BOSCO SZENT JÁNOS LEVELÉBŐL

'Ha azt akarjuk, hogy meglássák rajtunk az emberek, hogy mi a növendékeink örök boldogságáért fáradozunk, és őket a sajátos feladataik teljesítésére tanítjuk meg, akkor mindenekelőtt szükséges, hogy sohase feledkezzetek meg arról, hogy ti e szeretett ifjak szüleit helyettesítitek. Ezekért az ifjakért mindenkor szeretettel munkálkodtam, tanultam, és teljesítettem papi szolgálatomat, de nemcsak én magam, hanem az egész Szalézi Társaság is.

Rövidnek éppen nem mondható eddigi életemben, fiacskáim, hányszor meg kellett győződnöm e nagyszerű igazságról! Könnyebb dolog valakire megharagudni, mint őt elviselni; könnyebb a gyermeket megfenyíteni, mint őt meggyőzni; sőt, nyíltan megmondom: türelmetlenségünkben és önkényeskedve kényelmesebb dolog a makacsokat büntetgetni, mint határozott és nyájas türelmünkkel őket megjavítani.'

Részlet Bosco Szent János levelezéséből

Forrás ~ Internet BOSCO SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP ~ JANUÁR 31.

Bosco Szent János, a fiúk apostola, aki a legelesettebbeket gyűjtötte össze, hogy Istenhez vezesse őket. Nekünk is meg kell találnunk azt a feladatot, amelyre itt és most a leginkább szükség van.

1815 augusztus 15-én született Becchi-ben - Castelnuovo mellett - igen szegény családból. Chieriben tanult; 1841-ben Torinoban pappá szentelték. Boldog Cafasso János volt a lelkivezetője. Az ifjúsággal, különösen a szegénysorsú gyermekekkel foglalkozott, és számukra alapította a Szaléziak Társaságát 1868-ban. Élete vége felé már 60 intézet működött 1000 taggal és 130 ezer tanítvánnyal.

Élete munkássága volt az Úr parancsának betöltése:
'Engedjétek hozzám a gyermekeket,
és ne küldjétek el őket,
mert ilyeneké az Isten Országa - mondja az Úr.'

Urunk, Jézus Krisztus! Te úgy kívántad, hogy a gyermekeket Hozzád vezessük. Kérünk, add, hogy Bosco Szent János példájára és közbenjárására felelősséget és szánalmat érezzünk korunk fiatalságával szemben, és életünk példájával, szeretetünk áradásával elvezethessük őket az igazság ismeretére és az igazi keresztény életre Általad, Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.

Forrás ~ InternetVIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Valaha Krisztus Urunk járókká tette a sántákat, meggyógyította a betegeket, föltámasztotta a halottakat. Sokan voltak ott, akik tulajdon szemükkel látták a csodákat, és mégsem hittek. Az emberek mindig, mindenütt egyformák. Hatalmas az Isten - de a sátánnak is megvan a hatalma és arra használja, hogy vakká tegye a szegény világot.'
 CSALÁDFELAJÁNLÁS JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK

Megváltó Jézusunk!
Megnyitott szívedben keresünk menedéket,
Amikor most hozzád fordulva arra kérünk:
Fogadd gondviselő szeretetedbe családjainkat!

Bocsásd meg vétkeinket
És engesztelésül fogadd el
Szívből fakadó bánatunkat
Mindazokért a sérelmekért,
Amelyekkel isteni szívedet megszomorítottuk!

Íme most önként és mindörökre felajánljuk neked
Közösségünk minden családját,
És pártfogásodra bízzuk eljövendő életünket.
Védd, és oltalmazd ezeket a felajánlott életeket
A gonoszság cselvetéseitől.

Őrizd meg beléd vetett hitünk tisztaságát,
És tartsd meg családi közösségünket
Titokzatos testednek, az egyháznak
Életerős tagjaként életünk végéig,
Hogy a megígért örök életben
Mindörökké dicsérhessünk és áldhassunk. Amen.


Forrás ~ Internet

 CIRENEI SIMON IMÁJA

Krisztusom!
Nem így terveztem a jövőmet.
Nem akartam veled találkozni.
Nem akartam tudni, hogy ki vagy,
hogy miért gyaláznak és vernek téged.

Mégis feléd sodródtam,
és egyszer csak azon kaptam magam,
hogy az ostorcsapásokból nekem is jut,
 kereszted súlya pedig a vállamra nehezedik.
El akartam onnan menni,
hisz semmi keresnivalóm nem volt ott.

Rád néztem, és mintha egy világ nyílt volna meg előttem!
Megláttam keresztedben az emberiség bűnét.
A saját bűneimet is!
Felismertem, hogy szenvedésedet értünk,
a mi bűneinkért vállaltad,önként, szeretetből!
Most már vágyom arra, hogy melletted lehessek,
hogy én is hordozhassam keresztedet, ami az enyém is!

Köszönöm, Uram, hogy az élet forgatagában
akaratom ellenére mégis magadhoz vezettél!
Köszönöm, hogy felismerhettem benned az Üdvözítő Istent!
Köszönöm, hogy e találkozás által megváltoztattad az életemet!
Királyom, erősítsd meg lábamat, acélozd meg akaratomat,
hogy méltó társad lehessek az úton! Amen.

Forrás ~ Internet
 VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Amikor a sátán gyűlölködő gondolatokat támaszt bennünk azok ellen, akik rosszat tettek nekünk, legjobb, ha imádkozunk mindjárt a megtérésükért. Ez megfutamítja a kísértőt.' SÍK SÁNDOR ~ MAGYAROK NAGYASSZONYA

Édesanya, boldog anya,
Virágszülő Szűz Mária,
Világrászült virágodnak,
Ajánlj minket szent Fiadnak.

Ha nem ajánlsz, hova menjünk?
Nincs egy izom épség bennünk.
Minden épet, minden szépet
Fölfaltak a cudar évek.

Mind a tíz bűnnel komáztunk,
Belzebubbal paroláztunk,
Ami csepp jó maradt bennünk,
Lemarta az idegen bűn.

Csúfra mégis megmaradtunk,
Nem nyílt meg a föld alattunk,
Kikerültük a koporsót,
Itt vagyunk most, legutolsók,

Legutolsók a világnak,
Kik a szívünkbe nem látnak,
De tenálad, Asszonyunknál,
Tudjuk, hogy csak irgalom vár.

Eddig is mint nyitott könyvben,
Úgy olvastál a szívünkben.
Bűneinket végigsírtad,
De ítélni föl nem írtad.

Te látod, hogy szívünk marja
A bűnbánat jeges karma,
Pislog már a keserűség
Hamvából a régi hűség.

Már a régi hit is mozdul,
A meleg vér meg-megpozsdul.
Ami szégyenünkre válott,
Szemünkről már hull a hályog.

Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó,
Tudjuk, mi félteni való.
Sereglünk a Krisztus elé,
De hogy álljunk szeme elé?

Mit mondjunk, ha reá kérdez?
Szólj helyettünk, anyánk édes,
Annyit mondj csak: rosszak vagyunk,
De mégis a tied vagyunk. 
Aquinói Szent Tamás ~   Imádság keresztény erényekért

Engedd, irgalmas Isten, hogy mindazt, ami Neked tetszik, hőn óhajtsam, okosan keressem, igazán megismerjem, tökéletesen megtegyem Neved dicséretére és dicsőségére.

