természet-fölöttiséget, isteni vonatkozást embertársainkról, s a különállásnak, az egymás iránt való közömbösségnek és érdektelenségnek, végeredményben a szeretetlenségnek és testvértelenségnek jegével fagyasztja a társadalmat. Növeld a tiszteletet elöljáróink iránt, segíts becsülnünk Egyházadat, értékelnünk embertársainkat. Ebből a tiszteletből fakad az engedelmesség szüleink és elöljáróink iránt, a gyengédség, nagyrabecsülés és segítőkészség embertársaink iránt. Ámen.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, az Erősség Lelke!


Az erősség ajándéka megkezdett vállalkozásaink befejezésére, a teljesítésük útjába gördülő akadályok leküzdésére, hitünk bátor megvallására, a felismert igazság hősies követésére képesít. Az erősség ajándéka nevelte a nagy jellemeket, alakítja a szenteket, lelkesíti a vértanúkat.
 

Jöjj el, Szentlélek Úristen, erősség Lelke! Önts természetfölötti szilárdságot megalkuvásra hajló természetembe, hogy örök üdvösségemet mindenáron elérhessem, az erény útjáról soha le ne térjek, hitemben meg ne tántorodjam, emberi tekintetből az evangéliumi elveket föl ne adjam, semmiféle nehézségtől meg ne riadjak. Isten embere az akadályok leküzdésében mutatja meg hűségét és szeretetét. Üdvösségem és kötelességeim elé tornyosuló összes akadályt legyőzhetem kegyelmed erejével. Légy velem harcaimban, kísértések, megpróbáltatások közepette vívott küzdelmeimben; tégy erőssé a szenvedésben és a csapásban! Mindent, még az életet is inkább feláldozom; semhogy Tőled elszakadjak. Ámen.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, az Istenfélelem Lelke!


Az istenfélelem ajándéka olyan tehetséggel ruház fel, hogy Istent minden földi gyönyörnél és élvezetnél nagyobbra értékeljem. A kísértő minden törekvése arra irányul, hogy eltántorítson Istentől, s az élvezetek útjára csaljon. Az eredeti bűn sebétől meggyengült természet magában véve rendkívül gyarló és állhatatlan az Isten iránti hűség dolgában. Természetünk élvezetre, kéjre, kényelemre, érdek-hajhászásra hajlik. S ami a legnagyobb veszedelem: ezeknek a rendetlen kívánságoknak vakító fénye úgy elkábít, hogy megfeledkezünk Istenről, erkölcsi elvekről, felismert igazságról, mindenről. Ezen a betegségünkön, sajnos, nem segíthetünk felvilágosítással, tanítással, a jó és szép eszmények megragyogtatásával, csak gyarlóságunk megfélemlítésével. Az istenfélelem ajándéka a bűn és a szenvedély siralmas és káros következményeinek feltárásával rémít el az Isten iránti hűtlenségtől.
 

Jöjj el, Szentlélek Úristen, az istenfélelem Lelke! Ne engedd elfelednem, hogy bűneimért milyen szörnyen és végzetesen meg kell lakolnom! Soha ne tévesszem szemem elöl, mit szenvedett értem Jézus, hogy a bűn rabságából megváltson, és Isten gyermekévé tegyen. Szent félelemmel gondolok szenvedélyeim romboló hatalmára, és Beléd kapaszkodom, édes Szentlelkem. Ámen.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, a Vigasztaló Lélek!


 Nem hiába várom tehát a Szentlelket szívembe. A pünkösd ajándéka mérhetetlen vigasztalással tölt el. Íme, hányféleképpen siet segítségemre Isten kegyelme, hogy az Úr Jézust híven kövessem, és életemet Jézuséhoz hasonlóvá tegyem. Erőtlenségemben, bűnömben és elesettségemben sokszor elcsüggedek, de alaptalanul. Az Úr Jézus éppen azért küldte a Vigasztalót, hogy épp ilyenkor ne legyek egyedül, legyen társam, legyen valaki, aki céltalanságomban értelmem, balgaságomban bölcsességem, tudatlanságomban tudományom, tanácstalanságomban jó tanácsom, lázadásomban tiszteletem, állhatatlanságomban erősségem, hűtlenségemben szent félelmem.
 

Ó, a megszentelő kegyelem révén lelkemben lakozó Szentlélek, légy velem, maradj nálam, vívd meg vélem együtt harcaimat és sikereimet, kelts bennem fölényes, örvendező lelkületet, s vezesd örök győzelemre Téged követni, sugallataidra hallgatni kész lelkemet! Ámen.

