Könyörögjünk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz,
a jó Pásztorhoz és örök Orvoshoz:

Hogy betegségeinket, a magunkét és a ránk bízottakét,
türelemmel és áldozatos szívvel viseljük:
- Állj mellettünk, Urunk!
Hogy gyógyulásunkat Tőled kérjük és várjuk,
miközben emberi módon fáradozunk érte:
- Áldj meg minket, Urunk!
Hogy betegeinket és a bajba jutottakat meg ne alázzuk 
és magukra ne hagyjuk:
- Ments meg minket, Urunk!
Hanem hűséges szeretettel kitartsunk mellettük:
- Erősíts meg, Urunk!
Hogy sorsunkat végzésed szerint elfogadjuk:
- Vonj magadhoz, Urunk!
És kétségbe ne essünk terhünk súlya alatt:
- Áldj meg minket, Urunk!
Hogy fölismerjük irgalmadat, amellyel hazavársz:
- Világosíts meg minket, Urunk!
És reméljük Tebenned az örök Életet.
- Tarts meg minket, Urunk!
Ámen.Imádság betegekért

Urunk, Jézus Krisztus,
Tehozzád fordulunk imádságunkkal,
mert Te viselted a keresztet mindnyájunkért!
Eléd hozzuk betegeink sorsát:
testükben és lelkükben viselt minden szenvedésüket,
megaláztatásukat, kéréseiket, könyörgéseiket
és soha ki nem mondott sóhajaikat.
Neked köszönjük türelmüket és reményüket,
hogy amint szenvedésüket Veled viselik,
úgy feltámadásodban is részük lesz.
Neked köszönjünk imáikat,
melyekkel mindnyájunkat egybefűznek Teveled!
Nálad keressük a békét, amelyet emberi igyekezet meg nem adhat;
és a boldogságot, amelynek egyedül Te vagy a forrása.
Tehozzád emeljük szívünket,
mert a Te közelségedben megtisztulnak
gondolataink, értelmünk és akaratunk.
Vezess minket Szentlelkeddel az örökkévalóság útján,
napról napra közelebb ahhoz a célhoz,
amelyet Atyád rendelt számunkra!
Áldj meg és őrizz meg mindnyájunkat,
hogy általunk és miközöttünk is épüljön a Te Országod! Ámen.


Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük:
„Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.

Szent Mihály arkangyal, az égi seregek vezére, te legyőzted a sátánt. 
Istentől kaptál erőt és hatalmat, hogy alázatoddal megsemmisítsd a sötétség hatalmának kevélységét. Könyörögve kérünk, segíts, hogy szívünk igazán alázatossá váljék, és mindig rendíthetetlen hűséggel teljesítsük Isten akaratát, hogy minden szenvedésben és bajban erős lelkűek legyünk, és majdan megállhassunk Isten ítélőszéke előtt!
 Amen.
Imádság Szent Mihály főangyalhoz

Ó, dicsőséges angyalfejedelem, Szent Mihály, a mennyei seregek feje és parancsolója, lelkünk őre, a lázadó lelkek legyőzője, az isteni Király házának szolgája és a mi csodálatos vezetőnk, aki kiváló és emberfeletti erényektől ragyogsz, segíts megszabadulnunk minden bűntől!
 Bizalommal fordulunk Hozzád, kegyes védelmeddel tégy alkalmassá, hogy egyre hűségesebben szolgálhassuk Istent!

Imádkozzál érettünk, ó dicsőséges Szent Mihály, Jézus Krisztus Egyházának fejedelme!
Hogy méltók lehessünk Jézus ígéreteire!