Rendezd, óh Istenem, állapotomat és add tudnom, amit tőlem kívánsz, hogy megcselekedjem, és add, hogy véghez is vihessem úgy, amint kell és lelkemnek hasznára válik.

Add, Uram, hogy jó- vagy balsorsban egyaránt megállhassam helyemet, hogy abban el ne bizakodjam, ebben el ne csüggedjek.

Semmin se örüljek, vagy sajnálkozzam, csak azon, ami Hozzád vezet, vagy Tőled elszakít. Senkinek se kívánjak tetszeni, se ne féljek nemtetszeni, csak Neked.

Legyen előttem, Uram, silány minden, ami mulandó, legyen kedves nekem, ami örökkétartó. Legyen unalmas az öröm, mely Kívüled vár, semmit ne kívánjak, ami Nélküled van. Teljék örömöm a munkában, mely Érted van, legyen unalmas minden pihenés, mely Nélküled van.

Add, Uram, hogy szívemet Hozzád irányítsam, és ha lankadnék és botlanék, a javulás szent föltételével állandóan tápláljam.

Tégy engem, Uram, engedelmessé minden ellenmondás nélkül; tedd, hogy szegény legyek minden levertség nélkül; tiszta legyek sérelem nélkül, türelmes zúgolódás nélkül; alázatos színlelés nélkül, vidám pajkosság nélkül, megfontolt nehézség nélkül; féljek tőled kétségbeesés nélkül; igazmondó legyek kétszínűség nélkül; jót cselekvő elbizakodás nélkül; felebarátomat megintsem büszkeség nélkül; épülésére szolgáljak szóval és példával, képmutatás nélkül.

Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat Tőled el ne terelje; adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje; adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa, adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje; adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse.

Adj, Uram, Istenem, Téged megismerő értelmet, Téged kereső buzgalmat, Téged megtaláló bölcsességet; add, hogy életem Előtted kedves legyen, állhatatosságom téged bízvást várjon; és adj bizodalmat, mely Téged végtére átkarolhasson.

Add, hogy büntetéseidet itt a bűnbánat szellemében fogadjam, jótéteményeidet földi zarándoklásomban kegyelmeddel jól felhasználjam, és örömeidet élvezhessem az örök hazában.

Amen. 
 
Forrás ~ Internet

Aquinói Szent Tamás imái
 
Aquinói Szent Tamás imája a szentmise előtt

Örök, mindenható Isten! Közeledem egyszülött Fiad, Jézus Krisztusnak szentségéhez, közeledem, mint beteg az élet orvosához, tisztátalan az irgalom forrásához, vak az örök dicsőség fényéhez, szegény és ügyefogyott az ég és föld Urához, végtelen irgalmadért könyörgök, kegyeskedj meggyógyítani, mosd le utálatosságom, világosítsd meg vakságom, gazdagítsd szegénységem, fedezd mezítelenségem, hogy az angyalok kenyerét, királyok királyát, uralkodók urát oly tisztelettel és alázattal, annyi töredelemmel és áhítattal, oly hittel, javulási feltétellel és szándékkal vegyem magamhoz, mint lelkem üdvének hasznos. Engedd, Uram, hogy ne csak látszatra vegyem magamhoz Krisztus szent testét és vérét, hanem úgy, hogy e szentség erejét és hatását is érezzem. Ó, jóságos Isten! Add, hogy egyszülött Fiadnak, Jézus Krisztusnak testét, melyet a Szűz Máriától vett magára, úgy vegyem magamhoz, hogy ez által misztikus testének élő tagja legyek. Ó, szerelmes Atyám, engedd, hogy a kenyér színe alatt rejlő kedves Fiadat, kit most magamhoz veszek, egykor színről-színre láthassam és az örökkévalóságban vele lehessek. Amen.

Aquinói Szent Tamás imádsága a szentmise után

Hálát adok neked, szentséges Uram, mindenható Atyám, örök Isten, hogy engem, méltatlan bűnös szolgádat, nem saját érdemeim szerint, hanem egyedül csak irgalmad jóvoltából, eltölteni kegyeskedtél Fiadnak, a mi Urunknak, Krisztus Jézusnak drága testével és vérével. Esedezem azért, hogy e szent áldozás ne legyen vétkem a büntetésre, hanem üdvös közbenjárás a bocsánatra. Szolgáljon ez nekem a hit fegyverzetéül, és a jó akarat pajzsául. Legyen vétkeimnek megsemmisítése, a rossz kívánságoknak és bujaságnak kiirtása, a szeretetnek és béketűrésnek, az alázatosságnak és engedelmességnek, és minden erénynek öregbítése; mind a látható, mind pedig a láthatatlan ellenségek incselkedései ellen erős védelem; mind testi, mind lelki indulataimnak tökéletes lecsendesítése; hozzád, egy és igaz Istenhez erős ragaszkodás, és kimúlásom boldog befejezése. És kérlek, hogy engem, bűnöst, azon kimondhatatlan vendégségbe vezetni méltóztassál, hol te, a te Fiaddal és a Szentlélekkel szentjeidnek igazi fénye, teljes kielégülése, örök vígsága, legnagyobb gyönyörűsége és tökéletes boldogsága vagy. Amen. 
 
 Forrás ~ Internet

AQUINÓI SZENT TAMÁS

Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító ünnepe ~ január 28.

Szent Tamás, a nagy tudós, a hit rendszerezője. Magvetőként hirdette és élet Isten üzenetét. A magvető bártorságával és kitartásával akarok én is Isten ügyében tevékenykedni.

1225-ben született Roccaseccában, az Aquinoi grófok családjából. Ötéves korában Montecassinoba berült nevelésre. Tudományos képzését a nápolyi domonkosoknál kapta. 1244-ben Párizsba került. 1245 és 52 között Kölnben tanult Nagy Szent Albert iskolájában. 1256-ban a hittudományok magisztere lett. Egy évre rá Szent Bonaventurával együtt kezdte előadásait Párizsban. 1259-ben Itáliába ment, 1261 és 64 között IV. Orbán pápa udvarában élt Orvietoban. 1265-ben a római dominikánus főiskola igazgatója lett. 1269-ben újra Párizsba került, majd 1272-ben ismét Nápolyba küldték. A II. Lyoni zsinatra utazva, a fossanovai apátságban halt meg 1274 március 7-én. Holttestét 1369 január 28-án átvitték Toulouse-ba.

Mint az Anyaszentegyház tanítómesterét magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
'Szólásra nyitotta ajkát az Egyházban,
a bölcsesség és értelem lelkével töltötte be őt az Úr,
a dicsőség ruháját adta reá.'

 Aquinói Szent Tamás a teológiai főiskolák és egyetemek védőszentje.

Példája: Csendes, alázatos munkával szorgoskodj!

