BOLDOG ROMZSA TÓDOR PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ  ~ OKTÓBER 31.
 
 1911-1947

Munkács - Kárpátalja - görögkatolikus püspökeként szenvedett vértanúságot 1947. november 1-én. Ünnepe október 31-én van. Huszonnyolc görögkatolikus vértanú társával együtt 2001 június 27-én Lvovban II. János Pál pápa avatta boldoggá.

'Istenünk, te Boldog Romzsa Tódor püspököt és vértanút több nemzetiségű híveid lelkipásztorává tetted. Segíts, hogy megalkuvás nélküli tanúságtételének és életáldozatának példáját keresztény életünkben mi is hűségesen kövessük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,  Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet


HIMNUSZ SZENT JÚDÁS TÁDÉ ÉS SZENT SIMON APOSTOLHOZ

Két szent apostol ünnepén
zengjen dicsérő énekünk,
közös kegy hívta őket el,
közös most dicsőségük is.

Simon, felgyújtott égi láng,
Krisztust követni késztetett,
s később mint választott követ
őt buzgó hévvel hirdeted.

Júdás, Simonhoz fűz a vér,
s Krisztushoz kapcsol hű szíved,
írásban oktatsz másokat,
szóban megvallod Mestered.

E két hű szív nem reszketett,
hogy vérét adja bűntelen,
tanúságuk hogy szent,
igaz, haláluk áldozat legyen.

Ó, fent tündöklő Csillagok,
hitünkben úgy segítsetek,
hogy győzve földi gátakon
törjünk az égi honba fel!

Örökkön áldjuk Istenünk:
Atyánk, Szülöttét s Lelküket,
mert menny üdvében minket is
örökre részesítenek. Amen.

Forrás ~ Internet
 
APOSTOLOK HIMNUSZA

Az égi udvar díszei,
örök Királyunk nagyjai,
kiket nekünk nevelt az Úr,
s apostolokként ránk hagyott,

ti, új ég, új föld Városa,
hol napként Bárányunk ragyog,
s ti drágagyöngyként fényletek,
mint tündöklő alapkövek.

Ezért hálásan ünnepel
az Egyház, Krisztus hitvese,
mely hirdetéstektől dicső,
s mert véretek szentelte meg.

Ha minden kor s idő letűnt,
és Megváltónk ítélni jön,
ti is nagy fényben ültök ott,
dicső főrangú férfiak.

Imáitokkal nyerjetek
nekünk oltalmat és erőt,
s mit földünkön vetettetek,
az égben hozzon bő magot.

Krisztusnak zeng örök dalunk,
ki Atyja hírvivőiként
küldött, s a Szentlélek tüzét
gyújtotta lángra bennetek. Amen.

'Már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem az Isten országának polgárai és családjának tagjai. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, s a szegletkő maga Krisztus Jézus. Ő tartja össze az egész épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma. Ti is benne épültök egybe a Lélek közreműködésével az Isten hajlékává.'

Efezusiaknak írt levél 2. fejezet 19-22.

'Krisztus némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben és az Isten Fia megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve a krisztusi teljességet.'

Efezusiaknak írt levél 4. fejezet 11-13.

Forrás ~ Internet

SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ APOSTOLOK ~ OKTÓBER 28.

Az Úr Jézus Krisztus tizenkét apostola közül Simonról és Júdás Tádéról tudjuk a legkevesebbet az újszövetségi Szentírásból.

Simon neve szerepel az apostolnévsorokban (Mk 3,18; Mt 10,4; Lk 6,15; ApCsel 1,13), de Márk és Máté azt mondja: a 'Kananeus Simon', Lukács pedig: a 'Zelóta Simon'. Ebből a zelóta szóból arra következtethetünk, hogy Simon korábban a fanatikusan Róma-ellenes párthoz tartozott, melynek tagjai a véres merényletektől sem riadtak vissza, ha a rómaiak irtásáról volt szó. De ez a Simon nem azonos a Mk 6,3-ban és a Mt 13,55-ben említett Simonnal, aki az Úr Jézus rokona volt és később Jeruzsálem püspöke lett.

Lukács mindkét helyen 'Judas Jacobi'-t említ, és nem dönthető el, hogy Jakab fiáról, vagy testvéréről van-e szó. Márk Júdás Tádénak mondja, Máté szintén így nevezi, illetve vannak olyan Máté-kéziratok, amelyekben 'Judas Lebbaeus'-ként szerepel (Mt 10,3).

Pusztán a szövegek alapján vitatható lenne, hogy azonos személyről van-e szó, de Origenész a Római levélhez írt kommentárjában azt a véleményt képviseli, hogy Judas Jacobi és Júdás Tádé vagy Judas Lebbaeus ugyanaz a személy. Az biztos, hogy Márk egy másik Júdásról beszél, amikor Jézus testvérét említi, akit szintén Júdásnak hívtak (6,3).

Szent Jánosnál azt olvassuk, hogy 'Júdás, nem a karióti', felteszi Jézusnak a kérdést: 'Uram, hogy van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat és nem a világnak?' (14,22). A válasz látszólag megkerüli a kérdést, de lényegében érinti a tanítványok hivatását és Jézushoz való kapcsolatát: 'Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, és Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni.'

Legendájuk szerint a Zelóta Simon Júdás Tádéval együtt úgy lett vértanú, hogy kettéfűrészelték őket. Ezért Simont fűrésszel szokták ábrázolni, a favágók tekintik a védőszentjüknek.

Ünnepüket a Jeromos-féle Martirológium október 28-ra teszi. Rómában a 9. századtól ünneplik őket.

A jámbor hagyomány a következőket beszéli el a két apostolról:

Élt Edesszában egy Abgár nevű, istenfélő király. Hallott Jézus tetteiről, és levelet intézett hozzá, melyben többek között ez állt: 'Jöjj el hozzám, és segíts betegségemen! Hallottam arról is, hogy a zsidók zúgolódnak ellened, és üldöznek. Ezért jöjj hozzám! Igaz, hogy csak egy kis város felett uralkodom, de ez a város tisztességes, és neked meg nekem elég lesz.' Jézus levélben válaszolt neki, és azt írta, hogy neki Jeruzsálemben kell teljesítenie a küldetését, de később majd egy tanítványát elküldi.

Az Úr mennybemenetele után Tamás apostol teljesítette az ígéretet azzal, hogy Júdás Tádét Edesszába küldte. Ő megjelent Abgár király előtt, bemutatkozott, hogy Jézus tanítványa, s közben mennyei fény sugárzott az arcáról. A király azonnal boldogan megvallotta hitét az Isten Fiában, az apostol pedig fogta a magával hozott kendőt, amelyen Jézus arca volt látható, betakarta vele a leprában szenvedő király arcát, és az mindjárt visszanyerte egészségét.

Ezután Júdás Mezopotámiában, Simon pedig Egyiptomban hirdette az evangéliumot, majd mindketten Perzsiába mentek.

Éppen akkor tervezett hadjáratot Baradach, a babiloni király hadvezére és hercege India ellen. Jóslatot kért isteneitől, és azt a választ kapta, hogy nagy háború következik, amelyben mindkét oldalon sokan halnak meg. Ettől a herceg megrettent, és szorult helyzetében az apostolokhoz fordult. Simon és Júdás ezt mondta: 'Nem kell félned, mert velünk a béke jött országotokba. Nem lesz háború, holnap a harmadik órában követek érkeznek Indiából, hogy a békéről tárgyaljanak veled.' A pogány papok, akik az előbbi jóslatot adták, kinevették az apostolokat, de másnap bekövetkezett, amit Simon és Júdás mondott: megérkeztek a békekövetek Indiából.

Akkor a herceg máglyára akarta vettetni a pogány papokat, mert hazudtak neki. Jézus tanítványai azonban így könyörögtek azok életéért: 'Mi nem azért küldettünk, hogy élőket megöljünk, hanem hogy holtakat életre keltsünk!' E magatartásnak a híre eljutott a király fülébe is, és elrendelte, hogy a két apostol szabadon működhet országa területén.

Egyszer megvédtek egy ifjút, akit alaptalanul azzal vádoltak, hogy elcsábított egy leányt. Ezért rátámadtak az apostolokra, hogy szolgáltassák ki nekik az igazi tettest, ők azonban így válaszoltak: 'Mi arra küldettünk, hogy megmentsük az ártatlanokat, nem pedig arra, hogy elveszejtsük a bűnösöket!'