Mindenható örök Istenünk, aki jóságos akaratoddal és minden ember üdvösségét kívánó irgalmaddal Szent Mihály arkangyalt Egyházad fejedelmévé tetted, kérünk Téged, tégy minket méltóvá arra, hogy Szent Mihály megszabadítson minket minden ellenségünktől, halálunk óráján pedig bántalmazóinktól, és ő vezessen minket isteni Felséged magasságos jelenlétébe! Ámen.
Angyalok vesznek körül ebben a pillanatban.
Az Angyalok Isten fényét sugározzák rám,
és rajtam keresztül a világra.
Elfogadom ezt a szeretetet Istentől és az Angyaloktól.
Megérdemlem a szeretetet.
Megérdemlem a boldogságot.
Megérdemlem, hogy egészséges legyek.
Megérdemlem az égből érkező segítséget,
és most rögtön el is fogadom.
Kérem Istent és az Angyalokat,
hogy vezessenek, és segítsenek nekem.
Hallgatok belső hangomra és megérzéseimre.
Belső hangom és érzéseim
Istentől és az Angyaloktól érkező útmutatások.
Mindössze vezettetésre van szükségem.
Teljes hittel követem az útmutatást.
Tudom, hogy Isten és az Angyalok szeretnek engem,
és most ebben a pillanatban is vezetnek.
Elfogadom az Angyalok szeretetét.
Elfogadom a szeretetet.
Szeretek.
Én vagyok a szeretet.
Szerető szívű vagyok.
Nagyon szeretett vagyok.
Mindenki szeret engem.
Mindenkit szeretek.
Mindenkinek megbocsátok. Megbocsátok önmagamnak.
Mindenkinek, akivel találkozom, átadom Isten szeretetét.
Figyelemmel kísérem a gondolataimat, és csakis pozitív,
szeretetteljes gondolatokat engedek meg magamnak.
A szeretet bőségesen jelen van a világban.
Mindenki számára van elég.
Mindenből bőségesen jut nekem.
Csodálatos, szeretetteli embereket hívok be az életembe.
Az Angyalok és én örömmel üdvözlünk minden új alkalmat,
amikor szolgálhatjuk a világot.
Folyamatosan jutalomban részesülök.
Életem harmonikus és békés.
Békés vagyok.
Ragyogó vagyok.
Boldog vagyok.


ANGYAL FOHÁSZ

Most hívlak jöjj hozzám kicsi Angyalkám,

Te fogd meg két kezem, kérlek vezessél engem.

A lelkem rezdül, s érezlek Téged,

A szívem dobban s lelkem eléred.Hát hallgass meg engem, figyeljél énrám,

Most hozzád intézem, titkos kérésemet.

A nagyvilágot tárod fel éppen,

S a csillagok közt ragyogsz az égen.Én hálás szívvel köszönöm szépen,

És szeretettel kérlek, mindig segíts nekem,

Mindig maradj velem. Amen.

Forrás ~ Internet


,,Aki másokért imádkozik, másként néz embertársára. 
Másként találkozik vele. 
Még a nem keresztények is nagyon hálásak, ha értük imádkoznak. 
Kell, hogy legyen egy olyan hely a városban vagy faluban,
 ahol a hívek könyörgéseiben minden lakóért, 
élőkért és holtakért rendszeresen és helyettes módon imádkoznak. 
Bizony áldássá válik ez a hely.
Mondd gyermekednek is: imádkozom érted.
Tegyük ezt egymásért, éppen ott, ahol feszültségek vannak, 
ahol a kapcsolatok törékennyé válnak, 
ahol a szavak már semmit sem tudnak kiigazítani. 
Mert Isten irgalmassága nagyobb, mint a mi tanácstalanságunk és gyászunk."Uram, Jézus, minden áldás forrása, erősítsd meg hitemet!
Bízom szeretetedben és növekvő gondviselésedben; erősítsd meg a bizalmamat! 
Növeld a hitemet, hogy szeretetedet át tudjam adni másoknak, akik barátságodat és irgalmadat nem ismerik!