'Urunk, Jézus Krisztus! Titokzatos Testedben, az Egyházban különböző ajándékokat adtál, hogy a szenteket hivatásuk betöltésére neveljék, és felépítsék Egyházadat. Kérünk, add, hogy amint Aquinoi Szent Tamásban Egyházadnak szentet és tanítót adtál, úgy korunk tanítói is életszentségben mutassák az utat, amely elvezet Hozzád. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

Istenünk, te Aquinói Szent Tamást kitüntetted az életszentségre való buzgó törekvéssel és a szent tudomány szenvedélyes szeretetével. Kérünk, add segítségedet, hogy világosan megértsük tanítását, és híven kövessük jótetteinek példáját. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.


VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'A kísértés ellen három dolog föltétlenül szükséges: ima,
hogy világosságot nyerjünk; szentségek, hogy megerősítsenek;
és éberség, hogy elővigyázatosak legyünk.'


ENGESZTELŐ IMÁDSÁG

Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent Neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
Áldott legyen Jézus szent Neve!
Áldott legyen szentséges Szíve!
Áldott legyen drága szent Vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen a Szűz és Istenanya, Mária!
Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen a Boldogságos Szűz dicsőséges mennybevétele!
Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz tisztaságos jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben!
Amen.


 MERICI SZENT ANGÉLA

Merici Szent Angéla szűz és nevelő ünnepe ~ január 27.

'Kérünk, Istenünk, Szent Angéla szűz szüntelenül ajánljon minket irgalmadba, hogy az ő szeretetének és okosságának nyomdokain haladva megőrizhessük
és megvallhassuk tanításodat!'

Példája: Segíts minden veszélyeztetett emberen!

Élete: (ejtsd: mericsi) 1470 körül született Desenzano del Gardában, Brescia (ejtsd: Bressa) közelében. Korán árvaságra jutott, egy rokona nevelte őt és nővérét Saló városában. Már ekkor remetéskedésről ábrándoztak, el is vonultak egy közeli barlangba, nagybátyjuk azonban szerencsésen megtalálta őket és visszavezette a két kis 'remetét' a gondviselő házba.

Alig volt 13 éves, amikor nővére is elhunyt. Ekkoriban lett elsőáldozó, majd ettől kezdve napi áldozóvá vált. Ferences harmadrendi lett, 1516-ban a Szentföldre akart zarándokolni. Útközben Kréta szigetén egy szerencsétlenség következtében megvakult, Jézus életének útját vakként járta végig. Látását hazafelé jövet visszanyerte, de mindezt isteni intésnek tekintette.

1525-ben visszatért Bresciába, 12 lányt gyűjtve maga köré, azokat a szeretet gyakorlataira oktatta.

1535-ben Szent Orsolya pártfogása alatt női szerzetestársulatot alapított, szegény lányokat neveltek a keresztény életben.

Meghalt Bresciában, 1540. január 27-én, ekkor már közösségük létszáma 100 fölé emelkedett. Borromeo Szent Károly milánói érsek pártfogásával váltak szerzetté, kb. 30 év múlva, később az orsolyiták közössége tanítórenddé fejlődött.

'Urunk, Jézus Krisztus! Te azt akartad, hogy a fiatal szívek ifjúságunk tiszta lelkesedésével szolgáljanak Neked. Kérünk, Merici Szent Angéla közbenjárására adj példás életű nevelőket, akik az örök élet tudományát is továbbadják tanítványaiknak. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Boldogok, akik kísértést szenvednek!
A sátán akkor kétszerezi támadásait, amikor látja, hogy a lélek egyesülni törekszik Istennel.
Ó, boldog egyesülés!'


SÍK SÁNDOR ~ HISZEK

Hallják meg hívők és hitetlenek
Élet-halálra szóló eskümet!
A szív bősége zúg fel ajkamon,
Az kényszerít a Krisztus vallanom.
Hallják meg rokkant, vén aposztaták
S a vétekben vajúdó új-világ,
A forradalom, a vak Leviáthán,
És hallja meg a settenkedő Sátán:
Isten nevében vallomást teszek:
Hiszek.

Hiszek, és hitem súlyos és kemény.
Nem tünde tan, nem pille vélemény.
Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán:
Igen és nem, kereken, magyarán.
Semmi csűrés és semmi csavarás,
Ínyeskedés és köntörfalazás:
Hiszem és vallom, szeretem és élem,
Amit az Egyház hinni ád elébem.
Ebben a hitben élek és halok:
Katolikus vagyok.

Hiszek egy Istent, ki három személy,
Az élő Istent, aki bennem él,
S akiben élek, mozgok és vagyok,
Kinek tenyerén megsimulhatok.
Akinek rám is éber gondja van,
És cselekszik bennem és általam.
Aki mozdítja minden mozdulásom,
S én jóban-rosszban boldogan imádom
Intéző édes mély akaratát.
Hiszek Istenben, hiszem az Atyát.
Égnek és földnek testté vált frigyét:

Hiszem a Krisztust, hiszem az Igét.
Akit az Atya örök óta szül,
És akiben szépséggé lesz a zűr.
Kinek emberré tetszett válnia,
Hogy Isten legyen az ember fia.
Ki hogy minden nap eljöhessen hozzánk,
Ízlelnünk adta a rejtelmes Ostyát.
Benne az élet és benne az út.
Hiszek Istenben, hiszem a Fiút.
Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet:
A Szellemet, aki a Szeretet.

Aki Szent Péter ajakán rivall,
Hegyeket bont, szíveket áthidal,
És hét csatornán csorgatja beléd
Az élesztő kegyelem kútfejét.
Ki tüzet gyújt az embergondolatnak,
Kiből fölébe nőhetsz tenmagadnak
És mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz.
Hiszek Istenben, hiszem a Szentlelket.

Hiszek, és tudom, honnan a hitem.
Házamat én kőszirtre építem.
Négy élőlény az erős alapok:
ember, oroszlán, sas, tulok.
Hallottam a piacon szólni Pált,
Hallottam Ágostont és Ottokárt,
Látom a szirten Péter kulcsait,
S bennem a mélyben, hallom döbbenettel:
Kimondhatatlan gerjedezésekkel
A Szentlélek sóhajtozik.

Ó tudom kinek, ó tudom kinek:
Én az eleven Istennek hiszek.
Élő hitemmel vagyok én szabad.
Mankó helyett kötöttem szárnyakat.
Ami akad a földön emberi,
Gazdag szívem testvérnek ismeri.
És ami túl az emberkörökön,
A végtelenség: ígért örököm.
És mikor üt a boldogságos óra,
Hogy befogadjon koporsóm gubója:
Hitem gyertyája utolsót remeg,
És Istennek ajánlom lelkemet.

SZENT TIMÓTEUS és SZENT TITUSZ

Szent Titusz és Szent Timoteus ünnepe ~ Január 26.

Timóteus, Pál munkatársa a fogságban is vele volt. Hogy mennyire megbecsülte őt Pál, kitűnik abból, hogy több levélben szerepel mint munkatárs vagy címzett. Pál képviseletében Tesszalonikába (1Tesz 3), Korintusba (1Kor 4,17; 16,10) és Filippibe (Fil 2,19--23) utazik. A filippieknek arról is beszél Pál, hogy mennyire ragaszkodik Timóteushoz, mivel Jézus ügyével törődik.

