Bosco Szent János áldozópap
 
Ünnepe: január 31.

Boscó Szent János, a fiúk apostola, aki a legelesettebbeket gyűjtötte össze, hogy Istenhez vezesse őket. Nekünk is meg kell találnunk azt a feladatot, amelyre itt és most a leginkább szükség van. 
 
Élete munkássága volt az Úr parancsának betöltése:
'Engedjétek hozzám a gyermekeket,
és ne küldjétek el őket,
mert ilyeneké az Isten Országa - mondja az Úr.'

Urunk, Jézus Krisztus! Te úgy kívántad, hogy a gyermekeket Hozzád vezessük. Kérünk, add, hogy Bosco Szent János példájára és közbenjárására felelősséget és szánalmat érezzünk korunk fiatalságával szemben, és életünk példájával, szeretetünk áradásával elvezethessük őket az igazság ismeretére és az igazi keresztény életre Általad, Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

Istenünk, ki Bosco Szent Jánost arra választottad, hogy atyja és tanítómestere legyen az ifjúságnak, kérünk, add, hogy a szeretet tüzétől lángra gyúlva mi is keressük a lelkeket, és csak Neked szolgáljunk!

Példája: Légy vídám, és ezt sugározd ki másra is! Az Isten is szeret minket!

 Élete: 1815. augusztus 16-án született Castelnuovo közelében (Torinói egyházmegye), egy kicsiny falucskában, Becchiben. Már kisgyermekként csodálattal nézte a vándor komédiásokat, utánozta bűvészmutatványaikat és akrobata mutatványaikat. Tehetsége volt ezekhez, hamarosan már a templomtéren is bemutatkozott, sikerrel, falubelijeinek kedvenc mutatványosa lett.

Ő azonban többre vágyott: apostolkodni, embereket segíteni és szolgálni.

Nehéz ifjúkora volt, és egy véletlen találkozás segített rajta. Castelnuovó káplánja eltévedt az erdőben, és Giovanni vezette a városba. Útközben nagyon őszintén elbeszélgettek, ettől kezdve a káplán támogatta tanulmányait.

1841-ben pappá szentelték és ez után minden erejét az ifjúság nevelésére szentelte, jórészt szent lelkiatyja, Don Giuseppe Cafasso szavai és példája nyomán. Megalapította a Szalézi Szent Ferencről elnevezett szalézi rendet, illetve Mária, a Keresztények Segítője Leányainak Társaságát. Ezekben tanították az ifjúságot mesterségre és keresztény életre. Az isteni gondviselés iránti bizalma, és derüs lelkülete mindenkire átragadt. Írásaiban a vallást védelmezte.

Torinóban halt meg, 1888. január 31-én. Halálakor iskoláikban és otthonaikban már 130 000 fiú nevelkedett.

forrás ~ InternetBosco Szent János ~ Don Bosco imái

 Bosco szent János ~ Ima a közösségért...

Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek, hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak ellenem. Amen.

  Aki másnak mindig örömöt igyekszik szerezni, eléri, 
hogy mások is azt tegyék, ami neki örömére szolgál. 

Bosco Szent János

Don Bosco reggeli imája

Imádlak, Istenem, és szeretlek tiszta szívemből!
Köszönöm, hogy megteremtettél, hogy katolikus kereszténnyé tettél, 
s hogy ezen az éjszakán megtartottál!
Felajánlom neked mai napom jócselekedeteit. 
Add, hogy minden tettem szent akaratod
szerint való legyen a te nagyobb dicsőségedre! őrizz meg a bűntől és minden bajtól!
Kegyelmed legyen mindig velem és szeretteimmel!
Ámen.

Don Bosco esti imája

Imádlak, Istenem, és szeretlek tiszta szívemből!
Köszönöm, hogy megteremtettél, hogy katolikus kereszténnyé tettél, 
s hogy ezen a napon megtartottál!
Bocsásd meg a nap folyamán elkövetett rosszat, 
s ha valami jót cselekedtem, fogadd el azt!
Őrizz engem a pihenés alatt, és szabadíts meg a veszélyektől!
Kegyelmed legyen mindig velem és szeretteimmel! Ámen.

Fohász

Mária, Keresztények Segítsége!
 Könyörögj érettünk!

Don Bosco imája az őrangyalhoz

Isten angyala, ki őrzőm vagy, kinek engem Isten kegyelme ajánlott: 
világosíts, őrizz,kormányozz és vezérelj engem! 
Ámen
Az ima az a fegyver, amelyet mindig magunknál hordunk, 
hogy a veszély óráján védekezhessünk.
Bosco Szent János

 Ima minden, ami a szívet Istenhez emeli.
Bosco Szent János

 Isten jelenléte


Uram, segíts, hogy teljesen átadjam magam szent jelenlétednek.
Borítsd be szereteteddel.
Hadd legyen eggyé szívem a Tiéddel.
Bosco Szent János
Istenünk, ki Bosco Szent Jánost arra választottad, hogy atyja és tanítómestere legyen az ifjúságnak, kérünk, add, hogy a szeretet tüzétől lángra gyúlva mi is keressük a lelkeket, és csak Neked szolgáljunk!

Példája: Légy vídám, és ezt sugározd ki másra is! Az Isten is szeret minket!

Mk 5, 1-20 Menj haza tieidhez, és beszéld el nekik, milyen nagy jót tett veled az Úr

A torinói egyházmegyében lévő Becchiben született 1815. augusztus 16-án. Szülei szegény földművesek voltak. Ifjú korában sok nehézséget kellett legyőznie, hogy pap lehessen. Már fiatal gyermekkorában apostolkodott: különböző cirkuszi mutatványokkal szórakoztatta társait, hogy azután imádságra és hittanra tanítsa őket. 1841-ben szentelték pappá. Pappászentelése után minden erejét a munkásifjúság nevelésére szentelte. Nevelői művészete abban állt, hogy karizmatikus lelke világosan felismerte korának lelki ínségét. Játék, ima és munka: ezek voltak nevelési eszközei. A köréje gyűlt papokból alapította meg Szalézi Szent Ferencről nevezett szerzetesrendjét (szaléziek). Az ifjúságot tanították mesterségre és keresztény életre. Torinóban halt meg, 1888. január 31-én.

 Kérjük, Testvéreim, az ifjúság kedvelőjét, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy igazsága fényével és Szíve szeretetével vonzza Magához az ifjúságot.
  1. Adj, Urunk, új papi hivatásokat, akik Szíved szerint nevelik az ifjúságot.
  2. Add, Urunk, hogy akik a nevelés munkájában fáradoznak, életük példájával tanítsák a gyermekeket.
  3. Add, hogy a családi otthonok a hit és szeretet forrásai legyenek.
  4. Add, hogy a szentek példája eszményt adjon, és az ifjúság tüzes lelkülettel kövesse őket.
  5. Add, Urunk, hogy a ránk bízottakkal együtt eljuthassunk Országodba.
Urunk, Jézus Krisztus! Te úgy kívántad, hogy a gyermekeket Hozzád vezessük. Kérünk, add, hogy Bosco Szent János példájára és közbenjárására felelősséget és szánalmat érezzünk korunk fiatalságával szemben, és életünk példájával, szeretetünk áradásával elvezethessük őket az igazság ismeretére és az igazi keresztény életre Általad, Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.

 Isten áldásának négy törvénye

    'Megáldalak...és áldás leszel' (1Móz 12,2) 


1. A kapott áldás másra is kell, hogy áramoljon.

A Biblia arra tanít, hogy áldottak vagyunk nem csak azért, hogy jól érezzük magunkat, nem csak azért, hogy boldogok legyünk és kényelmesen érezzük magunkat, de azért, hogy mi is áldássá legyünk mások számára. Isten így szólt Ábrahámhoz: 'Megáldalak...és áldás leszel.' (1Móz 12,2) Ez az áldás első törvénye. Mások felé is kell, hogy áramoljon.