Miután bejárták már az egész országot, eljutottak egy városba, melynek népét ellenségeik feltüzelték ellenük. Elfogták és a pogány templomba hurcolták őket. Akkor megjelent nekik az Úr angyala, és mindkettőjüket választásra szólította fel: vagy azonnal meghalnak mind, akik ellenük támadtak, vagy ők lesznek vértanúk. Mindketten a vértanúságot választották, de csodajelet kértek, hogy megtérjenek az emberek. Azt kérték, hogy csillapodjon le a tömeg dühe, és mindegyik gonosz lélek zúzza szét a saját bálványát. Mikor a bálványképek mindenki szeme láttára darabokra törtek, a pogány papok rárohantak az apostolokra, és megölték őket.

'Istenünk, ki úgy akartad, hogy Apostolaid révén ismerjük meg szent nevedet, kérünk, Szent Simon és Júdás Tádé apostol közbenjárására add, hogy Egyházad állandóan gyarapodjék, és egyre több népet egyesítsen magában!' Amen.
 
Forrás ~ Internet HIMNUSZ SZENT MÓR PÜSPÖKHÖZ

Jertek, hívek, tiszta szívvel
hódolatra gyűljetek.
Mór, az első szent magyar pap
tiszteletét tiszta ajkak
zengjék a nagy ünnepen.

Szálljon hála és dicséret
a ragyogó égre fel.
Mert az Isten küldte nekünk
szent Püspökünk, példaképünk,
kit most szívünk ünnepel.

Áldj meg minket, Szent Mór püspök,
Isten kedvelt embere,
pártfogásod küldd e népre;
bú és balsors annyi érte,
s mindig könnyes a szeme.

Hódolatra eléd gyűltünk,
te szent ember, hű barát;
segítséged esdve kérjük,
oltalmazd és védd a népünk
s ezt a szegény kis hazát. Amen.

Forrás ~ Internet
 
 
Szent Imre legendája így beszéli el Mór kiválasztását a püspökségre

'Egyszer, amikor Szent István király fiával együtt imádkozni jött Szent Márton egyházába, amelyet Pannónia Szent Hegyén alapított és a szerzetesek kiváló közösségével ékesített, a király, ismerve gyermeke jeles érdemeit, azt a tiszteletet adta fiának, amely őt illette. Amikor ugyanis az említett testvérek körmenetet tartva kivonultak a király köszöntésére, tiszteletből a fiát küldte előre a köszöntésre. A gyermek Imre pedig eltelve Szentlélekkel, ahogy az isteni kinyilatkoztatás mindegyikük érdemeit megismertette vele, kinek-kinek egyenlőtlenül osztotta a csókokat. Az egyiknek ugyanis egyet, a másiknak hármat, egy harmadiknak ötöt, végül egynek hét csókot adott egymás után.

Ezt - bár a többiek is észrevették - Szent István király szótlanul csodálta, a mise végén azonban bizalmas beszélgetésben gondosan megtudakolta tőle, miért osztotta egyenlőtlenül a csókokat. Szent Imre akkor mindegyikük érdemeit felsorolta atyja előtt, tudniillik, hogy ki-ki mennyi idő óta tartott ki a megtartóztatás erényében. Azt mondta, hogy ő ezen megfontolás alapján adott egyeseknek több, másoknak kevesebb csókot, és állította, hogy akit hétszeres csókkal halmozott el, az szűzi életet élt.

Ó, minden erényt felélesztő Kegyelem, ki természetünk korlátait bőségesen meghaladod, s a mély titkokat kinyilatkoztatod a kicsinyeknek! Te voltál Szent Imre mestere, te adtál neki szabad bepillantást mások rejtett dolgaiba! Ennek a belső kinyilatkoztatásnak a megléte pedig így vált ismertté:

Szent István néhány nappal azután, hogy a Szent Hegyről eltávozott, csupán két kísérőt véve maga mellé, oda visszatért, s a testvérek virrasztását és imádságait titokban kikémlelte. Miután az éjszakai zsolozsmát befejezték, a többiek nyugovóra tértek, s csak azok maradtak a templomban, akiket Szent Imre elhalmozott csókjaival. Ezek szétoszlottak a templom rejtettebb szögleteibe, s Isten színe előtt a zsoltárokkal virrasztottak. A szent király azonban odament külön-külön mindegyikhez, felfedte előttük arcát, és az áldás szavaival üdvözölte őket. A királyi felséget mindegyikük a csend megtörésével köszöntötte. Végül a király egy Mór nevű testvérhez ment, akit Szent Imre hétszeres csókkal tüntetett ki, de sem szelíd üdvözléssel, sem a királyi fenyegetés szavaival nem tudott belőle választ kicsikarni. Reggel aztán, amikor a testvérek összegyűltek, a király maga is jelen volt, és hogy Mór testvér lelkét az alázatosság erényében kipróbálja, a nyilvános bűnvallomáskor igen sok olyan dolgot vetett a szemére, ami a szerzetesi élettel ellenkezik. Vádaskodása ellen Mór egyáltalán nem védekezett, hanem alázatosan állt, s reménykedve Istenhez menekült, aki az emberi lelket vizsgálja.

Ekkor aztán megismerte Szent István, hogy fiának szavai megfontoltak voltak. Miután a történteket rendben és a valóságnak megfelelően elmondta, Mórt dicséretekkel halmozta el, és hogy egy főpapi szék dísze legyen, kevéssel ezután Pécsett a püspöki méltóságra emelte.'
 
Csóka J. Gáspár fordítása.

Forrás ~  Internet

SZENT MÓR BENCÉS SZERZETES ~ OKTÓBER 25.

Mór bencés szerzetes, majd pécsi püspök. Egészen Istennek adott életét ismerte fel Szent Imre a legenda szerint. 'Én is szeretném egészen Istennek adni életemet. Segít ebben Istennek a Lelke, mely bennem él.'

Ő az első magyar származású bencés a pannonhalmi monostorban, egyben az első magyar író, aki (latinul) megírja Szent István, Szent Imre, valamint Szent Benedek és Szent András bencés remeték életrajzát. A mű átdolgozva maradt ránk. A gyermek Szent Imre megérzi a szerzetes életszentségét, külön tisztelő csókokkal üdvözli; talán ez kelti föl a király figyelmét. Pécsi püspök lesz (1036?). Meghal 1070 tájt. Tiszteletét 1848-ban hagyta jóvá a Szentszék.

'Kérünk, mindenható Istenünk, engedd, hogy Boldog Mór, a Te püspököd és hitvallód érdemei segítsenek minket, hogy imádsága és példája nyomán tiszta és alázatos szívvel szolgálhassunk Neked!' Amen

Forrás ~ Internet

JÉZUS FŐPAPI IMÁJA

JÉZUS FŐPAPI IMÁJA I. ~ 'Jézus önmagáért imádkozik'

E szavak után Jézus égre emelte szemét és így imádkozott:
Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged. Hatalmat adtál neki minden ember felett, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet az, hogy ismerjenek téged, egyedül igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust.
Én megdicsőítettelek téged a földön. A művet, amelynek elvégzését rám bíztad, véghezvittem. Most dicsőíts meg engem te, Atyám, magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett.

Jézus Krisztus evangéliuma János szerint 1-5.

JÉZUS FŐPAPI IMÁJAI II. ~ 'Jézus imádkozik az apostolokért'

Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tieid voltak és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál tőled van. A tanítást, amit nekem adtál, átadtam nekik.
Ők elfogadták és így valóban elismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem.Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál.
Tieid ők, hiszen mindaz, ami az enyém, a tiéd, és ami a tiéd, az enyém', és én megdicsőültem bennük.
Én már nem vagyok e világban, de ők a világban vannak. Én hozzád megyek. Szent Atyám tartsd meg őket nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi.
Amíg velük voltam, én tartottam meg őket nevedben, amelyet nekem adtál. Megőriztem őket; senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás. Most hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világon, hogy örömöm teljesen az övék legyen. Átadtam nekik tanításodat.
A világ gyűlölte őket, mert nem e világból valók, ahogy én sem vagyok e világból.Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól.
Hiszen nem e világból valók ők, amint én sem vagyok e világból.
Szenteld meg őket az igazságban: a te igéd igazság.
Amint te küldtél engem a világba, úgy küldöm én a világba őket.
Értük szentelem magam, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.

Jézus Krisztus evangéliuma János szerint 6-15.

JÉZUS FŐPAPI IMÁJA III. ~ 'Imádkozik az Egyházért'

De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem.Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek egyek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.
Én átadtam nekik a dicsőséget, amit nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így tökéletesen egyek legyenek ők is. Ismerje meg ebből a világ, hogy te küldtél engem, és hogy szereted őket, amint engem szerettél.
Atyám, akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol
én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amit te adtál nekem, hiszen te szerettél engem a világ teremtése előtt.
Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg téged. Én ismerlek téged,
és így ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettelek velük és meg is foglak ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen és én őbennük.

