ÚTBAN A KERESZTÚT FELÉ

Mindenható örök Isten! Te előre kijelölted minden ember útját.
Ezek az utak magasba meredő hegyek felé vezetnek.
Az úton keresztek vannak, melyeket nekünk kell hordoznunk.
Így válik életünk vándorútja keresztúttá.

Odafent azonban Te vársz ránk, világ Atyja!
Utunkra kísérőt adtál mellénk: egyszülött szent Fiadat,
akit szeretsz! Ő egy lett közülünk.. Testvérünk lett...
Ő maga megy előttünk, nehéz keresztjét
hordozva, mindhalálig engedelmesen.

Saját keresztünkkel Őt akarjuk követni.
Általa szentelődjék az meg, Atyánk!
Halála által adj erőt nekünk az élethez!
És a kegyelmeket, melyeket az Ő vére szerzett
nekünk, fordítsd felénk! Amen.

Forrás ~ Internet


 A GYÁSZ

'Fiam, a halottért ontsad könnyeidet, énekeld el a siratóéneket; ahogy az jár neki, temesd el tetemét, és ne rejtőzz el, amikor temetik. Sírj keservesen, jajgass fájdalmadban, és tartsd meg érte a gyászt, ahogy megilleti, egy napig, kettőig, nehogy megszóljanak.

Aztán hagyd fájdalmadat, s keress vigasztalást, mert a szomorúság a halálhoz vezet, és a kedvetlenség megtöri az erőt. A temetés után vesd le a fájdalmat, mert örökös gyászban nem lehet élni. Ne engedd át szíved a szomorúságnak, utasítsd el, s gondolj a saját végedre. Ne felejtsd el soha: nincsen visszatérés.

Mit használnál neki? Magadnak meg ártasz. Gondold meg: 'Ami az én sorsom, az lesz a tied is, tegnap rám, ma rád kerül a sor.' Ha pihen a halott, pihenjen emléke, vigasztalódj meg, ha már elszállt a lelke.'

Sirák fia könyve 38. fejezet 16-23.

 STABAT MATER

Áll a fájdalomnak anyja,
Kín az arcát könnybe vonja,
Úgy siratja szent Fiát.
Gyász a lelkét meggyötörte,
Kín és bánat összetörte,
Tőrnek éle járta át.
Ó mi nagy volt ama drága
Szűzanya szomorúsága,
Egyszülött szent magzatán!
Mennyit sírt és hogy kesergett,
Látván azt a nagy keservet,
Azt a nagy kínt szent Fián.
Ki ne sírna, melyik ember,
Hogyha ennyi gyötrelemben
Látja lankadozni őt?
Ki ne sírna Máriával,
Hogyha látja szent Fiával
Szenvedni a szent szülőt?
Népét hogy megmossa szennytől,
Látta tenger gyötrelemtől
Roskadozni Jézusát.

Látta édes egyszülöttét,
Halálos nagy elepedtét,
Látta, hogy halálra vált.
Szeretetnek szent kútfője,
Add, a fájdalomnak tőre
Járjon át a lelkemen.
Hogy szívemben lángra kelne
Krisztusomnak szent szerelme,
Segíts neki tetszenem.
Esdek, hogy szívembe véssed,
Szűzanyám, nagy szenvedésed
S az Átvertek sebeit.
Gyermekednek, a sebzettnek,
Ki miattam szenvedett meg,
Osszam meg gyötrelmeit.
Add meg kérlek, hogy míg élek,
Együtt sírjak mindig véled
S azzal, ki a fán eped.
A keresztnél véled állni,
Gyászban veled eggyé válni:
Erre űz a szeretet.

Dicső szűze szent szüzeknek,
Hadd ízleljem kelyhedet meg:
Add nekem fájdalmaid:
Add tisztelnem, add viselnem,
S nem felednem: holt Szerelmem,
Krisztusomnak kínjait.
Sebeivel sebesítsen,
Szent mámorba részegítsen
Buzgó vérével Fiad.
Ki érted lángragyúltam, égek
Védj meg engem, drága Szűz te,
Ha az ítélet riad.
A kereszt őrizzen meg,
Krisztus halála óvjon meg,
A kegyelem oltalmazzon meg.
S hogyha testem porba tér meg,
Lelkem akkor a nagy égnek
Dicsőségét lelje meg.
Amen.

Sík Sándor fordítása

STABAT MATER

Stabat Mater dolorosa
Juxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat Filius.
Cujus animam gementem,
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.
O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!
Quae moerebat et dolebat
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas inclyti.
Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?
Pro peccatis suae gentis
Vidit Jesum in tormentis
Et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem Natum
Moriendo desolatum,
Dum emisit spiritum.
Eia Mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.
Fac, ut ardeat cor meum,
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.
Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
Tui Nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.
Fac me Vere tecum flere,
Crucifixo condolere
Donec ego vixero.
Juxta Crucem tecum stare
Te libenter sociare
In planctu desidero.
Virgo virginum praeclara,
Mihi jam non sis amara,
Fac me tecum plangere.
Fac ut portem Christi mortem,
Passionis fac consortem
Et plagas recolere.
Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari,
Ob amorem Filii.
Inflammatus et accensus
Per te, Virgo, sim defensus
In die judicii.
Fac me cruce custodiri
Morte Christi premuniri
Confoveri gratia.
Quando corpus morietur
Fac, ut animae donetur
Paradisi gloria.
Amen.

 Jacopone da Todi

VIDEÓ


Forrás ~ Internet

'Szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor az Isten szavát hallottátok tőlünk, nem úgy fogtátok fel, mint emberi tanítást, hanem mint az Isten szavát, ahogy valóban az is. Bennetek is hatékonynak bizonyul, akik hittetek.'

Tesszalonikaiaknak írt I. levél 2. fejezet 13.
 
'Mi az Úr ígérete alapján új eget és földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek.'

Péter második levele 3. fejezet 13-14.

'Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket Urunk, Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.'

Tesszalonikaiaknak írt I. levél 5. fejezet 9-10.
 

ASSISI SZENT FERENC ~ ÁLDOZÁSI IMA

Én Istenem, engedd meg, - allelúja!
hogy békédet hirdessem. - allelúja!
Ott, amerre harag dúl, - allelúja!
szívem meleg lángját gyújtsd. - allelúja!
Ahol szívet kétely mar, - allelúja!
homályt onnét oszlassak. - allelúja!
Merre többé nincs kiút, - allelúja!
szavamon át reményt gyújts. - allelúja!
Ott, hol sajog bánat s jaj, - allelúja!
boldogságod árasszam. - allelúja!
Sötétség ahol honol, - allelúja!
világosság legyek ott, - allelúja!
Én Istenem, engedd meg, - allelúja!
hogy hirdessem békédet. - allelúja!

Forrás ~ Internet

REGINA COELI ~ MENNYEK KIRÁLYNŐJE

Regina Coeli, laetare, alleluja:
Quia quem meruisti portare, alleluja:
Resurrexit, sicut dixit, alleluja:
Ora pro nobis Deum, alleluja.
V) Gaudate et laetare, Virgo Maria, alleluja!
R) Quia surrexit Dominus vere, alleluja.


Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Jesu Christi mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per ejus Genitricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eumdem Christum Dominum nostrum. - Amen.

'Mennyek Királynője, vigadozzál, alleluja.
Mert akit méltó voltál hordozni, alleluja,
az feltámadt, miként megmondotta, alleluja;
imádkozz érettünk Istenhez, alleluja.'
Éneklő Egyház 224.

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=XDkkw7fgBPM

Forrás ~ Internet
 
 
 'Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak.'
 Jakab levele 1. fejezet 18.

'Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban. 
Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Lelket.'

Korintusiaknak írt II. levél 1. fejezet 21.

'Folytonos hálaadással tartozunk az Istennek értetek, testvérek, akiket szeret az Úr, mert az Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a Lélek megszentelő erejéből és az igazságban való hit által megváltást nyerjetek. Evangéliumunk által épp azért hívott meg benneteket, hogy részetek legyen Urunk, Jézus Krisztus dicsőségében.'

Tesszalonikaiaknak írt II. levél 2. fejezet 13-14.

 HIMNUSZ KERESZTELŐ SZENT JÁNOSHOZ

Áldott Szent János, érdemekkel ékes,
hősi erényed makulátlan és nagy,
vértanúk dísze, remeték virága,
   látnoki nagyság!

Más lehet harminc koszorúval ékes,
sőt ha erénye kétszerese annak,
százszor hoz hármas koronád teneked
   drága gyümölcsöt.

Érdemeidben bizakodva kérünk,
hogy szívünk-lelkünk igazítsd magadhoz,
rút kevélységünk hegyeit lehordva
   töltsd ki lapályát,

hogy a Megváltó, közeledve hozzánk
már kisimított utakat találjon,
lelkünkben akkor akadályt ne érjen
   isteni lépte.

Ó te, Egy-Három, kit egek dicsérnek,
megváltott néped leborul előtted,
s kér: tekints mindig megbocsátó szívvel
   gyermekeidre! Amen.

HIMNUSZ KERESZTELŐ SZENT JÁNOSHOZ

Az ég kegyének hírnöke,
igazság bátor bajnoka,
Krisztus fáklyája: tündököl
örömről, fényről hírt hozón.

Miről prófétalelke szól,
mit ajka hirdet s élete:
pecséttel azt a szent halál
meggyőző jelként zárja le.

Az eljövendő Úr előtt
jön küldöttként a földre ő,
s mikor keresztel, felfedi
igaz keresztvíz Kútfejét.

Ki értünk meghalt bűntelen,
s a földre életet hozott,
őt jelzi most, mint hű tanú,
vérével a Keresztelő.

Add meg, kegyelmes jó Atyánk,
járhassunk János útjain,
s örökségként hadd nyerjük el
Krisztus mennybéli kincseit. Amen.

Forrás ~ Internet'BOLDOGOK A BÉKESSÉG SZERZŐK'

'Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívatnak. Isten szolgája mindaddig nem láthatja, mennyi türelem és alázatosság lakozik benne, amíg minden kedve szerint történik. Amikor eljön az idő, hogy akiknek kedvében kellene járniok, ellenére cselekszenek, amennyi türelmet és alázatosságot mutat akkor, annyi lakozik benne és nem több.' Szent Ferenc: A türelemről XIII. Intelem

'Azok, akik ellenünk cselekszenek hasznunkra lehetnek, azzal hogy kiprovokálják belőlünk a már megszerzett lelki értékeket, és önmagunk áltatása nélkül, mintegy tükörben láthatjuk, hogy hol is tartunk valójában. A mi tökéletességünk messze jár még Keresztelő Jánosétól, Isten kegyelmi segítségével mégis reményünk lehet, hogy apró lépésekkel előre haladunk a keresztény életutunkon.'

Forrás ~ Internet


'HARMATOZZATOK Ó EGEK''

 Harmatozzatok, óh egek onnan felül és a felhők  közül szálljon
le hozzánk a Megváltó. Így sóhajtoztak hozzád mennyei Atyánk
a szent próféták  a Messiás után, akit már első szüleinknek vigasztalására megígértél.

S amint egykor Keresztelő Szent János figyelmeztette az embereket, hogy készítsék az Úr útját s egyengessétek ösvényeit, éppen úgy én is elő akarom készíteni szívemet Jézus születésének ünnepére.
Alázatos és tiszta szívvel akarom imádni én is a jászolban fekvő Megváltót.

Azért édes üdvözítő Jézusom, oly epedő szívvel várlak, mint ahogy vártak egykor a próféták.Siess szívembe szereteted kegyelmével.Te vagy a világnak megígért váltsága, imádva ismerem el isteni erődet s könyörögve sóhajtok hozzád.

Áraszd reám kegyelmedet, oszlasd el elmém vakságát; 
segíts, hogy kegyelmed által segítve biztosan járjak a te utadon.
Tisztítsd meg szívemet a bűntől, hogy méltó szállást találj szívemben,
 s kedves vendégként maradj velem mindörökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA EMLÉKNAPJA

'A szentekről könyveket írnak, történeteket mesélnek. Keresztelő Jánosról a legjelentősebb könyv, a Szentírás emlékezik meg. Ezért kiemelten oda figyelünk az ő életpéldájára. Születésekor a szomszédok azt kérdezték: 'mi lesz ebből a gyermekből.' Ma a vértanúságának napján látjuk, hogy kivé lett, Isten hírnöke, vértanúja.

Keresztelő János Lukács evangéliuma szerint anyai ágon Jézus rokona volt. Hat hónappal Jézus előtt született, apja Zakariás zsidó pap volt, anyja Erzsébet. Zakariást némasággal büntette Isten, mert mikor egy angyal közölte vele, hogy fia fog születni, ő nem hitte el, mert már nagyon öreg volt; egészen János születéséig néma maradt.
János a pusztában élt, mielőtt prédikálni kezdett. 'Teveszőr ruhát, és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt' (Máté 3,4) és gyakran böjtölt. (Máté 9,14 ; Máté 11,18-19). Prédikált a népnek Krisztus közelgő eljöveteléről és bűnbánatot hirdetett.

A Jordán folyó vizében keresztelte meg az embereket. Innen ered a keresztelés szentsége. Maga Jézus is elment hozzá megkeresztelkedni, amit János, - aki ekkor felismerte Jézusban a Megváltót - először nem akart megtenni, mert úgy érezte, hogy méltatlan rá, de Jézus ezt mondta neki: 'Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk.' (Mt 3,15)

Heródes király bár tisztelte és félt tőle, mert szent embernek tartotta (Márk 6,20) mégis elfogatta Jánost, mert elítélte amiatt, hogy a testvére feleségét, Heródiást vette el. Heródiás manipulációi következtében a király lefejeztette Jánost (a Biblia szerint mikor Heródiás lánya, Salomé táncolt a király előtt, az megígérte, hogy teljesíti egy kívánságát, az anyja pedig utasította Salomét, hogy Keresztelő János fejét kérje egy tálcán.)