Titusz, a pogány származású keresztény kíséri Pált Barnabással együtt Jeruzsálembe (Gal 2,13). Pál annyira becsüli 'testvérét', Tituszt, hogy még utazási terveit is hozzá igazítja (2Kor 2,13). Később egy kényes üggyel kapcsolatban Korintusba megy, és jó hírekkel tér onnan vissza Pálhoz (2Kor 7). Tituszt a Szentírás buzgó misszionáriusnak ábrázolja, aki nemcsak Pál kéréseit teljesíti, hanem saját kezdeményezésre is cselekszik.

Szent Pál két tanítványának égi születésnapja ismeretlen. Béda Martirologiuma (735) Szent Timóteust január 24-re teszi, és Rómában a 13. században ezen a napon kezdték ünnepelni. Szent Titusz ünnepe csak 1854-ben jelenik meg a római naptárban, február 6-án. 1969-ben őt is áthelyezték Timóteus mellé, január 26-ra.

Szent Pál két hűséges tanítványához, munkatársához és barátjához szól három levél, amelyeket a népek apostola nekik küldött. A későbbi években mindketten közösségek elöljárói, presbiter-püspökök lettek, akik nagy tanítómesterük apostoli munkáját folytatták.

A fiatal görög, Timóteus jellemképében talán az a legszebb vonás, hogy sohasem a saját személyét érvényesíti, hanem minden igyekezete az, hogy a szüntelenül tevékenykedő Pál útjából elhárítson minden akadályt.

Amikor Efezus püspökeként nem kímélte egészségét, ezt a gondoskodó, atyai tanácsot kapta Páltól: 'Ezentúl ne csak vizet igyál, hanem gyomrod és gyakori rosszulléted miatt egy kevés bort is' (1Tim 5,23). A halálra készülő Pál utolsó levelében így vall Timóteusról: 'Te követtél a tanításban, életmódom és életcélom tekintetében, a türelemben, az üldöztetésekben és a szenvedésekben' (2Tim 3,10--11). És így kéri római börtöncellájából: 'Gyere, siess mielőbb! Köpenyemet Troászban hagytam, ha jössz, hozd magaddal. A könyveket is, főleg a pergamen tekercseket' (2Tim 4,9.13).

A legenda tudni véli, hogy Timóteus még sok éven át az efezusi egyház élén állt, és egy napon a Diana-templom szolgái a baccháns fölvonulások alkalmával agyonverték.

A nyugodt és megfontolt Titusz ugyancsak görög és nemes személyiség. Pál követeként békét tudott teremteni a viszálykodó korintusiak között. Azután a népek apostola tövises munkaterületet bízott rá a krétaiak között, akikről egyik saját költőjük azt mondta, hogy 'hazugok, gonosz bestiák és rest hasak'. Később állítólag Titusz alapította Dalmáciában a kereszténység első sejtjeit.

'Istenünk, ki Szent Timóteust és Szent Tituszt apostoli erényekkel ékesítetted, kérünk, kettőjük közbenjárására engedd, hogy igazul és jámboran éljünk ebben a világban, és ezáltal kiérdemeljük, hogy eljuthassunk az égi hazába!'

Forrás ~ Internet

 VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Mily roppant jelentőségű akárcsak egy pillanatnyi szenvedés is!
 Akkor értenénk meg e pillanat értékét, ha hét nap alatt lehetne
a mennyországba jutni. Nincs az a kereszt, amelyet elég súlyosnak,
nincs az a megpróbáltatás, amelyet elég keserűnek tartanánk.
A kereszt ajándék, amelyet Isten barátainak készít.'


 SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE ~  PÁL FORDULÁSA LEGENDÁJA

A népek szent apostolának életéről, aki 'Isten kiválasztott eszközeként' szóval és tettel utat tört az evangéliumnak a világban, megrendítő tájékoztatást adnak levelei és az Apostolok Cselekedetei. Kövessük ennek a Krisztus követésében magát fölemésztő életnek a nyomát.

Az átváltozás órájáról, amikor Saulból Pál lett, drámai leírást ad Szent Lukács: Amikor Saulnak kimerítő lovaglás után kevéssel dél előtt a távolban feltűntek Damaszkusz tornyai, 'az égből egyszerre nagy fényesség vette körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: 'Saul, Saul, miért üldözöl?' Pál megkérdezte: 'Ki vagy, Uram?' Az folytatta: 'Jézus vagyok, akit üldözöl. De állj föl, és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned' Útitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit sem. Saul fölkelt a földről, kinyitotta szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba kézen fogva.'Itt három napig imádkozott és töprengett. Akkor az Úr elküldte hozzá Ananiást, és szíve elnyerte a hit ismeretét. Ezután megnyíltak szemei és látott.

Pál fölemészti magát 'az ige terjesztésében'. A gyenge és beteges ember mintegy hatezer, fáradságosan megjárt kilométer után végigtekint az Úr keresztútjának követésében eltelt életén, és így könnyít szíve terhén:

'Isten nekünk, apostoloknak az utolsó helyet jelölte ki, mint olyanoknak, akiket halálra szántak, hogy látványul szolgáljunk a világnak, az angyaloknak és az embereknek is. Mindmáig éhezünk és szomjazunk, nincs ruhánk, és verést szenvedünk. Nincs otthonunk, és kezünk munkájával keressük kenyerünket. Ha átkoznak minket, áldást mondunk, ha üldöznek, türelemmel viseljük, ha szidalmaznak, szelíden szólunk. Szinte salakja lettünk a világnak, mindenkinek söpredéke mostanáig. - Krisztus szolgái (mások)? Én még inkább. Hiszen többet fáradtam, többször voltam börtönben. Módfelett sok verésben volt részem, sokszor forogtam életveszélyben. A zsidóktól öt ízben kaptam egy híján negyvenet, háromszor megbotoztak, egyszer megköveztek. Háromszor szenvedtem hajótörést, egy nap és egy éjjel a nyílt tengeren hányódtam. Sokszor voltam vándorúton. Veszélyben forogtam a folyóvizeken, veszélyben a pogányok között; veszélyben városokban, veszélyben a pusztaságban; veszélyben a tengeren, veszélyben az áltestvérek közt. Fáradtam, gyötrődtem, sokat virrasztottam, éheztem és szomjaztam, sőt koplaltam, fagyoskodtam, és nem volt mit fölvennem.'

 Forrás ~ Internet

 
SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE ~  PÁL FORDULÁSA

Szent Pál apostol megtérése ~ ünnepe január 25.

    Saul a damaszkuszi úton a feltámadott, élő Krisztussal találkozott, és ez új irányt adott életének. Addig is az Isten akaratát kereste, de tévúton, az erőszak és gyűlölet útján. Megtérése abban állt, hogy belátta, az Istenhez vezető út Jézus Krisztus. Benne rátalált élete hivatására: 'Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek!' Így lett a keresztények üldözőjéből a nemzetek apostola, Saulból pedig Szent Pál. Nemcsak példájával tanított, hanem kifejezett igehirdetésével is, így mindnyájunknak példát ad a folytonos megtérésre, a szeretetből táplálkozó példamutató életvezetésre és a bátor, nyílt igehirdetésre. Szent Pállal együtt bátran hirdetjük: 'A szeretet nem szűnik meg sohasem!' (Adoremusz 2006)

    Giovanni Bellini festményét szemlélem az Adoremusz hátoldalán. Az erős ember a földön vergődik, fegyvereit elejtette, kezével mintha az elveszített szeme világát keresné. Eszembe jut a Korintusi levél egy mondata: 'Amikor gyönge vagyok, akkor vagyok igazán erős.' Szent Pál megtapasztalta az emberi gyengeség mélységét, miközben találkozott a déli verőfénynél is erősebb Világossággal. Jézust nézem a festményen, aki az üldözöttekkel azonosítja magát. Békéje és örök élete erőt ad mindazoknak, akiket üldöztek hitükért. A Boldogság vár rájuk is, mint Pálra, aki megbánta bűneit, és a vértanúságig követte az égi jelet. (Adoremusz 2005)

    'Szent Pál, az üldözőből Krisztus tanújává válik, és egész életét a megismert örömhír hirdetésének szenteli. Kitartásával és lelkesedésével akarok én is hirdetője lenni Jézus örömhírének.'