Forrás ~ Internet

IMA A GYERMEKEKÉRT

Istenünk! Te munkatársaiddá választottál ki bennünket az új élet fakasztásában. 
Kérünk, légy segítségünk az elfogadott élet szolgálatában, nevelésében.
Állj mellénk atyai erőddel, jóságoddal, és segíts úgy nevelni gyermekünket, 
mintha Jézust bíztad volna szeretetünkre.
Te nem maradsz adósa senkinek, Istenünk.
Megfizetsz mindenért. Fizetsz a nevelésért is.
Gyermekünk által is, irántunk és az emberek iránt tanúsított magatartásával, egész életével.
Add meg, teremtő Atyánk, hogy ez mindig öröm és boldogság forrása legyen számunkra.
Add, hogy segítségünkkel atyai szereteted fényében járja életének útját, 
és a Tábor hegyén elhangzott szózatod rá is vonatkozzék:
'Ez az én szeretett Fiam, akiben nekem kedvem telik.'
Akkor biztos, hogy nekünk is mindig kedvünk telik benne...
Istenünk! Védd meg őt minden bajtól, szenvedéstől.
Add, hogy úrrá tudjon lenni a világ kísértései fölött.
Tedd boldoggá! Minket pedig segíts, hogy mindig hűséges gondnokai legyünk testének, lelkének.
Akaratod szerint keressük mindig az ő javát, szolgálatunk jutalma pedig, a belőle is forrásozó boldog élet után, vele együtt az örök élet legyen a Boldogságos Szűzanya és Szent József segítségével, és a te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

IMÁDKOZZUNK CSALÁDJAINKÉRT!

Ó Szent Család, vedd oltalmadba keresztény családjainkat és ápold bennük a családi élet erényeit! - Kérünk téged, hallgass meg minket!
Ó Szent Család, taníts meg Isten akaratát keresve megküzdeni nehézségeinkkel! 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Ó Szent Család, növeld a keresztény házastársak hűségét, szeretetét és áldozatos lelkületét!
 Kérünk téged, hallgass meg minket!
Ó Szent Család, segítsd ifjúságunkat, hogy tiszta szeretettel és komoly felelősségtudattal készüljön házastársi és szülői hivatására! 
 Kérünk téged, hallgass meg minket!
Ó Szent Család, segítsd a nagyszülőket, hogy felismerjék és teljesíteni is tudják azt a nagy feladatot, ami gyermekeik és unokáik nevelésében még
mindig rájuk vár!
 Kérünk téged, hallgass meg minket!

  IMÁDKOZZUNK GYERMEKEINKÉRT!

Jézusunk, aki magad is gyermekké lettél, hogy segíts rajtunk, hódítsd meg gyermekeink szívét és irányítsd őket Feléd!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Add Urunk, hogy növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Óvd meg őket Urunk minden veszélytől, adj kitartást nekik a bűn elleni harcaikban, és légy velük akkor is, ha mi már nem vezethetjük őket! -
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Védd meg ifjúságunkat, gyermekeinket az istentelenség és erkölcstelenség romboló szellemétől!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Segíts meg minket, hogy minden szükségeset meg tudjunk adni gyermekeinknek, és irántad hálás lelkületre neveljük őket a családi otthon melegével!
Kérünk téged, hallgass meg minket!

SZÜLŐK IMÁJA GYERMEKEIKÉRT

Add, Uram, hogy nevelhessünk gyermekeket, akik elég erősek ahhoz,
 hogy beismerjék, ha gyengék és elég bátrak ahhoz,
 hogy szembeszálljanak saját magukkal, amikor megijednek;
 olyan gyermekeket, akik büszkék és hajlíthatatlanok a becsületes vereségben,
de alázatosak és szerények a győzelemben.

Add, Istenünk, hogy nevelhessünk gyermekeket, akik meghajtják magukat,
amikor kell, de gerincesek, amikor arra szükség van;
gyermekeket, akik megismernek Téged,
és megtanulják, hogy az önismeret az igazi tudás alapja.
Kérünk, Uram, ne a víg és kényelmes élet útjain vezesd őket,
hanem a nehézségek és feladatok súlya és ösztönzése alatt.
Add, hogy ezen az úton tanuljanak meg járni, helytállni a viharban,
de tudjanak együtt érezni is azokkal, akik elbuknak.

Add Uram, hogy nevelhessünk gyermekeket,
akik tisztaszívűek és céljaik nemesek; gyermekeket,
akik megtanulnak előbb uralkodni magukon,
mielőtt arra törekednének, hogy mások felett uralkodjanak.
Akik tudnak szívből nevetni, de sohasem felejtik el,
hogy sírni is kell; akik viszik valamire a jövőben, de soha nem felejtik el a múltat.

