Aquinói Szent Tamás ~ Imádság keresztény erényekért

Engedd, irgalmas Isten, hogy mindazt, ami Neked tetszik, hőn óhajtsam, okosan keressem, igazán megismerjem, tökéletesen megtegyem Neved dicséretére és dicsőségére.

Rendezd, óh Istenem, állapotomat és add tudnom, amit tőlem kívánsz, hogy megcselekedjem, és add, hogy véghez is vihessem úgy, amint kell és lelkemnek hasznára válik.

Add, Uram, hogy jó- vagy balsorsban egyaránt megállhassam helyemet, hogy abban el ne bizakodjam, ebben el ne csüggedjek.

Semmin se örüljek, vagy sajnálkozzam, csak azon, ami Hozzád vezet, vagy Tőled elszakít. Senkinek se kívánjak tetszeni, se ne féljek nemtetszeni, csak Neked.

Legyen előttem, Uram, silány minden, ami mulandó, legyen kedves nekem, ami örökkétartó. Legyen unalmas az öröm, mely Kívüled vár, semmit ne kívánjak, ami Nélküled van. Teljék örömöm a munkában, mely Érted van, legyen unalmas minden pihenés, mely Nélküled van.

Add, Uram, hogy szívemet Hozzád irányítsam, és ha lankadnék és botlanék, a javulás szent föltételével állandóan tápláljam.

Tégy engem, Uram, engedelmessé minden ellenmondás nélkül; tedd, hogy szegény legyek minden levertség nélkül; tiszta legyek sérelem nélkül, türelmes zúgolódás nélkül; alázatos színlelés nélkül, vidám pajkosság nélkül, megfontolt nehézség nélkül; féljek tőled kétségbeesés nélkül; igazmondó legyek kétszínűség nélkül; jót cselekvő elbizakodás nélkül; felebarátomat megintsem büszkeség nélkül; épülésére szolgáljak szóval és példával, képmutatás nélkül.

Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat Tőled el ne terelje; adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje; adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa, adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje; adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse.

Adj, Uram, Istenem, Téged megismerő értelmet, Téged kereső buzgalmat, Téged megtaláló bölcsességet; add, hogy életem Előtted kedves legyen, állhatatosságom téged bízvást várjon; és adj bizodalmat, mely Téged végtére átkarolhasson.

Add, hogy büntetéseidet itt a bűnbánat szellemében fogadjam, jótéteményeidet földi zarándoklásomban kegyelmeddel jól felhasználjam, és örömeidet élvezhessem az örök hazában.

Amen.


 URAM KÖVETNI AKARLAK!

Uram, ebben az órában gondolatban követni akarlak keresztutadon. 
Annak idején Te magad szenvedted végig ezt az utat mennyei Atyád 
iránti engedelmességből, és irántam való szeretetből.
 A legnagyobb szenvedést vállaltad magadra,
hogy bűneimért vezekelj és a világot megváltsad.
Engedd, hogy szenvedésed állomásain hálát és köszönetet
érezzek ezért a szeretetért.

Világosíts meg, hogy hibáimat felismerjem és leküzdjem azokat.
Szent Keresztutad, amelyen most követni szándékozlak,
legyen számomra az önfeláldozás és a megszentelés iskolája.
Olyan út, amely megtanít arra, hogyan válhatok a megváltás
nagy művének munkatársává.
Mária, szenvedésekben erős édesanyád, legyen kísérőm!
Oldalán bátran járom szenvedéseidnek útját.

Thomas Merton'Kérlek tehát benneteket, testvérek, Isten irgalmasságára, hogy adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti ésszerű istentiszteletetek. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át értelmetek megújításával, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes.' Róm 12,1-2

 
EVANGÉLIUM

Ettől az időtől kezdte Jézus jelezni a tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia. Péter erre félrehívta őt, és kezdte lebeszélni: 'Távol legyen ez tőled, Uram! Ez nem történhet meg veled.' Ő azonban elfordult és azt mondta Péternek: 'Távozz előlem, Sátán! Botrány vagy nekem, mert nem Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével!' Akkor Jézus azt mondta a tanítványainak: 'Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de az élete kárt szenved? Vagy mit adhat az ember cserébe a lelkéért? Mert az Emberfia eljön angyalaival Atyja dicsőségében, és akkor megfizet majd mindenkinek aszerint, amit cselekedett' [Zsolt 62,13]. Mt 16,21-27


 32. Zsoltár

Örvendezzetek igazak, az Úrban, igaz emberekhez illik a dicséret! Áldjátok az Urat lanttal, zengjetek neki dalt tízhúrú hárfával! Daloljatok neki új éneket, ujjongó szóval ügyesen zsoltárt énekeljetek neki! Mert igaz az Úr igéje, és minden tette hűséggel teli. Az igazságot és a törvényt szereti; Az Úr irgalma betölti a földet. Az Úr szava alkotta az egeket, szájának lehelete minden seregüket. A tenger vizeit mintegy tömlőbe gyűjtötte, az örvényeket tárházakba helyezte. Félje az Urat az egész föld, remegjen előtte a földkerekség minden lakója! Mert ő szólt, és meglettek, parancsolt, és létrejöttek. Felforgatja az Úr a nemzetek szándékait, elveti a népek gondolatait. De megmarad az Úr terve mindörökre, szíve szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet tulajdonául kiválasztott! Letekint az Úr az égből, mind látja az emberek fiait. Hajlékából nézi a föld megannyi lakóját. Egytől-egyig ő alkotta szívüket, ismeri minden tettüket. Nem szabadítja meg a királyt a nagy sereg, s a hőst nem menti meg nagy ereje. Nem nyújt neki a ló biztos segítséget, nem szabadítja meg hatalmas ereje. De íme, nézi az Úr szeme azokat, akik félik őt, akik remélik irgalmát, és megmenti a haláltól lelküket, s éhínség idején is táplálja őket. Lelkünket az Úr hordozza, ő segít meg s oltalmaz minket. Valóban, benne örvend a szívünk, és szent nevében reménykedünk. Legyen, Uram, irgalmad rajtunk, amint benned bizakodunk!