Hogy válhatsz áldássá mások számára? Úgy, hogy segíted a rászorulókat akár fizikai, akár lelki támogatással, anyagi segítséggel vagy gyakorlati tanáccsal. 'Feledkezz el magadról, hogy segítő kezet nyújthass.' (Fil 2,4 MSG fordítás)

2. Mikor áldással vagyunk mások számára, Istennek gondja van a mi szükségleteinkre is.

Isten megígéri, hogy ha arra koncentrálunk, hogy áldássá váljunk mások számára, akkor gondja lesz a mi szükségleteinkre is. Szinte semmi nincs, amit Isten ne tenne meg azért, aki igazán akar másoknak segíteni. Isten garantálja ezt az áldást. Lukács evangéliumának 18. fejezetében Jézus így szól: 'Senki sincs, aki elhagyta [mindenét] az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet.' (Lk 18, 29-30)

Ha törődsz mások megsegítésével, Isten felelősséget vállal a gondjaidért. És ez igazán áldás, mivel Ő sokkal jobb a nehézségek kezelésében.

3. Áldásunk mások számára visszaszáll ránk.

Minél inkább áldással vagy mások számára, minél jobban segítesz másokon, annál jobban áldja meg Isten életedet. Lukács 6,38 írja: 'Adjatok, és akkor nektek is adni fognak! Bőségesen kaptok majd, többet, mint gondolnátok!' (Lk 6,38 Egyszerű fordítás) Istenen nem lehet túltenni az adakozásban. Minél többször próbálsz áldássá válni a körülötted levők számára, annál többször mondja Isten: 'Áldásomat öntöm rád. Egy kis játékot játszunk most. Lássuk, ki győz. Lássuk, ki tud többet adni. Minél inkább áldással vagy mások számára, annál inkább áldalak meg téged cserébe.'

4. Minél több áldást kapunk Istentől, annál inkább elvárja tőlünk, hogy segítsünk másoknak.

Jézus így szól: "Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon." (Lk 12,48b) Áldást kaptunk, hogy mások számára áldássá váljunk.

Forrás ~ Internet

Isten áldása van azon, aki benne bízik és hozzá hűséges


 'Ha engem megáldanál...és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak!'

(1Krón 4,10).

 HŰSÉGED VÉGTELEN

 Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten
 Elhat a mélybe az egek fölé
 Irgalmad nem fogy a múló idővel
 Ki voltál, az maradsz mindörökké

 Hűséged végtelen, hűséged végtelen
 Minden nap új áldás árad reám
 Hiányom pótolod hatalmas kézzel
 Hűséged végtelen, Uram, hozzám

 A tél, a nyár, az ősz, a feslő tavasz
 A nap, a hold s a nagy csillagsereg
 Ezt zengi szüntelen együttes karban
 Te vagy az irgalom, a szeretet

 Eltörlöd bűnömet, béke leng körül
 Velem vagy, s lényed úgy megvidámít
 Erőt adsz mára, a holnapra reményt
 Áldásod ontja rám bő árjait 


A SZERETET TERHE


A szeretet nem könnyû jószág,
mély és nehéz az üdv, mit ad.
Erõ kell hozzá, tûz, bátorság
s látás, mely tiszta és szabad.
 
A szeretet nem édes álom,
éber szívet kíván nagyon.
Bármennyi szent örömmel járjon,
van benne égõ fájdalom.
Kinek az Úr szívébe adta,
arra gazdag tehert vetett.
 
Az élet titkát megragadta,
ki igazán s mélyen szeret.
S ki szeretetet hordoz szívébe`,
bármily nehéz is terhe itt,
nincs kincs, melyért adná cserébe
a szeretetnek terheit.
 
 IMÁK A SZENTHÁROMSÁGHOZ 


Dicsőítő és hálaadó imádság a Szentháromság tiszteletére

Mennyei Atyaisten, kérünk, irgalmazz nekünk, szegény bűnösöknek.
Megváltó Fiúisten, kérünk, járj közben értünk, hogy Hozzád térjünk.
Szentlélek Úristen, kérünk, erősíts meg minket minden utunkon Szent Lelkeddel. Amen

 
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek!

A mai napon leborulva előtted, dicsőítelek az egész teremtett világért,
És azért a teljes szeretet egységért, melyben hárman egyként éltek.

Gondviselő Atyám, mindnyájunk Teremtője!
Hálát adok neked az életemért, és mindenkiért, akiket hozzám vezettél.
Áldott légy jóságodért, hogy gyermeked lehetek, és bizalommal Rád hagyatkozhatom.
Köszönöm, hogy szeretetedből a Földre küldted egyszülött fiadat,
Hogy én megismerhettem és követhetem Őt.
Atyaisten legszentebb leánya, Mária!
Te teljes alázatodban igent mondtál az Atya hívó szavára.
Kérlek, segíts nekem, hogy mindig igent tudjak mondani Istennek.

Dicsőítelek Téged életem Királya, megmentő Krisztusom!
Köszönöm, hogy 2000 évvel ezelőtt feláldoztad életedet a világért,
értem, és megváltottál bűneinkből.
Áldott légy Szent Véredért, melyet irgalmasságodban kiontottál értünk.
Dicsőítelek Egyházadért, és megköszönöm, hogy én is benne élhetek.
Boldogság tölt el, hogy itt vagy elrejtve a legszentebb oltáriszentségben.
Hogy leborulhatok színed előtt és imádhatlak Téged.
Köszönöm, hogy Tebenned és általad megismerhettem az Atyát,
És hogy minden felebarátom arcában felismerhetlek Téged.
Áldalak Jézus, hogy nem hagytál árván minket,
Hanem mennybemeneteled után elküldted nekünk Szentlelkedet!
Reménység fényes hajnalcsillaga, Istenszülő, Mária!
Jézus a te anyai karjaidba ajánlott minket a keresztről.
Gyermeki hálával köszöntelek téged.
Köszönöm, hogy fogod a kezem akkor is, ha én elfordulok tőled,
És hogy türelmesen segítesz nekem az imádság, a szeretet útján.
Tudom, hogy a szenvedésekben mellettem állsz, és mindig Jézushoz vezetsz engem.

Dicsőítelek Téged, Szentlélek, élő Isten Lelke!
Légy áldva minden kegyelemért, mellyel életemben megajándékoztál.
Jöjj Békesség, Egység, Jóság, Öröm, Igazság, Erősség és Bölcsesség Lelke, jöjj!
Oszlasd el kételyeimet, kishitűségemet, gyávaságomat a sötétség óráiban!
Gyógyítsd be sebeimet, szüntesd meg bátortalanságomat!
Köszönöm, hogy Te mindig türelemre, békére, megértésre és egységre buzdítasz,
Hogy fényességeddel megvilágosítod lelkemben az örök Igazságot.
Hass át engem ezen a napon hittel, reménységgel,
És szereteted izzó tüzével!
Dicsérlek Téged Szentlélek jegyese, Szeplőtelen Szűz Mária!
Kérlek segíts, hogy amint Te, én is a Szentlélek világító lámpása lehessek az emberek között!

Mennyei Édes Atyám!
Fogadd el egész életemet, amit most gondviselő kezedbe helyezek.
Szent Fiad fényességével világítsd meg előttem bűneimet,
Hogy szívemből megbánhassam azokat.
Szentlelked erejével újíts meg engem örök szeretetedben,
És teljesítsd be rajtam szent akaratodat.
Ámen
 
 IMA A SZENTHÁROMSÁGHOZ

Örök mennyei Atya,
tündöklő fény ragyogó mosolya,
szentség és szeretet Királya!
Leborulva imádlak a Szentháromság ölelésében
áldott Édesanyánkkal,
Dicsőítelek a szent angyalokkal,
magasztallak az üdvözült lelkekkel,
himnuszt zengek a szeráfokkal.