A keresztény értékekért nekünk is áldozatot kell vállalnunk. Nem mindig rendkívüli dolgokra kell gondolnunk. Mindannyiunk környezetében vannak olyan emberek, akik tudatosa, vagy éppen akaratlanul hibáinkra, bűneinkre figyelmeztetnek. Nem könnyű ezt tudomásul vennünk. Azonban azzal, hogy nem hallgatjuk meg őket, haragszunk rájuk, csak a lelkiismeretünket próbáljuk elaltatni.'

Forrás ~ Internet
 
SZENT ÁGOSTON ~ ISTENI SZÉPSÉG

'Örök-új Szépség, jaj, későn kezdtelek szeretni! Bennem voltál, én meg kívüled! Künn kerestelek, s torz mivoltommal belerohantam ékes teremtett világodba. Velem voltál, s én nem voltam veled. Teremtmények szakítottak el messze tőled, amik nélküled egyáltalán nem is volnának. Azután felharsant hívó szózatod; megtörted lelkem süket csendjét, kigyulladt bennem ragyogó világosságod, s elűzted rólam a vakoskodó homályt. Illatod kiáradt, beszívtam s most utánad lelkendezek. Ízleltelek, éhezlek, szomjazlak; megérintettél, s íme áttüzesedtem a vágyakozástól békéd után. Majd ha egészen beléolvadok, nem bánt engem többé sem fájdalom, sem fáradság; egész életemet azontúl teljességed élteti. Akit te betöltesz, szárnyakat kap tőled; én meg, jaj, nehézkes vagyok, mert még nem vagyok tele tevéled! Gonosz örömök küszködnek bennem tisztes szomorúságokkal; melyik fél győz majd, nem tudom. Uram, jaj, kérlek, könyörülj rajtam.'

Szent Ágoston ~ Isten szépségéről

'Nem igaz-e, hogy kísértés az ember élete a földön? Bajt és nehézséget ki szeret? De nem is kívánod, hogy szeressük, hanem. hogy tűrjük. Amit tűrök, azt nem szeretem, ha talán készakarattal tűröm is. Mert akinek öröme van is a hosszú tűrésben, jobban szeretné, ha nem volna tűrni valója. Bajomban a jobbat várom, jó sorsomban bajtól félek. Van-e e kettő között valahol középen olyan pont, ahol az ember élete nem volna kísértés? Jaj, és újra jaj nekünk a sors kedvezései miatt, mert elrettentenek a megpróbáltatásoktól s romlás jár örömeik nyomában! Jaj, újra és harmadszor is jaj a sors megpróbáltatásai miatt, mert nehéz a baj igája, s jobb utáni vágyakozásunk, jaj, könnyen végét szakítja türelmünknek. Nem szakadatlan kísértés-e az ember élete a földön? Nincs nekem másban reményem, mint nagy irgalmasságodban. Add meg, Uram, amit parancsolsz, s követelj tőlem, amit csak akarsz!'

Szent Ágoston ~ Isten szépségéről

Forrás ~ Internet SZENT ÁGOSTON SZENT MÓNIKÁRÓL

'Ez a csodálatos feleség és édesanya ruházata szerint asszony,
a hitére nézve férfi volt; olyan biztonság volt benne, amilyet csak az öregség ad meg az embernek; olyan szeretete volt, amilyenre csak
egy édesanya képes; s olyan jámborság élt a szívében, amit csak
egy keresztény nő hordozhat a szívében'

'Temessétek csak el a testet ott, ahol van, és ne legyen miatta semmi gondotok. Csak arra az egyre kérlek titeket, hogy az Úr oltáránál emlékezzetek meg rólam, bárhol lesztek. Mikor ezt kimondta, elhallgatott, és állapota súlyosabbra fordult.
Arra is gondoltunk, nem volna illő, hogy hangos jajgatás és zokogás közepette temessük el halottunkat, úgy, ahogy a gonosz halál után az örökre megholtakat szokás siratni, hiszen az ő halála nem volt gonosz, és nem is halt meg örökre. Ennek tiszta élete volt a bizonysága.'

Forrás ~ Internet


HIMNUSZ SZENT ÁGOSTONHOZ

Csillagként fénylik e csodálatos pap,
egyháztanítónk, Szent Ágoston püspök,
gazdagon szórja hitünk tiszta fényét
   szerte a földön.

Égi Sionnak nagynevű fiáért
adjunk ma hálát Isten irgalmáért,
ki őt csodásan bő kegyelmi fénnyel
   fűzte magához.

Ő szent hitünket éber szemmel őrzi,
tévely hatalmát tőlünk messze űzi,
erkölcsi szennyet mos le igaz tannal,
   nagy diadallal.

Ágoston, népnek kegyes oktatója,
papságunk tükre, szerzetesrend atyja,
hogy ránk ma kedvvel nézzen Isten arca,
   kérd te is értünk!

Áldás, dicsőség a Szentháromságnak,
hogy titkát ésszel, szívvel is kutattad,
mert lélek mélyén s fent a csillagokban
   képe jelen van. Amen.

Forrás ~ Internet

 
  ISTEN SZERET ENGEM

    Add, hogy megismerjem magam, ismerjelek meg, én Uram!
   Hagyj mindenről lemondanom, Te légy egyetlen óhajom.
   Hogy önmagam elfeledve, csak Téged szeresselek.
   Bármit teszek, érted tegyem, Téged dicsérve szüntelen.

   Színed elé hagyj omlanom, neved zengjen csak ajkamon.
   Tekívüled az ég alatt, ne éljen bennem gondolat.
   Magamnak holt legyen szívem, Neked dobogjon csak híven.
   S bármi sorsot küldesz fölém, kezedből elfogadjam én.

   Üldözve folyton önmagam, hozzád siessek, ó Uram!
   Szent lépteidnek nyomdokát, kövessem hűn ez élten át.
   Magamtól futva szüntelen, Te légy egyetlen menhelyem.
   Mindenkor féltve lelkemet, féljem, tiszteljem szent neved.

   Hogy így hű gyermeked lévén, örök hatalmad zengjem én.
   Ne bízzam önmagamban, nem. Csak benned bízzam, Istenem.
   Mindegyre engedelmesen, figyeljen Rád tekintetem.
   Szívemben minden vonzalom, Tied legyen, én Jézusom!

   Csak szívedet szeressem én, szerelmedért legyek szegény.
   Tekints rám, hogy szeresselek, szólíts el, hogy szemléljelek,
   S újulva Benned, Istenem, add, légyen üdvöm végtelen. Amen.

Szent Ágoston
 

HIMNUSZ SZENT ÁGOSTONHOZ

Csillagként fénylik e csodálatos pap,
egyháztanítónk, Szent Ágoston püspök,
gazdagon szórja hitünk tiszta fényét
   szerte a földön.

Égi Sionnak nagynevű fiáért
adjunk ma hálát Isten irgalmáért,
ki őt csodásan bő kegyelmi fénnyel
   fűzte magához.