Ámen
Urunk, Jézus Krisztus! 
Te egykor teljesítetted tanítványaid kérését és imádkozni tanítottad őket. 
Most mi is azt kérjük tőled, hogy taníts minket imádkozni, taníts bennünket a helyes imára! 
Az életszentség és az üdvösség elnyerésének biztos eszköze a szüntelen imádkozás. 
Te nem üres szavakat kívánsz tőlünk, hanem figyelmes elmét, odaadó akaratot és megtisztult szívet.
Tisztítsd meg gondolatainkat és érzéseinket az imádság által!
Add, hogy újjászülessünk a szüntelen imádság által!
Add, hogy hitünkben növekedjünk az imádság segítségével!
Add, hogy megtaláljuk az imádságban a mennyei Atyához vezető utat!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

Ámen
Uram, áldd meg a kezemet, hogy óvatos legyen,
hogy anélkül tarthasson, hogy egyben megkötözne bárkit is,
hogy számítás nélkül ajándékozzon,
hogy legyen vele az áldás és a vigasztalás ereje.
Uram, áldd meg a szememet,
hogy meglássa a szükséget szenvedőt, a láthatatlant,
átlásson a felszínen és melegséget tudjon ajándékozni.
Uram, áldd meg a fülemet, hogy meghallja a hangodat,
hogy meghallják a szükség hangjait,
hogy meghallják azt is, ami kellemetlen,
s hogy elzárkózzanak a zaj elől.
Uram, áldd meg a szám, hogy megvalljon téged,
hogy ne mondjon semmit, amivel megsebeznék valakit,
hanem gyógyító szavakat mondjon.
Tégy hasznossá, Uram!
Ámen 
Sabine Naegeli

Add Uram 
Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen;
hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe;
hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék;
hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek;
hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell;
hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem;
hogy értelmem éber és friss legyen az igazság - csak az igazság -
befogadására;
hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet,
ami fölemel!
Amen.

 
Mindazoknak, akik az Úristenhez akarnak közeledni, a legnagyobb nyugalomban és mély békében kell imádkozniuk és a szív erejével és józan gondolkodással minden oda nem illő és zavaros beszéd nélkül az Úrra kell összpontosítaniuk figyelmüket.
Egyiptomi nagy Makáriosz


Senkit se eresszetek útjára úgy, 
hogy jobbá és boldogabbá ne tennétek!

Teréz anya
IMA A PAPUNKÉRT

Jézus, örök főpap!
Tartsd meg .../pap neve/ legszentebb Szíved oltalmában,
ahol senki sem árthat neki.
Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezét,
mellyel naponta érinti szent testedet.
Őrizd meg tisztán ajkát,
mellyel kimondja az átváltozás szavait
Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől mentesen szívét,
melyet dicsőséges papságod magasztos pecsétje ékesít.
Növeld benne az irántad való szeretetet és hűséget,
mentsd meg őt a világ mételyétől.
A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával együtt
add meg neki a lelkeket átváltoztató erőt is.
Áldd meg munkáját bő terméssel
és ajándékozd neki egykor az örök élet koronáját.
Amen.

Kis Szent Teréz imája
 
"Tudd, hogy Isten veled van minden megpróbáltatásban, és abból a próbából, amiben vagy, Isten ki akar menteni, mert Téged Isten szerelmétől semmi nem választhat el."
 
 
Jézus mondja

Egyedül vagy?- Ott vagyok veled
Nincs kihez szóljál?- Beszélgess velem
Nem tudsz aludni?- Imádkozzál
Fáj a magány?- Hagyatkozz rám.

Nincs ki szeressen?- Szeretlek én
Bántanak, megszólnak?- Megértelek én
Elhagyott mindenki?- Én veled vagyok.
Beteg és fáradt vagy?- Gyógyítód vagyok.

Hozzám jöhetsz, amikor érzed
Nem bírod tovább, nehéz az élet
Hozzám jöhetsz, én mindig várlak.
Szívem ajtaja feléd kitárva.

Fontos vagy nekem, nagyon szeretlek
Meghaltam érted ott a kereszten
Ne hordozd tovább egyedül a bajod
Keresztem alatt lerakhatod.

Add kezedet- fogom erősen
Add szívedet- tisztítja vérem
Add életed, s érte cserébe
Örök életet adok tenéked.