És miután ezeket megadtad nekik, - adj hozzá, kérünk, elegendő humorérzéket is,
hogy sohase vegyék magukat túlságosan komolyan,
 de mindig komolyak maradjanak, ha ez szükséges.
Adj nekik alázatosságot, hogy mindig előttük legyen az igazi nagyság egyszerűsége;
adj nekik tárgyilagosságot a valódi tudáshoz, s szelídséget az igazi erőhöz.
Ha mindezt megadod nekik, -akkor mi, édesapjuk és édesanyjuk, hálásan mondhatjuk:
NEM ÉLTÜNK HIÁBA!


SZÜLŐK IMÁJA GYERMEKEIÉRT

Szent Atyánk, Örökkévaló Istenünk, Akitől minden békesség és jó származik! Könyörgök Hozzád a gyermekekért, akiket a Te jóságod ajándékozott nékem. Halhatatlan lelket ajándékozva, Te adtál nékik életet, és a Szent Keresztségben újjáalkottad őket, hogy a Te akaratod szerint éljenek és Isten Országának örököseivé váljanak. Őrizd meg őket a Te jóságodban életük végéig, szenteld meg őket a Te igazságoddal és a Te neved szenteltessék meg bennük.
Segíts nékem a Te kegyelmeddel, hogy a Te neved dicsőségére és felebarátaik hasznára neveljem őket. Add meg nékem az ehhez szükséges eszközöket: mind türelmet mind pedig erőt.
Uram, világosítsd meg őket a Te bölcsességed fényével, hogy teljes lelkükkel és teljes elméjükkel szeressenek Téged. Ültess szívükbe félelmet és irtózatot minden törvénytelenség iránt, hogy feddhetetlenül járják útjaikat. Ékesítsd fel lelküket tisztasággal, munkaszeretettel, hosszantűréssel, elégedettséggel és minden tisztességgel. Őrizd ajkukat igazságban, hogy minden rágalom, hazugság és hízelgés utálatos legyen előttük. Hintsd meg őket a Te kegyelmed harmatával, hogy gazdagodjanak erényekben és szentségben, és növekedjenek a Te jóakaratodban és az istenfélő emberek szeretetében. Add, hogy mindig velük legyenek őrangyalaik, hogy megőrizzék ifjúságukat a hiábavaló gondolatoktól, e világ csábító kísértéseitől és minden gonosz csapdától.
Ha valaha is vétkeznek Ellened, ne fordítsd el a Te orcádat tőlük, hanem légy hozzájuk könyörületes: ébressz szívükben töredelmet, és könyörületességed sokasága szerint töröld el vétkezéseiket; ne vond meg tőlük földi javaidat, hanem adj meg nekik minden szükséges dolgot a maga idejében, a boldog örökkévalóság elnyeréséhez is. Őrizd meg őket minden betegségtől, haragtól, veszedelemtől, bajtól és bánattól, és életük minden napján takard be őket a Te irgalmaddal.
Jóságos Istenem, könyörgök még Hozzád, adj vigasságot és örömet gyermekeimben, méltass arra, hogy velük együtt állhassak Eléd a Te Utolsó Ítéleted napján, és szégyenkezés nélkül és bizodalommal mondhassam: itt vagyok, Uram, én és a gyermekeim, akiket nékem adtál, hogy velük együtt dicsőítve a Te kimondhatatlan jóságodat és örök szeretetedet, magasztaljam a Te szentséges Nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szent Lélekét mindörökké. Amen.

SZENT ORBÁN PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ ~ május 25.

I. Orbán volt a 17. pápa . 222 és 230 között uralkodott.
Hivatalát akkor töltötte be, amikor a Római Birodalom békés császára, Alexander Severus uralkodott. Valószínűleg Rómában született, Euszebiosz is megemlíti történeti művében. Ezeken kívül azonban alig tudunk mást I. Orbánról.

A katolikus egyház Breviáriuma arról ír, hogy I. Orbán jelentős erőfeszítéseket tett a vallás kiterjesztése érdekében, így sok embert térített meg. Ezek közé tartozott Valerianus, Szent Cecília férje és saját bátyja, Tiburtius.

Ugyanebből a forrásból tudjuk, hogy I. Orbán valószínűleg vértanúhalált halt, és a Coemetarium Praetextati-ban temették el. Ünnepét május 25 -én tartják. A szőlő, a szőlőművelők védőszentjeként tisztelik.

Forrás ~ Internet

SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE ~ május 24.   


VII. Piusz pápa ezt az ünnepet szabadulása emlékére rendelte el. Amikor ugyanis Napoleon Franciaországba hurcolta, a lorettói litánia “Keresztények segítségéhez” fordult védelemért. Napoleon Moszkva alatt vereséget szenvedett, 1812-ben a pápa kiszabadult és magyar huszárok díszkiséretével és védelmével vonult be Rómába.
A Boldogságos Szűz Mária hatékony segítségét ezen kívül is gyakran megtapasztalta a keresztény nép.