Ő szent hitünket éber szemmel őrzi,
tévely hatalmát tőlünk messze űzi,
erkölcsi szennyet mos le igaz tannal,
   nagy diadallal.

Ágoston, népnek kegyes oktatója,
papságunk tükre, szerzetesrend atyja,
hogy ránk ma kedvvel nézzen Isten arca,
   kérd te is értünk!

Áldás, dicsőség a Szentháromságnak,
hogy titkát ésszel, szívvel is kutattad,
mert lélek mélyén s fent a csillagokban
   képe jelen van. Amen.

Forrás ~ Internet

 

A SZENTHÁROMSÁG TITKA

Történt egyszer, mikor a tudós Ágoston Észak-Afrikában tartózkodott, a tengerparton sétálva azon töprengett, hogyan tudná megragadni a Szentháromság lényegét.  Séta közben meglátott egy kisgyermeket, aki kagylóhéjjal merte a tenger vizét egy gödörbe, amelyet a tengerpart homokjába ásott.- Hát, te mit csinálsz? - kérdezte Ágoston a gyermeket.- Áttöltöm a tengert a gödrömbe - válaszolta teljes komolysággal a gyermek, és folytatta tovább a meregetést.- Gondolod, sikerülni fog? - kérdezte nevetve a szent - Nézd meg, milyen óriási a tenger, a kagylóhéj és a gödör pedig milyen pici.- Előbb kész leszek, minthogy Te megfejted, amin gondolkodsz - felelte a gyermek, majd eltűnt.Ez a kedves történet a Szentháromság titkának felfoghatatlanságára mutat rá.

Forrás ~  Internet 
 

 SZENT ÁGOSTON PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ ~ AUGUSZTUS.28

Az észak afrikai Tagastéban született 354. november 13-án. Atyja eleinte pogány volt, édesanyja azonban, Mónika már keresztény. Zavaros fiatalsága volt tanulás és erkölcs terén is. Nagy becsvágy élt benne, sírni tudott, ha valaki föléje kerekedett. A játék kedvéért szívesen elhanyagolta a kötelességeit, és sok kisértése volt a hazudozásra. Jó nevű iskolákat is látogatott, de időnként garázda fiatalok társaságában is forgolódott. 371-ben szónoki és jogi tanulmányokat folytatott Karthágóban. Anyja vallásosságát ekkor dajka mesének tartotta. Pogány társaival sokat vétettek a hatodik parancsolat ellen. Ekkoriban született egy ismeretlen lánytól fia Adeodatusz. Tanulmányozta az ókori klasszikusok műveit, kereste a választ az emberi lét talányaira, de sehol sem találta. Anyja kitartó próbálkozásai, hogy megtérjen arra ösztönözte, hogy félrevezetve anyját, 383-ban Rómába, majd Milánóba szökött előle. Mónika utána ment fiának, Milánóban sem szűnt meg a megtérésre buzdítani. Ágoston azonban nem tudott szakítani bűnös életével, sem pedig gyermeke anyjával. 
 
A tehetséges ifjú udvari szónok Milánóban tért meg Szent Ambrus hatására. Aztán Szent Antal életrajza nyomán találkozott a szerzetesi eszményképpel. Vívódva kereste a választ, mit tegyen. És akkor egyszerre csak a véletlenszerűen felütött Szentírás hirtelen megtérésre vezette. Vallomások című művében így olvashatjuk a jelenetet: Kereste a magányt, ezért egyik milánói barátjának kertjébe húzódott vissza. Sírt, mert a szívét egymással ellentétes erők feszítették, és imádkozott, sőt kiáltozott kilátástalanságában: 'Meddig még, Uram,' A zsoltáros szavában újra meg újra magára ismert. És akkor váratlanul meghallott egy vékony gyermekhangot, amely ezt ismételgette: 'Tolle-lege, tolle- lege', azaz 'Fogjad-olvasd, fogjad-olvasd'. Kezébe vette az előtte fekvő Szentírást és ennél a helynél ütötte fel: 'Vessetek véget a kicsapongásnak és a tobzódásnak, a civakodásnak és a versengésnek. Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek a testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen.' (Róm 13,13).Szent Ambrus Ágostont fiával együtt megkeresztelte 387. április 25-én, húsvét éjszakáján. 
 
Szent Ágoston édesanyja, Szent Mónika halála után hazájába visszatérve aszketikus életet élt. 391-ben pap lett, majd 395-ben Hippo püspöke. Szavaival és írásaival az igaz hit védelmezője volt. Hívei példaképe lett, beszédeivel és írásaival nevelte őket. Küzdött kora tévedései ellen, és az igaz hitet bölcsen világította meg. A püspöki teendők ellátása mellett nem hanyagolta el a teológiát sem. Mikor meghalt, 113 könyv és 218 levél maradt utána.Ágoston súlyos asztmával küzdött. Amikor láza egyre súlyosbodott, halála előtt tizenegy nappal az orvosokon és az ételhordókon kívül mindenkit kitiltott a szobájából, egyedül akart lenni Istennel, és minden idejét imádkozással töltötte. Mikor az orvosok megtiltották, hogy olvasással fárassza szemeit, óriás betűkkel felíratta Dániel bűnbánó zsoltárjait egy táblára, és odaszögeztette ágya mellé a falra. 430. augusztus 28-án este halt meg.Hippóból 500 körül a vandál üldözés elől holttestét Szardíniába menekítették. Sírja jelenleg a Milánó melletti Páviában van, az egykori longobárd fővárosban. Ide Luitprand Longobárd király hozatta 740 körül. A kései századok a 'kegyelem doktora' címet adományozták neki. Ünnepét a VIII. századtól ünneplik augusztus 28-án.

Forrás ~ Internet 

  'Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára. Legyen távol tőletek minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.'

 Efezusiaknak írt levél 4. fejezet 29-32.

'Gyengeségében ugyan megfeszítették Krisztust, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de vele együtt élünk azzal az erővel, amelyet Isten ad.'

Korintusiaknak írt II. levél 13. fejezet 4.

'Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak.'

Kolosszeieknek írt levél 3. fejezet 12-13.

Nekünk, erőseknek az a kötelességünk, hogy elviseljük a gyengék gyarlóságát, és ne a magunk javát keressük. Törekedjék mindegyikünk embertársa javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga javát kereste, hanem, ahogy írva van róla: Gyalázóid szidalmai rám hullottak.

Rómaiaknak írt levél 15. fejezet 1-3.
 A HALLGATÁS ÉRTÉKE

'Uram, állíts szájam elé őrséget és ajkam kapujához rendelj védelmet!'
 Zsoltárok 140>3

A hallgatás szelídség,
amikor nem szólsz, ha bántanak,
amikor nem keresed a magad igazát,
amikor hagyod, hogy Isten védelmezzen téged,
a hallgatás szelídség.