Jézus Krisztus evangéliuma János szerint 20-26.

VIDEÓ


Forrás ~ Internet


CLARET SZENT ANTAL MÁRIA ~ OKTÓBER 24.

Claret Szent Antal Mária püspök ünnepe ~ október 24.

Kitűnő szónok volt, aszketikus könyveket írt. A saját rendje mellett nagy gondot fordított azokra a mozgalmakra, ahol a világiak apostolkodtak. 1950-ben avatta szentté XII. Piusz pápa.

Spanyolországban - Katalóniában, a Barcelona közelében található Sallentben született, 1807. december 23-án. Gyermekkorától pap szeretett volna lenni, ezért sokat imádkozott.

Apja szövő üzemében kellett dolgoznia, tehetséges volt, egy szövöde igazgatója lehetett volna. Nem fogadta el a lehetőséget, 1835-ben pappá szentelték. Mivel hazájában pap-többlet volt, Rómába ment, szolgálatait felajánlani. Egy jezsuita lelkigyakorlat hatására jelentkezett a rendbe, azonban reumatikus lábfájdalmai miatt noviciátusa megszakadt.

Visszaküldték Spanyolországba. Itt polgárháború dúlt, nagyhatású beszédei miatt üldözték a politikai pártok, de a nép csodálattal hallgatta beszédeit. 1843-tól Katalóniában sok éven keresztül prédikált a népnek. Sokat gyóntatott, mondják róla, hogy megérezte, ki él körülötte súlyos bűnben. Az emberek szentnek tartották. Sok könyvet írt, sikere óriási volt.

Nem volt biztonságban hazájában, ezért püspöke a Kanári szigetekre küldte 1848-ban. Ott is folytatta eredményes munkáját. Egy év múlva hazatért és a vichi papi szemináriumban 1849-ben megalapította a claretinus missziós társaságot, Mária szeplőtlen Szívének missziós társaságát. 1850 és 1857 közt Kuba szigetének érseke lett akarata ellenére. Kubában is sok ellenfele volt, még merényletet is el kellett szenvednie. Az orvosok tehetetlenül álltak a súlyosan sérült főpap körül. Ő felgyógyult.

Váratlanul Madridba hívták, a spanyol királynő és lánya gyóntatója és tanácsadója lett. Az udvar élete is megváltozott tevékenysége nyomán, de a királyi család házassága is rendeződött. 1868-ban a spanyolországi forradalom miatt a királyi családdal Franciaországba ment, visszavonultan a fontfroide-i ciszter apátságban halt meg 1870. október 24-én.

'Istenünk, te Claret Szent Antal püspököt a hithirdetés munkájában csodálatos szeretettel és türelemmel áldottad meg. Közbenjárására add, hogy mindig a te ügyedben fáradozzunk, és buzgón törekedjünk testvéreinket megnyerni Krisztusnak. Aki veled él és uralkodik.' Amen.

Forrás ~ InternetISTEN HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK ELŐDBE

MAGYAR SZENTEK HIMNUSZA

Isten, hazánkért térdelünk elődbe.
Rút bűneinket jóságoddal född be!
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
Érdemét idézzed!

István királynak szíve gazdagságát,
Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovagságát:
Ó, ha csak ezt látnád!

Szent Erzsébetből hős szeretet árad,
Margit imái vezekelve szállnak,
Minket hiába, Uram, ne sirasson
Áldott Boldogasszony!

Ránk, bűnösökre minden verés ránkfér,
De könyörögnek ők tépett hazánkért.
Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek:
Hazánkat így mentsd meg!
 
VIDEÓ 

 
Forrás ~ Internet

  LITÁNIA A MAGYAR SZENTEK TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten - Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen  - Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten - Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária  - Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya  - Könyörögj érettünk!
Szent István király - Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné - Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg  - Könyörögj érettünk!
Szent László király - Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Margit - Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Kinga - Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Boldog Jolán  - Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Erzsébet - Könyörögj érettünk!
Prágai Szent Ágnes - Könyörögj érettünk!
Skóciai Szent Margit  - Könyörögj érettünk!
Az Árpád-ház minden szentjei - Könyörögjetek érettünk!

Szent Adalbert - Könyörögj érettünk!
Szent Gellért - Könyörögj érettünk!
Szent Márton - Könyörögj érettünk!
Kapisztrán Szent János - Könyörögj érettünk!
Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk -
Könyörögjetek érettünk!
Boldog Apor Vilmos - Könyörögj érettünk!
Boldog Romzsa Tódor - Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány-Strattmann László - Könyörögj érettünk!
Magyar szentek - Könyörögjetek érettünk!
Istennek minden szentjei  - Könyörögjetek érettünk!

Légy irgalmas!  - Ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól  - Ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől  - Ments meg, Uram, minket!
Az ördög cselvetéseitől - Ments meg, Uram, minket!
Haragtól, gyűlölségtől, és minden gonosz akarattól  -
Ments meg, Uram, minket!
Az örök haláltól - Ments meg, Uram, minket!
Megtestesülésed által - Ments meg, Uram, minket!
Születésed által - Ments meg, Uram, minket!
Keresztséged és szent böjtölésed által - Ments meg, Uram, minket!
Kínszenvedésed és halálod által - Ments meg, Uram, minket!
Szentséges föltámadásod által - Ments meg, Uram, minket!
Csodálatos mennybemeneteled által - Ments meg, Uram, minket!
A Szentlélek kiáradása által - Ments meg, Uram, minket!
Dicsőséges eljöveteled által - Ments meg, Uram, minket!

Hogy nekünk kegyelmezz
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelj
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket szent szolgálatodban megőrizz és megtarts
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden jótevőnknek örökkévaló javaidat megadd
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadd és megtartsd
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az Anyaszentegyházat kormányozd és megerősítsd
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartsd
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az egész kereszténységnek egységet adj
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezess
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Krisztus, hallgass minket!  - Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!  - Krisztus, hallgass meg minket!

Könyörögjünk!

Istenünk! Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket. Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt, hogy a Tőled nyert szeretettel szolgálhassuk környezetünket, hazánkat. Krisztus,
a mi Urunk áltat. Amen.

Forrás ~ Internet


  KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ÜNNEPE ~ OKTÓBER 23.

A közép-olaszországi Capistrano község szülötte (1386), ügyvéd és Perugia kormányzója, 30 éves korában megözvegyülve belép a ferences rendbe. Sziénai Szent Bernardinnak - ki a 'Jézus' név tiszteletének apostola - élethosszig jó barátja. Kapisztrán is lelkes terjesztôje a Szent Név tiszteletének. Talán ô tanítja meg népünket a szép, csak magyar köszöntésre: Dicsértessék a Jézus Krisztus! [Laudetur Jesus Christus]. Utóbb pápai követ Európa-szerte, így először a huszita mozgalom visszatérítése során kerül kapcsolatba Magyarországgal. Őt bízza meg a pápa a török világhódító áradat ellen való keresztes védelmi hadjárat meghirdetésével (1453-tól). Ebben igazi támogatást csak a magyar néptől és a szentéletű Hunyadi János törökverő hőstől kapott. A két Jánost lelkes barátság köti össze, hadi téren Hunyadi műve, lelkileg Kapisztráné a nagy nándorfehérvári (ma belgrádi) diadal (1456. július 21--22.). Emléke a déli harangszó, Angelusz (Úrangyala) és Urunk Színeváltozása ünnepe is (lásd augusztus 6.). II. Mohamed Európa elleni nagy támadása összeomlott, Magyarországról is jó 70 évig távolmaradt még a török. Mindkét hőst a harcterek járványa vitte halálba még azon évben. Kapisztrán Szent János 1456. október 23-án halt meg. Sírja az akkor magyar szerémi Újlakon (Ilok) volt. A magyar honvédségnek hivatalosan is védőszentje 1945-ig.

Példája: Tanulj keményen, és rendíthetetlenül harcolj a hitedért!

Istenünk, Te Kapisztrán Szent Jánost küldted a bajban lévő néped megerősítésére. Add, hogy oltalmad alatt biztonságban éljünk, és őrizd meg Egyházadat szüntelen békében, s adj nekünk olyan tábori lelkészeket, akik a Te irgalmadat és szabadításodat jelenítik meg köztünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Forrás ~ Internet


AZ ÚR ANGYALA ~ ANGELUS

'Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, - és ő méhében foganá Szentlélektől szent Fiát.'
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

'Íme az Úrnak szolgáló leánya, - legyen nekem a te igéd szerint.'