  Drága gyermekek!
Ma is az imára hívlak benneteket.
Mindennapi kapcsolatotok legyen az imával.
Az ima csodákat tesz bennetek és általatok, 
ezért gyermekeim, legyen az ima öröm számotokra.
Akkor az élethez való viszonyotok mélyebb és nyitottabb lesz és megértitek, 
hogy az élet ajándék mindnyájatok számára.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra

 Medjugorje - 2013. szeptember 25.


 
Házi áldás

Áldd meg otthonunkat, Uram,
Töltsd meg szereteteddel
és jelenléteddel.

Kérünk jöjj el, és maradj velünk
a falak között -
lakj a lelkünkben, és segíts az
otthonunkat olyan hellyé alakítani,
ahol egymást táplálni tudjuk és
segíteni a növekedésben.

Uram, támogasd erőfeszítéseinket,
hogy a meleg és biztonságot adó
menedékké alakítsuk otthonunkat,
ahol az energiánkat megújíthatjuk,
és felfrissíthetjük lelkünket.

Segíts olyan menedékké alakítani,
ahol az aggodalmak feloldódnak,
a mosolyt megosztjuk,
szabadon és nagylelkűen megosztjuk
a szeretetet.

Uram, a mi otthonunkat alakítsd olyan
szentéllyé, ahol érezzük jelenlétedet
És ahol befogadjuk szeretetedet.
Ámen.


 Ó jöjj Vigasztaló Szentlélek!
 Segíts megújítani az életünket!
 Oly nagy szükségünk van az élő hitre, az új utakra vezető bátor reményre, 
és a hegyeket mozgató lángoló szeretetre! 
Hiszem, hogy az emberiség jövője, s benne a mi népünké is szebb, jobb, 
igazabb lesz a következő években, évtizedekben, de azt is tudom, 
hogy ez csak is a világunkat mozgató, az életet adó Lélek műve lehet!
Nagy nagy alázattal szeretettel imádkozzuk Nagy Szent Terézzel: 
Itt vagyunk előtted, szélesre tárjuk szíveink ajtaját, járj át bennünket, és rendezd át életünket, világunkat!
A fojtogató, gyanakvó, kapzsi, gőgös, telhetetlen, anyagias vágyainkat seperd ki, égesd fel és hozzál magaddal felszabadító friss új, távlatokra nyíló gondolatokat, fenntartható tiszta vágyakat, olyanokat melyek mindannyiunkat boldoggá tehetnek!

Szeretettel,
Csaba testvér
 
Urunk, nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük, 
ha valaki gondokkal küzd, adj ajkunkra vigasztaló szavakat, 
ha elmagányosodott és reményvesztett emberekkel találkozunk. 
Adj bátorságot, hogy tettekkel segítsük szegény vagy elnyomott testvéreinket.

II. János Pál pápaII. János Pál imája - Segíts a szenvedésben

Ó Mária, aki Fiaddal együtt végigjártad a keresztutat,
Anyai szívedben gyötrődtél a fájdalomtól, de
nem feledted beleegyező szavadat és
mélységesen bíztál abban, hogy
akinél semmi sem lehetetlen,
be fogja teljesíteni ígéreteit.
Esdd ki számunkra és a jövendő nemzedékek
emberei számára a kegyelmet,
hogy rá merjünk hagyatkozni Isten szeretetére.
Segíts, hogy a szenvedésben, a megvetésben, a próbatételekben,
még ha sokáig tartanak és kemények is,
soha ne kételkedjünk az Ő szeretetében,
Jézusnak, a Te Fiadnak
tisztelet és dicsőség mindörökké, Ámen.
Túrmezei Erzsébet - Reggeltől estig

Albert Bartsch után németből

Hadd kezdjem el imádsággal
minden reggel napomat.
Hadd készüljek imádsággal
arra, amit tartogat.

Imádságban kérjek erőt,
ha szolgálatba vezetsz,
imádkozva induljak a
testvérhez, akit szeretsz.