A hallgatás irgalom,
amikor nem feded fel testvéreid hibáit;
amikor készségesen megbocsátasz anélkül, hogy a történteket felemlegetnéd,
amikor nem ítélsz, hanem imádkozol,
a hallgatás irgalom.

A hallgatás türelem,
amikor zúgolódás nélkül fogadod a szenvedést,
amikor nem keresel emberi vigaszt,
amikor nem aggódsz, hanem türelmesen várod, hogy a mag kicsírázzék,
a hallgatás türelem.

A hallgatás alázat,
amikor nincs versengés,
amikor belátod, hogy a másik jobb nálad,
amikor hagyod, hogy testvéreid kibontakozzanak, növekedjenek és érlelődjenek,
amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért,
amikor cselekedeteidet félreértik,
amikor másoknak hagyod a vállalkozás dicsőségét,
a hallgatás alázat.

A hallgatás hit,
amikor nyugodtan vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni,
amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess,
amikor nem törődsz azzal, hogy megértsenek téged, mert elengedő neked, 
hogy az Úr megért,
a hallgatás hit.

A hallgatás imádat,
amikor átkarolod a keresztet, anélkül, hogy megkérdeznéd: Miért?
a hallgatás imádat.

'Jézus hallgatott.' Máté evangéliuma 26;63

Nekem ezt olykor nehéz megvalósítani, de szeretném. Szeretnék fejlődni, jobbá válni, növekedni a hitben, szelídségben, türelemben, alázatban - ez a legnehezebb, de egyben legfontosabb feladat az életemben. Sokszor inkább hallgatnom kellett volna.

Boldog Kalkuttai Teréz anya

Forrás ~ Internet SZABADÍTS MEG, Ó JÉZUS

Mennyei Atyánk! Te igent mondtál rám és az egész életemre.
 Én is igent szeretnék mondani a Te tervedre az életemben.
De ha magamba nézek, látom vágyaimat és félelmeimet,
 amelyek önigazulttá és gyengévé tesznek.
Látom a bizalmatlanságomat és hitetlenségemet,
amellyel elfordulok az Általad felkínált teljes élettől.
De azt is tudom, hogy a Te Fiad, Jézus Krisztus már győzelmet aratott
 a kereszten ezek fölött a vágyak és félelmek fölött.
 Ezért most Hozzá fordulok.

Szabadíts meg, ó, Jézus, a vágytól, hogy szeressenek;
Szabadíts meg, ó, Jézus, a vágytól, hogy magasztaljanak;
Szabadíts meg, ó, Jézus, a vágytól, hogy tiszteljenek;
Szabadíts meg, ó, Jézus, a vágytól, hogy dicsőítsenek;
Szabadíts meg, ó, Jézus, a vágytól, hogy előnyben részesítsenek;
Szabadíts meg, ó, Jézus, a vágytól, hogy kérjék véleményemet;
Szabadíts meg, ó, Jézus, a vágytól, hogy helyeslésre leljek;
Szabadíts meg, ó, Jézus, a vágytól, hogy népszerű legyek;
Szabadíts meg, ó, Jézus, a félelemtől, hogy megaláznak;
Szabadíts meg, ó, Jézus, a félelemtől, hogy megvetnek;
Szabadíts meg, ó, Jézus, a félelemtől, hogy megütnek;
Szabadíts meg, ó, Jézus, a félelemtől, hogy megrágalmaznak;
Szabadíts meg, ó, Jézus, a félelemtől, hogy elfelejtenek;
Szabadíts meg, ó, Jézus, a félelemtől, hogy bántanak;
Szabadíts meg, ó, Jézus, a félelemtől, hogy kigúnyolnak;
Szabadíts meg, ó, Jézus, a félelemtől, hogy meggyanúsítanak! Amen.

Boldog Kalkuttai Teréz anya

 Forrás ~ Internet


 BOLDOG KALKUTTAI TERÉZ ANYA ÉLETE

Teréz anya, eredeti albán nevén Agnes Gonxha Bejaxhiu, 1910. augusztus 27-én született a török megszállás alatti Üsküb, a mai Szkopje városában. Apjáról sok ellenmondásos adat olvasható, hol sikeres építési vállalkozóként, hol fűszeresként, hol pedig földművelőként írnak róla. Ágnes gyermekkorában katolikus nevelést kapott. 18 évesen Írországba ment, hogy belépjen, a Boldogságos Szűz Mária Intézetébe, majd jelentkezett, hogy az indiai Kalkuttában, a szegények között dolgozzék. 1929 januárjától - 18 éven át - a Loreto nővérek által vezetett kalkuttai Szent Mária szerzetesi iskolában állítólag földrajzot tanított. 1948-ban megalapította a maga katolikus szerzetesrendjét, a Szeretet Misszionáriusainak rendjét, melynek az lett a küldetése, 'hogy segítse az éhes, ruhátlan, hajléktalan, béna, vak, leprás embereket, az olyanokat, akik nemkívánatosak, szeretetlenek, a társadalomból kitaszítottak, és akiket mindenki elkerül.'

1950-ben engedélyt kapott XII. Pius pápától, hogy független apácaként a kalkuttai nyomornegyedben dolgozhassék. Hamarosan olyan sokan jelentkeztek szolgálatra, hogy egyre tágasabb helyekre kellett költöznie a rendnek. Számos központot hoztak létre vakoknak és haldoklóknak. Lepratelepet építettek melyet Shanti Nagarnak, vagyis a béke városának neveztek el. A rend növekedésével, lassan nemzetközi elismertsége is terjedt. Felvette az indiai állampolgárságot. A hatvanas években számos otthont nyitott nemcsak Indiában, hanem világszerte is. 1970-ben már 100-nál is többen voltak a szeretet misszionáriusai.

Az indiai kormány 1963-ban Padmashri - Lótusz Ura - renddel tüntette ki, azért a szolgálatért, amit India népéért tett. 1964-ben, VI. Pál Indiába látogatása alkalmával egy luxusautót ajándékozott Teréz anyának, amit azonnal elárvereztetett, hogy fenntarthassa lepratelepét. Apostoli munkájáért 1970-ben VI. Pál pápa öt tüntette ki békedíjjal. 1979-ben Teréz anyának ítélték a Béke Nobel-díjat. A díj átvétele után röviden csak ennyit mondott: 'Hogyan segíthetjük elő a világbékét? Menjünk haza és szeressük a családunkat.' A díjjal járó összeget Kalkutta szegényeire fordította.

1983-ban Teréz anya II. János Pálnál tett látogatása során szívrohamot kapott. Később pacemakert ültettek a mellkasába, és ezt követően sokat betegeskedett. Kilenc nappal 87. születésnapja után halt meg 1997-ben. Indiában Teréz anya halálakor háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el, állami temetésben részesült. 2003-ban II. János Pál pápa boldoggá avatta, az ünnepi eseményen csaknem negyedmillió zarándok vett részt.

Forrás ~ Internet
 KERESZTÉNY ÉDESANYA IMÁJA SZENT MÓNIKÁHOZ

  Szent Mónika szenvedő feleség és anya,
 te ismered könnyeimet, szenvedésemet és fájdalmamat.
Egyszer Te is úgy szenvedtél, mint én,
 könyörülj hát rajtam. Imádkozz értem!