Szent V. Piusz pápa mindent megtett az egész keresztény világot végveszélybe tipró török birodalom ellen. Mohács után 1526-ban minden elveszni látszott. 1541-ben elesett Buda. 1568-ban már adott Miksa magyar királynak 30000 aranyat a végvárak védelmére, de a török előnyomulás feltartóztathatatlannak látszott. Szövetséget hozott létre a török tengeri haderő ellen Velencével és Spanyolországgal.

Az imában bízott azonban legjobban. A rózsafüzér imádkozását szorgalmazta, de ő maga is környezetével kitartóan imádkozta. Így volt ez az egyesült keresztény sereg és a túlerőben levő török hajóhad Lepantó melletti összecsapása idején is 1571. október 7-én. A rózsafüzért imádkozva a pápa sugallatban értesült a győzelemről, és elrendelte minden október 7-én “Mária, Rózsafüzér Királynője” ünnepének megünneplését. Ugyanakkor a “Keresztények Segítsége” megszólítást is a hívek imáiba ajánlotta. 1571 óta ez a megszólítás a lorettói litánia fohászai közt szerepel.

Gondolat: Mária mindig segít, minden szükségben!

Forrás ~ Internet

IMA A SZŰZANYÁHOZ ~ A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGÉHEZ

Hozzád menekülök irgalomnak édesanyja, szomorúaknak vigasztalója,
 keresztények segítsége, nálad keresek
vigasztalást ezen aggodalmas órában.
Nézd, mily bánatos az én lelkem, fájdalom tölti el szívemet, mert a szenvedések és viszontagságok meglátogattak engem. Mint aggódó gyermek édesanyjának, neked panaszolom el könnyes szemmel bánatomat.

Tekints le rám kegyesen és végy anyai pártfogásodba,
míg a vihar le nem csendesül, míg az isteni irgalomnak
napja fel nem derül számomra.
Te tudod, jó anyám, mily fájdalmasan érint ez a megpróbáltatás, csepegtesd meg sebzett szívemben anyai szereteted gyógyító balzsamát és erősítsd meg, hogy Isten szent akaratán gyermeki türelemmel és megadással megnyugodhassam.
Ne késsél segítségemre jönni, ne hagyj magamra ebben a nehéz helyzetben.

Óh, tenger csillaga, világosítsd meg lelkemet, szende sugaraddal oszlasd el a sötétséget és mutasd meg hatalmad erejét, hogy minél előbb derült kedéllyel jelenhessem meg előtted, elrebegni szívem hálaszózatát, addig pedig Szűzanyám, kezedbe helyezem egészségemet, biztosan számítok hatalmas közbenjárásodra és Istennek végtelen irgalmára.

Bár vészes felhők tornyosulnak fejem felett, de a Te anyai oltalmad alatt nyugodtan akarok élni és meghalni. Amen

Szűz Mária, a keresztények segítsége


Legyőztem a világot – mondja Jézus. A feltámadt Krisztus győzött a bűn és a halál felett, legyőzte a sötétséget és a rosszat. Vele túljuthatunk az evilági küzdelmeken. Vele mi is győzedelmeskedhetünk minden ellenséges erőn, amely lefele húz bennünket. A győzelmes Krisztus magával ragad bennünket. Ha az Atyától születünk, és hallgatunk a Fiú szavára, a Lélek erejével legyőzhetjük a világban a rosszat. Amen.

BOLDOG JOHN  HENRY NEWMAN BÍBOROS IMÁI

Newman bíboros ~  Uram, te imádkoztál tanítványaidért

Uram, te imádkoztál tanítványaidért, hogy mind az idők végéig egyek legyenek, amint te egy vagy az Atyával és az Atya veled. Nézz le, Uram, részvéttel arra a sok szakadásra, mely azok között éktelenkedik, akik tiednek vallják magukat, és vezesd haza őket abba a közösségbe, amelyet te alapítottál kezdetben: szent, katolikus, apostoli Egyházadba. Hogy amint az égben egy a szentek egysége, idelenn is csak egy legyen, szentséges neved megvallásában és dicséretében.

 John Henry Newman ~ Istenem, szükségem van rád

Istenem, szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye és szükséglete szerint. Add meg nekem, Uram, a lelkiismeretemnek azt a tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi és fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat. Szemem homályos, nem látom jeleidet. Csak te tudod élessé tenni szememet, megtisztítani és megújítani szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál, és hallgassam a szavadat.