Forrás ~ Internet


 SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE ~ PÁL FORDULÁSA

Szent Pál apostol megtérése ~ január 25.

Könyörtelen keresztényüldözőből lett Krisztus követője a damaszkuszi úton.
'Pál fordulására' már a VII. században külön ünneppel emlékeztek meg Galliában. 
Ez az egyik legjelentősebb megtérés az egyház kétezer éves történetében.

Életével kapcsolatosan a legjelentősebb forrás az Apostolok cselekedetei és
a nevéhez kötődő tizennégy levél az Újszövetségben. 64-ben halt mártírhalált. Mivel római polgár volt, esetében nem alkalmazhatták a keresztényekkel szemben megszokott kegyetlen kivégzési módszereket, ezért lefejezték. Megtérésének ünnepe arra tanít bennünket, hogy sohase ítélkezzünk azok felett, akikről azt tartjuk, 'rossz úton' járnak. Minden embernek megadatik a lehetőség, hogy a 'damaszkuszi útra' kanyarodjék. És nekünk, gyakorló keresztényeknek sem árt, ha időnként arra vesszük az irányt. Pál tiszteletére számos templom, bazilika épült világszerte. Festők gyakori témája lett 'fordulása'.

'Szent Pál, az üldözőből Krisztus tanújává válik, és egész életét a megismert örömhír hirdetésének szenteli. Kitartásával és lelkesedésével akarok én is hirdetője lenni Jézus örömhírének.'

Forrás ~ Internet


 VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Mi panaszolni valónk van? A szegény hitetlenek, akiknek nincs meg az a boldogságuk, hogy ismernék a jó Istent és az ő végtelen kedvességét, ugyanazt szenvedik, amit mi, de nincs meg ugyanaz a vigasztalásuk'

 
 
SZALÉZI SZENT FERENC IMÁI

 Szalézi Szent Ferenc ~ Az ima szükségessége

Mivel az imádság mennyei világosságot áraszt elménkben, és az isteni szeretet melengető hatásának nyitja meg akaratunkat, ezért nincs alkalmasabb eszköz, amely elménk sötétségét jobban eloszlatná, és szívünket a megromlott hajlamoktól megtisztítaná, mint éppen az imádság.

Mintegy a kegyelemnek vize ez, amely arra szolgál, hogy lelkünket bűneitől megtisztítsa, a szenvedélyek perzselő heve által elgyötört szívünket felüdítse, s azokat a gyenge gyökérszálakat, amelyeket az erény azokba bocsátott, a jó vágyakat, táplálja.

Különösen ajánlom neked a szív bensőséges imádságát; főleg pedig azt, amely az isteni Üdvözítőnek életével és szenvedésével foglalkozik. Mert annak szemlélése és megfontolása által lelked azzal egészen betelik, és egész külső és belső életedet az övé szerint fogod irányítani. Ő a világ világossága.
 
 Szalézi Szent Ferenc ~ Imádság kegyelemért

Kegyelmet, Istenem, kegyelmet! Kegyelemért könyörgök hozzád és bűneim teljes elengedéséért, egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében, aki üdvösségemért meghalt a kereszten. Belé helyezem minden reményemet. Ma megújítom, Istenem, a hűségesküt, amit a keresztségemben fogadtam neked: tehát most ugyanúgy, mint akkor, ellene mondok az ördögnek, a világnak és a testnek, valamint minden cselekedetüknek, bujaságuknak és gyönyörüknek életem egész hátralévő részére, ó végtelenül jóságos, irgalmas Isteni Igen, ezzel a szándékkal szentelem neked, ó Istenem, a lelkemet és minden erejét, a szívemet és minden dobbanását, a testemet és annak minden érzékét, és fogadom, hogy egész lényemnek egyetlen részét sem akarom használni isteni Fenséged akarata ellenére. Ha azonban az ellenség cselvetése becsapna, vagy emberi gyöngeségem vinne bűnbe, és ezért elmulasztanám a kegyelmeddel való hűséges együttműködést és a szándékomnak megfelelő cselekvést, úgy megfogadom neked, hogy nem késlekedem egy pillanatig sem, hogy a Szentlélek kegyelméből újra fölkeljek elestemből.

Ez megváltoztathatatlan elhatározásom, visszavonhatatlan akaratom, minden fenntartás és kivétel nélkül. Örök, mindenható, végtelenül jóságos Isten, Atya, Fiú és Szentlélek, méltóztass elfogadni ezt az egész lényemből álló áldozatot kedves illatként. És mivel megadtad nekem a kegyelmet, hogy ezt az elhatározásomat áldozatul hozzam neked, végtelen jóságod szerint, adj ahhoz is kegyelmet, hogy mindezt teljesíteni is tudjam. Ó, Isten, Te vagy az én Istenem, szívem Istene, értelmem Istene, lelkem Istenei Imádlak téged, szeretlek téged, imádni és szeretni akarlak örökkön örökké. Éljen Jézus!
Amen.
 
 Istenem! Most nyugodni térek a Te áldásoddal.
Egyszer eljön életem utolsóestéje is, amikor örök nyugalomra térek.
Engedd, hogy úgy éljek, hogy minden cselekedetem előkészület legyen erre az örök nyugalomra, hogy hitemből kivirágozzék a színről színre való látás, reményemből a birtoklás, s tökéletlen szeretetemből a Veled való tökéletes egyesülés!

Szalézi Szent Ferenc

SZALÉZI SZENT FERENC IMÁJA

Uram, te mindig jobban szerettél minket, mint saját magadat, 
s egyre ezt teszed ma is, amikor az Oltáriszentségben ételként adod magad nekünk.
Te azt akarod, hogy bennünk is oly nagy legyen a kölcsönös szeretet,
 hogy a másikat mindig jobban szeressük, mint saját magunkat.

Taníts meg arra, hogy szeretetemet tettekkel bizonyítsam,
 hogy testvéremért megtegyem mindazt a jót, amit megtehetek, imádkozzak érte, 
és minden kínálkozó alkalommal szolgáljam őt.

Tégy felkészültté arra, hogy minden fenntartás nélkül 
elkötelezzem magam testvéreim szolgálatában, és életemet adjam értük. 
Add meg azt is, hogy mások elképzelése és akarata szerint is szolgálni tudjam őket szeretetből,
 mivel te, drága Üdvözítőm, a kereszten haldokolva erre tanítottál engem. Amen.