A Szentlélektől megkaptad a bölcsesség és megértés,
az erősség és imádságosság ajándékait.
Kérd, hogy én is megkaphassam ezeket az ajándékokat.
Imádkozz férjemért és gyermekeimért.

Te a béke asszonya voltál.
Kérj békét az otthonunk számára.
Isten segítségével megmentetted férjedet és fiadat.
Könyörögj Istennél otthonunk számára
 hitért és az Isten kegyelméért.
  A mindennapi szentmiséből erőt és vigaszt merítettél.

Könyörögj értünk, hogy ebben mi is részesüljünk.
Könyörögj anyagi jólétünkért,
hogy dolgozhassunk és biztonságban,
kényelemben élhessünk otthonunkban.
  Imádkozz gyermekeimért is,
hogy mindig ismerjék, szeressék és szolgálják az Urat.

Könyörögj értem, hogy jó anyjuk lehessek.
Könyörögj azért is, hogy amikor ez az élet véget ér,
szeretteim mind együtt lehessenek az Úrban,
ahogy Te együtt vagy most férjeddel és gyermekeiddel.
 Szent Mónika, édesanyák védőszentje, könyörögj értem! Amen.

Forrás ~ Internet
 

 SZENT MÓNIKA EMLÉKNAPJA ~ AUGUSZTUS 27.

'Szent Mónika élete minta a családanyák számára'

Mindenekelőtt örök hűségben élt férjével, Patriciussal. Pedig annak nehéz, lobbanékony és heves természete óriási teher volt. Zsarnoki módon megkövetelte, hogy mindenben az ő akarata érvényesüljön. Mónika keresztény alázattal felelt a 'támadásokra': készségesen alárendelte magát férje akaratának, szelídséggel, szolgálatkészséggel és nyájassággal próbálta őt megnyerni Krisztusnak. Még hűtlenségét is elnézte neki, zokszó nélkül tűrte a szidalmazásokat és a bántalmazásokat.
 
 Mai szemmel már-már érthetetlen türelmességével végül elérte, hogy Patricius önként belátta hibáit, s egyre nagyobb tisztelettel és szeretettel fordult hitvese felé. Szomszédasszonyainak, akik ámulva nézték, milyen szeretettel veszi körül Szent Mónika a saját férjüknél sokkalta nehezebb természetű Patriciust, odavetette: 'Kevesebbet nyelveskedjetek és készségesebben engedelmeskedjetek férjeteknek, akkor nálatok sem lesz baj.' Ezzel nyerte el szeretteinek és magának a földi életben mindannyiunk által vágyott harmonikus családi életet.
 
Pedig Mónikának nemcsak a férje, hanem anyósa részéről is sokat kellett tűrnie. A pogány nő sokáig ellenséges szemmel figyelte menyének minden lépését. A szolgák rosszakaratú sugdosása alapján igaztalan vádakkal illette Mónikát. ő erre ismét saját receptjét alkalmazta: páratlan szelídséggel és tiszteletteljes magatartásával leszerelte anyósa bizalmatlanságát, és megnyerte a szívét. Lassanként anyós és meny a legmeghittebb viszonyba kerültek egymással.
 
Elsőszülött fiának, Ágostonnak a kicsapongásai nagyon megszomorította Szent Mónika szívét. Kimondhatatlan aggódással figyelte tévelygéseit. Itt már szelídsége és kedvessége is kevésnek bizonyult, Ágoston annyira elmerült bűneiben. Nem maradt más fegyver számára, mint a soha meg nem szűnő imádság. Árnyékként követte tévelygő gyermekét. Elkísérte Rómába, majd Milánóba is. Itt megismerkedett Szent Ambrussal és kérte, foglalkozzon fiával. Ambrus keményen közbenjárt, s hatására Ágoston 386-ban felvette a keresztség szentségét. Ezzel Mónika megajándékozta az emberiséget az egyik legjelentősebb keresztény gondolkodóval és egyháztanítóval.
 
Mónika ezzel teljessé tette az életét. Fiának megvallotta: 'Egyetlenegy dolog miatt kívántam a földön időzni, hogy katolikus kereszténynek lássalak, mielőtt meghalok. Az Úr sokkal többet adott: megérhettem, hogy lemondtál a földi boldogságról, s most szolgái közt láthatlak.' Ne kívánjunk mi sem mást gyermekeinknek és önmagunknak. Akkor olyan boldogsággal térünk meg az Úrhoz, ahogy Szent Mónika tette egy hosszú, megpróbáltatásokkal teli élet után.
 Kiss Tamás

Forrás ~ Internet

A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig!

Tesszalonikaiaknak írt I. levél 5. fejezet 23.

Örülni fogtok, noha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy a próbát kiállva hitetek, amely értékesebb a tűz próbálta veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Noha nem láttátok, mégis szeretitek; bár most sem látjátok, mégis hisztek benne. De mivel hisztek, ujjonghattok a megdicsőültek kimondhatatlan örömével, mert eléritek hitetek célját: lelketek üdvösségét.

Péter első levele 1. fejezet 6-9.

Ezt mondja az Úr: Mivel az ég a trónusom, és a föld lábam zsámolya, miféle házat építhetnének nekem, milyen helyet nyugvóhelyemül? Hiszen mindezt az én kezem alkotta, így mind az enyém! – mondja az Úr. Tekintetem mégis azokon pihen, akik alázatosak és megtört szívűek, és akik remegve félik a szavam.

Izajás könyve 66. fejezet 1-2.

 
 TE DEUM LAUDAMUS

Téged, Isten, dicsérünk, téged Úrnak ismérünk,
Téged, örök Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel.
Téged, minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok,
Egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak.

Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy!

Nagyságoddal telve ég, föld, dicsőséged mindent bétölt.
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek magasztalnak tégedet.

Vall tégedet világszerte, szentegyházad ezerszerte.
Ó, Atyánk, téged, s mérhetetlen nagy fölséged,
S azt, ki hozzánk tőled jött le, Atya igaz Egyszülöttje,
És áldjuk veled vigasztaló Szentlelkedet.

Krisztus, Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged.

Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő.

Téged azért , Uram, kérünk, mi megváltónk, maradj vélünk!
Szentjeidhez végy fel égbe az örökös dicsőségbe!
Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald!

Mindennap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket, és bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk.

Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!

Sík Sándor fordítása

Videó ~ Te Deum laudamus 

 'Legyetek lélekben készségesek, legyetek józanok, mindenestől reméljetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mivel engedelmes gyermekek vagytok, életeteket ne szabjátok múltbeli vágyaitokhoz.'

Péter első levele 1. fejezet 13-14.

'Mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között, mert meg van írva: Szentek legyetek, amint én is szent vagyok.'

Péter első levele 1. fejezet 15-16.

'A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Aki figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az a maga útján boldogságot talál.'