Tied vagyok, Veled maradok.
Érted élek,
Neked szolgálok,
áldott legyen szent akaratod
most és mindörökké ! Amen.

IMA A SZENTHÁROMSÁGHOZ
 
Uram, Isten segíts engem,
Áldj meg, hogy mindenki szeressek,
Te vezess, hogy hozzád térjek,
S kegyelmedben élhessek.

Uram, Jézus kegyelmedet,
Hirdessék ma mindenek,
Aki Téged szívből szeret,
Kegyelmeddel élhessen.

Uram, Lélek, vigasztalj meg,
Hisz’ békém vagy, s kereslek,
Áldj meg kérlek minden embert,
Mindörökké. Ámen.

IMA A SZENTHÁROMSÁGHOZ

Áldott vagy, Szentháromságos Istenem,
akire halandó szem nem tekinthet,
aki leírhatatlan dicsőségben rejtőzöl,
s aki mégis megvilágosítod szívünk szemét bölcsességed ajándékával, 
és lelkünk belső szobájában feltárod magadat számunkra.

Áldalak Téged,
aki mindeneket fenntartasz!
Hálát adok Neked,
hogy nem hízott bikák égő áldozatában leled tetszésed,
hanem a szív töredelmében és az igazság cselekedeteiben.

Ámen.


ZSOLTÁROK

1. Zsoltár

Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll,
 és csúfolódók székében nem ül;
 Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
 És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
 Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, amit szétszór a szél.
 Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében.
 Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.


8. Zsoltár

Csodálatos az Úr! Uram, mi Urunk! széles e világon minő csodálatos a te neved! Egek fölé magasztaltad fölségedet. Kisdedeknek és csecsszopóknak ajkán készítettél ellenségeid ellen dícséretet, hogy elnémítsd az ellenszegülőt és ellenségedet. Nézem az eget: ujjaidnak műve, holdat, csillagot: kezed alkotása. Mi az ember, hogy megemlékszel róla? Mi az ember fia, hogy gondot viselsz rája? Az angyalok alá csak kevéssel aláztad, dicsőséggel, nagysággal koronáztad. Adtál neki hatalmat kezednek minden művei felett, lába alá vetél mindeneket: Minden marhákat, minden barmokat, azonfelül a mezei vadat, ég madarait, tenger halait, mind, amik tengerek ösvényein keringenek. Uram, mi Urunk! Széles e világon minő csodálatos a te neved!

Sík Sándor fordítása


20. zsoltár

A nép hálaimája a király győzelméért

Erődön örvend a király, Uram, segítségeden ujjong nagy-vígan! Szíve kívánságát megadtad, ajkának kérését meg nem tagadtad. Dús áldásoddal siettél eléje, színaranyból öveztél koronát a fejére. Életet kért, és te élnie adtad hosszú napjait sok-sok századoknak. Te jóvoltodból nagy a dicsősége, díszt s méltóságot halmoztál fölébe. áldássá tetted mindörökre őt, örvendezéssel töltöd el színed előtt, Mivelhogy a királynak az Úrban bizodalma, nem engedi inogni a Fölséges irgalma. Kezed meglelje minden ellenséged, gyűlölőidet jobboddal elérjed. Taszítsd mint tüzes kemencébe őket, mikor megpillantják színed. Eleméssze az Úr haragja őket, és tűz eméssze meg. Gyomláld ki földről sarjukat, ember fiai közül magvukat. Ha ellenedben gonoszat terveztek, álnok terveket főztek: semmit ki nem vihetnek. Mivelhogy hátat adni kényszeríted, íjjadat arcuknak feszíted. Kelj fel, Urunk, erődet megmutasd! és mi énekelünk s áldjuk hatalmadat.
 
Sík Sándor fordítása 

23. zsoltár - Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm...

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön ...
„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az Ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.”

Károli Gáspár revideált fordítása

 42. zsoltár

Mint a szép híves patakra A szarvas kívánkozik, Lelkem úgy óhajt Uramra És hozzá fohászkodik. Tehozzád én Istenem, Szomjúhozik én lelkem! Vajjon színed eleiben Mikor jutok, élô Isten? Könnyhullatásim énnékem Kenyerem éjjel-nappal, Midôn azt kérdik éntôlem: Hol Istened, kit vártál? Ezen lelkem kiontom És házadat óhajtom, Hol a hívek seregében Örvendek szép éneklésben. Én lelkem mire csüggedsz el, Mit keseregsz ennyire? Bízzál Istenben s nem hágy el, Kiben örvendjek végre, Midôn hozzám orcáját, Nyújtja szabadítását. Ó én kegyelmes Istenem, Mely igen kesereg lelkem! Mert terólad emlékezem Ez Jordánnak földjérôl, Szent helyedre igyekezem Ez Hermon kis hegy mellôl. Mélység kiált mélységet, Midôn én fejem felett A sok sebes víz megindul, Mintegy erôs hab megzúdul. Sebessége árvizednek És a nagy zúgó habok Énrajtam összeütköznek, Mégis hozzád óhajtok. Mert úgy megtartasz nappal, Hogy éjjel vígsággal Dicséreteket éneklek Néked, erôs ôrizômnek. Mondván: Isten, én kôszálam, Mire felejtesz így el? Ellenségim vagynak rajtam, Gyászban járok veszéllyel. Mert az ô hamis nyelvek Csontjaimban megsértnek, Mert így bosszantnak ellened: Lássuk, hol vagyon Istened? Én lelkem mire csüggedsz el, Mit keseregsz ennyire? Bízzál Istenben s nem hágy el, Kiben örvendek végre. Ki nékem szemlátomást, Nyújt kedves szabadulást, Nyilván megmutatja nékem, Hogy csak Ô az én Istenem. 

34. Zsoltár

Áldom az Urat minden időben, dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják a szelidek, és örvendezzenek. Kerestem az Urat, és Ő meghallgatott, és kiragadott engem minden rettegésből. Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen. Egy szegény hozzá kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásból kiszabadította. Gondosan körülsáncol az Úr angyala minden istenfélőt, és megszabadítja őket. Izleljétek és lássátok, míly édes az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. Féljétek az Urat ti, szentjei, semmiben nem nélkülöz az istenfélő. Jómóduak éheznek és nyomorognak, de akik az Istent keresik, nem szűkölködnek. 

 35. zsoltár I.

Ítéld meg, Uram, az engem ítélőket, harcolj az ellenem harcolókkal! Ragadj vértet, pajzsot úgy kelj oltalmamra, és mondd lelkemnek:"Üdvösséged én vagyok!" Lelkem pedig ujjongjon az Úrban, örvendezzen, hogy szabadulást hozott. Még csontjaim is azt mondják: "Ki volna hozzád fogható Uram? Megmented a gyöngét, az erős kezétől, a nyomorult szegényt a fosztogatótól". Hamis tanúl állnak elő, s olyanról vádolnak, amiről nem tudok, Rosszal fizetnek a jóért, lelkem ezért nagyon elhagyott. 

50. Zsoltár

BŰNBÁNAT

Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat! Mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkemtől! Gonoszságomat beismerem, bűnöm előttem lebeg szüntelen. Egyedül teellened vétettem, ami színed előtt gonosz, azt tettem. Te igazságosan ítélkezel, s méltányos vagy végzésedben. Lásd, én vétekben születtem, már akkor bűnös voltam, mikor anyám fogant. De nézd, te az igaz szívben leled örömöd - taníts meg hát a bölcsesség titkára! Hints meg izsóppal és megtisztulok, moss meg és a hónál fehérebb leszek! Hadd halljam örömnek és boldogságnak hírét s ujjongani fognak megtört csontjaim. Fordítsd el arcod bűneimtől, s töröld el minden gonoszságomat! Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az erős lelkületet! Ne taszíts el színed elől, és szent lelkedet ne vond meg tőlem! Add meg újra üdvösséged örömét, erősíts meg a készséges lelkületben! Akkor utat mutatok majd a tévelygőknek, és megtérnek hozzád a bűnösök. Ments meg a vértől, üdvösségem Istene, s nyelvem áldani fogja igazságosságodat. Nyisd meg, Uram, ajkamat, és szám hirdetni fogja dicsőségedet. Az áldozatok nem szereznek neked örömet, ha égőáldozatot hozok, nem fogadod el. Áldozatom a bűnbánó lélek, az alázatos és töredelmes szívet nem veted meg. Jóságodban, Uram, légy kegyes Sionhoz, építsd fel újra Jeruzsálem falait! Akkor majd tetszenek neked az igaz áldozatok, az égő- és a teljes áldozat, akkor majd fiatal tulkokat visznek oltárodra.