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

'És az Ige testté lőn, - és miköztünk lakozék.'

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

'Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.'

Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=g7BbncHyw9E

Forrás ~ Internet

ANGELUS - Latinul

V. Angelus Domini nuntiavit Mariae.R. Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. * Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
V. Ecce ancilla Domini,R. Fiat mihi secundum verbum tuum.

Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. * Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
V. Et Verbum caro factum est,R. Et habitavit in nobis.

Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.* Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Forrás ~ Internet

LITÁNIA SZENT JÁNOS PÁL TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atya Isten, - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiú Isten, - Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, - Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, - Könyörögj érettünk!

Szent János Pál, - Könyörögj érettünk!
Az Irgalmas Atyában elmerült János Pál, - Könyörögj érettünk!
A Megváltó Krisztussal egyesült János Pál, - Könyörögj érettünk!
A Vigasztaló Szentlélekkel eltelt János Pál, - Könyörögj érettünk!
A Szűzanyának teljesen felajánlott János Pál, - Könyörögj érettünk!
A szentek és boldogok barátja, - Könyörögj érettünk!
Szent Péter utóda és Isten szolgáinak szolgája, - Könyörögj érettünk!
Az igaz hitet tanító Egyház őre, - Könyörögj érettünk!
A jótanács atyja, - Könyörögj érettünk!
A keresztények egységét és az emberiség nagycsaládját 
szerető János Pál, - Könyörögj érettünk!
.
Az Eucharisztia buzgó szeretője, - Könyörögj érettünk!
A föld fáradhatatlan zarándoka, - Könyörögj érettünk!
Minden nép missziós atyja, - Könyörögj érettünk!
A hit, remény és szeretet tanúja, - Könyörögj érettünk!
Krisztus szenvedéseinek bátor részese, - Könyörögj érettünk!
A béke és a kibékülés apostola, - Könyörögj érettünk!
A civilizáció szeretetének szorgalmazója, - Könyörögj érettünk!
Az új evangelizáció szószolója, - Könyörögj érettünk!
Az alaposan megélt élet mestere, - Könyörögj érettünk!
Az életszentség céltudatos megélésének tanítója, - Könyörögj érettünk!
Az Isteni Irgalmasság pápája, - Könyörögj érettünk!
Az Egyház által felajánlott Szentmise főpapja, - Könyörögj érettünk!
Az egész nyáját az ég felé terelő pásztor, - Könyörögj érettünk!

A papok testvére és mestere, - Könyörögj érettünk!
Az Istennek szentelt személyek atyja, - Könyörögj érettünk!
A keresztény családok pátrónája, - Könyörögj érettünk!
A házastársak segítsége, - Könyörögj érettünk!
A meg nem született élet oltalmazója, - Könyörögj érettünk!
A gyermekek, árvák és elhagyottak oltalmazója, - Könyörögj érettünk!
A fiatalok barátja és tanítója, - Könyörögj érettünk!
A szenvedők jó szamaritánusa, - Könyörögj érettünk!
Az idősök és magányosak támasza, - Könyörögj érettünk!
Az igazság és emberi méltóság szószólója, - Könyörögj érettünk!
Az Istenben elmerült imádság hitvese, - Könyörögj érettünk!
A világ oltárain végbemenő liturgikus áldozat szeretője, - Könyörögj érettünk!
A nehéz munka megtestesítője, - Könyörögj érettünk!
Krisztus keresztjének szerelmese, - Könyörögj érettünk!
A hivatás teljesítésének példaképe, - Könyörögj érettünk!
A szenvedésben kitartó János Pál, - Könyörögj érettünk!
Az Istenben való élés és meghalás példaképe, - Könyörögj érettünk!

Te, aki megemlékezel a bűnösökről, - Könyörögj érettünk!
Az elveszettek útmutatója, - Könyörögj érettünk!
A bántalmazóknak megbocsátó atya, - Könyörögj érettünk!
Az ellenségek és elnyomók tisztelője, - Könyörögj érettünk!
Az elnyomottak védelmezője, - Könyörögj érettünk!
A munkanélküliek támogatója, - Könyörögj érettünk!
A hajléktalanok gondozója, - Könyörögj érettünk!
A foglyok látogatója, - Könyörögj érettünk!
A gyengék bátorítója, - Könyörögj érettünk!
Mindenkivel együttérző János Pál, - Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, - kegyelmezz nekünk
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, - hallgass meg minket
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, - irgalmazz nekünk.

 Imádkozzál érettünk, Boldog János Pál!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk: Irgalmas Istenünk, fogadd el ajándékul Boldog János Pál apostoli és hithirdetői életéért mondott köszönetünket, az ő közbenjárására add, hogy mi is növekedjünk az irántad való szeretetben, és bizalommal hirdessük minden embernek Krisztus végtelen szeretetét, Krisztus, a mi Urunk által! Amen.

Egyházi engedéllyel: Stanislaw Dziwisz bíboros, Krakkó püspöke, 2011. április 12.

Forrás ~ Internet


IMÁDSÁG KEGYELMEK ELNYERÉSÉÉRT ISTEN SZOLGÁJA, SZENT JÁNOS PÁL PÁPA KÖZBENJÁRÁSÁRA

Szentháromság Egyisten, hálát adunk neked, amiért az Egyházat megajándékoztad II. János Pál pápával, és benne felragyogtattad atyai gyöngédségedet, Krisztus keresztjének dicsőségét és a Szeretet Lelkének ragyogását. Ő teljesen a te végtelen irgalmadra és Mária anyai közbenjárására hagyatkozva Jézusnak, a Jó Pásztornak élő képét mutatta nekünk, és a mindennapi keresztény élet magas mércéjéül az életszentséget állította elénk, amely által a veled való örök közösségre juthatunk. Az ő közbenjárására add meg nekünk akaratod szerint a kegyelmeket, amelyekért esdeklünk, abban a reményben, hogy szentjeid körében üdvözölhetjük. Amen.

Egyházi engedéllyel CAMILLO RUINI Bíboros Őszentsége Általános Helynöke a Római Főegyházmegyében

© Libreria Editrice Vaticana

Forrás ~ InternetSZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA ÜNNEPE ~ OKTÓBER 22.

Karol Józef Wojtyła - vagy: Wojtyła Károly József - 1920-ban a lengyelországi Wadowicében született. Pappá szentelve és római teológiai tanulmányainak befejeztével hazájába visszatérve különféle lelkipásztori és egyetemi feladatokat látott el. Krakkó segédpüspökének kinevezve, majd 1964-ben érsekévé válva, részt vett a II. vatikáni egyetemes zsinaton. 1978. október 16-án megválasztották pápának, és a II. János Pál nevet vette fel. Rendkívüli apostoli buzgóságával tűnt ki, főleg a családok, a fiatalok és a betegek felé; ez arra ösztönözte, hogy Isten népét szerte az egész világon számos látogatásban részesítse. Az Egyháznak örökségül hagyott legkiválóbb gyümölcsök, többek között, az ő igen gazdag tanítása, valamint a Katolikus Egyház Katekizmusának és a latin egyház meg a keleti egyházak kánonjogi kódexeinek közzététele. Rómában szentül halt meg 2005. április 2-án, húsvét II. vasárnapjának és egyben az Isteni Irgalom vasárnapjának előestéjén.

'Istenünk, gazdag az irgalmasságban, te arra hívtad Szent II. János Pál pápát, hogy egész Egyházadnak elöljárója legyen. Add, kérünk, hogy az ő tanításán nevelkedve bizalommal megnyissuk szívünket Krisztusnak, az ember egyetlen Megváltójának üdvözítő kegyelmére. Aki veled él és uralkodik.' Amen.

Forrás ~ Internet

FOHÁSZ SZENT JÁNOS PÁL PÁPÁÉRT

'Mindenható, örök Isten, te úgy rendelted, hogy Szent II. János Pál pápa mint legfőbb pásztor vezesse híveidet, és mindnyájunk lelki javát szolgálja szavával és példájával. Közbenjárására oltalmazd Egyházadban a lelkipásztorokat és a gondjukra bízott nyájat, s vezesd őket az örök üdvösség útjára. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

SZENTTÉ VATTA FERENC PÁPA LISIEUXI SZENT TERÉZ SZÜLEIT

2015 Október 18-án vasárnap a délelőtti szentmise keretében avatta szentté Ferenc pápa Lisieux-i Szent Teréz szüleit, Louis Martint és Marie-Azélie Guérint.

Louis Martin és Marie-Azélie Guérin szent házaspár a keresztény szolgálatot a családban élte meg, nap mint nap kialakítva a hit és a szeretet légkörét, és ebben a környezetben bontakozott ki három lányuk hivatása is, köztük a Gyermek Jézusról nevezett Szent Terézé.