Jakab levele 1. fejezet 22.25.
 

Szent Lajos király ~ 'A jó király áldás a föld számára'

'Kedves fiam, mindenekelőtt arra buzdítlak, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből és minden erődből; e nélkül ugyanis nincs üdvösség.

Fiam, tartózkodnod kell mindattól, amiről tudod, hogy nem tetszik az Úrnak, vagyis minden halálos bűntől. Inkább vállald a vértanúság valamennyi kínját, mint hogy egyetlen halálos bűnt is elkövess.
Továbbá, ha az Úr valamilyen megpróbáltatást bocsát rád, adj hálát érte, és viseld el szívesen, tudva, hogy ezt talán nagyon is megérdemelted, és hogy ez is a javadra válik. Ha viszont az Úr jóvoltából sikerekben lesz részed, alázatosan hálát kell adnod érte. Óvakodjál, nehogy a siker romlásodat okozza, akár hivalkodó dicsekvésed miatt, akár pedig bármi más módon. Vigyázz tehát, nehogy megsértsd és megbántsd Istent éppen azokkal az ajándékokkal, amelyeket tőle kaptál.

Szívesen és áhítattal végy részt az Egyház istentiszteletén. Amikor a templomban vagy, ne nézegess szórakozottan ide-oda, ne beszélgess feleslegesen, hanem imádkozzál összeszedetten az Úrhoz ajkad fohászaival és szívből fakadó elmélkedéssel.

Együttérző szívvel fordulj a szegények, szerencsétlenek és elnyomottak felé. Amennyire tőled telik, támogasd és vigasztald őket. Minden kapott jótéteményért adj hálát Istennek, hogy méltó lehess még nagyobb javak elnyerésére. Alattvalóiddal szemben törekedj olyan helyes magatartásra, hogy az igazságosság egyenes útját kövesd, és arról se jobbra, se balra le ne térj. Amíg az igazságról meg nem bizonyosodol, addig jobban pártfogold a szegényt, mint a gazdagot. Legyen gondod arra, hogy alattvalóid igazságosságban és békében éljenek, kiváltképpen az egyházi személyek és a szerzetesek.

Legyen odaadó és engedelmes lelkületed anyánk, a római Egyház iránt, és a pápa iránt, aki lélekben atyánk. Azon fáradozzál, hogy távol maradjon országodtól mindenféle bűn, különösen az istenkáromlás és az eretnek tanítás.

Végezetül, kedves fiam, megáldalak mindazzal az áldással, amellyel egy istenfélő édesapa megáldhatja a fiát. A teljes Szentháromság és összes szentjei őrizzenek meg minden rossztól! Adja meg neked az Úr azt a kegyelmet, hogy mindenben teljesíthesd akaratát, és így megdicsőüljön szolgálatod által. E földi élet végén pedig együtt juthassunk el oda, ahol mindörökké láthatjuk, szerethetjük és dicsőíthetjük őt.' Amen. 

Szent Lajosnak fiához írt lelki végrendeletéből

Forrás ~ Internet SZENT LAJOS KIRÁLY ~ AUGUSZTUS 25.
 
 'A KERESZTÉNY FEJEDELEM ESZMÉNYKÉPE'

Szent Lajos 1214. vagy 1219. április 25-én született Poissyban, anyja Szent Blanka. Atyját, VIII. Lajost tizenkét esztendősen elvesztette, és így 1226-ban Franciaország királya lett, IX. Lajos. A tényleges kormányzást 1236-ban vette át. A trónon is aszkéta maradt, mert anyjától tanulta, hogy inkább a halált kell választania, mint a súlyos bűnt. Kitűnt a bűnbánatban, az imádságos szellemben, a szegények szeretetében. Az alázatosság és jámborság példaképe volt. Anyjával az ő szerepük a francia történelemben olyan, mint nálunk Szent István, vagy Szent László, a németeknél Szent Henrik, a spanyoloknál Szent Ferdinánd, vagy az angoloknál Nagy Alfréd. Ő a keresztény fejedelem eszményképe. Házasságot kötött, és 11 gyermeke volt, akiket gondosan nevelt.

Az ország kormányzásában is a békére, alattvalói jólétére törekedett. Gondoskodott a nép lelki szükségleteiről is. Segítette az egyházi életet, minden lehető módon.

1248-ban keresztes hadjáratba vonult, ahol 1250-ben fogságba esett. Drága pénzen váltották ki a fogságból. Továbbra is a keresztes hadak ügyében fáradozott, és 1267-ben egy újabb keresztes hadat vezetett. Útközben Karthágó - Tunisz - közelében halt meg 1270. augusztus 25-én hosszú súlyos betegség után. Csontjait Saint Denysbe vitték. 1273-ban megindította X. Gergely pápa a szentté avatási eljárását, és 1297. augusztus 6-án, VIII. Bonifác pápa alatt szentté is nyilvánították.

Példája: Inkább holtan, mint halálos bűnben!

'Istenünk, ki Szent Lajos királyt a földi uralkodás gondjaiból a mennyek országának dicsőségébe emelted, kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy földi életünkben végzett szolgálatainkkal mi is örökkévaló országodat keressük!' Amen.

Forrás ~ Internet

 'Törekedjünk Krisztushoz ragaszkodni és csakis az ő kedvében járni!'

  Eléggé tudja mindenki, hogy mennyire jelentős és elismerésre méltó szent tevékenység a gyermekek tanítása, kiváltképp a szegényeké, hiszen ez az oktatás segíti hozzá őket örök üdvösségük eléréséhez. Amikor ismereteket közlünk velük, vagy vallásosságra neveljük és hittanra oktatjuk őket, egyaránt gondoskodunk testi és lelki jólétükről, így ugyanazt a szolgálatot teljesítjük irántuk, amit őrzőangyalaik látnak el.

    Ezenfelül igen nagy segítséget nyújtunk a serdülő ifjúságnak, mert nem csupán a rosszat tartjuk távol tőlük, hanem a jó cselekvésre is épp ebben a korban tudjuk a legkönnyebben rábírni és fellelkesíteni őket, tekintet nélkül származásukra vagy anyagi helyzetükre. Ez az a segítség, amellyel – mint köztudomású – oly kedvezően tudjuk átalakítani a fiatalokat, hogy a nevelés befejeztével már fel sem lehet ismerni, milyenek is voltak a nevelés megkezdése előtt. Olyanok az ifjak, mint a facsemeték: könnyű a tetszésünk szerint arrafelé fordítani lelküket, amerre akarjuk. Ámde ha engedjük, hogy elfásuljanak, jól tudjuk, mily nehéz lesz már hajlítani őket, sőt néha teljesen lehetetlen is.

     Ha a gyermekeknek, főleg a szegényeknek, kellő nevelést adunk, ez nemcsak emberi méltóságukat gyarapítja, hanem az emberi és a keresztény társadalomban is általános tetszést arat, mert nagyon örülnek majd egyrészt a szülők, hogy fiaikat ily módon a helyes útra vezettük, másrészt az államok vezetői is, mert derék alattvalókra és jó polgárokra tesznek szert, de legesleginkább az Egyház, mert érettebben és eredményesebben iktatódnak be az ő sokágú életébe és tevékenységébe mint Krisztus szerető hívei és az evangélium megvallói.