SZALÉZI SZENT FERENC IMÁJA

Azt a keresztet, amely most annyira
nyomja válladat,
mielőtt elküldte hozzád az Úr,
mindenható szemével megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette,
mindkét kezével méregette,
vajon nem nagyobb-e, nem nehezebb-e
a te számodra,
mint amennyit elbírsz?

Aztán megáldotta szent kegyelmével
irgalmával megillatosította,
rád és bátorságodra nézett.

Így érkezik a mennyből a kereszt
mint Isten köszöntése,
mint a Te Istened szeretetének irgalmas ajándéka,
hogy egészen önmagaddá légy
és Istenben megtaláld a beteljesülésedet.

Amen.

SZALÉZI SZENT FERENC ERŐT ADÓ IMÁJA

Ha minden angyal, a világ minden lángelméje
tanulmányozta volna,
mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben,
miféle szenvedés,
kísértés vagy fájdalmas veszteség,
nem találhattak volna
hozzád illőbbet,
mint azt, ami ért.
Isten örök Gondviselése
Kezdettől fogva kigondolta,
hogy ezt a keresztet saját Szívéből
értékes ajándékként neked adja.

Mielőtt elküldötte volna,
mindentudó szemével megszemlélte,
isteni értelmével átgondolta,
bölcs igazságosságával megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette.

Mind a két kezével megmérte,
hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb,
egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.

Azután megáldotta szent nevével,
fölkente kegyelmével,
beléje lehelte vigaszát,
és még egyszer rád és bátorságodra pillantott.

Így most egyenesen az égből jön feléd,
mint Istennek hívása,
s könyörülő szeretetének ajándéka,
hogy egészen önmagaddá légy,
és Istenben megtaláld beteljesülésedet.

Amen.
 
Forrás ~ Internet

 SZALÉZI SZENT FERENC PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ

Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító
emléknapja ~ január 24.

'Istenünk, ki úgy akartad, hogy Szent Ferenc püspök a lelkek üdvösségére mindenkinek mindene legyen, engedd jóságosan, hogy testvéreinket szolgálva mi is tanúságot tegyünk gyengéd szeretetedről!'

Példája: Állandóan tanulj, hogy jól végezhessed a munkádat!
Élete: 1567-ben született Savojában, Annecy közelében, Sales kastélyában. Szülei gondosan, sokoldalúan nevelték, egyszerűen öltöztették, fegyelmezett, őszinte, engedelmes viselkedésre szoktatták. Apja fényes politikus jövőt szánt neki, lovaglásban, vívásban és táncban is képeznie kellett magát.

Párizsban, majd Pádovában tanult, mindenütt szentéletű és bölcs lelki vezetők segítségét vette igénybe. Kiváló eredménnyel végezte be tanulmányait, ő azonban a világi karrier helyett a papságra vágyott.

Állhatatosságával elérte atyja beleegyezését, 1593-ban pappá szentelték, és már kezdettől a katolikus újjászületés - ellenreformáció - lelkes segítője volt. A pápa határozott parancsára vállalta el a püspöki kinevezést. Genfi püspökként mint igaz pásztor kormányozta papjait és híveit, írásaiban és egész életével a hit nevelője volt. Fáradhatatlanul dolgozott, hiába próbálták kímélni őt.

Híres műve a Filótea című könyv, a lelki élet egyik kiváló kézikönyve. Mindenkinek példaképül szolgált. 1610-ben a vizitációs apácák rendjének alapítója, Chantal Szent Franciskával. Megérte rendjüknek egész Franciaországban történt elterjedését

Lyonban halt meg 1622. december 28-án, hű lányai körében, halála előtt még misézett és prédikált nekik. Temetése január 24-én volt Annecyben. 1877-ben tette IX. Pius pápa egyházdoktorrá. A katolikus írók és újságírók védőszentje.

'Urunk, Jézus Krisztus! Te isteni bölcsességeddel a szelídséget és apostoli buzgóságot elültetted Szalézi Szent Ferenc szívébe. Kérünk az ő érdemeiért és közbenjárására, támassz apostoli lelkületű hivatásokat Egyházadban, hogy minden embert Hozzád vezessenek. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet


VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Gyermekeim, amikor a templomba léptek, és keresztet akartok vetni a szenteltvízzel, figyeljetek az oltárszekrényre: Krisztus Urunk félig kinyitja, hogy ugyanabban a pillanatban megáldjon titeket.

 

BOLDOG ÖZSÉB IMÁJA

Jézus int; akarja, hogy kövessük; hogy vegyük fel a keresztünket s kövessük.
Az a gondolatom jön: akarja-e, hogy Vele menjünk? Kérdem ezt, mert látom, hogy mennyire szereti a magányos utakat. Egymaga jött, csendes éjben jött a világba; magányosan járt, lelkének mélyeit senki sem ismerte; magányosan vitte fel keresztjét a Golgotára; magányosan támadt föl, szálla alá poklokra, fölment a mennyekbe.

S kellett is e nagy utakat magányosan megjárnia, hiszen a nagy lelkek útjai magányos utak. A mi lelki életünk útjai is magányosak; mások szerethetnek, gyámolíthatnak, buzdíthatnak, de az én öntudatom világában, mélységeiben vagy pusztáin végre is magam járok.
Csak az Isten, kit lelkem mélyén látok, kiből én magam vagyok, csak
Ő van benne! Benne kell elmélyednem, hogy előre haladhassak; erejét, kegyelmét fölszívnom magamba, hogy isteni életet éljek; Istenem, Te gazdag világom; Istenem, Te mély, erőteljes, fölséges életem; Istenem, Te mindenem!

Istenem a Te országod erő, élet, öröm a lélekben. A Te országod az igazságosabb, nemesebb, emberibb földi lét ennek az országnak eljövetelén dolgozott szent Özséb szolgád is: mert a Te országod a lelkek közössége, az Anyaszentegyház s végül az örökkévalóság. Kérlek, fejlődjék jobban a lelkem, fejlődjék a világ a Te gondolataid szerint. Legyen kevesebb sötétség, kín, pusztulás körülöttünk, ismerjünk rá művedben a Te végtelen szeretetedre. Istenem a Te országod terjedése reményében dolgozom, ezt sóhajtja minden imám. Amen.

Forrás ~ Internet

 IMA BOLDOG ÖZSÉB SZENTÉ AVATÁSÁÉRT

Isten, ki szentjeidet megdicsőíted, Esztergomi Boldog Özséb 
közbenjárásával fordulok Hozzád, akit az irántad való szeretet 
a pilisi remeteségbe vezetett, hogy ott áldozatos, 
vezeklő életével népéért engeszteljen.

Add meg, hogy amint összegyűjtötte a remetéket, úgy imádsága gyűjtse
össze szeretetben a világban szétszóródott magyar népet. Példájára
valósuljon meg az egyházak közötti egység. Szent Fiad akarata szerint.

Boldog Özséb remete lángja világítson be az elhagyott otthonokba
és vezesse vissza a szülőket és a gyermekeket a családi tűzhely
melegéhez. Fénye világítson a mindig kereső-kutató fiataloknak, hogy
a Hozzád vezető úton találják meg életük értelmét és boldogító célját!