EVANGÉLIUM
 
Úgy lesz akkor, mint amikor egy ember arra készült, hogy külföldre menjen. Hívta a szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, mindegyiknek a képessége szerint; és elment külföldre. Ekkor rögtön elindult az, aki öt talentumot kapott, dolgozott velük, és szerzett másik ötöt. Éppígy az is, aki kettőt kapott, szerzett másik kettőt. Az viszont, aki egyet kapott, elment, a földbe ásva elrejtette ura pénzét. Sok idő múltán megjött ezeknek a szolgáknak az ura és számadást tartott velük. Előállt ekkor az, aki öt talentumot kapott, hozott másik öt talentumot, és így szólt: 'Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik öt talentumot nyertem rajta.' Az ura azt mondta neki: 'Jól van, derék és hű szolga! A kicsiben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe.' Ezután jött az is, aki a két talentumot kapta és így szólt: 'Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik két talentumot nyertem rajta.' Az ura azt mondta neki: 'Jól van, derék és hű szolga, a kicsiben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe.' Végül odajött az is, aki egy talentumot kapott, és azt mondta: 'Uram, tudom rólad, hogy kemény ember vagy, aratsz, ahol nem vetettél, és begyűjtesz onnan is, ahová nem ültettél. Mivel féltem tőled, elmentem és elrejtettem a talentumodat a földbe. Íme, itt van, ami a tied!' Az ura azt válaszolta neki: 'Te gonosz és lusta szolga! Tudtad, hogy aratok, ahol nem vetettem és gyűjtök onnan, ahová nem ültettem. Éppen ezért el kellett volna helyezned a pénzemet a pénzváltóknál, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam vissza a magamét. Vegyétek hát el tőle a talentumot és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! Mert mindannak, akinek van, még adnak és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van. A haszontalan szolgát pedig dobjátok ki a külső sötétségre! Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás! Mt 25,14-30

'Harmatozzatok óh egek'

 Harmatozzatok, óh egek onnan felül és a felhők közül
szálljon le hozzánk a Megváltó.

Így sóhajtoztak hozzád mennyei Atyánk
 a szent próféták a Messiás után,
akit már első szüleinknek vigasztalására megígértél.

S amint egykor Keresztelő Szent János figyelmeztette az embereket,
hogy készítsék az Úr útját s egyengessétek ösvényeit,
 éppen úgy én is elő akarom készíteni szívemet
Jézus születésének ünnepére.

Alázatos és tiszta szívvel akarom imádni
én is a jászolban fekvő Megváltót.

Azért édes üdvözítő Jézusom, oly epedő szívvel várlak,
mint ahogy vártak egykor a próféták.
Siess szívembe szereteted kegyelmével.
Te vagy a világnak megígért váltsága,
imádva ismerem el isteni erődet s könyörögve sóhajtok hozzád.

Áraszd reám kegyelmedet, oszlasd el elmém vakságát;
 segíts, hogy kegyelmed által segítve biztosan járjak a te utadon.

Tisztítsd meg szívemet a bűntől, hogy méltó szállást találj szívemben,
 s kedves vendégként maradj velem mindörökké.

Amen.


 'Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit'

' Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: 'Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit. Róla mondtam: A nyomomba lép valaki, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem, de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy megismertessem Izraellel.' Ezután János tanúsította: 'Láttam a Lelket, amint galamb alakjában leszállt rá a mennyből, s rajta is maradt. Magam sem ismertem, de aki vízzel keresztelni küldött, azt mondta: Akire látod, hogy leszáll a Lélek s rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni. Láttam és tanúskodom róla, hogy ő az Isten Fia.'

János Evangéliuma 1;29-34

Keresztelő Szent János vértanúsága emléknapja ~ augusztus 29

Keresztelő János szerepe kiemelkedik az útkészítésben, és utat mutat nekünk az igazság melletti kiállásban is, akár vérünk ontásáig.

Elmélkedés


Ha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik hibáinkra, bűneinkre mernek figyelmeztetni minket, fogadjuk őket áldásként - ha sokszor nehéz is! Meg nem hallgatásukkal, elhallgattatásukkal csak a lelkiismeretünket próbáljuk altatni. Látszólag nekik ártunk - mint ahogy Heródes is megkötöztette a börtönben Keresztelő Jánost, aztán pedig lefejeztette -, de valójában a saját lelkiismeretünket tesszük tönkre. De a pusztában kiáltó szót nem lehet végleg elhallgattatni! Készítsétek az Úr útját! Mk 6,17-29

Add Urunk, hogy a lelkiismeretünk ne váljon kietlen pusztasággá, ahol a Szó hiába hangzik el!

Forrás ~ Internet

 Uram, tebenned remélek,
soha meg ne szégyenüljek!
Igazságodban szabadíts meg,
és ments meg engem!
Hajlítsd hozzám füledet
és nyújts segítséget!
Légy oltalmam sziklája,
és erős váram, hogy megszabadíts engem,
mert te vagy az én erősségem és menedékem!

Zsoltárok 71; 1-3


EVANGÉLIUM
 
Heródes ugyanis parancsot adott és elfogatta Jánost. Megkötöztette őt a börtönben Heródiás miatt, aki a testvérének, Fülöpnek volt a felesége, de ő feleségül vette. János ekkor azt mondta Heródesnek: 'Nem szabad a testvéred feleségét elvenned.'' Ezért aztán Heródiás ármánykodott ellene, és meg akarta őt ölni, de nem tudta. Heródes ugyanis tartott Jánostól. Tudta róla, hogy igaz és szent férfiú, figyelt szavaira, sok dologban hallgatott rá, és szívesen hallgatta őt. Egyszer azonban, amikor Heródes a születésnapján lakomát rendezett országa nagyjainak, ezredeseinek és Galilea előkelőségeinek, bement Heródiás lánya és táncolt nekik. Ez nagyon tetszett Heródesnek és az asztaltársaságnak. A király erre azt mondta a lánynak: 'Kérj tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked.' Meg is esküdött neki, hogy: 'Bármit kérsz, megadom neked, akár az országom felét is!' [Eszt 5,3]. Az kiment és megkérdezte anyjától: 'Mit kérjek?' Az így szólt: 'Keresztelő János fejét.' Erre nagy sietve bement a királyhoz és előadta kérelmét: 'Azt akarom, hogy rögtön add nekem egy tálon Keresztelő János fejét.' A király elszomorodott, de az esküje és az asztaltársak miatt nem akarta kedvét szegni. Rögtön elküldte a hóhért, megparancsolta, hogy hozzák el a fejét egy tálon. Az lefejezte a tömlöcben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a lánynak, a lány pedig odaadta anyjának. Amikor a tanítványai megtudták ezt, eljöttek, elvitték a testét és sírba helyezték. Mk 6,17-29

 Szent Ágoston ~ Ó Isten, emelkedj föl az égbe

Ó Isten, emelkedj föl az égbe!
Te, aki egy anya méhében voltál bezárva,
akit az formált meg, akit te magad teremtettél.