Louis és Zelie Martin 1858-ban kötöttek házasságot. Zelie fennmaradt levelei mesélnek az utókornak a család életéről. A 218 darab, 1863 és 1877 között íródott levél a család mindennapjairól szól, gyermekeik születéséről és közülük négy gyermek elvesztéséről.

Minden reggel 5 óra 30 perckor misén vett részt a Martin család, együtt imádkozták az Úrangyalát és a vesperást, szigorúan az Úrnak szentelték a vasárnapokat, komolyan vették a böjtöt adventben és nagyböjtben – ugyanakkor a levelek tanúskodnak a vidám percekről is, viccekről, játékokról; Louis szeretett horgászni és biliárdozni.

Szegényeket hívtak meg ebédre és látogatták a betegeket; lányaikat arra tanították, hogy a szegényekkel, kisemmizettekkel egyenrangúként bánjanak.

Amikor Zelie 46 évesen meghalt, Louis magára maradt öt lánygyermekével – Teréz még csak négy és fél esztendős volt akkor. Louis Martin hosszas betegeskedés után 1894-ben hunyt el.

Forrás ~ Internet

SZENT VENDEL REMETE - 554-617 ~ OKTÓBER 20.

Skócia, 554 körül - Tholev, 617. Vendel, akit Wendalin, Wandalin és Windilin néven is neveznek legendái, ír-skót nemzetségből származott. Élete a Szent Patrik  utáni időre esik, amikor a pogányság még éreztette hatását, és még nem indult el a Szent Bonifáchoz és köréhez.

A legendák szerint, melyek 1417 után keletkeztek ugyan, de történeti hitelességük aligha vonható kétségbe, Vendel királyfi a mi fogalmaink szerint egy törzs vezérének a fia volt. Korán jelét adta a jámborságnak és a keresztény műveltség, sőt a papság iránti vonzódásának, amit atyja nem jó szemmel nézett. Épp azért, hogy elvonja a tanulástól, nyájainak őrzését bízta rá. De mint annyiszor, amikor valakit szolgai munkára kényszerítenek, hogy elvonják Istentől, Vendellel is az ellenkezője történt annak, amit atyja akart: a juhok legeltetése közben, a mezők csendjében megérlelődött szívében a remeteség, az Istenben elmerült szemlélődés utáni vágy. El is határozta, hogy amint lehet, remete lesz, de előbb elzarándokol a Szentföldre és Rómába. Talált magához hasonló hat ifjút, akikkel útnak is indult.
Rómába meg is érkezett a kis zarándokcsoport, a szentföldi útról azonban le kellett mondaniuk. Háborús hírek jöttek: perzsák és arabok támadásai érték a Szentföldet, s végül nem sokkal később, 614-ben el is pusztítottak minden zarándokhelyet. Vendel társaival együtt elindult hazafelé. A remeteség iránti vágy azonban oly erőssé nőtt a szívében, hogy Trier közelében, a várostól fél nap járóföldnyire megtelepedtek az erdőben. Kunyhót építettek maguknak és szigorú böjtölés és imádság közben megkezdték a pusztai remeték életét. Olykor azonban koldulniok kellett. Egy ilyen alkalommal Vendelt megszidta egy gazda: ahelyett, hogy tétlenkedve koldul, inkább dolgozna és ő segítene másokon. Ez Vendelt arra késztette, hogy elszegődjön a gazdához, aki előbb a disznóit, majd a marháit, végül a juhait bízta az őrzésére. 

Legendája elmondja, hogy Vendel mindig a legjobb legelőt kereste a juhoknak, és fáradságot nem kímélve járta nyájával a dombokat, szíve pedig szüntelenül remetecellája után vágyott. Ez a vágya oly kedves volt Isten előtt, hogy angyalok jöttek, és nyájával együtt fölemelték és elvitték a cellájához. Csakhogy a cella közelében nem volt víz a juhoknak. Vendel ekkor felfohászkodott, majd a földbe szúrta pásztorbotját, és mindjárt bő forrás fakadt a földből. Gazdája éppen arra lovagolt és kemény szavakkal kérte számon Vendeltől, miért vitte oly messzire a jószágot. Vendel megígérte, hogy a kellő időben nyájával együtt otthon lesz. Amikor a gazda - vágtában hajtva lovát - hazaért, megdöbbenve látta, hogy Vendel már várja, a juhok pedig mind az akolban vannak.
E csodák láttára gazdája elbocsátotta: belátta, hogy nem munkakerülő naplopás a remeteélet. Vendel visszatért, de nem sokáig maradt egyedül. A körülötte letelepedett remeték annyira tisztelték, hogy elöljárójukká választották. Az egyik legenda szerint még Vendel életében közösséget alkottak, kolostort építettek és a bencés regula szerint élő közösség apátjává választották Vendelt, aki így halt meg 617-ben.

Azon a helyen temették el, ahol a remetekunyhója állt. Tisztelete a sírja körül azonnal megkezdődött, s hamarosan kápolnát emeltek, mely a csodák következtében zarándokhellyé vált. Vendel csodái főleg a járványos betegségek áldozatain mutatkoztak, illetve azok tapasztalták jóságos közbenjárását, akik állataik bajaiban hívták segítségül. Így telt el hét évszázad. A nagy térítések szentjei mellett szélesebb körben nem terjedt el az egyszerű pásztor-remete-apát tisztelete. Trier azonban rendkívüli módon tapasztalta égi segítségét: 1320-ban pestis ütötte fel a fejét a városban, de Szent Vendel segítségül hívása után hirtelen megszűnt a járvány. Hálából Balduin herceg templomot építtetett, melyet 1360 pünkösdjén szenteltek fel, és átvitték Vendel ereklyéit a kápolnából az új templomba. 1506-ban márvány szarkofágot készítettek, s mindaddig, amíg a tholeyi kolostor állt, ünnepi körmenettel emlékeztek az ereklyék átviteléről. Később, amikor hitetlenül hallgatták a Vendel-legendákat, ismételten felnyitották a sírt, hogy újabb és újabb nemzedékek bizonyosodhassanak meg az ereklyék hitelességéről.
A Római Kalendáriumba ugyan nem került be Vendel ünnepe, de Európa- szerte több mint 1500 templomot ajánlottak az ő oltalmába, s ezek közül kb. 160 zarándokhely. A német nyelvterületen Hollandiától Tirolig hagyományos tiszteletét a német telepesek magukkal hozták Kelet- Európába, így hazánkba is. 

Diós István: Szentek élete 

Forrás ~ Internet


'A megfeszített Krisztust hirdetjük'

    A legjobb és legszentebb dolog: az Úr kínszenvedéséről gondolkodni és elmélkedni, mivel ezen az úton lehet eljutni az Istennel való szent közösségbe. A szenteknek ebben az iskolájában tanulhatjuk meg az igazi bölcsességet, hiszen ezt mindegyik szent itt tanulta meg. Amikor édes Jézusunk keresztje már mélyebben ereszt gyökeret a szívetekbe, csak akkor énekelitek dalolva: 'Szenvedni, és nem meghalni', majd meg: 'Vagy szenvedni, vagy meghalni', vagy még helyesebben ezt: 'Se nem szenvedni, se meg nem halni, hanem csak tökéletesen igazodni Isten akaratához.'

     A szeretet ugyanis egyesítő erény, és sajátjává teszi a szeretett Jónak gyötrelmeit. Ez a szív mélyéig hatoló tűz a szerető személyt a szeretett lénnyé változtatja, és valami egészen magasztos módon összevegyül a szeretet a szenvedéssel és a szenvedés a szeretettel, így a szeretet és a szenvedés annyira összekapcsolódik, hogy többé már meg se lehet különböztetni a szeretetet a szenvedéstől, sem a szenvedést a szeretettől; ezért szeretetében örül a lélek, midőn szenved, és szenvedésében ujjong, mert szeret.

    Legyetek tehát állhatatosak minden erény gyakorlásában, különösképpen a szenvedő édes Jézus követésében, mert ez a csúcsa a tiszta szeretetnek. Úgy cselekedjetek, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá váljék, miszerint nemcsak bensőtökben, de külsőtökben is hordozzátok a keresztre feszített Krisztus képét, aki a lelki édesség és szelídség példaképe. Aki ugyanis bensőleg egyesült Isten Fiával, az külsőleg is magán viseli az ő képét a hősi erény folytonos gyakorlása által, különösképpen azzal a hősi türelemmel, amely sem titkon, sem nyilvánosan nem panaszkodik. Tehát rejtőzzetek a keresztre feszített Jézusba! Semmi másra ne vágyakozzatok, csak hogy mindnyájan mindenben az ő akaratához igazodjatok.

     Ezért hát a keresztre Feszített igazi szerelmeseivé válva bensőtök templomában a szent keresztet ünnepeljétek szüntelen. Tartsatok ki csendben, ne bízzatok egy teremtményben sem! Mivel pedig az ünnepet örömmel kell megünnepelni, ezért a szent kereszt ünnepét hallgatag szenvedésükkel ünnepeljék meg a keresztre Feszítettet szerető emberek, külsőleg vidám és mosolygós arccal, hogy szenvedésük rejtve maradjon az emberek előtt, és egyedül csak a legfőbb Jó ismerje azt. Minthogy pedig az ünnepen mindig van ünnepi lakoma is, legyen hát az eledel most Isten akarata, amint példát adott rá nekünk a mi keresztre feszített Szerelmesünk.

Keresztes Szent Pál áldozópap levelezéséből

 Forrás ~ Internet


 

 KERESZTES SZENT PÁL ÁLDOZÓPAP ~ OKTÓBER 19.

Keresztes Szent Pál1694-ben született Ovadában - Alessandria, Genuától északra, Piemont tartományban. Szülei nemes származásúak voltak. Családi neve Danei Pál Ferenc volt. Korán árvaságra jutott, de őrizte édesanyjától kapott jámborságát. Sokat imádkozott, mélyen tisztelte a Szent Szüzet, vállalta a fájdalmakat zokszó nélkül. Ifjú korában kereskedő volt, de tökéletesebb élet után törekedett. Vágyódott a vértanúság után ezért beállt Velencében keresztes vitéznek. Hang szólította visszatérésre, másféle szenvedést ígérve neki.

Remete lett az Orbetello közelében levő Argentaro hegyen, Casteazzoban. Mindenről lemondott, szegényeknek és betegeknek szolgált. Társakat gyűjtött maga köré, és 1720-ban megalapították a passzionisták rendjét, teljes nevén 'a Szent Keresztről és a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedéséről nevezett sarutlan papok kongregációját'. 1727-ben pappá szentelték, 1737 után szerzetesházakat alapított, apostoli tevékenységet folytatott, közben kemény penitenciát vállalt.

Nehéz megpróbáltatásokat kellett a megnemértés és magárahagyottság miatt elszenvedni, mindezt örömmel viselte. Nagyhatású beszédeket tartott, sokakat megtérített. 1773-ben szerzetük megkapta a római Szent János és Pál templomot a Celio dombon. Ide települt mint rendfőnök, és itt, 1775. okt. 18-án halt meg.

IX. Piusz pápa 1867. június 29-én, (Szent Péter és Pál napján) szentté avatta, ünnepét április 28-ra tette. A Vatikáni Zsinat után került ünnepe halála napjához.

Példája:

Társakat keress a céljaid megvalósításához!

 'Istenünk, szerezze meg számunkra kegyelmedet Keresztes Szent Pál áldozópapod, aki oly lángolóan szerette a keresztet, és kérünk, add, hogy példáján felbuzdulva mi is erősen átöleljük keresztünket' Amen.

Forrás ~ Internet


DE BRÉBEUF SZENT JÁNOS ÉS VÉRTANÚTÁRSAI ~ OKTÓBER 19.

De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópap és társaik vértanúk

A nyolc francia származású jezsuita hithirdetőt kegyetlen kínzások között irokéz, mohak és huron indiánok ölték meg. Öten a mai Kanada területén haltak meg: de Brébeuf János († 1649. március 16.), Dániel Antal († 1648. július 4.), Lalement Gábor († 1649. március 17.), Garnier Károly († 1649. december 7.), Chabanel Natal († 1649. december 8.), hárman pedig a mai Amerikai Egyesült Államok területén: Jogues Izsák († 1646. október 18.), és két segítőtestvérük: Goupil René († 1642. szeptember 29.) és de La Lande János († 1646. október 19.). XI. Piusz pápa avatta őket szentté 1930-ban.

'Istenünk, te Észak-Amerika országait de Brébeuf Szent János, Jogues Szent Izsák, valamint társaik igehirdetésével és vére hullásával megszentelted. Add, hogy a kereszténység viruló vetése közbenjárásukra mindenütt egyre gyarapodjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

'Csak érted haljak meg, Jézus, aki kegyes voltál meghalni értem'

    Teljes két napon át éreztem a vértanúság nagy vágyát, és minden kínzást szerettem volna elviselni, amit a vértanúk elszenvedtek.
     Én Uram és Üdvözítőm, Jézusom, mit adhatok viszonzásul mindazért a sok jótéteményedért, amit nekem már megadtál? A te szenvedéseid kelyhét veszem kezedből, és a te nevedet hívom segítségül (vö. Zsolt 115, 13). A te örök Atyád és a Szentlélek színe előtt fogadom, Szentséges Anyádnak, az ő szűzi Jegyesének, az angyaloknak, apostoloknak, vértanúknak és szent atyámnak, Ignácnak és Xavéri Szent Ferencnek a színe előtt, őszinte lélekkel fogadom néked, Üdvözítő Jézusom, hogy – amennyiben rajtam múlik – sohasem térek ki a vértanúság kegyelme elől, ha azt valamikor is végtelen irgalmadból felajánlod nekem, méltatlan szolgádnak.
     Ezért arra kötelezem magam, hogy a még hátralevő egész életemben megengedhetetlen és tilos lesz számomra elkerülni minden olyan alkalmat, hogy érted meghaljak, és érted ontsam véremet, hacsak meg nem bizonyosodnék arról, hogy a te dicsőségedet jobban szolgálom akkor, ha nem ezt teszem. Sőt, arra is elkötelezem magamat, hogy amikor majd a halálos ütést kapom, azt a te kezedből fogadjam boldog és örömteli lélekkel. Ezért, szeretett Jézusom, azzal a tüzes szeretettel, amely most engem eltölt, már most feláldozom neked véremet is, testemet is, életemet is, hogy csak teérted haljak meg, ha megadod nekem ezt a kegyelmet, mert te is kegyes voltál meghalni értem. Segíts úgy élnem, hogy megkapjam tőled e boldog halál ajándékát, így hát, én Istenem és Üdvözítőm, szenvedéseid kelyhét a te kezedből veszem, és a te nevedet hívom segítségül (vö. Zsolt 115, 13): Jézus, Jézus, Jézus!
     Én Istenem, mennyire fáj nekem, hogy itt még nem ismernek téged, hogy ez a barbár vidék nem tért még meg egészen hozzád, hogy itt még nem szűnt meg a bűn uralma. Ezért hát, Istenem, ha rám zúdulna is mindaz a súlyos, durva kínzatás, amit a foglyoknak e tájakon el kell viselniük, szívesen vállalom, hogy én magam szenvedjem el mindazt.

De Brébeuf Szent János vértanú, áldozópap lelki jegyzeteiből

Forrás ~ Internet

  ALKANTARAI SZENT PÉTER - 1499-1562 ~ október 19.

Spanyolország egy kis városában, Alcantarában született. Teológiát a salamanca-i egyetemen végzett, s innen lépett be az obszerváns ferencesekhez. 1524-ben szentelték pappá. Utána több kolostorban lett házfőnök, mialatt missziós körútakat tett. Főleg a megfeszített Krisztusról prédikált, s a népmisszió végén a valóságos kereszt nagyságú keresztet állított fel, hogy a missziónak maradandó emléke legyen. Egyszer valaki kérte, tanítsa meg jól imádkozni. Péter erre megírta az imádságra vezérlő kalauzt, amit hamarosan 'Az elmélkedés aranykönyve' néven adtak kézről kézre. A könyvről XV. Gergely vallotta, hogy a Szentlélek közreműködésével készült. 1538-ban tartományfőnök lett. Megpróbálta az általa elgondolt szabályzatot elfogadtatni, de ezt rendtársai az 1540-ben tartott káptalanon nem fogadták el. Ezért amikor hároméves hivatala lejárt, nem vállalta újra a tartományfőnökséget, hanem a portugáliai Arabidába remeteségbe vonult, ahol néhány társával szigorú szabályok szerint élt. Három évvel később visszahívták tartományába, ahol az ellenkezések dacára sikerült a pápa jóváhagyásával több szigorú reformkolostort alapítani. Ezekből 1561-ben új, önálló tartományt szervezhetett meg - alkantarínusok. Nagy Szent Teréziát tanácsaival támogatta a kármeliták reformjának ügyében: személyesen is fölkereste, levélben is kifejtette véleményét, különösen a szegénység evangéliumi tanácsát illetően. 'Isten tanácsa csak jó lehet - írta -, és e tanácsok megtartása csak azok számára nehéz, akik nem hisznek vagy nem bíznak eléggé az Úrban, mert csak emberi okosság vezérli őket. Isten az erőt is meg tudja adni e tanácsok megtartásához.' Szent Terézia így jellemzi Pétert: 'Sovány, száraz testét fagyökérhez hasonlíthattad volna, mert csak csont és bőr volt az egész ember. Mégis annyi jóság, kedvesség s oly nagy életszentség töltötte el, hogy jóllehet nagyon szűkszavú volt, senkit sem hagyott válasz nélkül... Minden harmadik nap evett, de extázisai idején még tovább is étlen-szomjan volt.' Halála olyan volt, mint élete: térden állva~halt meg, miközben rendtársait buzdította. Halála órájában Szent Teréz látta Péter lelkét a mennybe szállni. Később megjelent Teréznek s azt mondta: 'Ó boldog vezeklés, mellyel ekkora dicsőséget érdemeltem ki.' Az Egyház 1622-ben avatta boldoggá, 1629-ben szentté.

 Avilai Szent Teréz írja: 'Az Úr egyszer megígérte nekem, hogy mindaz, aki Péter nevében kér tőle valamit, megkapja. Én magam tapasztaltam sok ügyemben, hogy amit Péter oltalmába ajánlottam, a kívánt módon sikerült, amint ezt megadta az Úr, akinek dicséret, tisztelet és dicsőség legyen mindörökkön örökké.'

'Istenünk, te Szent Pétert a csodálatraméltó bűnbánat és a legmagasabb szemlélődés kegyelmével tüntetted ki: engedd kegyesen, hogy érdemeinek segítségével testünket mi is megfékezzük, és így a mennyei ajándékok részesei lehessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.' Amen.

Forrás ~ Internet


HIMNUSZ SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTÁHOZ

Ó boldog munkás férfiú,
apostolok szent társa te,
mint hű segítőt kérlelünk,
és áld szívünk dicsérete.

Örömhírt hoztak ők nekünk,
e Krisztus küldte hírnökök,
eljött a béke korszaka,
igazság győzött, új, örök.

Az ég kegyelme téged is
e nagy lelkek közé emelt;
dicső, kiváló művedért
Egyházunk áldva ünnepel.

Te szórtál sok fényt, meleget;
Krisztus hevéből küldj ma le,
érleljen napja sok magot,
s töltsék az égi csűrt tele!

Ki, mint a főapostolok
Bíránk mellett majd ott leszel,
hozd el nekünk bocsánatát,
s bő áldását is megszerezd!

Krisztusnak hála, tisztelet,
Atyánknak s Léleknek vele,
s dicső hazában boldogan
élvezzük egykor fényüket. Amen.
Forrás ~ Internet

 SZENT LUKÁCS

Boldogan üljük diadalod napját,
Szent Lukács, melyen piros véred omlott,
és így szereztél koszorút a mennyben
érdemeiddel.

Szentlélek által vezettetve gyűjtöd
Krisztus Főpásztor szavait, csodáit;
mily nagy irgalmú, könyörületes volt,
sorra leírtad.

Művészi gonddal lejegyezted azt is,
mik teszik Jézus követőit naggyá,
s népe kezétől milyen új csodákat
lát az utókor.

Pál szívét láttad, útitársa voltál,
mély hite bátor követője lettél;
add, hogy a szívünk szeretetre gyúljon,
krisztusi lángra.

Orvos is voltál, bajainkra hozz írt,
küldd el a hitnek öröm-orvosságát,
hogy élvezhessük mi is egykor Istent,
vígan örökké. Amen.

Forrás ~ Internet
 SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA ~ OKTÓBER 18.

Szent Lukács Euzébiusz ókeresztény író szerint a szíriai Antiochiából származik pogány görög nemzetiségű családból. Orvos volt, de széleskörű irodalmi műveltséggel is rendelkezett, ami egy kicsit a tanultságával járt együtt. Körülbelül 40 körül tért meg. Szent Pál tanítványa, barát és munkatárs volt, talán még háziorvos is. Elkísérte szent Pált missziós utjai alkalmával. Szerénysége miatt önmagáról nem beszél írásaiban, legalábbis nem nyíltan. Római tartózkodása alatt írta meg evangéliumát, egy előkelő ismerősének, Teofilnak ajánlva. Az evangélium megírásához mindennek alaposan utánajárt, ezért nagyon sok olyan eseményt és részletet is leír, ami máshol nem található (Angyali Üdvözlet, Mária Erzsébetnél, a gyermek Jézus, az irgalmas szamaritánus, a hamis sáfár, a gazdag ember és Lázár, a farizeus és vámos imája, a vérrel verítékezés, a tékozló fiú, stb., stb.). Ezek az értékes részek megmutatják Szent Lukács csodálatos lelki tulajdonságait. Ott volt Rómában 60 körül Szent Pál kiszabadulásakor is. Ekkorra már megírta második nagy művét is, az Apostolok Cselekedeteit. Ebből ismerjük a születő Egyház életét Pál kiszabadulásáig. Ezt a könyvet is Teofilnak ajánlotta, ezt is elsősorban a pogányságból megtért keresztényeknek szánta.

Élete alakulásáról nem sokat tudunk. Sokféle hagyomány van róla. Valószínűleg Dél- Görögországba ment, Achájába. Ott püspök volt élete végéig. Valószínűleg Patarában szenvedett vértanúhalált (Kr.u 70). Teste sokáig Tébében nyugodott, 357-ben vitték maradványait Konstantinápolyba. Lukács az orvosok védőszentje, de a festők is védőszentjüknek tisztelik. Van egy 6. századból származó hagyomány, amely Lukácsot mint festőt említi. Eszerint a Szűz Anyát állítólag megfestette volna. Rómában, de Czstochowában a pálosoknál is mutatnak Lukácsnak tulajdonított Mária-képet. A legenda alapja Lukács nagyon finoman megrajzolt Mária-képe. Szent Lukács Jézus missziós parancsát úgy teljesítette, hogy megírta az evangéliumot, és az apostolok cselekedetét. Engedelmeskedett a Szentlélek sugallatának, és maradandót alkotott.

Éber lélekkel nekünk is keresnünk kell, hogy miként teljesíthetjük a küldetésünket, hisz Isten országában továbbra is sok az aratni való, de a munkás kevés. Kérnünk kell az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába.  Mi is megtapasztalhatjuk, amit Szent Lukács megtapasztalt, amikor a mai szent leckében így fogalmaz: 'az Úr mellém állt és erőt öntött belém.' Biztosak lehetünk abban, hogy keresztény feladat teljesítésünkben az Úr mellettünk áll és erőt önt belénk. Így bátran járhatunk az Ő útján.

'Istenünk, ki Szent Lukácsot arra választottad, hogy igehirdetésével és írásaival feltárja a szegények iránti szeretetedet, kérünk, engedd, hogy híveid kitartsanak a szeretetben, és minden nép megláthassa üdvösségedet!' Amen.

Forrás ~ Internet


IMA A MISSZIÓKÉRT

Szentlélek Isten, akit Urunknak és Éltetőnknek vallunk! Te egykor nagy lelkesedéssel töltötted el az apostolokat, hogy elinduljanak tanúságot tenni Krisztusról és hirdetni az örömhírt.
Segítsd a világon mindenütt a keresztényeket és a keresztény közösségeket, hogy az Úr Jézustól kapott küldetésüket teljesítsék, és minden népnek hirdessék az evangéliumot!
Segíts minket, hogy ne lankadjunk a hit terjesztésében, hanem nagy buzgósággal végezzük szolgálatunkat az emberek üdvössége érdekében és Isten dicsőségére! Amen.

Forrás ~ Internet

MISSZIÓS VASÁRNAP

Egyházunk októberben az utolsó előtti vasárnapon a missziók világnapját tartja. E napon megemlékezünk azokról, akik az elmúlt évszázadok során családjukat és hazájukat elhagyva idegen országokba indultak az evangélium terjesztésére és imádkozunk azokért, akik napjainkban missziós munkát végeznek a világ valamely pontján. Az evangéliumok beszámolnak róla, hogy Jézus egykor Isten országának örömhírét hirdette, majd pedig mennybemenetelekor megbízta apostolait tanításának továbbadásával, s megígérte nekik, hogy tevékenységükben segítségükre lesz a Szentlélek. A misszió minden korban, így napjainkban is Jézus és az apostolok szolgálatának, munkájának folytatását jelenti a Szentlélek erejében. Mindebben már meg is neveztük azt a három elemet, amely a missziót, a missziós tevékenységet jellemzi. Nézzük meg ezeket!