Az öregeknek, a betegeknek add meg a fényt, hogy felismerjék,
a szeretetből vállalt szenvedéssel milyen sokat segíthetnek embertársaikon.

Boldog Özséb imájára add meg, hogy hazánkban is szűnjék meg a paphiány,
és akik önként vállalják a papi szolgálatot, életük végéig hűségesek legyenek
az Egyházhoz, engedelmességben, tisztaságban és az egységben.

Boldog Özséb egy borzasztó háború után vonult a remeteségbe,
hogy áldozatos életével kieszközölje az áldott békét. Add meg
ma is a világnak, de főképpen hazánknak a békét és hárítsd el,
Özséb érdemeiért a háború veszedelmét. Amen.

Forrás ~ Internet

VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'A hitében jártas embernek mindig van két útmutatója:
a jótanács és az engedelmesség.'IMA BOLDOG BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ
SZENTTÉAVATÁSÉRT

Urunk Istenünk, Te irántunk való szeretetből példaképeket és segítséget ajándékozol nekünk szentjeidben. Bizalommal kérünk, hogy szentként tisztelhessük László szolgádat Egyházadban!

Ő mindenek fölött szeretett Téged, a képmásodra teremtett embereknek pedig teljes szívéből szolgált: betegeket gyógyított, vakok szemevilágát visszaadta, szegények támasza volt. Hallgasd meg kéréseinket, amelyeket közbenjárásával eléd terjesztünk. Főleg pedig engedd, hogy mindig közelebbről követhessük példáját családi életünkben és munkánkban a te nagyobb dicsőségedre és embertestvéreink javára.

Hadd lehessünk mi is, mint ő, Krisztus szeretetének tanúi szóval és tettel az emberek között. Ezt kérjük Tőled a Szűzanya és Szent József pártfogásával, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Szűzanyánk és Szent József, pártfogástokba ajánljuk Boldog Batthyány László szenttéavatási ügyét! Boldog Batthyány László, Isten Szolgája! Pártfogold Isten előtt kérésünket! Amen.

KÖNYÖRGÉS

Istenünk, te Boldog Batthyány-Strattmann László hitvallót csodálatos buzgósággal
ajándékoztad meg, hogy a szegényeken és betegeken segítsen,
családja iránt pedig a hűséget és a szeretetet gyakorolja.
Az ő közbenjárására add, hogy szükséget szenvedő testvéreinknek mi is segítségére legyünk, és éltünk folyamán minden körülmények között állhatatosan szolgáljunk neked.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Forrás ~ Internet BOLDOG BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ HERCEG

'HA BOLDOG AKARSZ LENNI, TÉGY MÁSOKAT BOLDOGGÁ.'

Batthyány-Strattmann László 1870. október 28-án született Dunakilitin. Gyermekkorát sorscsapások és nélkülözés határozzák meg.

Hite mély, bensőséges, élő és gyermeki. Hétköznapjai szerves részévé vált hitéletét Szűz Mária dicsőítése és a Szent Eukarisztia szeretete járja át. Nála Isten nem absztrakt ötlet vagy elképzelés, hanem igenis valós és jelenlévő. Szívesen imádkozott rózsafüzérrel. Sok fényképen láttam, ahol – ha az ember tudja, mit keresse – látható, hogy éppen rózsafüzérrel imádkozik. Teszi mindezt úgy, hogy kezét elrejti, hogy ne lehessen látni. Az imában erőt lát, mely megtanítja az embereket szeretni, s Istennel köti őket össze. X. Pius pápa 1905-ös áldozás-dekrétuma óta minden nap áldozott. Naplójába ezt írta: 'Istennek hála! Ma, Szűz Mária ünnepének napján ismét el tudtam menni a szentmisére, és áldozni is tudtam. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor az úgy nem is igazi nap. És az áldozás a nap legszebb pillanata!'

Batthyány-Strattmann László 1931. január 22-én hal meg, szinte szentként. Halála előtt egy nappal családját arra kéri: 'Vigyetek ki az erkélyre, hogy onnan kiálthassam a világba, milyen jó is az Isten!' Schioppa nuncius akkor ezt írja a Szentatyának: 'Az emberek szentnek tartják a herceget, s higgye el Őszentsége, tényleg az.'

János Pál pápa a 'ferences' herceget, a 'szegények orvosát' oltáriszentségbe emeli. Ausztria és Magyarország egy Boldoggá avatott férfival lett gazdagabb, aki egy személyben volt férj, családapa és példamutató orvos.

Végrendeletében a következőt olvashatjuk: 'Életem egyik fő célja volt, hogy tevékenységemmel a szenvedő emberiséget szolgáljam, s ily módon Istennek tetsző dolgokat hajtsak végre.' II. János Pál pápa így nyilatkozik a Boldoggá avatott Batthyányról: 'Nemes ősei gazdag örökségét arra használta, hogy a szegényeket térítésmentesen kezelje, és két kórházat alapítson. Legfőbb figyelmét nem az anyagi javaknak szentelte, mint ahogy a siker és a karrier
sem tartozott életcéljai közé. Erre tanította a családját, így is élt köztük,
s így vált gyermekei szemében a legjobb hittérítővé (…) családi élete és nagylelkű keresztényi szolidaritása lebegjen példaként mindannyiunk előtt,
hogy kövessük az evangéliumot.'

Forrás ~ Internet

BOLDOG BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ IMÁJA

Imádlak, végtelen Fönség,
aki nekem az orvosi hivatást jelölted ki,
s megadod a lehetőséget ahhoz is,
hogy kórházat tartsak fenn
a testvéri szeretet gyakorlására.
Mennyei Atyám,
áldj meg minden hozzám forduló
és kórházamban fekvő beteget.
Végtelen jóságodban add meg lelküknek
az örök életet és az irántad való
igaz szeretetet,
valamint testi bajaik gyógyulását,
amelyhez gyönge erőm segítségét kérik.
A te mindenhatóságod
és szereteted pótolja mindazt,
amit én emberi gyöngeségem miatt
nem tudok megtenni.
Jöjj, Szentlélek,
világosíts meg mindabban,
ami hivatásom teljesítéséhez szükséges!
Szűzanyám és Szent Erzsébet,
ajánljátok kérésemet
Üdvözítő Istenünk oltalmába! Amen.
 
Forrás ~ Internet

VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Milyen boldogok, akik szeretik a jó Istent! El nem mulasztanak egyetlen alkalmat sem a jócselekedetre. A zsugoriak mindent fölhasználnak, hogy növeljék kincsüket; a szentek ugyanezt teszik a mennyei javakkal: állandóan gyűjtik. Az ítélet napján meglepetés lesz számunkra, ha látjuk majd ezeket a dúsgazdag lelkeket.'


 

SZENT ÁGNES ~ HIMNUSZ

Ágnest, a boldog szűzleányt
az égnek szülte ez a nap:
az Úrnak adta vissza ma
vérben megszentelt életét.

Megért a mártírságra már,
bár földi nászra zsenge még;
viszik, de arca oly derült,
azt vélnéd, menyegzőre megy.

Bálványoltárhoz cipelik,
gyújtson fáklyával illatot;
Nem ily fáklyákkal feleli
járnak Krisztusnak szüzei.

Gonosz tűz ez: hitet kiolt,
istentelen láng: fényt rabol;
omló vérrel hadd oltom el,
itt vagyok, ide sújtsatok!