Te, akit az agg Simeon kicsinek ismert meg, de nagyként ünnepelt,
akit az özvegy Anna csecsemőnek látott és mindenhatónak ismert fel;
Te, aki éhséget és szomjúságot szenvedtél értünk.
Te, akit letartóztattak, megkötöztek, megostoroztak, tövissel koronáztak, a keresztfára feszítettek, lándzsával átdöftek; aki meghaltál és eltemettek, emelkedj föl a mennybe, ó Isten!

Feltámadásod, Uram, a mi reménységünk,
Mennybemeneteled a mi megdicsőülésünk.
Add, hogy veled együtt mi is a mennybe menjünk, és szívünk hozzád emelkedjék. 
De azt is add meg, hogy fölemelkedve ne váljunk gőgössé, 
se ne bizakodjunk el erényeink miatt, mintha a mi tulajdonunk volna.

Add, hogy a szívünk a magasban legyen, de melletted,
mert a szív felemelése, de nem tehozzád, az kevélység,
hozzád emelése viszont biztonság.
Te, aki fölmentél a mennybe, menedékünk lettél.
Ki az, aki fölmegy? Ugyanaz, aki leszállt.
Azért szálltál le, Uram, hogy meggyógyíts,
azért szálltál fel, hogy fölemelj.

Ha magamtól emelkedem fel, elesem,
de ha te emelsz fel, sértetlen maradok.
Neked, aki feltámadsz, ezt mondom: Uram,
Te vagy a reménységem; neked, aki a mennybe szállsz:
Te vagy az én menedékem.

Amen.     Szent Ágoston püspök és egyháztanító emléknapja ~  augusztus 28.

Az afrikai Tagastében született 354-ben. Hányatott ifjúsága volt mind tudományos, mind pedig erkölcsi téren, mígnem Milánóban megtért, és 387-ben Szent Ambrus püspök megkeresztelte. Hazájába visszatérve aszketikus életet élt. 395-ben Hippó püspökévé választották. 34 éven keresztül hívei példaképe volt, beszédeivel és írásaival nevelte őket. Műveiben kora tévedései ellen küzdött, és az igaz hitet bölcsen világította meg. Meghalt 430. augusztus 28-án

Kérünk, Istenünk, újítsd meg Egyházadban azt a szellemet, amellyel Szent Ágoston püspököt eltöltötted, hogy mi is csak téged szomjazzunk, aki a bölcsesség forrása vagy, és téged keressünk, akitől az égi szeretet származik! 
 
Forrás ~ Internet

144. Zsoltár
 
Dicséret. Dávidtól. Magasztallak téged, Istenem, királyom, s áldom nevedet örökkön örökké. Áldalak téged mindennap, és dicsérem nevedet örökkön örökké. Nagy az Úr és méltó a dicséretre, nagysága fölfoghatatlan. Nemzedék nemzedéknek dicséri alkotásaidat és hirdeti hatalmadat. Elmondják szentséged fölséges dicsőségét, elbeszélik csodáidat. Elmondják félelmetes erődet, és hirdetik nagyságodat. Megemlékeznek túláradó jóságodról, igazságodat ujjongva ünneplik. Irgalmas az Úr és könyörületes, hosszantűrő és nagyirgalmú. Jó az Úr mindenkihez, és könyörületes minden teremtményéhez. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és áldjanak szentjeid. Országod dicsőségét hirdessék és beszéljék el hatalmadat, hogy megismertessék az emberek fiaival hatalmadat, és országodnak fölséges dicsőségét. A te országod örökké tartó ország, és uralmad nemzedékről nemzedékre fönnáll. Hűséges az Úr minden igéjében, és szentséges minden tettében. Fölemel az Úr mindenkit, aki elesik, és minden elnyomottat fölsegít. Mindeneknek szemei tebenned bíznak, Úristen, mert te adsz nekik eledelt. Alkalmas időben. megnyitod kezedet, és betöltesz minden élőt áldásoddal. Igazságos az Úr minden útjában, és szent minden művében. Közel van az Úr mindazokhoz, akik segítségül hívják, akik segítségül hívják őt igazságban. Teljesíti akaratát azoknak, akik őt félik, meghallgatja könyörgésüket és megszabadítja őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de elpusztítja mind a bűnösöket. Hirdesse szám az Úr dicséretét, és minden élő áldja szent nevét örökkön-örökké.


EVANGÉLIUM

Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok, mely napon jön el Uratok. Azt pedig értsétek meg, hogy ha tudná a házigazda, melyik őrváltáskor jön a tolvaj, ébren volna és nem engedné betörni a házába. Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia. Mit gondolsz, ki az a megbízható és értelmes szolga, akit az Úr házanépe fölé állít, hogy adja ki nekik az ételt kellő időben? Boldog az a szolga, akit ura, amikor megérkezik, ebben a munkában talál. Bizony, mondom nektek: minden vagyona fölé rendeli őt. De ha az a gonosz szolga azt mondja szívében:'Késik jönni az én uram', és elkezdi verni szolgatársait, eszik és iszik a részegekkel: megjön majd az ura annak a szolgának azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. Darabokra szabdalja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás! Mt 24,42-51


 ÁLDOTT AZ ISTEN

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja,
az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene,
aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban,
hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban,
azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.

 Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben,
Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is.
Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van,
ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van,
 amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására,
  amelyeket mi is szenvedünk.

 'Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben,
Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk.' 2Kor1;5 


Egy keresztény édesanya imája Szent Mónikához

  Szent Mónika szenvedő feleség és anya,
 te ismered könnyeimet, szenvedésemet és fájdalmamat.
Egyszer Te is úgy szenvedtél, mint én,
 könyörülj hát rajtam. Imádkozz értem! 

A Szentlélektől megkaptad a bölcsesség és megértés, 
az erősség és imádságosság ajándékait. 
Kérd, hogy én is megkaphassam ezeket az ajándékokat.
Imádkozz férjemért és gyermekeimért. 

Te a béke asszonya voltál. 
Kérj békét az otthonunk számára. 
Isten segítségével megmentetted férjedet és fiadat. 
Könyörögj Istennél otthonunk számára
 hitért és az Isten kegyelméért.

  A mindennapi szentmiséből erőt és vigaszt merítettél. 
Könyörögj értünk, hogy ebben mi is részesüljünk.
Könyörögj anyagi jólétünkért, 
hogy dolgozhassunk és biztonságban, 
kényelemben élhessünk otthonunkban.

  Imádkozz gyermekeimért is, 
hogy mindig ismerjék, szeressék és szolgálják az Urat. 
Könyörögj értem, hogy jó anyjuk lehessek. 
Könyörögj azért is, hogy amikor ez az élet véget ér, 
szeretteim mind együtt lehessenek az Úrban, 
ahogy Te együtt vagy most férjeddel és gyermekeiddel.
Szent Mónika, édesanyák védőszentje, könyörögj értem! 