90. zsoltár

Tebenned bíztunk eleitől fogva,
Uram, téged tartottunk hajlékunknak,
Mikor még semmi hegyek nem voltanak,
Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva:
Te voltál és Te vagy erős Isten.
És Te megmaradsz minden időben.
Az embereket Te meg hagyod halni,
És ezt mondod az emberi nemzetnek:
Légyetek porrá, kik porból lettetek!
Mert ezer esztendő előtted annyi,
Mint a tegnapnak az ő elmúlása,
És egy éjnek rövid vigyázása.
Kimúlni hagyod őket oly hirtelen,
Mint az álom, mely elmúlik azontúl,
Mihelyt az ember felserken álmábúl --
És mint a zöld füvecske a mezőben,
Amely nagy hamarsággal elhervad,
Reggel virágzik, s estve megszárad.
Midőn, Uram, haragodban versz minket,
Ottan meghalunk és földre leesünk;
A te kemény haragodtól rettegünk,
Hogyha megtekinted nagy bűneinket,
Titkos vétkünket, ha előhozod,
És színed eleibe állatod.
Haragod miatt napja életünknek
Menten elmúlik oly hirtelenséggel,
Mint a mondott szót elragadja a szél.
A mi napink, kiket nékünk engedtek,
Mintegy hetven esztendei idő,
Hogyha több, tehát nyolcvan esztendő.
És ha kedves volt is valamennyire,
De többire volt munka és fájdalom.
Elkél életünknek minden ékessége,
Elmúlik, mint árnyék és az álom.
De ki érti a te haragodat?
Csak az, aki féli hatalmadat.
Taníts meg azért minket kegyelmesen,
Hogy rövid voltát életünknek értsük,
És eszességgel magunkat viseljük.
Óh, Úristen, fordulj hozzánk ismétlen!
Míg hagyod, hogy éltünk nyomorogjon?
Könyörülj már a te szolgáidon!
Tölts bé minket reggel nagy irgalmaddal,
Hogy jó kedvvel vigyük véghez éltünket,
Ne terheltessünk szorgalmatossággal;
Vigasztalj minket és adj könnyebbséget,
És haragodat fordítsd el rólunk,
Mellyel régúlta ostoroztatunk.
Szolgáidon láttassad dolgaidat,
Dicsőségedet ezeknek fiain;
Add értenünk felséges hatalmadat.
Mi kegyes Urunk, óh irgalmas Isten!
Minden dolgunkat bírjad, forgassad, kezeink munkáját igazgassad.

Szenczi Molnár Albert fordítása

 129. zsoltár: De profundis

A mélyből kiáltok, Uram, hozzád,
hallgasd meg, Uram, szavamat!
Fordítsd felém füledet,
figyelj hangos kiáltásomra!

Uram, ha figyelembe vennéd bűneinket,
Uram, ki állhatna meg előtted?
De nálad a bocsánat;
hogy tisztelettel szolgáljunk téged.

Én az Úrban reménykedem,
benne remél lelkem,
bizakodva várom a szavát.

Lelkem az Úrra vár,
jobban, mint az őrök a reggelre.
Jobban, mint az őrök a reggelre,
jobban várjon Izrael az Úrra.

Mert az Úrnál az irgalom,
bőséges a megváltás nála.
Igen, Ő váltja meg Izraelt minden gonosztettétől.

(Gál Ferenc fordítása)  Aquinói Szent Tamás imái

 
Adoráló ima

Adj, Uramisten, éber szívet, amelyet Tőled semmi kíváncsi gondolat el nem téríthet. Adj nemes szívet, amelyet semmiféle méltatlan érzelem nem alacsonyíthat le. Adj egyenes lelket, amelyet semmiféle rossz szándék félre nem vezethet. Adj erős lelket, amelyet semmiféle viszontagság meg nem törhet. Adj szabad lelket, amelyet magáévá nem tehet semmi erőszakos indulat.Ámen

 Aquinói Szent Tamás

 Uram, tégy ellentmondás nélkül engedelmessé.

Uram, tégy ellentmondás nélkül engedelmessé, a szív kisszerűsége nélkül tisztává, zúgolódás nélkül türelmessé, színlelés nélkül alázatossá, szertelenségre való hajlam nélkül vidámmá, kislelkűség nélkül szomorúvá, fennhéjazás nélkül komollyá, könnyelműség nélkül vonzóvá, hamisság nélkül igazlelkűvé!
Add, hogy kevélység nélkül tegyem a jót, önhittség nélkül meg tudjam inteni felebarátomat és épülésére szolgáljak szóval és jó példával, a Te igazságodat tartva szem előtt.Ámen

 Aquinói Szent Tamás

 Himnusz az Oltáriszentségről

 Zengjed, nyelv, a dicsőséges
test titkát s a drága vért
melyet hullatván értékes
váltságul az emberért
a föld ura, a felséges
méh gyümölcse nem kímélt.

Egünk küldte, s nekünk szülte
tiszta szűz, szeplőtelen.
Köztünk élt és hinté földre
az Igét, mely jót terem;
a csodás szertartással ülte
búcsúestjét idelenn.

Mert a végső estebédet
tartván ő és társai,
együtt a törvényes étket
jámborul fogyasztani:
étkül a tucatnyi népnek
önmagát osztotta ki.

És a kenyeret testévé
igézte az Ige-test
s a bor lett Krisztus vérévé:
magyarázni ne keresd!

Hit dolga és igaz szívé,
hogy erősen tartsa ezt.
Azért kell e nagy szentséget
leborulva áldani
és a régi Szövetséget
új rítussal váltani:
pótolják a rest érzéket
a merész hit szárnyai!

Az Atyának és Fiának
légyen áldás, dicsőség,
üdv, hozsanna és imádat,
ujjongások hirdessék!
S aki kettejükből árad,
a Lélek is áldassék! Ámen

Aquinói Szent Tamás


Aquinói Szent Tamás imája

Kimondhatatlan, teremtő Atya,
kinek hódol az angyalok kara
s engedelmeskedik a végtelen,
roppant és csodás világegyetem,
ki szétosztod világosságodat,
Te a bölcsesség szent forrása vagy.
Ó lángoló Rend, Szépség, Szeretet,
öntsd vaksi értelmemre fényedet.
Töltsd be hatalmasan és egyszerűn:
a balga tudatlanság és a bűn,
e két átkozott sötétség, amely
nyomunkban jár, távozzon tőlem el.
Szétárad léted bő sugara itt
s megnyitod a csecsemők ajkait,
oldozd meg nyelvem is kegyelmesen,
hogy zengő, forró és édes legyen.
Ó add, hogy könnyen folyjon a beszéd
ajkamról, ha hirdetem az igét.
S add az elme értő élét, Atyám,
hogy legyen bennem mély a tudomány,
amit tudhatok, úgyis oly kevés,
ne mossa el bennem a feledés.
S tanuljak nagyon könnyen s mint finom
szellőrezdülést a virágszirom,
érezzem meg az örök gondolat
szárnyalását: az égi titkokat.
A célba-érés reménye hevít:
igazítsad a lelkem lépteit,
feléd haladjak mindig boldogan,
Feléd, ki Isten s Ember vagy, Uram,
ki élsz és uralkodol odafenn
s itt lenn örökkön-örökké. Ámen