Hogyan hajolt a bárd alá!
Szorosra vonta köntösét,
térdhajtva siklott földre le
estében is szemérmesen.

Dicsőség, Jézus, teneked,
kinek a Szűz szülőanyád.
Atya s Szentlélek, áldva légy,
most és örök időkön át! Amen.

HIMNUSZ SZENT ÁGNES SZÜLETÉSNAPJÁN

Isteni tűznek mennyei szerelmét
ontja, a testit fölülmúlva, Ágnes,
szent diadallal és szűzi erővel
győzve le testét!

Tündöklő lelkét szent karok fogadják
csillagok fölé emelve az Égbe.
Vőlegény várja szent égi lakába
tiszta aráját!

Szűz! Könyörülj, hogy mindaz, aki sorsát
hordva e földön győzelmed köszönti,
nyerje el bűne bocsánatát és majd
égi jutalmát.

Békítsd az éggel az itt könyörgőket
s velük Föld Urát, az Ég Fejedelmét,
hogy kegye adjon irgalmasan békét
s csendes időket!

Ünneplünk, Ágnes, s a szent Égi Bárányt,
ki Jegyesed már, s kegyesen szelíd, jó,
aki irányít egeket és mindent
s csillagok százát! Amen.

SZENT ÁGNES ~ ÁLDLAK TÉGED

Áldalak téged, dicsőséges Atya,
aki nekem rettenthetetlen szívet adsz,
hogy hozzád menjek még a lángokon át is!
 Íme, amit hittem, azt most látom!
Amiben reméltem, azt most birtoklom!
Amit óhajtottam, azt most magamhoz
ölelhetem! Ajkam és szívem téged vall meg,
lényem legmélyéből feléd törekszem.
Megyek, igen, megyek hozzád, egyedül igaz Isten,
aki a Te Fiaddal, a mi Urunk Jézus Krisztussal
és Szentlelkeddel élsz és uralkodsz
mindörökkön örökké! Amen.

Forrás ~ Internet SZENT ÁGNES VÉRTANÚ

Szent Ágnes szűz és vértanú ünnepe ~ január 21.

Ágnes fiatalon vállalta a vértanúságot. Bízott Istenben, és ez a bizalom győzelmet hozott. Istenben való bizakodásunk meghozza a győzelmet, ha nem is mindig látható formában, ha nem is mindig e földi keretek között.

Előkelő római családból született. Szüzességi fogadalmat tett, és ezért visszautasította a prokonzul fiának házassági ajánlatát. A prefektus először tisztaságától akarta megfosztani a Circus Agonialis mellett. A ruháitól megfosztott Ágnest leomló haja megvédte, ezért máglyahalálra ítélték. Mivel onnan is sértetlenül került vissza, lefejezték 258 január 21-én.

Mennyei születésnapját ünnepelve imádkozzuk a szentmise Kezdőénekét:
Örvendjünk, vigadjunk,
mert a Mindenség Ura
szent és dicsőséges szüzet tüntetett ki szeretetével.

Urunk, Jézus Krisztus! Te vállaltad az emberi sorsot, és mindenben hasonlóvá akartál lenni hozzánk, a bűnt kivéve. Kérünk, add, hogy mérhetetlen szeretet-sugárzásodat Szent Ágnes szűz és vértanú példájára tökéletes szeretet-önátadásunkkal viszonozzuk. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.

Forrás ~ Internet


 VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Íme, egy jó életszabály: csak olyasmit tenni, amit nyugodtan fölajánlhatunk a jó Istennek. Nem ajánlhatunk föl neki rágalmazásokat, gyalázkodást, igazságtalanságot, haragtartást, káromlást, tisztátalanságot, hiúságot.
Pedig a világban szinte mást sem tesznek.'


FOHÁSZ BOLDOG ÖZSÉBHEZ

Boldog Özséb, büszkeségünk, hozzád száll az ének,
Kérő szóval, hő fohásszal buzgón kérünk téged.
Gyűjtsed össze lángjainkat, egyesítsed imáinkat,
Segíts nékünk megmenteni elárvult hazánkat.

Súlyos bánat sanyargatta akkor magyar népünk,
Imádságos áldott szíved lám segített nékünk.
Felvirradt szép hajnalunk, messze szállott a bánat,
Meghallgatta a kegyes ég a te hő imádat.


Gazdagságért, földi jókért nem könyörgünk hozzád,
Ifjúságunk romlására fordítsd szent orcád.
Gyűjtsed össze lángjainkat, egyesítsed imáinkat,
Segíts nékünk megmenteni elárvult hazánkat.

 
Forrás ~ Internet

 ÉNEK BOLDOG ÖZSÉBHEZ

Magyar erdők mélyén fehér lángok gyúlnak,
Boldog Özséb remetéi imára vonulnak.
Boldog Özséb, áldott atyánk, esedezve kérünk,
Gyűjtsed össze imádságra árva magyar népünk.

Magyar lelkek mélyén hálatüzek gyúlnak,
Boldogasszony pálosai Atyjuknak hódolnak.
Boldog Özséb, áldott atyánk, esedezve kérünk,
Gyűjtsed össze szeretetben drága magyar népünk.

Magyar élet mélyén izzó tüzek gyúlnak,
Krisztus király hű fiai Özsébbel imádnak.
Boldog Özséb, áldott atyánk, esedezve kérünk,
Gyűjtsed össze élő hitben küzdő magyar népünk.

Forrás ~ Internet

GÉRECZ ATTILA: BOLDOG ÖZSÉB HIMNUSZ

Egybeomlott könny és vér, nyílt seb lett az ország,
Nyugatra pernyét hord a szél; tanyák, falvak sorsát.
Csillag sincs, sötét az erdő, mégis mécsek égnek!
Boldog Özséb szól az első pálos remetéknek.

Szállj, ragyogj te mennyei fény, angyalszárnyú ének,
Fájó szívén: magyar szívén minden remetének.
Add Urunk, hogy rab és szegény - mind testvérre leljünk!
Áldd meg hazánk, hogy a remény átölelje lelkünk!


Kicsiny láng a hit, de tiszta fehér, mint gúnyájuk,
Sötét erdő zúgja vissza csöndes imádságuk.
Nézz le ránk, kik romok felett fohászkodunk Hozzád,
Áldd meg mind, kik fegyver helyett kereszted hordozzák!


Szállj, ragyogj le mennyei fény, angyalszárnyú ének,
Fájó szívén: magyar szívén minden remetének.
Add Urunk, hogy rab és szegény - mind testvérre leljünk!
Áldd meg hazánk, hogy a remény átölelje lelkünk!


S barlang ölén, cellák sötét mélyén fények gyúlnak.
Népedért szólj, Boldog Özséb, mondj imát az Úrnak.
Hívd egybe, ki hív és magyar! Hívd, ki sebbel ékes!
Győzni fog, ki hinni akar, s áldozatra képes!


Szállj, ragyogj te mennyei fény, angyalszárnyú ének,
Fájó szívén: magyar szívén minden remetének.
Add Urunk, hogy rab és szegény mind testvérre leljünk!
Áldd meg hazánk, hogy a remény átölelje lelkünk!


Forrás ~ Internet