Amen. Szent Mónika özvegy ~ augusztus 27.

Mónika az imádkozó édesanya. Fia jó útra téréséért imádkozott, majd megélve fia megtérését távozott a földi életből. Az igazi szeretet mindig megtalálja a segítés legmegfelelőbb módját.
 
Az afrikai Tagastében született 331-ben, sötétbőrű pún keresztény családból. Kislány korában megtanulta az önmérsékletet és a mértéktartást. Már fiatal lányként férjhez adták egy pogány férfihez, Patríciushoz. Több fia volt. Mónika igyekezett a családnak katolikus nevelést nyújtani, de férje és gyermekei lenézték vallásosságát, elhúzódtak, sőt gúnyolták miatta. Nehéz természetű férjét csodálatos türelemmel viselte el. Anyósát is türelemmel változtatta meg, barátnővé, sőt kereszténnyé tette.
Az igazi édesanya példaképe: hitét imádsággal táplálta és erényeivel ékesítette. Nem adta fel a reményt, hogy környezetét megtérítse. Rendíthetetlen türelemmel igyekezett a kicsapongó Ágostont is jobb útra téríteni. Minden eszközt megragadott volna, hogy fiát megváltoztassa, de Ágoston megátalkodottságán minden próbálkozás megbukott.
 
Pogány férjét jóságával és szelídségével segítette a megkeresztelkedésre, az halálos betegen megtért, megkeresztelkedett, 372-ben, egy évvel halála előtt. Ágoston szabadulni szeretett volna anyjától, ezért félrevezetve azt, suttyomban utazott el Rómába. Szökevény fiát Milánóban találta meg, Szent Ambrus tanítását hallgatta. A rossz úton járó fiút 14 éven át hullatott könnyeivel és állhatatos imádságával térítette meg. Kitartó könyörgése többet eredményezett, mint amennyit várt volna. Ugyanis nem csak fia, de Ágostonnak házasságon kívül született fia is, és barátja is együtt vették fel a keresztséget 386. húsvét hajnalán.
 
Megtért fia karjaiban halt meg 387-ben, Ostiában. Először az ostiai Szent Aurea templomba temették el. 1430-ban V. Márton pápa az ereklyéket felemeltette, és most Rómában a Szent Ágoston templomban van eltemetve.
 
Az oly parányi vízcsepp is - állandóan csepegve - átfúrja a kemény sziklát!

Irgalmas Istenünk, szomorúak vigasztalója, te Szent Mónika könnyes imádságát fiának, Ágostonnak megtérésével jutalmaztad. Közbenjárásukra add, hogy bűneinket megsirassuk, és megbocsátó kegyelmedet elnyerjük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Forrás ~ Internet

 

'Aki nem akar dolgozni, ne is egyék!'

Ugyanakkor Urunk, Jézus Krisztus nevében meghagyjuk nektek, testvérek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki rendetlenül él, és nem a szerint a hagyomány szerint, amelyet tőlünk kapott. Jól tudjátok, miként kell minket követni, és pedig abban, hogy nem voltunk köztetek izgágák, nem ettük ingyen senki kenyerét, hanem megdolgoztunk érte, fáradsággal, éjjel-nappal munkálkodva, hogy ne legyünk terhére egyikteknek sem. Nem mintha nem lett volna jogunk hozzá, hanem hogy magunkat követendő példakép gyanánt állítsuk elétek. Amikor ugyanis még nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. A békesség Ura adjon nektek örök békességet mindenhol! Az Úr legyen mindnyájatokkal! Én Pál, a saját kezemmel írom az üdvözlést. Minden levelemben ez az ismertető jel. Így írok. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Amen. 

2Tessz 3,6-10.16-18

 

EVANGÉLIUM

Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlítotok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak a holtak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így ti is kívülről ugyan igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert síremlékeket építetek a prófétáknak, és feldíszítitek az igazak sírjait, s azt mondjátok: 'Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűntársaik a próféták vérében.' De ti magatok tanúsítjátok, hogy fiai vagytok azoknak, akik a prófétákat megölték. Ti is betöltitek atyáitok mértékét! Mt 23,27-32


AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA

Jézusom, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten.
Az életedet adtad értem. Megváltottál.
Örök életet kaptam Tőled.

Köszönöm, hogy egészségben élhetek,
mert Te ezt is megszerezted nekem.
Köszönöm, hogy Te mindig megadod,
amire szükségem van.

Hiszem Jézusom, hogy Isten fia vagy.
Hiszem, hogy Isten Igéje által feltámadtál
a halálból és örökké élsz.

Jézus, kérlek, legyél az én Uram,
Megváltóm és Gyógyítóm!
Drága Jézusom, gyere a szívembe!

Köszönöm, hogy megváltottál!
Köszönöm az örök életemet.
Jézusom, olyan nagyon szeretlek, és tudom,
hogy Te is szeretsz engem.

Olyan csodálatos Uram a Te szereteted.
Bocsáss meg, amikor rosszat teszek.
Vigasztalj meg, amikor szomorú vagyok.
Segíts nekem, és óvj meg, amikor bajba kerülnék.

Amen. 'Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket Ő viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis Istentől megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást.'

Izajás könyve - Iz 53; 3-5

95. Zsoltár

Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekeljetek az Úrnak minden földek! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek napról-napra szabadítását! Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, csodatetteit minden népnek! Mert nagy az Úr, méltó a dicséretre, minden istennél félelmetesebb. Mert a nemzetek istenei mind csak hamis istenek, az Úr azonban egeket alkotott. Színe előtt fenség van és szépség, szentélyében ékesség és hatalom. Ünnepeljétek az Urat, népek családjai, ünnepeljétek az Úr dicsőségét és hatalmát. Adjátok meg az Úr nevének a dicsőséget, hozzatok áldozati ajándékokat és jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le szent pompával az Úr előtt, rettegjen előtte az egész föld! Hirdessétek a nemzetek közt: 'Király az Úr!' Megerősítette a föld kerekségét, hogy ne ingadozzék, s igazságosan ítéli a népeket. Örvendjenek az egek, ujjongjon a föld, zúgjon a tenger s ami betölti azt; Vigadjanak a mezők és minden, ami rajtuk van! Ujjongjon akkor az erdő minden fája az Úr előtt, mert eljön, eljön hogy megítélje a földet. Igazságban ítéli meg a föld kerekségét, s a népeket hűsége szerint.