 

Aquinói Szent Tamás imája a szentmise előtt

Örök, mindenható Isten! Közeledem egyszülött Fiad, Jézus Krisztusnak szentségéhez, közeledem, mint beteg az élet orvosához, tisztátalan az irgalom forrásához, vak az örök dicsőség fényéhez, szegény és ügyefogyott az ég és föld Urához, végtelen irgalmadért könyörgök, kegyeskedj meggyógyítani, mosd le utálatosságom, világosítsd meg vakságom, gazdagítsd szegénységem, fedezd mezítelenségem, hogy az angyalok kenyerét, királyok királyát, uralkodók urát oly tisztelettel és alázattal, annyi töredelemmel és áhítattal, oly hittel, javulási feltétellel és szándékkal vegyem magamhoz, mint lelkem üdvének hasznos. Engedd, Uram, hogy ne csak látszatra vegyem magamhoz Krisztus szent testét és vérét, hanem úgy, hogy e szentség erejét és hatását is érezzem. Ó, jóságos Isten! Add, hogy egyszülött Fiadnak, Jézus Krisztusnak testét, melyet a Szűz Máriától vett magára, úgy vegyem magamhoz, hogy ez által misztikus testének élő tagja legyek. Ó, szerelmes Atyám, engedd, hogy a kenyér színe alatt rejlő kedves Fiadat, kit most magamhoz veszek, egykor színről-színre láthassam és az örökkévalóságban vele lehessek. Amen.

Aquinói Szent Tamás imádsága a szentmise után

Hálát adok neked, szentséges Uram, mindenható Atyám, örök Isten, hogy engem, méltatlan bűnös szolgádat, nem saját érdemeim szerint, hanem egyedül csak irgalmad jóvoltából, eltölteni kegyeskedtél Fiadnak, a mi Urunknak, Krisztus Jézusnak drága testével és vérével. Esedezem azért, hogy e szent áldozás ne legyen vétkem a büntetésre, hanem üdvös közbenjárás a bocsánatra. Szolgáljon ez nekem a hit fegyverzetéül, és a jó akarat pajzsául. Legyen vétkeimnek megsemmisítése, a rossz kívánságoknak és bujaságnak kiirtása, a szeretetnek és béketűrésnek, az alázatosságnak és engedelmességnek, és minden erénynek öregbítése; mind a látható, mind pedig a láthatatlan ellenségek incselkedései ellen erős védelem; mind testi, mind lelki indulataimnak tökéletes lecsendesítése; hozzád, egy és igaz Istenhez erős ragaszkodás, és kimúlásom boldog befejezése. És kérlek, hogy engem, bűnöst, azon kimondhatatlan vendégségbe vezetni méltóztassál, hol te, a te Fiaddal és a Szentlélekkel szentjeidnek igazi fénye, teljes kielégülése, örök vígsága, legnagyobb gyönyörűsége és tökéletes boldogsága vagy. Amen.

Mindenható örök Isten! 
Íme a te Szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak áldott Szentségéhez járulok: mint beteg az élet orvosához, mint tisztátalan a tisztaság forrásához, mint vak az örök fényesség világához, mint szegény koldus a menny és föld Urához. Kérem azért végtelen irgalmadat, gyógyítsd meg betegségemet, mosd le minden tisztátalanságomat, takard be mezítelenségemet, hogy téged, az angyalok kenyerét, a királyok Királyát, az urak Urától hódolattal és alázattal, oly töredelmes és ájtatos szívvel, oly hívő és tiszta szívvel vegyelek, mint az lelkem üdvének a leghasznosabb.

Aquinoi Szent Tamás


IMA ÉLETÜNK BÖLCS ELRENDEZÉSÉÉRT

Add könyörületes Istenem, hogy a Neked tetsző dolgok után vágyódjam lángolón, azokat kutassam, igazán megértsem és tökéletesen teljesítsem neved dicséretére és dicsőségére. Rendezd el Istenem életemet és tedd, hogy tudjam, mit kívánsz tőlem és megtegyem, amit kívánsz és úgy tegyem meg, amint kell és amint lelkemnek javára válik.
Add Uram, Istenem, hogy erőim se a jóban se a rosszban ne fogyatkozzanak meg: amaz ne tegyen kevéllyé, emez ne ernyesszen el, Ne örüljek semminek, csak annak, ami Hozzád vezet, ne fájlaljak semmit, csak azt, ami eltávolít Tőled. Ne keressem más tetszését csak a Tiedet, ne féljek más rosszallásától csak a Tiedtől. Silányuljon el előttem Uram mindaz, ami mulandó és legyen előttem kedves mindaz, ami örök. Töltsön el visszatetszéssel az öröm, amely Nélküled való és ne kívánjak semmit Rajtad kívül. Gyönyörűségemet az érted végzett munkában találjam, a pihenés Nélküled ne legyen számomra kívánatos.
Add meg Istenem, hogy szívemet Feléd irányítsam és fogyatkozásaimat a javulás szándékával szüntelenül fájlaljam. Tedd Uram, Istenem, hogy engedelmes legyek ellentmondás nélkül, szegény csüggedés nélkül, tiszta romlottság nélkül, alázatos képmutatás nélkül, vidám könnyelműség nélkül, éretten komoly nehézkesség nélkül, tevékeny felületesség nélkül, Téged félő kétségbeesés nélkül, igazmondó kétszínűség nélkül, tedd, hogy a jót cselekedjem fellengzés nélkül, felebarátomat elbizakodottság nélkül intsem meg és példával épülésére legyek színlelés nélkül.
Adj Uram, Istenem éber szívet, amelyet semmiféle hiú gondolat nem tántorít el Tőled nemes szívet, amelyet semmiféle nemtelen hajlam nem ránt magával a mélybe, egyenes szívet, amelyet semmiféle ferde szándék nem térít ki útjából, erős szívet, amelyet semmiféle megpróbáltatás nem tör meg, szabad szívet, amelyet semmiféle erőszak nem sajátít ki.
Ajándékozz meg Uram, Istenem értelemmel, amely Téged ismer meg, bölcsességgel, amely Téged talál meg, életmóddal, amely a Te tetszésedet nyeri el, állhatatossággal, amely bizalommal vár Rád és bizalommal, amely majd Téged ölel át véglegesen. Add, hogy idelent büntetésed sújtson a bűnbánat által, útközben jótéteményeiddel éljek kegyelmed által, a hazában pedig örömeidet élvezzem dicsőséged által: ki élsz és uralkodol Isten, mind örökkön-örökké
Ámen.


  Aquinói Szent Tamás

 Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító
 
Ünnepe: január 28


Istenünk, aki Aquinói Szent Tamást az életszentség lángoló szeretetének és a szent tudományban való jártasságnak tükrévé tetted, kérünk, add meg nekünk, hogy értelmünkkel átlássuk, amit tanított, és szívünkkel kövessük, amit cselekedett!

Példája: Csendes, alázatos munkával szorgoskodj!

1225-ben született Roccaseccában, az Aquinoi grófok családjából. Ötéves korában Montecassinoba berült nevelésre. Tudományos képzését a nápolyi domonkosoknál kapta. 1244-ben Párizsba került. 1245 és 52 között Kölnben tanult Nagy Szent Albert iskolájában. 1256-ban a hittudományok magisztere lett. Egy évre rá Szent Bonaventurával együtt kezdte előadásait Párizsban. 1259-ben Itáliába ment, 1261 és 64 között IV. Orbán pápa udvarában élt Orvietoban. 1265-ben a római dominikánus főiskola igazgatója lett. 1269-ben újra Párizsba került, majd 1272-ben ismét Nápolyba küldték. A II. Lyoni zsinatra utazva, a fossanovai apátságban halt meg 1274 március 7-én. Holttestét 1369 január 28-án átvitték Toulouse-ba.
 
Mk 4, 35-40
Miért féltek, kicsinyhitűek?

Mind az ész, mind a hit fény Istentől származik, ezért nem állhatnak szemben egymással – olvassuk szent Tamásról, II. János Pál pápa „Fides et ratio” kezdetű enciklikájában. Amikor a hit megvilágosítja, az ész megszabadul a törékenységétől és a bűn engedetlenségéből fakadó korlátoktól, s megkapja a szükséges erőt ahhoz, hogy fölemelkedjék a Szentháromság egy Isten misztériumának megismerésére. Térdelő filozófus és teológus volt szent Tamás Talán ezért is tudott oly nagyszerűen írni az Oltáriszentségről, mint senki más. (Adoremusz 2005)

Szent Tamás, a nagy tudós, a hit rendszerezője. Magvetőként hirdette és élet Isten üzenetét. A magvető bártorságával és kitartásával akarok én is Isten ügyében tevékenykedni. 

 Urunk, Jézus Krisztus! Titokzatos Testedben, az Egyházban különböző ajándékokat adtál, hogy a szenteket hivatásuk betöltésére neveljék, és felépítsék Egyházadat. Kérünk, add, hogy amint Aquinoi Szent Tamásban Egyházadnak szentet és tanítót adtál, úgy korunk tanítói is életszentségben mutassák az utat, amely elvezet Hozzád. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

 

 Élete: 1225-ben született az aquinói gróf gyermekeként Roccasicca (ejtsd: rokkaszikka) várában. Öt évig tanult a bencéseknél a Monte Cassinó-i kolostorban, majd Nápolyba került, ahol a domonkosokkal ismerkedett meg. 17 évesen lett domonkosrendi, a családja akarata ellenére: testvérei elrabolták, több mint egy évre egy várba zárták kötélen kimászott, Nápolyban lett domonkos.

20 évesen Párizsba viszik tanulni, később Kölnben tanul tovább, mestere Nagy Szent Albert. Néma ökörnek csúfolták társai, de Nagy Szent Albert megvédte, és tehetségét felismerve, külön feladatokat adott Tamásnak.

27 évesen tanár volt a Párizsi egyetemen, majd Rómában és Nápolyban is tanított 32 kötetet írt, tekintélyét mindenütt elismerték. Mégis megmaradt szerzetesnek, alázatosan.

A lyoni zsinatra főteológusnak hívta meg X. Gergely pápa, azonban útközben megbetegedett, ágynak esett. 1274. március 7-én halt meg Terracina közelében, a fossanuovai ciszterci kolostorban.

Emléknapját azért január 28-án üljük meg, mert földi maradványait 1369-ben ezen a napon vitték át Toulouse-ba, és március 7. már nagyböjtre esik..

Legfőbb műve a "Summa theologica" évszázadokon át az Egyházi ismeretek legfőbb kézikönyve volt.

Aquinói Szent Tamás a teológiai főiskolák és egyetemek védőszentje.

 

 A TÖRVÉNY MÁSODIK PARANCSA

Részlet AQUINÓI SZENT TAMÁS előadásából

„Uradnak, Istenednek nevét ne vedd hiába.”
Tudnunk kell, hogy Isten nevét hatféleképpen alkalmazzuk.
 
Először az ígéret megerősítésére, mint az esküben. Ezzel megvalljuk, hogy az első igazság nem máshol van, mint Istenben. Ebben tisztelet nyilvánul meg Isten iránt, ezért parancsolja meg a törvény (Deut 6), hogy ne esküdjünk, csak Istenre. Ellentétesen cselekszenek, akik másként esküsznek. „Idegen istenek nevére ne esküdj.” (Ex 23,13) Bár olykor a teremtményekre esküsznek, de tudnunk kell, ezen esetekben sem másra, hanem Istenre esküsznek. Ha ugyanis életedre vagy fejedre esküszöl, az nem más, mint annak alávetése az Istentől jövő büntetésnek. Az Apostol mondja: „Istent hívom fel tanúnak lelkem ellen.” (2 Kor 1,23) Hasonlóképpen, amikor az Evangéliumra esküszöl, Istenre esküszöl, aki az Evangéliumot adta: ezért vétkeznek, akik könnyelműen esküsznek Istenre vagy az Evangéliumra.

Másodszor a megszentelésre alkalmazzuk. A keresztség ugyanis megszentel. Az Apostol mondja: „De megmosattatok, de megszentelést nyertetek, de megigazultatok a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.” (1 Kor 5,11) Ennek azonban nincs hatékonysága, csak a Szentháromság segítségül hívásában. „Hiszen itt élsz közöttünk Uram, a te szent nevedet viseljük.” (Jer 14,9)

Harmadszor az ellenség elűzésére alkalmazzuk. Ezért a keresztség előtt ellene mondunk az ördögnek. „Csak nevedet hadd hívhassuk, vedd le rólunk a gyalázatot.” (Iz 4,1) Ezért ha visszatérsz a bűnökhöz, Isten nevét hiába veszed.

Negyedszer ennek a névnek a megvallására alkalmazzuk. Az Apostol mondja: „De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek?” (Róm 10,14), és ismét: „Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róm 10,13) Először szájjal valljuk meg, Isten dicsőségének kinyilvánítására. „Mindenkit, aki segítségül hívja a nevemet, a dicsőségemre teremtettem.” (Iz 43,7) Tehát ha Isten csősége ellen mondasz valamit, Isten nevét hiába veszed. Másodszor cselekedettel valljuk meg, amikor olyanokat teszünk, amelyek nyilvánvalóvá teszik Isten dicsőségét. „Lássák jócselekedeteiteket és dicsőítsék Atyátokat, ki a mennyekben vagyon.” (Mt 5,16) Ellentétesen cselekszenek azok, akikről az Apostol ezt mondja: „Az Istennek nevét miattatok káromolják a pogányok között.” (Róm 2,24)

Ötödször védekezésül alkalmazzuk. „Az Úr neve erős torony, hozzá fut az igaz és biztonságban van.” (Péld 18,10) „Az én nevemben ördögöket űznek.” (Mk 16,17) „Más név nem is adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kellene.” (ApCsel 4,12)

Hatodszor a cselekedet teljessé tételéhez alkalmazzuk. Az Apostol mondja: „Bármit cselekesztek szóval vagy tettel, mindent tegyetek az Úr Jézus nevében.” (Kol 3,17) „Segítségünk az Úr nevében.” (Zsolt 123,8) De mivel olykor valaki fölületesen kezd valamibe, amint abban a fogadalomban történik, amelyet nem teljesítenek, ekkor is hiába veszik az Úr nevét. Ezért mondja a Sirák-könyv: „Amit megígértél Istennek, ne késlekedj teljesíteni.” (Sir 5, 3) „Tegyetek fogadalmat az Úrnak és váltsátok valóra, mindnyájan, akik körös-körül vagytok és ajándékot hoztok.” (Zsolt 75,12) „Nem tetszik ugyanis neki a szószegő és oktalan ígéret.” (Sir 5, 3) 

Forrás ~ Internet
 


ÖKUMENIKUS IMÁK

 ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2014

A Krisztust követő egyházak ezen a héten tartották az ökumenikus imahetet. 
Az imahét igéje: 'Hát részekre szakítható-e a Krisztus?'

'Talán megoszlott Krisztus?' (1Kor 1,13)


 APOSTOLI HITVALLÁS

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtőjében.

És Jézus Krisztusban,
az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján,
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.
Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat,
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását
és az örök életet. 
Ámen.

NICEAI HITVALLÁS
 Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak
és láthatatlannak teremtőjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született minden idő előtt,
világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől,
született és nem teremtetett,
az Atyával egylényegű, és általa lett minden.
Érettünk emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből.
Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától,
és emberré lett.
Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt,
kínhalált szenvedett és eltemették,
harmadnapon feltámadt az írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján,
újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat,
és uralmának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik,
akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk,
és aki szólt a próféták által.
Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életet.
 Ámen.

 URUNKTÓL TANULT HITVALLÁS ~ MIATYÁNK

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a Te országod,
legyen meg a Te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
és ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól,
mert tied
az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.
Ámen.

 "...hallgasd meg imádságunkat Jézus Krisztusért, 
kinek nevében és tanítása szerint még együtt így imádkozunk: 
Miatyánk..."


 Urunk, Istenünk!

Amikor hallgatjuk igédet, kérünk, hogy ne csak a fülünkig jusson, hanem lelkünk mélyéig hasson! Köszönjük megerõsítõ szavadat, mellyel biztosítasz bennünket arról, hogy te vagy Urunk és Istenünk. Köszönjük, hogy feladatot is adsz, így munkatársaid lehetünk. Köszönjük a sok-sok gyülekezeti alkalmat is.

Úr Jézus Krisztus! Kérünk, te maradj velünk ezen a nyáron is. Azokkal is, akiknek zömmel a munka lesz osztályrészük. Adj nekik kitartást és erõt! Légy azokkal is, akik most pihenni indulnak. Külön szívedre helyezzük fiataljainkat, gyermekeinket. Te légy velük a nyár örömeiben is! Õrizd meg õket a bajtól és a veszedelemtõl, vigyázz rájuk, hogy ne kerüljenek gonosz hatalmak hálójába! Könyörgünk a nyári felnõtt- és ifjúsági táborokért, jelenléted szentelje meg a közösségeket. Szentlélek Isten, te teremts közösséget közöttük és azok között, akikkel majd nyári programjaik során találkoznak. Te vezérelj mindnyájukat vissza otthonaikba és lelki otthonukba, a gyülekezetbe.

Adj kedvezõ idõjárást, hogy a föld és a becsületes munka meghozza termését! Te, aki Ura vagy a szélnek is, ne engedd, hogy a természet erõi ellenünk forduljanak.

Szentháromság egy igaz Isten, aki ma újra tudtunkra adtad, hogy nem mondasz le rólunk, könyörgünk hozzád egyházadért. Ne hagyd elveszni, erõsítsd, tisztogasd! Könyörgünk teremtett világodért. Tudjuk, hogy te tartod kezedben, és nem engeded át semmilyen hatalomnak. Könyörgünk hazánkért, népünkért. Add, hogy mindenki számára élhetõ élet legyen itt e hazában! Eléd visszük imádságunkban a betegeket, a szenvedõket, a haldoklókat, a magánnyal küszködõket. Add mindnyájunknak a hit ajándékát!

Ámen.

Urunk, hálatelt szívvel szólítunk meg most, amikor a szent városba bevonuló Jézus Krisztus érkezését várjuk, és hisszük: ezen az ünnepen is jelen lesz közöttünk, megérkezik hozzánk igéden, szavadon keresztül.

Köszönjük az egyházi esztendõnek ezt a nagyon sajátos és különleges alkalmát: a nagyhét nyitányát. Ebben nem egyszerûen a passiótörténet legelsõ stációját látjuk, hanem benne már a nagypéntek fájdalmának és a húsvéti örömnek a foglalatát is ajándékba kapjuk. El kell, hogy ragadjon bennünket a kegyelem nagyságának sodrása, amelyben együtt hömpölyög a golgotai kereszthalál valósága, de az üres sír feltámadásra utaló jele is.

Köszönjük, hogy világossá válhat ma a számunkra: tiéd az ország és tiéd a hatalom. A rangrejtve érkezõ Király nem az elvárásainkhoz igazított, nem a kívánságaink szerint kozmetikázott Messiás. Hanem az, aki – minden földi hatalom paródiájaként – szamárháton érkezik meg az alázat s az igazi, embernek való, emberléptékû, de isteni mértékû szeretet és irgalom egyszerûségével. És mégis minden égi és földi hatalom letéteményesét fedezheti fel benne húsvét hajnalán a szívekben megszületõ hit.

Add, hogy felismerjük, megtanuljuk: az ember szabadulása, jóléte, testi-lelki egyensúlya nem külsõ tényezõkön vagy a körülményeken múlik. Egyedül a veled való összhangban találhatjuk meg önmagunkat is. Abban, ha van hová letennünk napjaink örömét, gondját, terhét, életünk minden mozzanatát, emberi kapcsolataink sokszor kusza szövevényét, a bûnök, bajok átkát is. A kereszt valósága ezt az emberrel való szolidaritást és egyben a szabadulás, a megmenekülés lehetõségét kínálja a számunkra. Ne engedd elvétenünk az irányt, az élet irányát! Hadd csodálkozzunk rá a passiótörténet olvasása, az igehirdetési alkalmak, az emóciókat ébresztõ zenei élmények kínálata közepette, hogy mindez egyetlen mondanivalót szolgál, egyetlen lényeges üzenet felé terelget: minden értünk és miattunk történt.

A világ eseményeinek szálait te tartottad és tartod kézben egykor és ma is, Urunk. A történések mögött embermentõ, üdvösséget munkáló akaratod és hatalmad formálódik ki. Ezért kiálthatunk mi is örömmel és ujjongva, ahogy erre a prófétai ige hív.

Segíts minket megmaradni ebben a hitben! Egyedül a te életet teremtõ hatalmadban bízva visszük most eléd világunk sokféle nyomorúságát, viszályát, kínját, baját, sebét. Urunk, te, akinek végtelen hatalmad és irgalmad van, gyógyítsd meg a világ sebeit! Hozzád fordulunk, amikor egyházadért imádkozunk. Légy türelmes hozzánk, és gyakori hûtlensége ellenére tekints népedre. Hordozd a kicsinyeket, adj tiszta örömöt fiataljainknak munkájukban, családjukban. Nyisd meg elõttük, lehetõségeik horizontját. Adj békés és tartalmas napokat idõseinknek. Te teremts otthonos közösséget gyülekezeteinkben. Élet Ura, a te kezedbe tesszük le elõrement testvéreink életét, a gyászt, a szomorúságot, a bánatot. Urunk, akinek végtelen hatalmad és irgalmad van, add, hogy úgy tekintsünk örök országod felé, mint akiknek reménységük van! Jézus Krisztusért, az életünkbe bevonuló virágvasárnapi királyért kérünk: Urunk, hallgass meg minket. Ámen. AZ ÉLET IGÉJE 2014 Január


A világ sok részén január 18. és 25. között tartják az imahetet a keresztények egységéért, más helyeken Pünkösdre teszik ezt az alkalmat. Ebben az évben az imahét mottója a következő:

 'Talán megoszlott Krisztus?' (1Kor 1,13)

Az ilyenkor kiválasztott bibliai részhez Chiara Lubich minden évben magyarázatot fűzött. Ezt a hagyományt folytatva ajánljuk azokat a gondolatokat, amelyeket 2005. januárjában a következő ige magyarázataként írt: 'Krisztus, az Egyház egyetlen alapja' (vö. 1Kor 3,11). Ez segíthet elmélyülnünk az idei évre választott igében is.

 'Krisztus, az Egyház egyetlen alapja' (vö. 1Kor 3,11)

Kr. u. 50-ben Pál Korintusba ment. Ez a nagy görög város kereskedelmi kikötőjéről volt híres, és sokféle szellemi irányzatnak adott otthont. Az apostol 18 hónapig hirdette itt az evangéliumot, egy virágzó keresztény közösség alapjait teremtve meg ezzel. Utána mások folytatták az evangélium hirdetését. Az újonnan megtért keresztények viszont hajlottak arra, hogy inkább a Krisztus üzenetét hordozó emberekhez ragaszkodjanak, mint magához Krisztushoz. Így pártoskodás ütötte fel a fejét közöttük: 'én Pállal tartok' – mondták egyesek, mások pedig, szintén a számukra kedves apostolra utalva: 'én Apollóval tartok',
'én Péterrel'.
A közösséget zavaró megosztottság láttán Pál határozottan megállapítja, hogy az Egyházat – melyet egy épülethez, pl. templomhoz hasonlít – sokan építik ugyan, de csak egyetlen alapon nyugszik: élő alapköve Jézus Krisztus.
Ebben a hónapban, a keresztények egységéért végzett imahét alkalmával az Egyházak és egyházi közösségek együtt idézik fel, hogy egyedüli alapjuk Krisztus, és hogy csak akkor juthatnak el a teljes és látható egységre maguk között, ha Hozzá csatlakoznak, és megélik az egyetlen evangéliumot.