Imádkozva leljek jó szót,
más sebére balzsamot.
Hadd győzzek le imádkozva
kételyt, hajszát, haragot!

És ha este imádkozva,
munkámat bevégezem,
imádkozva érintse meg
ruhád szegélyét a kezem!

Túrmezei Erzsébet - Mégis

Milyen sokat kellene hinnem,
s mily keveset hiszek!
Mily keveset kellene vinnem,
s mennyi terhet viszek!

Egyedül rá kellene néznem,
s magamra révedek.
Ragyog a cél viharban, vészben,
s hányszor eltévedek!

Mégis… elcsüggedjek, megálljak?
Miért csüggedjek el?
Hisz olyan keveset hiszek még,
s már az is fölemel.

Mint minden én nyomorúságom,
nagyobb a kegyelem.
Ebben hiszek, s szemem bűnbánón
megint ráemelem.

Kis hitet, hogy megerősítsen,
míg többről többre nő,
s egész a célig elsegítsen:
Hatalmas Isten Ő.

 
,, A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, 
kedvesség, jóság, hüség, szelídség önmegtartóztatás.''
(Gal 5, 22-25.)
Mi az az összetartó erő, amely össze tud tartani egy plébániát 
vagy a Krisztus után vágyakozó emberiséget? 
Mindenki tudja, hogy ez a szeretet. 
Csodálatos ajándék, szóval ki nem fejezhető erény!
A szeretet Istentől ered, aki a szeretet által Önmagát közli az emberekkel,
 és az kiárad emberről emberre. 
Az égből száll alá, mint áldást hozó királyi folyó.
 Istennek a jósága, aki szereti az embereket, és arra hívja őket,
 mintegy belülről ösztönözve őket, hogy egymást is szeressék.
Ez az Egyház alaptörvénye. 
Ha elméletileg nézzük, a szeretetet könnyű hirdetni,
 lehet róla szépen beszélni vagy közösen megvallani 
– gyakorlása azonban nagyon igényes és nehéz. 
Ez azonban nemcsak egy végrehajtható és aktuális feladat, 
hanem éppen ez mutatja meg igazán, milyen Egyházunk élete.

VI. Pál pápa

 Uram, vigyél el oda, ahova akaratod szerint mennem kell!
Hadd találkozzam azokkal, akikkel akaratod szerint találkoznom kell!
Add tudtomra azt, amit akaratod szerint mondanom kell!
És add, hogy ne legyek akaratod akadálya!
Ahol szeretet és bölcsesség van,
ott nincs sem félelem, sem tudatlanság.
Ahol türelem és alázatosság van,
ott nincs sem harag, sem felindulás.
Ahol vigasság és szegénység van,
ott nincs sem kapzsiság, sem zsugoriság.
Ahol nyugalom és elmélkedés van,
ott nincs sem aggályoskodás, sem szertelenkedés.
Ahol az Úr félelme őrzi a kaput,
ott nincs helye az ellenségnek a betörésre.
Ahol irgalom és tapintat van,
ott nincs sem pazarlás, sem keményszívűség. 
Assisi Szent Ferenc


Az élet lényege

A Szentírás azt mondja: ,,Az élet lényege a szeretet!"

 Add Istenem, hogy szeressük egymást!
Add, hogy minden embert szeressünk,
még ellenségeinket is;
nem azért, mivel testvéreink,
hanem hogy azok legyenek!
Add, hogy mindig égjen bennünk
ez a testvéri szeretet,
a testvér mint olyan iránt,
és az ellenség iránt,
hogy a szeretettől testvér legyen.

 
 
A négy sarkalatos erény

1. Okosság. (Sapientia)
2. Igazságosság. (Justitia)
3. Lelki erősség. (Fortitudo)
4. Mértékletesség. (Temperancia)

Az isteni erények

1. Hit.
2. Remény.
3. Szeretet.
 
Az irgalmasság cselekedetei

Az irgalmasság testi cselekedetei:

1. Az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a betegeket és
6. a börtönben levőket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.


Az irgalmasság lelki cselekedetei:

1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni.