HIMNUSZ SZENT ANDRÁS APOSTOLHOZ

Ki halfogással kezdted el,
hogy emberek halásza légy,
András, hálóddal minket is
világ sodrából Partra végy.

Péterrel egy család fia,
halálban egyek lettetek:
az égnek is szült egy kereszt,
kik egy vérből születtetek.

Közös törzsöknek ágai,
kiket közös fény koronáz:
mindkettő a kereszt fia,
a szent Egyházban jó atyák.

Jézust, a célt, hős életed
Pétert előzve érte el:
nekünk, gyengéknek is te légy
vezérünk boldog égbe fel.

Testvérednek hű társa, te,
add, éljen köztünk szeretet
s a nyájat Péter nyomdokán
szilárd egységben tartsa meg.

Add, Krisztus kedvelt gyermeke,
lángoljon szívünk szent tüze,
elérjük az örök hazát,
áldhassuk ott az ég Urát. Amen.
Forrás ~ Internet


 SZENT ANDRÁS APOSTOL  ~ NOVEMBER 30.

 Meghívása előtt halász volt, Betszaidából származott (Jn 1, 44), Kafarnaumban lakott, öccsével Simon Péterrel dolgozott együtt.

Annak idején éppen hallgatta Keresztelő János tanítását a pusztában (Jn 1, 35-42), amikor János rámutatott a Prófétára: 'Íme az Isten báránya!'. Jánossal, a kisebbik Zebedeus fiúval Jézus után lopakodtak, megismerkedtek Vele, aznap nála is maradtak.

A galileai tenger partján ismét találkoztak a Prófétával. Az megszólította őket: 'Jöjjetek utánam, és emberek halászaivá teszlek'. Partra futtatták a hajót, otthagyták és követték a Mestert.

A tanítványok között tanultak, járták az országot (Mk 1, 16-18; Mk 3, 17; ApCsel 1, 13). Néha visszatértek a hajóhoz, hogy a szorongatott Mestert a parttól távolabb vihessék, vagy átvihessék a túlpartra. Három eseménynél találkozunk vele. Péterrel és Jánossal az idők végének jelei felől kérdezték Jézust (Mk 13, 3); ott van az első kenyérszaporításnál (Jn 6, 8); és szól azoknak a görögöknek az érdekében, akik Jézussal szerettek volna találkozni (Jn 12, 22).

A Mester mennybemenetele után András előbb Palesztinában, azután az Alduna vidékein Scythiában, Epirusban és Thráciában térített - Dél-Oroszországban és a Balkánon, majd Achajába, Patras városába ment téríteni. Elfogták, bálványáldozatra akarták kényszeríteni, ezt azonban nem tette meg. Börtönbe vetették, és bár a nép ki akarta szabadítani, András annyira vágyakozott a vértanúságra, hogy végül is ráhagyták. 'X' formájú keresztet készített számára a helytartó, amit András boldog örömmel fogadott. Két napig függött élve a keresztjén, de még ott is Krisztusról prédikált, valószínüleg 70-ben történt ez. Az ilyen keresztet azóta is András keresztnek nevezik.

357-ben testét átvitték Patrasból Konstantinápolyba az Apostolok templomába, de itt is csak 1210-ig maradt. Ekkor Itáliába, Amalfiba vitték. Teste ma is ott nyugszik, fejét azonban 1462-től Rómában, a Szent Péter bazilikában őrzik.

Neki tulajdonítják egyes szerzők az apokrif, nem kánoni 'András és Máté cselekedeteit'. Ennek a műnek részletei hivatkozásokban és gnosztikus átdolgozásban maradtak fenn.

 Forrás ~ Internet

 SZENT ANDRÁS APOSTOL ÜNNEPE ~ NOVEMBER 30.

 Szent András, Betszaidában született. Kafarnaumban élt és halász volt. Előbb Keresztelő János tanítványa volt, majd később a Keresztelő irányítására (Jn 1,35-40) Krisztust követte, és elvezette hozzá testvérét, Pétert is. Fülöppel együtt ő vitte Jézushoz az érdeklődő pogányokat. A csodálatos kenyérszaporításkor ő hívta fel Jézus figyelmét, hogy az egyik gyermeknél van két hal és öt kenyér. A hagyomány szerint az első pünkösd után több helyen hirdette az evangéliumot, az Alsó-Duna tájékán és Görögországban. 60. november 30-án, Patrasz városában x-alakú keresztre feszítették 'András-kereszt', de még így is prédikált, tanúságot téve Krisztus iránti szeretetéről.

Példája: hallgasd a hívást, és kövesd azt még veszély esetén is!

'Istenünk, ki Szent Andrást apostoloddá és vértanúddá tetted itt a földön, kérünk, engedd, hogy Egyházad állandó pártfogója legyen a mennyben!' Amen.

 Forrás ~ Internet


'Már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem az Isten országának polgárai és családjának tagjai. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, s a szegletkő maga Krisztus Jézus. Ő tartja össze az egész épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma. Ti is benne épültök egybe a Lélek közreműködésével az Isten hajlékává.'

Efezusiaknak írt levél 2. fejezet 19-22.

'Krisztus némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben és az Isten Fia megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve a krisztusi teljességet.'

Efezusiaknak írt levél 4. fejezet 11-13.
 

MEGVÁLTÓNK JÖJJ KRISZTUSUNK
 
Csillagvilágot alkotó,
hívőknek áldott fénysugár,
mi Megváltónk, jöjj, Krisztusunk,
s halld meg esdő sóhajunk.

Megszánva árva népedet,
nehogy halálban vesszen el,
a bűnre hoztál gyógyulást,
a fásult földnek újulást.

A vak világnak éjjelén
mint nászházából vőlegény
a tiszta Szűztől földre lépsz,
ki zárt szentélyed volt előbb.

Erőd, hatalmad mindenek
tisztelvén térdet hajtanak,
az égiek s a földiek
szent Úrnak téged vallanak.

Hozzád könyörgünk, Krisztusunk,
ki egykor mint bíró ítélsz,
jöjj, hárítsd el ma őrizőn
az ártó ellen fegyverét.

Most néked, Krisztus, nagy Király,
s Atyádnak áldás, tisztelet,
magasztalja a Lelket is
a zengő ének szüntelen. Amen.

Forrás ~ Internet
 
 
'Most ti, akik 'távol' voltatok, Krisztus Jézusban 'közel' kerültetek, Krisztus vére árán. Ő, a mi békességünk a kettőt eggyé forrasztotta, és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte, a törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel saját testében érvénytelenítette. Mint békeszerző a két népet magában eggyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megszüntette.'

Efezusiaknak írt levél 2. fejezet 13-16.

 
 ADVENT ~ ÚRJÖVETEL

Az advent az egyházi év kezdeti szakasza, Krisztus hármas eljövetelére utal: 1. történeti eljövetelére, vagyis a megtestesülésére és megszületésére - Karácsonykor ünnepeljük; 2. a kegyelmi eljövetelére a jelenben, minden ember lelkébe; 3. végül történelem-végi eljövetelére, a világ végén. Advent - Úrjövet; adventus - jövet; latin szó. A karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje ez, amikor Isten Fiának emberekhez való első eljövetelére emlékezünk. Egyúttal olyan időszak is, amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi, második eljövetelének várására. E két ok miatt az adventi idő a bensőséges és örvendező várakozás ideje. Az előkészület és a várakozás miatt ezt az időszakot bensőségesség és örvendező hangulat jellemzi. Az időszak szimbóluma az előkészített, üres trónus.

Az adventi időszak kezdete: november 30-a, vagy a hozzá legközelebbi vasárnap. Karácsonyig tart. Négy adventi vasárnap van ebben az időszakban, ez felkészülési idő: Karácsony misztériumához. Advent az imádság ideje, bűnbánati idő; Krisztus eljövetelére való várakozás és a Messiás utáni vágy jellemzi; ezen kívül fontos vonása a Szűzanya leggyengédebb tisztelete.

A történetileg már korábban kialakult nagyböjthöz hasonló bűnbánati és készületi időszak az advent: a harmadik vasárnap kivételével a liturgia színe a bűnbánat és vezeklés színe, a lila, viola; a bűnbánati hangulatot az orgona minimális használata, és az oltár virágdíszítésének elmaradása is segíti; a szentmise szövege is bűnbánatra és komolyságra int. Mindazonáltal nem olyan szigorú idő, mint a nagyböjt.

Az eljövendő és nagyon várt Üdvözítő adventi ünneplése elképzelhetetlen a Szűzanyára gondolás nélkül. Az adventet liturgikus Mária-hónapnak is nevezik. A hajnali misék hangulata a Szent Szüzet a kereszténység hajnalcsillagának mutatja be a Szeplőtelen Fogantatás ünnepével, amit advent elején, december 8-án ünneplünk.

Adventi koszorút szokás a templomokban és családi otthonokba készíteni. Négy gyertyát helyeznek rá, minden héten eggyel többet gyújtanak meg. A 3. vasárnap gyertyája rózsaszínű szokott lenni, mert ez a vasárnap örvendező jellegű. A gyertyák meggyújtását közös imával, ünnepélyesen szokás végezni.

Advent ünneplése nyugaton az 5. századtól a Karácsony ünneplésével együtt terjedt el. Négy, majd öt-hétig tartott eleinte, és VII. Gergely pápa állapította meg végül is a négy vasárnapból álló időszakot.

Advent időszakához kapcsolódóan sok szép népi szokást ismerünk, pl.: “Szállást keres a Szentcsalád”; 'Csillagéneklés'; 'Háziáldás'.

Gondolatok:

'Harmatozzatok, egek, onnan felülről!' Iz 45:8
'Készítsétek az Úr útját!' - kiáltja Keresztelő Szent János. Mt 3:3
'Legyen nekem a Te igéd szerint!' - mondja Szűz Mária. Lk 1:38
'Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak megkegyelmez.' Jak 4:6
'Mutasd meg nekünk, Urunk, irgalmasságodat!' Zsolt 84,:8
'Virrasszatok, mert amely órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia!' Mk 13:35

Forrás ~ Internet
 
 
 ADVENTI HIMNUSZ

Csillagok teremtő Ura,
hitünk örök fénysugara,
világmegváltó Krisztusunk,
hallgasd meg esdeklő szavunk.

Mert irgalomra inditott
a halálthozó pusztulás,
megváltást hoztál: a beteg,
bűnös világnak gyógyulást.

A világ fáradt estelén,
mint nászteremból vőlegény,
elhagytad áldott Szűzanyád
méhének tiszta templomát.

Erőd és hatalmad előtt
térdre borulnak mindenek,
az égiek s a földiek
készséggel hódolnak neked.

Szent Urunk, hittel kér imánk,
ki egykor ítélőnk leszel,
ne érhessen minket soha
az álnok ellenség nyila.

Krisztus, legkegyesebb Király,
dicsérünk téged és Atyád,
s a Lelket, a Vigasztalót
most és örök időkön át. Amen.

Fordította: Farkasfalvy Dénes

 Forrás ~ Internet


SZŰZ MÁRIA EZ VILÁGRA NÉKÜNK

'Szűz Mária ez világra nekünk szent fiját hozá' ~ Moldva

Szűz Mária ez világra nekünk szent fiját hozá
a jászolyba helyeztetvén őtet imígyen szóla
aludjál én magzatom nyugodjál virágom
így énekelvén és örvendezvén

ökör szamár reája lehelvén mintha mondanák
úr és isten most közöttünk fekszik együtt vigadnak
mer az égi madarak és erdei vadak
őtet imádják és magasztalják

azét mü is halandó emberek őtet dicsérjük
dicsőséges születése napját vígan szenteljük
az atya úristennek nekünk kegyelmesnek
hálákat adjunk szívből vigadjunk

aki hozzánk irgalmasságából szent fiát küldi
hogy ő mind a bűnös embereket idvezíteni
ki mihent születteték ottan kergetteték
kegyes királyunk édes jézusunk

ó te kegyes asszonyunk mária istennek anyja
e világnak te vagy esedező oltalmazója
ne felejtkezzél rólunk ó édes gyámolunk
te légy oltalmunk erős paizsunk

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch…

Forrás ~ Internet


 
JÓ MESTEREM LÉGY MINDIG ÍGY VELEM
 
Jézusom, add, hogy mindig úgy légy szemem előtt, mintha csak látnálak! Add, hogy mindig úgy légy szemem előtt, mintha valóságban és érzékelhetően előttem állanál. Engedd, hogy élő közösségben legyek veled, állandóan a rejtett, de mégis oly élő Istennel. Szívem legbensejében tartózkodol, életem élete vagy. Értelmem minden gondolata, szívem minden jó törekvése láthatatlan jelenléted eredménye. Kegyelmed él bennem, s lelkiismeretem mélyén tisztán hallom hangodat. Jó Mesterem, légy mindig így velem!
 
Boldog John Henry Newman 
 
Forrás ~ Internet 
 
 
 MARCHIAI SZENT JAKAB ÁLDOZÓPAP ~ NOVEMBER 28.
 
Híres ferences népszónok. 1393-ban született. Sienai Szent Bernardin tanítványa volt. Előbb hazájában, Olaszországban küzdött a fraticelliek ellen, majd a Szent Ferenc Rend reformátoraként működött. A pápa megbízásából keresztes hadjáratot hirdetett Németországban, Lengyelországban és Magyarországon is. Magyarországra Kapisztrán Szent János halála után érkezett, 1457-ben. Boszniában mint inkvizitor működött, majd a váradi egyházmegye területén prédikált a husziták ellen. Erdélyt és Csanád megyét igehirdetőként járta végig. 1476-ban halt meg Nápolyban. 
 
'Papjaid, Urunk, igazságba öltöznek,
és szentjeid ujjongva vigadoznak.'
 
'Istenünk, te Marchiai Szent Jakabot a lelkek üdvére az evangélium kiváló hirdetőjévé tetted, hogy a bűnösöket az erény útjára visszavezesse. Engedd jóságosan, hogy közbenjárására minden bűntől megtisztultan el nyerjük az örök életet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

TEREMTŐ ISTEN LÉGY VELÜNK

Teremtő Isten, légy velünk,
minden fény Atyja, kútfeje,
ha szent kegyelmed nincs velünk,
szívünk erőtlen, reszketünk.

Lelkünket Lelked töltse el!
Költözz szívünkbe, Istenünk,
ne tűrjön álnok cselszövőt,
ne tárjon ajtót bűn előtt,

Hogy napjaink sok gondja közt,
mivel magához húz e rög,
éljünk vétkektől mentesen,
s vezérünk törvényed legyen.

Jóság Királya, Krisztusunk,
Atyáddal áldás, üdv neked,
s Szentlelkednek, ki Vigaszunk,
örök dicsőség, tisztelet. Amen.

Forrás ~ Internet
 
 
'Isten titokzatos, rejtett bölcsességét hirdetjük, amelyet Isten öröktől fogva megdicsőülésünkre szánt. Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. Így érvényes az Írás szava: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a Lélek által.'

Korintusiaknak írt I. levél 2. fejezet 7-10a.
 

 
A FELEBARÁTI SZERETET LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei Atyaisten - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten - Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen - Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten - Irgalmazz nekünk!
 
Örök Isten, mintaképe a bensőséges szeretetnek - Könyörögj érettünk!
Örök Isten, aki szüntelen segítségeddel példát adsz a tevékeny szeretetre - Könyörögj érettünk!
Örök Isten, aki gazdagon jutalmazol minden szeretetet - Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, a szép szeretet Anyja - Könyörögj érettünk!
Mi édes Asszonyunk, ki irántunk való szeretetből álltál a kereszt alatt - Könyörögj érettünk!
Mi édes Asszonyunk, ki irántunk való szeretetből segítőnk vagy Isten trónja előtt - Könyörögj érettünk!
Szent József, ki csöndes, áldozatos szeretettel gondoskodtál tieidről - Könyörögj érettünk!
Szent János, evangélista, hirdetője a gyöngéd felebaráti szeretetnek - Könyörögj érettünk!
Szent Jakab, a békés szeretetnek buzgó munkása - Könyörögj érettünk!
Szent Pál, a szeretethimnusz szerzője - Könyörögj érettünk!
Szent Miklós, a titokban adakozó szeretet szentje - Könyörögj érettünk!
Szent Márton, aki a szűkölködőben Krisztust láttad - Könyörögj érettünk!
Assisi Szent Ferenc, aki mindenkiben Istent szeretted - Könyörögj érettünk!
Páduai Szent Antal, a bajban lévők ügyvivője és a szegények kenyérosztója - Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a betegek, nyomorgók, özvegyek és árvák vigasztalója - Könyörögj érettünk!
Páli Szent Vince, a kitagadottak és éhezők atyja - Könyörögj érettünk!
Istenek Szent János, a betegek hősies segítője - Könyörögj érettünk!
Lelliszi Szent Kamill, aki odaadóan szeretted a haldoklókat - Könyörögj érettünk!
A felebaráti szeretet minden szent mártírjai - Könyörögjetek érettünk!
 
Légy irgalmas! Kegyelmezz nekünk!
Légy irgalmas! Hallgass meg minket!
 
Minden gonosztól - Ments meg, Uram, minket!
A keresztényhez nem méltó magatartástól - Ments meg, Uram, minket!
Minden szeretetlenségtől - Ments meg, Uram, minket!
A keményszívűségtől - Ments meg, Uram, minket!
A megbocsátani nem tudástól és az ellenségeink kerülésétől - Ments meg, Uram, minket!
Felebarátunk lekicsinylésétől - Ments meg, Uram, minket!
Minden egyoldalú és túlhajtott faji szeretettől - Ments meg, Uram, minket!
Más nemzetek és népek lenézésétől és megítélésétől - Ments meg, Uram, minket!
A szegények és nélkülözők iránti hidegszívűségtől - Ments meg, Uram, minket!
A felebarát kizsákmányolásától - Ments meg, Uram, minket!
Minden szeretetlen beszédtől és ítélkezéstől - Ments meg, Uram, minket!
Minden veszekedéstől és bosszúvágytól - Ments meg, Uram, minket!
A felebarát becsületének kisebbítésétől - Ments meg, Uram, minket!
Minden kicsinyességtől és bosszúvágytól - Ments meg, Uram, minket!
Minden gyűlölettől és irigységtől - Ments meg, Uram, minket!
 
Mi bűnösök - Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy embertársainkban téged szeressünk - Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy ellenségeinket is szeressük és nekik szívből megbocsássunk
 - Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden emberben testvérünket lássuk, aki a te teremtményed 
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy azt tegyük mindenkivel, amit velünk szeretnénk, hogy tegyenek 
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a kereszténységet a szeretet tetteiben megmutassuk - Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy eszünkben legyen, hogy az ítéletkor szeretetünk után ítélsz meg minket
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy soha ne feledjük tetteinket szeretettel bearanyozni - Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy fölöslegünket készséggel megosszuk a szűkölködőkkel - Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy türelmes és tapintatos emberek legyünk - Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy örömünket találjuk a békeszerzésben - Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Béke és szeretet Istene - Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
 
Könyörögjünk!
Isten, minden szeretet forrása, gyújtsd fel szívünket áldozatkész és segítő szeretetre, hisz erről ismernek meg bennünket, hogy a tieid vagyunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Forrás ~ Internet


ALEXANDRIAI SZENT KATALIN SZŰZ ÉS VÉRTANÚ ~ NOVEMBER 25.

A hagyomány szerint Alexandriában született. Szellemi adottságokban és bölcsességben, valamint lelkierőben egyaránt ékeskedett. Maxentius császár halállal fenyegette mindazokat, akik nem áldoznak a bálványoknak. Katalin a császár előtt keresztet vetve értésére adta, hogy keresztény. Bátran vallomást tett arról, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztust követi, mert a filozófusok és a költők műveinek tanulmányozása során felismerte e világ bölcsességének hiábavalóságát. 305 körül szenvedett kegyetlen vértanúságot Alexandriában. Holttestét a róla elnevezett Sínai-hegyi kolostorban tisztelik.

'Mindenható, örök Isten, te Alexandriai Szent Katalin szüzet, a győzhetetlen vértanút példaképül állítottad néped elé. Engedd, hogy az ő közbenjárására hitben és állhatatosságban megerősödjünk, és az Egyház egységéért fáradhatatlanul munkálkodjunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

ALEXANDRIAI SZENT KATALIN SZŰZ ÉS VÉRTANÚ ~ NOVEMBER 25.

A Keleti Egyházzal együtt a mai napon emlékezünk meg Szent Katalin halála napjáról. Előkelő származású alexandriai szűz volt és a tudományoknak szentelte magát. Maximus császár alexandriai látogatása idején a bálványáldozatban való részvételt megtagadta, sőt a pogány tudósokat is meggyőzte. Erre először szépszóval, majd kínzásokkal próbálták hittagadásra bírni, s amikor egy éles és hegyes késekkel kirakott kerékre kötötték, hogy így összevagdossák, a kerék Katalin imájára darabokra tört. Végül is lefejezték, ezért ábrázolják kerékkel és karddal. A hagyomány szerint testét angyalok vitték a Sínai-hegyre, ahol 305-körül temették el. Sírja fölött ma a Szent Katalin kolostor áll. A tizennégy segítőszent egyike.

Urunk, Jézus Krisztus! Te a szentekben, különösen a vértanúkban olyan csodálatos példaképeket adtál, akik életükkel mutatják az utat. Kérünk, Szent Katalin közbenjárására adj bölcs és vonzó szenteket Egyházadnak, hogy útmutatásukkal egyre jobban szeressünk Téged, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
 Forrás ~ Internet


HIMNUSZ AZ IRGALMAS ISTENHEZ

Hallgass meg minket, és hajolj le hozzánk,
irgalmas Isten, ki egyedül Úr vagy,
kérünk, fogadd el esdeklő imáit
gyermekeidnek.

Fényes egedből irgalmasan nézz ránk,
arcod ragyogjon felettünk lámpásként,
mely olajjal telt s szívünkből az árnyat
messzire űzi.

Bűneink láncát törje szét irgalmad,
mosd le a szennyet, ments meg bűneinktől,
könyörülj rajtunk, emeljen fel jobbod,
hogyha elestünk.

Áldás, dicséret az örök Atyának,
és örök hála egyszülött Fiának,
s ki vele együtt uralkodik mindig,
áldjuk a Lelket! Amen.

Forrás ~ Internet


DUNG - LAC SZENT ANDRÁS ÁLDOZÓPAP ÉS VÉRTANÚ TÁRSAI ~ NOVEMBER 24.

A vietnami keresztények a 17. században kegyetlen üldözéseknek voltak kitéve. Példás életükkel és hősi helytállással terjesztették az evangéliumot. 117 vértanú szenvedett hitéért, nagyobbrészt bennszülöttek, szerzetesek és egyházmegyés papok, valamint mindenféle hivatású világi, a többi pedig misszionárius.

Kiemelkedő volt Dung-Lac András domonkos szerzetes. 
1988-ban II. János Pál pápa emelte őket a szentek közé.

Példájuk: Szenvedés, szomorúság esetén is viselkedj példamutatóan!
 
'Istenünk, minden atyaság forrása, te Dung-Lac Szent András áldozópapnak és vértanútársainak megadtad a kegyelmet, hogy szent Fiad keresztjéhez egészen vérük ontásáig hűségesek maradjanak. Közbenjárásukra segíts, hogy szeretetedet hirdessük testvéreinknek, és így méltók legyünk arra, hogy ne csak gyermekeidnek nevezzenek minket, hanem azok is legyünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.
 
Forrás ~ Internet 


'Buzdítás az üdvösség útjára'

    Simon Péter, Jézus Krisztusnak szolgája és apostola üdvözletét küldi azoknak, akik velünk együtt ugyanabban a mindennél értékesebb hitben részesültek, Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisztus irgalmából. Töltsön el benneteket kegyelemmel és békével Istennek és Urunknak, Jézusnak az ismerete!

     Isteni ereje az Isten szerinti jámbor élethez mindent megadott nekünk: megismertük azt, aki dicsőségével és erejével meghívott minket. Értékes és nagy ígéreteket kaptunk, hogy általuk részeseivé legyetek az isteni természetnek, és megmeneküljetek a romlottságtól, amely a világban uralkodik a bűnös kívánság következtében.

     Éppen ezért minden igyekezetetekkel legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erényt, az erény a tudást, a tudás a magatok fölötti uralmat, a magatok fölötti uralom a jóban való kitartást, a jóban való kitartás a vallásos érzületet, a vallásos érzület a testvériességet, a testvériesség pedig a szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem marad Urunkra, Jézus Krisztusra vonatkozó ismeretetek hatástalan és meddő. Az, akiben ezek nincsenek meg, vak és rövidlátó, mert megfeledkezett róla, hogy régi bűneitől megtisztuljon.

     Testvérek, ezért még inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botoltok el soha. Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába. 

Szent Péter apostol második levele 1. fejezet 1-11 

 Forrás ~ InternetSZENT KOLUMBÁN APÁT ~ NOVEMBER 23.

Írországban született 543 körül. Mind az egyházi, mind pedig a világi tudományokban jártas volt. A szerzetesi életet választva Galliába költözött át. Ott igen sok monostort alapított, amelyeket kemény fegyelemben kormányzott. Száműzetésbe kényszerülve Itáliába ment, és a bobbiói kolostort alapította. A keresztény és szerzetesi életben kiváló érdemeket szerezve halt meg 615. november 23-án.'

Példája: Teremts a környezetedben békét és egyetértést!

 'Istenünk, te Szent Kolumbán apát élete által az apostoli lelkület és szerzetesi buzgóság szép példáját adtad népednek. Közbenjárására segíts, hogy nyomában járva téged mindennél jobban keressünk, és készséges lélekkel szolgáljuk evangéliumod terjedését. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

'Istenünk, ki Szent Kolumbán apátban az evangélium hirdetésének adományát és a szerzetesi élet buzgóságát csodálatosan egyesítetted, kérünk, segíts, hogy az ő közbenjárására és példája nyomán Téged keressünk mindenek felett, és hívő néped gyarapítására törekedjünk!' Amen.

 Forrás ~ Internet


SZENT I. KELEMEN PÁPA ÉS VÉRTANÚ ~ NOVEMBER 23.

Szent Kelemen pápa Szent Péter harmadik utóda volt. Ismerte még az apostol-fejedelmeket, sőt, Szent Pál őt is köszöntötte a filippiekhez írt levelében. Pápasága alatt a korintusi egyházban zavargások támadtak, azért a béke és egyetértés érdekében dogmatörténetileg nagyon fontos levelet írt. Chersonesosba száműzték és ott is halt meg 101-ben. Holttestét Szent Cirill és Metód vitték vissza Rómába.

Példája: Teremts a környezetedben békét és egyetértést!

'Örök pásztorunk, mindenható Isten, jóságosan tekints hívedre, és Szent Kelemen pápa és vértanú közbenjárására, akit egész Egyházad pásztorává tettél, szüntelen oltalommal őrizd népedet!'Amen.

'Urunk, Jézus Krisztus! Törékeny emberekre bíztad a hit terjesztését és Egyházad kormányzását, hogy kegyelmed ereje még nyilvánvalóbb legyen. Kérünk, Szent Kelemen pápa közbenjárására erősítsd hitünket, és add híveidnek a béke és egyetértés szellemét, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.' Amen.

'Szentjeid erőssége, mindenható, örök Isten, add, hogy örvendező lélekkel üljük meg Szent Kelemen pápa emléknapját. Ő Fiad papja és vértanúja volt: amit a szent áldozatban cselekedett, azt vére ontásával tanúsította, amit ajkával hirdetett, azt példájával is megerősítette. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ InternetCHRISTUS VINCIT! CHRISTUS REGNAT! CHRISTUS, CHRISTUS IMPERAT!

'Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat',
 azaz 'Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik'

Christus Vincit! Christus Regnat! Christus Imperat!
Exaudi Christe. Summo pontifici et universali pape vita!
Salvator mundi, tu illum adjuva!
Sancta Maria, tu illum adiuva
Sancte Petre, tu illum adiuva
Sancte Paule, tu illum adiuva
Rex Regum. Christus Vincit!
Rex Noster. Christus Regnat!
Gloria Nostra. Christus Imperat!
Ipsi soli imperium, gloria et potestas, per immortalia saecula saeculorum. Amen.
Christus Vincit! Christus Regnat! Christus Imperat!