'Krisztus, az Egyház egyetlen alapja'


Krisztusra építeni életünket azt jelenti, hogy egy vagyunk Vele, úgy gondolkodunk, ahogyan Ő, azt akarjuk, amit Ő, úgy élünk, ahogyan Ő élt.
De hogyan építsünk Rá, hogyan verjünk Benne gyökeret? Hogyan legyünk egy Vele?
Úgy, hogy valóra váltjuk az evangéliumot.
Jézus az Ige, Isten megtestesült Igéje; Ő az Ige, aki magára vette az emberi természetet. Mi is akkor leszünk igazi keresztények, ha olyan emberek leszünk, akiknek egész életét Isten Igéje alakítja.
Ha éljük igéit, sőt, ha igéi éltre kelnek bennünk, olyannyira, hogy 'élő igékké' alakítanak át minket, akkor egy vagyunk Vele, szorosan Hozzá tartozunk. Akkor nem az 'énünk' él többé, vagy a 'mi', hanem az Ige él mindannyiunkban. Ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy valóra váljon a keresztények közötti egység.
Ahogy a testnek lélegeznie kell ahhoz, hogy éljen, ugyanúgy a léleknek is, hogy éljen, Isten Igéjét kell élnie.
Az első gyümölcsök egyike az, hogy Jézus megszületik bennünk és közöttünk. Ez gondolkodásmódunk megváltozásához vezet:
a körülményekkel, egyénekkel vagy a társadalommal kapcsolatban Krisztus lelkületét oltja szívünkbe, legyünk akár európaiak, ázsiaiak, ausztrálok, amerikaiak vagy afrikaiak.

A megélt ige megszabadít minket az emberi korlátozó tényezőktől, örömet, békét és egyszerűséget ad, az élet teljességét, fényt. Azért van így, mert az ige által Krisztushoz csatlakozunk, az Ige pedig lassan-lassan átalakít minket, hogy másik Ő legyünk.

'Krisztus, az Egyház egyetlen alapja'

Van viszont egy ige, amely magában foglalja az összes többit:
a szeretet, az Isten és a felebarát iránti szeretet. Jézus szerint ebben áll 'az egész törvény és a próféták' .
Minden ige Isten Igéje, még ha más és más módon és emberi szavakkal van is kifejezve. És mivel Isten a Szeretet, ezért minden Ige szeretet.
Hogyan éljünk tehát ebben a hónapban? Hogy kerüljünk szoros közelségbe Krisztussal, aki 'az Egyház egyetlen alapja'?
Úgy, hogy szeretünk, ahogyan Ő tanított minket.
'Szeress, és tégy, amit akarsz' – mondta szent Ágoston, szinte összefoglalva ezzel az evangéliumi élet törvényét. Mert ha szeretünk, nem tévedünk, és egészében teljesítjük Isten akaratát.

Chiara Lubich

 * 1Kor 3,11: „A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem rakhat.”
 
Forrás ~ Internet
 


A Szeretet himnusza

A Szeretet himnusza a Biblia újszövetségi részében olvasható Szent Pál apostol korinthusiakhoz írt első levelében.

Pál apostol

Szülei Tarzuszban éltek. Születésekor megkapta zsidó Saul neve mellé a római Paulus nevet. Képzett rabbi vált belőle, majd a zsidó vallás és hit méltó képviselője, buzgó terjesztője és védelmezője lett.
A damaszkuszi úton látomásban megjelent neki Jézus. A látomás hatására az addig keresztényeket üldözőből hívő lett. Megismerkedett Jézus tanításával, és ettől kezdve ugyanolyan hévvel hirdette az új tanítást, mint ahogy addig üldözte.
Így jutott el többek között Korinthusba is. Korinthust Julius Cézár építtette újjá i.e. 44-ben. A város kedvező fekvése miatt gyors fejlődésnek indult, az apostoli korban mintegy 700 ezer lakosa lehetett. A mindenféle népből kevert lakosság magával hozta vallásait és isteneit is. A pogány világ erkölcstelenségét szólaltatja meg több levelében is. A korinthusiakat külső nyomorúság nem sújtotta, annál jobban az a kísértés, hogy elvegyüljenek a körülöttük lüktető életet élő világba és visszacsússzanak régi bűneikbe.
Pál második missziója útján, valószínűleg 49-ben érkezett a városba, ahol másfél évet töltött el egyvégtében. Eleinte a zsinagógában tanított, azután az ellene támadó zsidók miatt egy Titius Justus nevű ember házában hirdette tovább az evangéliumot. Zsidó ellenfelei megpróbálták Gallio prokonzul előtt bevádolni, aki nem volt hajlandó beleavatkozni ebbe a vitába. 

Pál apostolnak a korinthusiakhoz szóló első levél tartalma:
• Címzés és köszöntés
• A pártoskodás ellen
• Erkölcsi kérdések
• Istentiszteleti kérdések
• Lelki ajándékok (itt található ebben a részben - 13. rész - a Szeretet himnusza)
• A feltámadás
• Befejezés, üdvözletek

Az 1Kor 13, a Szeretet himnusza, tulajdonképpen Jézus egyetlen festménye, hiszen az első korinthusi levél hamarabb íródott, mint bármelyik evangélium. Pál apostol Jézusról a szeretet 15 csodálatos jelzőjével, 15 ecsetvonással rajzol képet.
Ez a kép hitelesen ábrázolja Jézust.
Senkit és semmit nem ismerhetünk meg igazán, ha nem szeretjük. Addig terjed az ismeretünk bármilyen téren, ameddig szeretünk. A szeretet azért a legnagyobb, mert hatalom, tudás és ismeret is egyben. Minél inkább szeretünk, annál többet fogunk tudni.

A hit, a remény valóságában a szeretet az, ami megmarad, mert Isten nem hit, nem reménység, nem nyelveken beszélő személy, hanem maga a SZERETET.

Szeretet himnusza

Erich Fromm A szeretet művészete című könyvében a szeretet öt szintjét jelöli:
felebaráti szeretet: A legsarkalatosabb szeretetfajta, amely a szeretet összes típusainak alapjául
szolgál, egyenlők közti szeretet.
anyai szeretet: A gyermek életének és szükségleteinek feltétlen igenlése. Az anya és gyermek
közti szeretet azonban nem egyenlő, egyenlőtlen: az egyik félnek mindenben segítségre van szüksége, és a másik fél ezt meg adja neki. Alapja az önzetlenség.
szerelem: A szeretet ellentétes az előző két szeretettípussal; vágyódás a teljes egybeolvadásra,
egyesülésre egyetlen másik személlyel. A szerelem kizárólagos, szeretni valakit, az
több, mint egy erős érzés - az döntés, ítélet és ígéret.
önszeretet: Önmagunk szeretése mindenki más szeretése is egyben. Ha mindenkit egyformán
szeretünk, magunkat is beleértve, akkor egy személyként szeretünk mindenkit s mindent.
Istenszeretet: A szeretet vallásos formája, melyben ötvöződnek a különböző szeretet típusok. 

A Szeretet himnusza

A legfontosabb emberi tulajdonságokra tanít meg bennünket:
• tapintat
• türelem
• figyelem
• áldozat
• átlátszóság
• megbocsátás
• derű és humor