 

EVANGÉLIUM
 
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok mentából, kaporból és köményből, de elvetitek a törvény komolyabb parancsait, a jogot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kellene tenni, s azokat sem elhagyni. Vak vezetők, akik kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és tisztátalansággal. Te vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, hogy a külseje is tiszta legyen! Mt 23,23-26


JÉZUSOM FEDJ BE DRÁGA SZENT VÉREDDEL

Drága Jézusom, fedj be engem drága szent véreddel!
A te drága szent véred tisztítson meg és oltalmazzon!
A te kereszthalálod mentsen meg a kárhozat tüzétől!
Édesanyám, a te könnyeid tisztítsanak meg és vezessenek
a nehéz úton!

A te végtelen anyai oltalmad védelmezzen meg a gonosz támadásaitól!
Kérlek Édesanyám, és Jézusom, födjetek be szent palástotokkal!
Legyetek segítségünkre a nehéz helyzetekben!
Oltalmazzatok, és vezessetek a szeretet útján!
Szentlélek, jöjj, tölts be engem a Te szent lelkeddel!

Ne engedd lankadni a szívem!
Ne engedd a szeretetlángot kialudni a szívemben!
Segíts, és tégy engem a szeretet eszközévé.
Tölts be engem az égi kegyelmekkel,
hogy segítségemre legyenek a nehéz helyzetekben!

Mennyei Atya, küldd Lelkedet, hogy mindig tiszta
és egyszerű gyermeked lehessek!
Töltsetek el az égi szeretettel, és vezessetek!
A ti akaratotok valósuljon meg bennem! Amen.


JÉZUSOM FEDJ BE DRÁGA SZENT VÉREDDEL

 Drága Jézusom, fedj be engem drága szent véreddel! 
A te drága szent véred tisztítson meg és oltalmazzon! 
A te kereszthalálod mentsen meg a kárhozat tüzétől! 
Édesanyám, a te könnyeid tisztítsanak meg és vezessenek a nehéz úton! 
A te végtelen anyai oltalmad védelmezzen meg a gonosz támadásaitól! 
 Kérlek Édesanyám, és Jézusom, födjetek be szent palástotokkal! 
 Legyetek segítségünkre a nehéz helyzetekben! 
 Oltalmazzatok, és vezessetek a szeretet útján! 
Szentlélek, jöjj, tölts be engem a Te szent lelkeddel! 
Ne engedd lankadni a szívem! 
Ne engedd a szeretetlángot kialudni a szívemben! 
Segíts, és tégy engem a szeretet eszközévé.
 Tölts be engem az égi kegyelmekkel,
 hogy segítségemre legyenek a nehéz helyzetekben! 
Mennyei Atya, küldd Lelkedet, hogy mindig tiszta 
és egyszerű gyermeked lehessek! 
Töltsetek el az égi szeretettel, és vezessetek! 
A ti akaratotok valósuljon meg bennem! Amen.

 
Kalazanci Szent József áldozópap és rendalapító ~ augusztus 25.

Az üdvösség útját járni meg kell tanulni. Kalazanci Szent József a szegény, nincstelen gyerekeknek akarta megtanítani az üdvösség útját. Minket is arra hív, hogy életünk példájával vezessük a körülöttünk élőket az üdvösség útján.

1556. vagy 1557. szeptember 11-én született José de Calasanz a spanyolországi Aragóniában, Peralta de la Sal falucskában.
Kitűnő nevelést kapott a jómódú, főnemesi szülők útján. Heten voltak testvérek. Őt már kisgyermekként is 'kis szent'-nek nevezték, mondják, hogy már gügyögő gyermekként különös áhítattal imádkozott.

1583. december 17-én pappá szentelték. Előbb hazájában tevékenykedett, püspöki szolgálatban a plébániák ügyeit rendezte, orvosolta. Lemondott állásáról, mert másféle hívatást érzett. Rómába hajózott. Itt éjszakánként a szegényeket látogatta végig Róma hét legnagyobb bazilikájánál. 1592-től Rómában szegény gyermekek nevelésével foglalkozott, és ez lett igazi hívatása.

Létrehozta 1597-ben Európa első ingyenes népiskoláját. Házat bérelt és adományokból egyre több gyermeket tudtak ingyenesen nevelni és tanítani. A hívek adományairól kapták a 'Kegyes Iskola' nevet.

1617-ben megalapította a piarista rendet, mint egyszerű fogadalmas kongregációt. 1621-ben társulatukat elismerték ünnepélyes fogadalmú szerzetesrendnek. Sok üldözésben és félreértésben volt része, mert iskoláiban a legmodernebb tudományokat tanították, és az egyszerűbb néposztályból származó új értelmiséget képeztek. Az üldözéseket legyőzhetetlen türelemmel viselte, ezért 'második Jóbnak' vagy 'keresztény Jóbnak' is nevezik.

Kilencvenéves korában, 1646-ban ellenfelei elérték, hogy rendjét feloszlassa X. Ince pápa. Ő ezt is rendíthetetlen lelki nyugalommal fogadta. Rómában 1648. augusztus 25 -én halt meg, halálos ágyához tisztelői tömege zarándokolt el utolsó áldásáért. Halála után nyolc évvel társulatát újból szerzetesrend rangjára emelték. Földi maradványait a római Szent Pantaleon templom főoltára alá temették. Nyelve és szíve épségben megmaradt. Sok használati tárgyát őrzik ma is. 1748-ban boldoggá avatták, szentté avatása 1767-ben volt. XII. Piusz pápa az összes katolikus népiskola védőszentjévé nyilvánította.

'Istenünk, ki Szent József áldozópapot a határtalan szeretet és türelem ajándékával tetted képessé arra, hogy egész életét az ifjúság nevelésének és tanításának szentelje, kérünk, engedd, hogy akit bölcs tanítómesterként tisztelünk, kövessük is az igazság szolgálatában!' Amen.

Forrás ~ Internet

EVANGÉLIUM

Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és akik be szeretnének menni, azokat sem hagyjátok bemenni. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejártok tengert és szárazföldet, hogy egy megtérőt szerezzetek, s amikor megszereztétek, magatoknál kétszer inkább a gyehenna fiává teszitek. Jaj nektek, vak vezetők, akik azt mondjátok: 'Ha valaki megesküszik a templomra, az semmi, de aki megesküszik a templom aranyára, az kötelez.' Ti ostobák és vakok! Mi a nagyobb, az arany, vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? És azt mondjátok: 'Ha valaki az oltárra esküszik, az semmi, de aki a rajta levő ajándékra esküszik, az kötelez.' Ti vakok! Mi a nagyobb, az ajándék, vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Hiszen aki az oltárra esküszik, megesküszik az oltárra és mindenre, ami rajta van. S aki a templomra esküszik, megesküszik a templomra, és arra, aki benne lakik. Aki pedig az égre esküszik, Isten trónjára esküszik, és arra, aki azon ül. Mt 23,13-22

 
 
Szent Bertalan apostol ~ ünnepe augusztus 24.

Szent Bertalan az Úr tizenkét apostolának egyike, de nagyon keveset tudunk róla. Szent Bertalan apostol Kánában született. Fülöp apostol vezette Jézushoz. Sok kutató azonosítja Natanaellal.
Jézus mennybemenetele után a hagyomány szerint Egyiptomban, Kappadóciában, Arméniában és Indiában térített.

Theodor apát így beszélt az apostolokról: 'Az apostolok felosztották maguk között a világot, és a királyok Királyának helytartói lettek. Bertalanra Örményország jutott. Ott látod őt, amint nyelvének ekéjével felszántja a lelkek földjét, elveti Isten igéjének magvát a szívek barázdáiba, s telepíti az Úr szőlejét és paradicsomát. Az embereknek gyógyszert adott a betegségek ellen, kitépte a tudatlanság töviseit, kiirtotta a hitetlenség őserdőit, és a hittételek köveiből oltalmat adó házat épített nekik.'

Az örmény királyt és feleségét megtérítette és 12 várost tett kereszténnyé. Ott szenvedett vértanúságot.

Mivel Bertalanról a legendában sok gyógyítással összefüggő csoda története maradt fenn, a keresztény Rómában a gyógyítás égi pártfogója lett. Mennyei segítőjüknek tisztelik a Parkinson-kórban szenvedők. Koponyáját 1238 óta a frankfurti dómban őrzik.

A középkori naptárakban a 9. század óta június 24-én vagy augusztus 25-én említik az ünnepét. 1568-ban vették fel a római naptárba, augusztus 24-re.

 'Kérünk Istenünk, erősítsd meg bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol őszinte szívvel ragaszkodott Fiadhoz, és add, hogy az ő könyörgésére Egyházad az üdvösség jele legyen minden népnek! '

Szent Bertalan apostol! Könyörögj érettünk!

Forrás ~ Internet137. Zsoltár

Dávidtól. Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, mert meghallgattad szájam szavát. Magasztallak az angyalok színe előtt, leborulok szent templomod felé; áldást mondok nevednek irgalmadért és igazságodért, mert mindenek fölött felmagasztaltad szent nevedet. Bármikor hívtalak segítségül, meghallgattál engem, és gyarapítottad az erőt lelkemben. Hálát ad neked, Uram, a föld minden királya, a te szád minden szavának hallatára, és megéneklik az Úr útjait, mert nagy az Úr dicsősége. Fölséges az Úr és rátekint az alázatosakra, de messziről megismeri a felfuvalkodottakat. Ha szorongatások között járok is, megőrzöd életemet; Ellenségeim haragjával szemben kinyújtod kezedet, és jobbod megszabadít engem. Az Úr mindezt véghezviszi értem, Uram, irgalmad örökkévaló: ne vesd meg kezed alkotásait! 


 

EVANGÉLIUM

 Amikor Jézus Fülöp Cézáreájának vidékére ment, megkérdezte tanítványait: 'Kinek tartják az emberek az Emberfiát?' Ők ezt felelték: 'Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások meg Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.' Erre megkérdezte őket: 'És ti kinek tartotok engem?' Simon Péter válaszolt: 'Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.' Jézus azt felelte neki: 'Boldog vagy, Simon, Jónás fia! Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van. És mondom neked: Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.' Ezután meghagyta a tanítványoknak, hogy senkinek se mondják el, hogy ő a Messiás. Mt 16,13-20

 LIMAI SZENT RÓZA ÉLETÉRŐL

Szent Róza életének három jelentős gyümölcse lett: az első női kolostor alapítása, az intézményes szegénygondozás és a misszió.

1. Megalapította Dél Amerika első szemlélődő kolostorát.
Kikereste a megfelelő helyet, megtervezte a kolostor épületét, gondoskodott a szükséges pénzről. És megjövendölte édesanyjának, hogy ő lesz az első, aki a kolostorban beöltözik apácának!
Róza halála után, 1623-ban nyitotta meg kapuit a Sziénai Szent Katalin-kolostor, hogy a lelki élet tökéletességére hivatott limai nőknek otthont adjon. A cella körül, amelyben Róza élete végét töltötte, hamarosan megalakult a második domonkos női kolostor.

2. Életének másik nagy gyümölcse a szegények gondozásának rendszeresítése.
 Az élet kegyetlenségei és a szenvedéssel való mindennapos találkozása részvétet keltettek benne, és nagyon tárgyilagosan ezt tanácsolja:
'Anyám, ne ügyelj arra, hogy ruhád bepiszkolódik-e a betegek sebeitől.
A hóhérok sokkal gyalázatosabban mocskolták be köpéseikkel az én Megváltóm arcát!'

3. Harmadik nagy műve a misszió volt: 'Ha nem nő volnék, tanulmányaim végeztével azonnal teljes erőmmel a missziós munkának szentelném magam. Arra törekednék, hogy a legvadabb és legelhagyatottabb vidékekre menjek, ahol még kannibálok élnek.
Csak azzal törődnék, hogy az indiánok megmentésére és üdvözítésére ajánljam fel mindenemet: erőmet, verítékemet, véremet, hogy hirdethessem nekik az evangéliumot, és taníthassam őket:
Térjetek meg! Térjetek meg!'

Forrás ~ Internet

 


Limai Szent Róza ~ ünnepe augusztus 23.

Limai Szent Róza, (1586-1617) Limában, a mai Peruban született, spanyol apa és perui anya gyermekeként.

Sienai Szent Katalin nyomán már fiatal lányként böjtölni kezdett, és gyakorolta a bűnbánatot. Különösen is sok időt töltött az oltáriszentség imádásában, s napi áldozó volt, ami abban az időben rendkívüli ritkaságnak számított. Szeretett volna szüzességi fogadalmat tenni, de apja ellenezte. Végül kapott tőle egy külön szobát a családi házban, ahol imádságos-magányos életet folytathatott.

Sokat böjtölt, szeretettel és szorgalommal gondozta a rászorultakat, ellátta az éhezőket és nyomorultakat, az éjszakákat azonban hosszú imádságokban töltötte. Egyszer még egy leprást is meggyógyított. Életszentsége felkeltette az ottani domonkos atyák figyelmét, így lépett velük kapcsolatba. 20 éves korában szüzességi fogadalmat tett, világi domonkosként továbbra is szülei házában élt. Nem csak kortársi, hanem baráti kapcsolat fűzte Porres Szent Mártonhoz. Szent Róza 31 éves korában, az életszentség hírében halt meg.