 John Henry Newman ~  Imádlak téged Istenem

Imádlak téged, Istenem, aki célt és utat adtál minden teremtett dolognak.
Előre gondoskodtál mindenről. Gondoskodásod szeretetből történt.
Ha szenvedést bocsátasz ránk, azt is szeretetből teszed. A külső világ
minden baja javára válik teremtményeidnek, s valami jót hoz magával benső
világunkba. Azért látogatod meg szenvedésekkel az embereket, hogy magukba térjenek, erényeik növekedjenek, és egyre több lelki javat szerezzenek.
Semmi sem történik ok és értelem nélkül, minden a javunkra válik. Ha
büntetsz, haragodban is irgalmas vagy. Megmérhetetlen erős hittel hiszek,
Uram, jóságodban és bölcsességedben ott is, ahol ítéleteid
kifürkészhetetlenek és végzéseid érthetetlenek.
BOLDOG APOR VILMOS PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ ~ május 23.


Báró Apor Vilmos 1892. február 29-én született székely főnemesi családból. 1915-ben szentelték pappá. Gyulán káplán, majd katonalelkész egy kórházvonaton. 1918-tól plébános Gyulán. Különösen foglalkoztatták a szociális problémák; fölkarolta a munkásifjúságot. 1941. március 2-án foglalta el a győri püspöki széket. Bátran szembeszállt az erőszakos törekvésekkel, mindent elkövetett az üldözöttekért. Vértanú halálát is az okozta 1945. április 2-án, hogy a város elfoglalása után a püspökvárba menekült asszonyok és leányok védelmére kelt. Holtteste a győri székesegyház kápolnájában nyugszik. II. János Pál pápa avatta boldoggá, 1997. november 9-én.

 'Istenünk, hálát adunk neked, hogy szolgádat, Vilmos püspököt a vértanúság koronájával ékesítetted, és a boldogok sorába fölvetted. Közbenjárását kérve fordulunk most hozzád, hallgasd meg néped kéréseit.' Amen.

 Forrás ~ Internet

SZENT RITA ÜNNEPE ~ Május 22.

Olaszországban, az umbriai kis hegyi faluban Rocca Porenában született 1380-ban. Szülei jómódú, tekintélyes emberek voltak. Gyermeküket taníttatni akarták, de a kisgyermek Rita másra vágyott. 
Az evangélium alapján a szegényebb életet kívánta, fontos volt számára az imádság és a szeretet különböző gyakorlatai. Sokat imádkozott, kereste Jézus akaratát, Isten kedvét.
Mikor eladósorba került, szülei sokáig győzködték, mert egy jómódú, de heves és meggondolatlan fiatalemberhez akarták férjhez adni. Sok imával készült a házasságára, elhatározta, hogy férjét megváltoztatja. Ez a következetes szeretetével sikerült is. 18 évig éltek békében és két fiuk született. 
A szomszédjával egyszer aztán mégis csak összeverekedett a férj és a verekedésben a szomszéd meggyilkolta Rita férjét. Fiai ekkor a helyi szokás szerint vérbosszút esküdtek. Rita élete legnagyobb feladatát kellett, hogy megoldja: megbocsátani férje gyilkosának és fiait is rávenni a megbocsátásra. Sikerült neki. A vérbosszú elől menekülő szomszédot ő vezette biztonságba, fiait is lecsillapította.
Rita jóságáról és szeretetéről sok legenda született, a 'lehetetlen ügyek pártfogójának' nevezték el. 
Fiai halála után szerzetbe vonult, a cassiai Ágostonrendi apácákhoz. Mintakép volt a szeretet, fegyelem, engedelmesség területén. A szenvedéseket, amit betegsége okozott, óriási türelemmel viselte. 1457. május 22-én halt meg. (Más forrás szerint 1434-ben.) A casciai kolostor templomában van a sírja, zarándokhely. Hivatalosan 1900-ban avatták Ritát szentté.

Példája: Sok imával készülj minden feladatodra!
 
'Isten akarata az, hogy minden ember eljusson az üdvösségre. Jézusban nem csak új szövetséget kötött az emberrel, hanem új törvényt is adott. Ez a parancs nem megköt, hanem élete ad.'

Forrás ~ Internet

Angelus Silesius 

KÖNYÖRGÉS SZENTLÉLEKHEZ

Szentlélek! Fő jó! Szent heved
borítsa lángba szívemet!
Tüzednek édes lángja fennen
lobogjon vígan én felettem.
Ébresszen bennem szent kegyed
szerelmes, élő, nagy hitet!

Világíts át, Te drága Fény,
nehogy sötétben haljak én.
Te szent árnyékod hűvösítsen,
hogy idegen tűz ne hevítsen.
 
Szívemnek kertje égni fog,
ha hull rá égi harmatod.
Fő Vigasz, várom jöttödet,
csókold életre lelkemet.
Ajándékaid, mint a tenger.
s Nélküled koldus csak az ember.
 
Itt van szívemnek kelyhe, Te
Pünkösd borával töltsd tele!
Add, ha parancsod megjelen,
katonaként én megtegyem.
 
Te jó tanácsod hadd vezessen,
különböztessek jól, helyesen.
Szent értelmedet, ha adod:
felismerem akaratod.