Az első jellemző, hogy minden misszió Jézus Krisztustól ered. Ő is küldött volt, a mennyei Atya küldötte ezen a világon, aki mindhalálig ragaszkodott küldetéséhez. Azzal bízta meg apostolait, hogy az általa megkezdett munkát folytassák. A misszióra vállalkozó személyek tudatában vannak annak, hogy küldetésüket személyesen Krisztustól kapták. Küldetése és hivatása minden embernek van, s ezt Krisztussal való személyes kapcsolatunkban ismerhetjük fel. Minden keresztény ember a keresztség szentsége által meghívást kap Istentől arra, hogy szeretetben éljen, törekedjen az életszentségre és szolgálja Isten országát. Ehhez képest többletet, sajátos hivatást jelent, amikor valaki az igehirdetésre, a hit terjesztésére kap meghívást, amelyet Krisztussal és az Egyházzal való egységben végez.

A második lényeges elem az apostoli jelleg. Nem csupán arról van itt szó, hogy az első küldöttek szolgálata folytatódik az apostolok utódaiban, hanem arról is, hogy a missziósokban az apostoli lelkesedés, buzgóság él. Ezen apostoli buzgóság nélkül a missziósok esetében inkább csak kényszerű munkáról vagy megélhetési feladatról beszélhetnénk, mintsem Krisztus ügyéért való fáradhatatlan szolgálatról.

A harmadik tényező a Szentlélek. Ő közvetíti a küldetést Krisztustól, ő adja az apostoli buzgóságot, és ő segíti a missziót végző személyeket abban, hogy a visszautasítások és üldözések ellenére is hűségesek maradjanak hivatásukhoz. A Szentlélek biztosítja azt, hogy mindazok, akik Krisztus szavaiban felismerték az örök életre vezető tanítást, azt ne tartsák magukban, hanem nagylelkűen továbbadják azt az igazságra éhezőknek és az örök életre vágyakozóknak.

A misszió célját nem szűkíthetjük le csupán arra, hogy az emberekhez elvigyük az evangéliumot és segítsük őket az üdvösség felé, hanem azt is feladatunknak kell tekintenünk, hogy megújítsuk ennek a világnak a rendjét oly módon, hogy azt az evangélium szelleme hassa át. Ebben az értelemben minden misszió evangelizációt jelent. Az Egyháznak és az Egyház tagjainak minden erejükkel azon kell lenniük, hogy újraevangelizálják a világot. Mivel e feladat alól egyikünk sem vonhatja ki magát, a mai napon különösen is kérjük a Szentlelket, hogy szítsa fel bennünk az apostoli buzgóságot és a missziós lelkületet!
© Horváth István Sándor

 Forrás ~ Internet'Isten gabonája vagyok: a vadállatok fogai őrölnek meg'

    Minden egyháznak írok, és mindnyájatoknak meghagyom, hogy szívesen meghalok Istenért, ha ti meg nem akadályozzátok. Kérlek benneteket, hogy ne gyakoroljatok velem alkalmatlan jótéteményt. Engedjétek, hadd legyek vadállatok prédája, mert ezáltal juthatok Istenhez. Isten búzája vagyok én, és kell, hogy megőröljenek a vadállatok fogai, és így Krisztus tiszta kenyerének bizonyuljak. Esedezzetek Krisztushoz értem, hogy e vadállatok révén áldozattá legyek Isten számára.

     Mit használna nekem e világ gyönyöre vagy e világ minden országa? Jobb nekem meghalnom Jézus Krisztusban, mint uralkodni a föld határain, őt keresem, aki értünk meghalt; őt akarom, aki értünk feltámadt. Születés vár reám. Hagyjatok engem, testvérek! Ne akadályozzátok meg, hogy éljek, ne akarjátok, hogy meghaljak! Vágyva vágyom Istené lenni, ne adjatok hát vissza a világnak, el ne tereljetek ajándékotokkal! Hagyjatok, hadd jussak be a tiszta fény honába; ha oda eljutok, akkor leszek igazi ember. Engedjétek, hogy Istenem szenvedését kövessem! Akiben ő lakik, az értse meg, hogy mit akarok, és legyen részvéttel irántam, tudva, mi aggaszt engem.

     E világ fejedelme magának akar engem megszerezni, és Istenre vágyó akaratomat meg akarja rontani. Akik jelen lesztek, közületek senki se őt támogassa, hanem inkább legyetek az én pártomon, azaz Istenén. Ne emlegessétek Jézus Krisztust, ha még a világot kívánja a szívetek. Ne legyen bennetek féltékenység! Még ha majd jelen is leszek köztetek, és úgy kérnélek valami másra, akkor se higgyétek el; csak azt higgyétek, amit most írok. Élve írok nektek, de a halált kívánva. Az én szeretetem keresztre van feszítve, és nincs bennem semmi, ami a föld szeretetére tüzelne, hanem élő víz szólal meg bennem, és ezt mondja bensőmben: „Jöjj az Atyához!” Nem telik élvezetem romlandó eledelben, sem e világ gyönyörűségeiben. Isten kenyerét akarom, vagyis Jézus Krisztus testét, aki Dávid nemzetségéből származik; italul pedig az ő vérét kívánom, aki a romolhatatlan szeretet.

     Nem akarok tovább földi emberként élni. És ez meg is lesz, ha ti is úgy akarjátok. Legyetek rajta, kérlek, hogy ti is irgalmat nyerjetek! E rövid levélben azt kérem tőletek, hogy higgyetek nekem. Jézus Krisztus nyilvánvalóvá teszi majd előttetek, hogy igazat mondok; ő az az igazmondó ajak, amelyből igazán az Atya szólt. Könyörögjetek értem, hogy ezt elérjem! Nem a test szerint, hanem Isten szándéka szerint írtam ezeket nektek. Ha eljutok a szenvedéshez, akkor jóakaróim voltatok; de ha felmentenének a szenvedéstől, akkor rosszakaróim.

Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanúnak a rómaiakhoz írt leveléből

Forrás ~ Internet

 ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ ~ OKTÓBER 17.

Antiochiai Szent Ignác valószínűleg Szíriában született az első század közepén. Antiochiában Euodiosz püspök után Szent Péter második utóda volt. Antiochia a római birodalom keleti részének székhelye volt, pogánykeresztényekből alakult itt először hitközség. Volt itt egy zsidókeresztény csoport is. A konfliktusokat csak gyarapította a gnosztikusokkal való küzdelem is.

A Domitianusz császár üldözése ugyan lényegében a lázongó zsidók ellen irányult, azonban a feljelentések miatt sok keresztény került vád alá, mivel nem volt hajlandó hitét megtagadni. Ignácot is feljelentette valaki 110 és 115 között, elfogták és állhatatossága miatt vadállatok elé dobásra ítélték.

Megkötözve szigorú katonai őrizettel Rómába vitték. A hajó a kisázsiai kikötővárosokat érintette, így az ottani keresztények találkozhattak a fogoly Ignáccal. Útközben hét levelet írt a különböző egyházakhoz, ezekben tanított Krisztusról, az Egyház szervezetéről, keresztény életről. Sokat szenvedett a kísérő katonák önkényessége miatt.

Rómában az egyik állami ünnepen az amfiteátrumban a nézők szeme láttára tépték szét a vadállatok. Halálát bátran fogadta. Tertullián mondja: 'A mártírok vére keresztények magva'. Földi maradványait a keresztények Antiochiába vitték

Gondolat: 'Bajban ne ess kétségbe! Az élet nem állhat meg! Reménykedj!'

'Mindenható, örök Isten, ki Egyházadat vértanúid halálával ékesíted, kérünk, engedd, hogy Szent Ignác ma ünnepelt szenvedése, mely neki örök dicsőséget szerzett, legyen számunkra szüntelen oltalom!' Amen.

Forrás ~ Internet


LITÁNIA JÉZUS SZENT SZÍVÉRŐL

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus,kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten! Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen! Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten! Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve! - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott Szív - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Isten szent temploma - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza -Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden erény mélysége -Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szív királya és központja - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány
összes kincsei megvannak - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, béketűrő és nagyirgalmasságú Szív - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, bűnösök áldozata - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned bízók üdvössége - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége - Irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! - Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! - Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! - Irgalmazz nekünk!

Szelíd és alázatos szívű Jézus! Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!
Könyörögjünk! ~ Mindenható örök Isten!
Tekints szeretett Fiad Szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt.
Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek.
Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Forrás ~ Internet