X Kelemen 1671-ben szentté avatta, ő az első amerikai, akit hivatalosan is szentnek tituláltak. Védőszentje az amerikai kontinens bennszülötteinek, a kertészeknek, a virágárusoknak, Indiának, valamint azoknak az embereknek, akiket - különösen is családjuk körében - gúnyolnak vallásos életvitelük miatt. Az amerikai kontinensen sok helyiséget neveztek el Szent Rózáról. Ünnepe augusztus 23-án van.

'Istenünk, ki Szent Róza szívében felgyújtottad a szeretet tüzét, majd arra indítottad, hogy hagyja el a világot és keményen vezekeljen a bűnökért, kérünk, az ő közbenjárására segíts, hogy az igaz élet útját járjuk itt a földön, és gyönyörűséged patakjából ihassunk a mennyben!'

Forrás ~ Internet

EVANGÉLIUM

Jézus ezután így beszélt a tömeghez és tanítványaihoz: 'Az írástudók és farizeusok Mózes székében ülnek. Ezért mindazt, amit mondanak nektek, tegyétek meg és tartsátok meg - de a tetteiket ne kövessétek, mert mondják ők, de nem teszik. Súlyos és elviselhetetlen terheket kötöznek össze és raknak az emberek vállára, de ők maguk egy ujjukkal sem mozdítják meg azokat. Minden tettüket azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Imaszíjaikat szélesre szabják, bojtjaikat megnagyobbítják. Szeretik a főhelyeket a lakomákon, az első helyeket a zsinagógákban, a köszöntéseket a főtéren, s azt, ha az emberek rabbinak hívják őket. Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti Tanítótok, ti pedig mind testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. Ne hívassátok magatokat mesternek se, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus. Aki közületek a legnagyobb, legyen a ti szolgátok. Mert aki önmagát felmagasztalja, azt megalázzák, s aki megalázza önmagát, azt felmagasztalják.'  Mt 23,1-12
 Szeplőtelen Szűz Mária ~ Világ Királynője

Édes Szűzanyám! Csillogó koronád
Fényéből egy csöpp fényt sugallj rám!
Hálátlan gyermeked vagyok, Anyám,
De Te nem hagytál magamra, vigyáztál reám.
Köszönöm, hogy megőrizted lelkemet,
Áldott, szent palástod reám terítetted.
Szeplőtelen Szűz Mária, Világ Királynője!

Tehozzád könyörög a föld minden népe!
Imánkat hallgasd meg, légy lelkünknek őre!
Óh, segíts, hogy lelkünk a gonoszt kerülje!
Hisz` édesanyánk vagy Te, Világ Királynője,

Szent Fiad által vagy a lelkek őrzője!

Lábadhoz borulunk, úgy könyörgünk Hozzád:
Kérünk, fordítsd felénk jóságos, szent orcád.
Szemedből egy sugár költözzék szívünkbe,
Hogy Általad eljussunk Jézusunk elébe. Amen.
Boldogságos Szűz Mária királynő ~ Augusztus 22.

Isten és az ember szeretete szorosan összefügg egymással. Máriában az Istent mindenekfölött szerető, mindenben igent mondó asszonyt ünnepeljük. Királynői méltósága számunkra öröm és megerősödés az Isten útján.

Bibliára alapozott ősi hagyomány szerint Mária Dávid király családjából származott. Az Angyali üdvözletben is véget nem érő királyi széket ígér az angyal (Lk 1, 33). A Jelenések könyvének Napbaöltözött Asszonya is csillagkoronával tűnik fel (Jel 12, 1). Ilyen rendíthetetlen méltósággal ünnepelte a keresztény világ ősidőktől fogva.
Az efezusi zsinaton, 431-ben évszázados, mindenütt ismert gyakorlatot szentesítettek dogmával, azóta Máriát mint 'Isten Anyját' ünnepeljük (Deipara, görögül: Theotokosz).
Az ünnepet 1954-ben rendelte el XII. Piusz pápa, évenkénti ünneplési időpontot határozva meg Máriának erre a tulajdonságára.

Forrás ~ Internet


 Zsoltár 106;2-9

Így szóljanak azok, akiket megváltott az Úr, akiket megszabadított az ellenség kezéből, s egybegyűjtött az országokból, napkeletről és nyugatról, északról és délről. Kietlen pusztában bolyongtak, nem találtak utat lakott város felé. Éhséget és szomjúságot szenvedtek, a lélek elepedt bennük. De szorongatásukban az Úrhoz kiáltottak, s ő gyötrelmükből kiragadta őket. Ráterelte őket a helyes útra, és lakott városhoz jutottak. Áldják tehát az Urat irgalmasságáért, az emberek fiaival művelt csodáiért, mert a szomjazók elteltek és az éhezőket eltöltötte minden jóval.

EVANGÉLIUM 

'Mikor a farizeusok meghallották, hogy a szaddúceusokat elnémította, összegyűltek egy csoportba, és az egyikük, egy törvénytudó, hogy próbára tegye, megkérdezte tőle: 'Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben?' Ő azt felelte neki: 'Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből' [MTörv 6,5]. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: 'Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.' [Lev 19,18]. Ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták.' Mt 22,34-40
 
 
Szent X. Piusz pápa ~ ünnepe augusztus 21.

Veneto tartományban, Riese falucskában született 1835-ben. Családi neve Giuseppe Sarto volt. Páduában tanult, 1855-ben szentelték pappá és 29 év múlva mantuai püspökké. 1893-ban velencei pátriárka lett. 1903-ban, mint bíboros, Rómába indult a pápaválasztásra. Szerénységében gondolni sem mert arra, hogy őt választják meg Szent Péter utódává. Pápai jelmondata: 'Mindent megújítani Krisztusban.' Ezt tettekre is váltotta a lélek egyszerűségében, szegénységben és bátorságban. Ő vezette be a gyakori szentáldozás lehetőségét, megreformálta az egyházi életet, a liturgiát és a jogot. Felszította a keresztény életet a hívek között; kora tévedéseivel bátran szembeszállt. A pápai trónon is lelkipásztor maradt, nagy imádkozó és segítő. 1914. augusztus 20-án halt meg. 

'Istenünk, ki Szent Pius pápát égi bölcsességgel töltötted el, hogy védelmezze a katolikus hitet és mindent megújítson Krisztusban, engedd kegyesen, hogy tanítását és példáját követve elnyerhessük örök jutalmadat!'
 