Aranyfolyam vagy, Bölcsesség,
szerelmed csókja bennem ég,
és így a szívem tudja, érez:
milyen jó vagy és mily édes.
 
Szemem mindig csak Rád tapad:
Igazság Lelke csak Te vagy!
Megígérted, jó Jézusom:
e vendéget én megkapom.
A szívem várja vágyva halkan,
Őt várja ez az üres barlang.
Boldog lesz, ha majd áldva jő:
Örökre nálam marad Ő.

Amen.


 SZIÉNAI SZENT BERNARDIN ÜNNEPE ~ MÁJUS 20.

Május 20-a Sziénai Szent Bernardin áldozópap nem kötelező liturgikus emléknapja.
A ferences rend megújítója és Jézus nevének népszerűsítője 1380. szeptember 8-án született Massa Marittima-ban Sziéna közelében (Olaszország), 1444. május 20-án halt meg San Silvestro-ban Aquila közelében (Olaszország). 1450. május 24-én V. Miklós pápa avatta szentté. Ereklyéi Aquila-ban találhatók a róla elnevezett templomban. A prédikátorok és a tüdőbetegségekben szenvedők védőszentje.

Sziénai Szent Bernardin, mivel nagyon fiatalon megárvult, rokonai vették magukhoz, akik gondoskodtak neveléséről és iskoláztatásáról. Jogi és teológiai tanulmányainak végeztével felvételét kérte a minoritákhoz azzal a céllal, hogy gondozza a zarándokokat és ápolja a betegeket. Feladatának buzgó teljesítése közben az egyik járvány idején a pestis őt is megfertőzte, amelyből azonban csodálatos módon felgyógyult. Felgyógyulása után eladta minden vagyonát, majd otthagyva a minoritákat a ferencesek legszigorúbb ágához csatlakozott, az obszervánsokhoz, akiket belépése után röviddel az eredeti regula lelkületének felélesztésével megújított.

Sokféle tevékenysége közül leginkább prédikációival tűnt ki. Isten igéjét hirdetve bejárta egész Itáliát. Ahol megjelent, olyan hatalmas tömeg sereglett össze, hogy a templomok nem voltak képesek befogadni a hallgatók sokaságát, ezért gyakran a szabadban kellett felállítani a szószékét. Beszédjei a vallási élet megújulását és számos megtérést eredményeztek. Mivel kedvelt témája Jézus nevének tisztelete volt, ezért a zászlóra, amit maga előtt vitetett minden alkalommal, az IHS rövidítést varratta. A rövidítés jelentése Iesus Hominum Salvator, vagyis Jézus az emberi nem Megváltója.

Forrás ~ Internet

'Istenünk, ki Szent Bernardin áldozópapot Jézus Szent Nevének különleges szeretetével tüntetted ki, az ő érdemeiért és könyörgésére engedd, hogy szereteted Lelke gyújtson lángra minket!'
Amen.

 'Istenünk, ki Szent Bernardin áldozópapot Jézus Szent Nevének különleges szeretetével tüntetted ki, az ő érdemeiért és könyörgésére engedd, hogy szereteted Lelke gyújtson lángra minket!'


'Ha a szív nem
imádkozik, feleslegesen jár a száj.'

Szienai Szent Bernardin

'Jézusom, eljöttem Hozzád, mert a Te jelenlétedre vágyódom.
Úgy szeretnélek szeretni Téged, ahogyan Te szeretsz engem.
Bár soha semmi ne választana el Tőled.'

Szienai Szent Bernardin

SZIENAI SZENT BERNARDIN IMÁJA

Atyánk! Jézus Krisztusnak,
az Evangélium Emberfiának
halhatatlan életet adtál.
De még ennél is többet tettél:
minden embernek, aki reménykedik,
a kegyelem gazdagságát
helyezted kilátásba.
Ezért merjük imánkat Hozzád intézni:
tökéletesítsd bennünk, amit elkezdtél,
teremjen sok gyümölcsöt
minden kegyelemmel megáldott ember
az idők végezetéig. Amen.

ÖRÖK SZENTHÁROMSÁG

Örök Szentháromság, aki fényesség vagy,
add, hogy lelkem részesedjék
a te világosságodban!

Te, aki tűz vagy,
részesíts magaddal a tűzben,
s ebben a tűzben egyesítsd akaratomat a tieddel.

Te, aki bölcsesség vagy,
add meg lelkemnek azt a bölcsességet,
hogy fel tudja ismerni
és meg tudja különböztetni a te igazságodat.

Te, aki erő vagy, adj lelkemnek erőt;
legyen annyira erős, hogy se a gonosz lélek,
se teremtmény ne tudja megfosztani erősségétől.

Amen.

 IMA A SZENTHÁROMSÁGHOZ

Uram, Isten segíts engem,
Áldj meg, hogy mindenki szeressek,
Te vezess, hogy hozzád térjek,
S kegyelmedben élhessek.

Uram, Jézus kegyelmedet,
Hirdessék ma mindenek,
Aki Téged szívből szeret,
Kegyelmeddel élhessen.

Uram, Lélek, vigasztalj meg,
Hisz’ békém vagy, s kereslek,
Áldj meg kérlek minden embert,
Mindörökké. Ámen.

Amen.

IMA A SZENTHÁROMSÁGHOZ

Áldott vagy, szentháromságos Istenem,
akire halandó szem nem tekinthet,
aki leírhatatlan dicsőségben rejtőzöl,
s aki mégis megvilágosítod
szívünk szemét bölcsességed ajándékával,
és lelkünk belső szobájában
feltárod magadat számunkra.

Áldalak téged,
aki mindeneket fenntartasz!
Hálát adok neked,
hogy nem hízott bikák égő áldozatában leled tetszésed,
hanem a szív töredelmében
és az igazság cselekedeteiben.

Amen.
 
'A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom,
 s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van.'

János 14,10Vianney Szent János ~ Jézusom, neked szentelem szívemet

Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe. Szívedben akarok lakni, szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből akarom meríteni az igazi szeretetet, mely felemészti szívemet: benne erőt, világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni. Jézusom, szívem a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár, amelyen magamat neked áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém mindig irgalmadra gondoljon. Amen.Vianney Szent János ~ Igen ha jól imádkozunk

Igen, ha jól imádkozunk, parancsolhatunk égnek és földnek: minden engedelmeskedik nekünk. Ha képtelenek vagytok imádkozni, rejtőzzetek el angyalotok mögött, s bízzátok meg őt, hogy imádkozzék helyettetek. Annyira nem szabad elfeledkeznünk Isten jelenlétéről, amennyire nem felejtünk el lélegezni. Lelkünknek az az ima, mint a földnek az eső. Trágyázzátok a földet, ahogy csak akarjátok, ha nincs eső, nem ér az egész semmit! Amikor imádkozunk, nem kell sokat beszélni. Tudjuk, hogy a jó Isten itt van a tabernákulumban. Kitárjuk előtte szívünket, örvendezünk jelenlétének. Ez a legjobb ima. Amen.

Vianney Szent János ~ Igen, ha jól imádkozunk

Amikor imádkozom, elképzelem Jézust, amint Atyjához imádkozik. A jó Isten szereti, ha alkalmatlankodunk neki. Egyszerűen kell imádkozni, ilyenféleképp: Istenem, itt van egy szegény lélek, akinek nincs semmije, aki semmit sem tud tenni. Add meg nekem, aki senki vagyok, azt a kegyelmet, hogy szeresselek, megismerjelek és szolgáljalak! A jó Istennek nincs szüksége ránk. Azért parancsolta, hogy imádkozzunk, mert a boldogságunkat akarja, boldogságunkat pedig egyedül Őbenne találhatjuk meg. Amikor az Oltáriszentség előtt vagyunk, ne tekintgessünk körbe, hanem csukjuk be a szemünket és szánkat, és nyissuk meg szívünket. Akkor a jó Isten is megnyitja a sajátját, mi hozzá megyünk, Ő meg hozzánk jön, az egyik kérni, a másik befogadni. Olyan ez, mint a kölcsönös lehelet. Amen.

 
SZENT I. JÁNOS ~  pápa és vértanú május 18.

Tusciában (Toszkána) született. 523. augusztus 12-én lett pápa. A római birodalom szétesése után a birodalom két felén két uralkodó kormányzott. A két egyház is ellentétben állt egymással. Nyugaton az arianizmus terjeszkedett, keleten a katolikusokat támogatták. A nyugaton uralkodó ariánus Teodorik keleti gót király kérésére János pápa Konstantinápolyba utazott I. Jusztinusz (Jusztinián) császárhoz közvetítés céljából. Konstantinápolyban a nép is és a császár is tisztelettel és nagyon ünnepélyesen fogadták Jánost.
A pápa mindenben megegyezett a császárral, az ariánusok elleni rendeleteket is visszavonták, így utazott vissza Rómába. Ám a jószolgálati próbálkozást az elégedetlen és gyanakvó király börtönbüntetéssel viszonozta. A nyirkos és sötét börtönben a pápát éheztették. Néhány nap múlva, 526. május 18-án a pápa a börtönben meghalt.
Az egyház vértanúnak tekinti a pápát. A 12. században felvették a római naptárba. Halála napjára 1969-ben került az ünnepe.
Példája: Hűségesen hajts végre minden megbízatást!