Forrás ~ Internet
 


EVANGÉLIUM 
 
 'A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók.'
 
Ezután Jézus újra beszélni kezdett, és ismét példabeszédekben szólt hozzájuk: 'Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják el a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak eljönni. Ekkor más szolgákat küldött ezekkel a szavakkal: 'Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem, ökreimet és hizlalt állataimat levágtam, minden készen van. Jöjjetek a menyegzőre. De azok nem törődtek vele. Elmentek, egyik a földjére, a másik az üzlete után, a többiek pedig megragadták a szolgáit, gyalázatokkal illették és megölték. Haragra gerjedt erre a király, s elküldte hadseregét. A gyilkosokat elpusztította, a városukat pedig felégette. Azután azt mondta a szolgáinak: 'A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki a bekötő utakra, s akit csak találtok, hívjátok a menyegzőre.' A szolgák kimentek az utakra és összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, s a menyegzős ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megnézze az asztalnál ülőket, észrevett ott egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. Azt mondta neki: 'Barátom, hogyan jöttél be ide menyegzős ruha nélkül?'  Az nem szólt semmit. Erre a király azt mondta a felszolgálóknak: 'Kötözzétek meg kezét-lábát és dobjátok ki őt a külső sötétségre. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás! Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.' Mt 22,1-14


AZ ÚJ KENYÉR MEGÁLDÁSA

Urunk, Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele
és az örök élet kenyere.
Kérünk, áldd meg ezt a kenyeret, mint ahogyan
a pusztában az öt árpakenyeret megáldottad.
Add, hogy aki ebből eszik, az testének erőt,
 lelkének üdvösséget nyerjen belőle általad,
aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
 


Ima mennyei kenyérért

Hálát adok, neked,
mert nálad mindig van kenyér számunkra,
még ha nem is tudunk róla.
Áldott legyél, Atyánk,
akinek úgy tetszik,
hogy megosszuk egymással kenyeredet.
Áldunk téged, Jézus,
aki tested kenyerével tápláltad tested tagjait.
Kérünk, vezess ki minket a pusztába
és add nekünk minden nap e mennyei kenyeret,
mely megerősíti szívünket,
az országodba vivő hosszú úton.
Amen.

 
Az új kenyér megáldása

Mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk!
Áldd meg ezt a kenyeret mennyei áldásoddal,
hogy akik ebből esznek, azoknak váljék
testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre.
Tartson távol tőlük mindenféle betegséget
és a gonosz lélek minden kísértését.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által,
aki nekünk mennyei kenyerünk,
örök életünk és üdvösségünk;
 és aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben,
Isten, mindörökkön-örökké. Amen.

Forrás ~ Internet

Áldott Szent István, Istennek szolgája

Áldott Szent István, Istennek szolgája,
Krisztus hitének igaz plántálója,
Bálványozásnak eltávoztatója
És elrontója!

Irgalmas Isten kegyes jóvoltodból
Adaték nekünk magas mennyországból,
Utat, hogy lelnék gonosz pogányságból,
Régi vakságból.

Jobbodra kérünk, amely ma is épen,
Légy közbenjárónk Szent Király az égben,
Hogy áldás légyen a magyar nemzeten,
Adja meg az Isten.

Jóságos Jobbod nyújtsd ki reánk, kérünk,
Szent koronáddal új ezeret érünk,
Hogyha keresztek, s imádságod vélünk,
Régi vezérünk.


 
Szent István király, Magyarország fővédőszentje ~  ünnepe augusztus 20.

Esztergomban született 969 körül. A keresztény hitre térve Szent Adalbert püspök megkeresztelte. Atyjának, Géza nagyfejedelemnek művét folytatva kereszténnyé tette nemzetét. II. Szilveszter pápától kért megerősítést és koronát. 1000-ben Magyarország királyává koronázták. Feleségével, Boldog Gizellával és fiával Szent Imrével a magyar család első szent példáját adták. Igazságos, békeszerető és szent életű király volt, aki az Egyház törvényeit megtartotta és alattvalói igazi javát kereste. Tíz püspökséget, több kolostort alapított, az egyházi életet messzemenően támogatta. Miután utolsó fiúgyermekét, Imrét is elvesztette, országát a Boldogságos szűz Mária oltalmába ajánlotta. 1038. augusztus 15-én halt meg, és Székesfehérvárott, az általa épített Nagyboldogasszony-székesegyházban temették el. Szent László király avatta szentté 1083. augusztus 20-án.
 
Forrás ~ Internet
 
 
EVANGÉLIUM
 
'Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát.És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult.'Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik.' Máté evangéliuma 7,24-29

Ó, JÉZUS, EMLÉKEZNI RÁD

Ó, Jézus, emlékezni rád
A szívnek szent örömöt ád,
De minden méznél édesebb,
Szívünkben bírni tégedet.

Nincs szó a földön kedvesebb,
Nincs dallam zengőbb, édesebb,
Gondolni szebbet nem lehet,
Mint Jézus édes, szent neved.

A bánat benned lel reményt,
Te adsz ezer jótéteményt,
Ha keresünk, itt jársz velünk:
Hát még mi vár, ha föllelünk!

A nyelv azt nem mondhatja ki,
Betű ki nem fejezheti,
Csak aki érzi, tudja azt,
Jézust szeretni mily malaszt.

Clairvaux-i Szent Bernát

Sík Sándor fordítása

Forrás ~ Internet

'Nem keresnél,
ha Isten korábban már
nem keresett volna téged;
és nem szeretnél,
ha már előbb nem szeretett volna.
Isten megelőzött téged
szeretetével és keresésével.'

  Clairvaux-i Szent Bernát

 Amit Isten előkészített számunkra, nem egy egyszerű mézsugár, 
hanem maga a megtisztított édes méz. 
Világosabban szólva: az Úr, a mi Istenünk, az öröm, az élet, a boldogság, 
a gyengédség, az élvezet, az ujjongás kincseit tartogatja számunkra.”

  Clairvaux-i Szent Bernát

 'Szolgáljátok az Urat reménységgel, mert ígéreteinek megtartásában hűséges; 
szolgáljátok úgy, ahogy megérdemli - mert nagyon megérdemli. 
Méltán kívánja magának életünket Ő, Aki életét adta a miénkért.
 Ezért senki se éljen magának, hanem Annak, Aki érette meghalt. 
Igazában, kinek is élnék, ha nem Neki? Ha Ő nem halt volna meg - én nem élnék!'

Clairvaux-i Szent Bernát