Forrás ~ Internet
 
Nap szentje ~ Baylon Szent Paszkál OFM

XIII. Leó pápa 1902-ben az eucharisztikus művek védőszentjévé tette az egyszerű spanyol ferences testvért, Baylon Szent Paszkált (1540–1592). A hitvalló szentet 1690-ben kanonizálták.

Spanyolországban született, egyszerű földműves családban. Huszonnégy éves koráig édesapja és mások legelőin őrizte a bárányokat. Tizennyolc évesen, egy látomás hatására, felvételét kérte a Loretóban található minorita rendbe, ám elutasították kérelmét, hiszen semmit sem tudtak az ifjú pásztorról. Néhány évvel később Paszkál újra jelentkezett, ezúttal engedélyezték, hogy laikus testvérként belépjen a megreformált ferencesekhez. Főként portai szolgálatot látott el különféle spanyolországi kolostorokban. Bár írástudatlan volt, a Szentlélektől kapott bölcsesség révén vált ismertté.
Életét az Oltáriszentség tisztelete határozta meg; hosszú órákon át térdelve imádkozott a szentségtartó előtt. Amikor egy alkalommal Franciaországba küldték, rendi habitusában utazott, holott ez igen kockázatos volt a francia vallásháborúk közepette; útja során több alkalommal is megszólták, s egy vita során, amikor egy protestáns vándorprédikátorral s az őt hallgató tömeggel szemben védelmébe vette Jézus testének és vérének valóságos jelenlétét az Eucharisztiában, a hugenották majdnem halálra kövezték. Az akkor elszenvedett sérülései élete végéig fájdalmat okoztak neki.

Pünkösd vasárnapján halt meg a villareali kolostorban, éppen akkor, amikor úrfelmutatáskor megszólaltak a csengettyűk. Halála után sírjánál számos csoda történt. Baylon Szent Paszkál a pásztorok és az eucharisztikus kongresszusok védőszentje. A művészi ábrázolásokon az Oltáriszentség előtt térdelve látható, máshol juhait őrzi.

Forrás ~ Internet


SZENT ZSÓFIA ÉS HÁROM LEÁNYA

Ünnepe ~ május 15.

Úgy mondják, hogy Konstantinápolyban van a szent mártírok, Zsófia (Sophia) és három leánya, Hit (Fides), Remény (Spes) és Szeretet (Caritas) hatalmas temploma. Szent Zsófia a leányait Isten félelmében bölcsen nevelte. Az első tizenegy, a második tíz-, a harmadik nyolcéves volt, amikor letelepedtek Rómában. Zsófia vasárnaponként sorra látogatta az egyházakat, sok asszonyt megnyerve Krisztusnak.

Bevádolják őket Hadrianus előtt, akit szépségük annyira megragadott, hogy leányaivá akarta őket fogadni, ők azonban, mint a ganéjtól irtóztak tőle. Hitet először harminchat katona megverte, másodszorra mindenki szeme láttára kitépték mellbimbóit, és sebeiből tej, melléből pedig vér folyt. Felkiáltanak sokan, akik ezt látják, hogy a császár ítélete igazságtalan, a szűz pedig örvendezve ujjong. Harmadszorra izzó vasrostélyra helyezik a leánykát, de sértetlen marad. Negyedszerre egy olajjal és viasszal teli serpenyőbe teszik. Ötödszörre lefejezik.

Húgát, Reményt is előállítják, de nem volt hajlandó a bálványok előtt áldozatot bemutatni. Emiatt először zsírral, viasszal és gyantával teli üstbe vetik, és a kifröccsenő forró cseppek a hitetleneket égetik meg. Végül kard végez vele.

A harmadik leányt, Szeretetet, lévén ő a legkisebb, anyja bátorította, és Hadrianusnak ő sem hízelgett, nem is engedelmeskedett semmiben. Ezért az a gazember először kifeszíttette végtagjait, ízületeit szétszaggattatta, másodszorra megbotoztatta, harmadszorra megvesszőztette, negyedszerre tüzes kemencébe vettette, amiből hatvankönyöknyi láng csapott ki és hatezer bálványimádót ölt meg. A szűz pedig sértetlenül sétált a tűz közepében, s mint az arany, sugárzott. Ötödszörre tüzes fúrókkal fúrták át, és így a vértanúk győzelmi táncával, kard által jutott el a koronához.

A kiváló leányok kiváló édesanyja a jelenlevőkkel együtt eltemette földi maradványaikat, és a sírra borulva így kiált: 'Vágyódom veletek lenni, drága leányaim.' Ekkor Zsófia békességben elköltözött, s az ott lévők kedves leányai mellé temették. Mindőjük gyötrelmét elszenvedve sokkal több volt, mint egyszerű vértanú. Hadrianus teljesen elsorvadva elerőtlenedett, és megvallotta, hogy Isten szentjeivel szemben igazságtalanságot követett el.

Forrás ~ Internet