    Csakhogy sok szeretet, mérhetetlen türelem és mindenekelőtt mélységes alázatosság szükséges azokban, akik vállalják ezt a nagy gondosságot kívánó munkát. Így lesznek méltók arra, hogy Urunk - akit alázatos szívvel kérünk - az igazság alkalmas munkatársaivá tegye őket, megerősítse nemes tisztségük betöltésében, és végül majd mennyei jutalmával is gazdagítsa a szerint az ígéret szerint, hogy akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12, 3).

     Ezt pedig könnyebben elérik, ha örökös szolgálatra kötelezve el magukat törekednek Krisztushoz ragaszkodni, és csakis az ő kedvében járni, hiszen ő mondotta: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek (Mt 25, 40).

Kalazanci Szent József áldozópap írásaiból

Forrás ~ Internet


Sík Sándor ~ Himnusz Kalazanci Szent Józsefhez

Szentje és atyja Kegyes Iskoláknak,
Nagyra törekvő nemes ifjúságnak
Hitre, tudásra, szép életre, jóra
Példaadója!

Zsenge korodtól hallottad a Hangot:
A hivatásét, mely szívedben zsongott
S mentél utána egy életen végig,
Róma szívéig.

Hittel utána Isten hívásának
Mentél szívéig szegény ifjúságnak.
Szent nyomaidban vívja nemes harcát
Ifjú magyarság.

Híven a széphez, az igazhoz, jóhoz
Állhatatosan az Isteni Szóhoz
Menni előre, hogy az Úrhoz érjünk:
Légy a vezérünk.

Forrás ~ Internet

 KALAZANCI SZENT JÓZSEF RENDALAPÍTÓ ~ AUGUSZTUS 25.

Az üdvösség útját járni meg kell tanulni. Kalazanci Szent József a szegény, nincstelen gyerekeknek akarta megtanítani az üdvösség útját. Minket is arra hív, hogy életünk példájával vezessük a körülöttünk élőket az üdvösség útján.

1556. vagy 1557. szeptember 11-én született José de Calasanz a spanyolországi Aragóniában, Peralta de la Sal falucskában.
Kitűnő nevelést kapott a jómódú, főnemesi szülők útján. Heten voltak testvérek. Őt már kisgyermekként is 'kis szent'-nek nevezték, mondják, hogy már gügyögő gyermekként különös áhítattal imádkozott.

1583. december 17-én pappá szentelték. Előbb hazájában tevékenykedett, püspöki szolgálatban a plébániák ügyeit rendezte, orvosolta. Lemondott állásáról, mert másféle hívatást érzett. Rómába hajózott. Itt éjszakánként a szegényeket látogatta végig Róma hét legnagyobb bazilikájánál. 1592-től Rómában szegény gyermekek nevelésével foglalkozott, és ez lett igazi hívatása.

Létrehozta 1597-ben Európa első ingyenes népiskoláját. Házat bérelt és adományokból egyre több gyermeket tudtak ingyenesen nevelni és tanítani. A hívek adományairól kapták a 'Kegyes Iskola' nevet.

1617-ben megalapította a piarista rendet, mint egyszerű fogadalmas kongregációt. 1621-ben társulatukat elismerték ünnepélyes fogadalmú szerzetesrendnek. Sok üldözésben és félreértésben volt része, mert iskoláiban a legmodernebb tudományokat tanították, és az egyszerűbb néposztályból származó új értelmiséget képeztek. Az üldözéseket legyőzhetetlen türelemmel viselte, ezért 'második Jóbnak' vagy 'keresztény Jóbnak' is nevezik.

Kilencvenéves korában, 1646-ban ellenfelei elérték, hogy rendjét feloszlassa X. Ince pápa. Ő ezt is rendíthetetlen lelki nyugalommal fogadta. Rómában 1648. augusztus 25 -én halt meg, halálos ágyához tisztelői tömege zarándokolt el utolsó áldásáért. Halála után nyolc évvel társulatát újból szerzetesrend rangjára emelték. Földi maradványait a római Szent Pantaleon templom főoltára alá temették. Nyelve és szíve épségben megmaradt. Sok használati tárgyát őrzik ma is. 1748-ban boldoggá avatták, szentté avatása 1767-ben volt. XII. Piusz pápa az összes katolikus népiskola védőszentjévé nyilvánította.

 Példája: Legyél türelmes!

'Istenünk, ki Szent József áldozópapot a határtalan szeretet és türelem ajándékával tetted képessé arra, hogy egész életét az ifjúság nevelésének és tanításának szentelje, kérünk, engedd, hogy akit bölcs tanítómesterként tisztelünk, kövessük is az igazság szolgálatában!' Amen.

Forrás ~ Internet
 'Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tett szert. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni, aranynál többet ér ennek elérése. A korallénál is nagyobb az értéke, nem vetekszik vele semmi drágaságod.'

Példabeszédek könyve 3. fejezet 13-15.

'Boldog az ember, ha fenyíti az Isten; ne vesd meg ezért Isten feddő szavát! Ha sebet üt rajtad, majd be is kötözi, ha szétzúz is, meggyógyít a keze.'

Jób könyve 5. fejezet 17-18.

'Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.'

János I. levele 3. fejezet 1-2.
HIMNUSZ SZENT BERTALAN APOSTOLHOZ

Isten nagy háza népe közt
királyi fényben tündökölsz,
Szent Bertalan, figyelj reánk,
kérünk, míg így magasztalunk:

Kiválasztó tekintetét
reád vetette már az Úr,
mert látta, szívedben mi él:
őszinte érzés, tisztaság.

Kiről próféták szózata
szólott a századok során:
a Messiást, e nagy csodát
már örvendezve láthatod.

Tanítványául is fogad,
a feltétel, mit rád kiszab:
nehéz kereszt lesz életed,
s jutalmul égi székben ülsz.

Krisztus Király barátja vagy,
apostolává tett az Úr,
a Mesternél vagy, s új erőt
a Mester életével adsz.

Dicsőség, hála őneki,
ki érdemedből ad nekünk
országában lakóhelyet,
és nem múló örvendezést. Amen.

Forrás ~ Internet


 

SZENT BERTALAN APOSTOLHOZ

 Most pedig üdvözlégy, ó, szentek szentje, háromszor szent Bertalan.
Te az égi fény ragyogása vagy, a szent Egyház halásza, a lelki halfogás mestere, a zöldellő venyige kellemes gyümölcse, megsebzője az ördögnek, aki a világot gonoszságával megsebezte.
Örvendezz, Nap, ki az egész földkerekséget megvilágosítod, örvendezz, Isten szája, bölcsességet szóló nyelv, az üdvösség kiapadhatatlan forrása, aki a tengert csodálatos utazásoddal megszentelted, aki véreddel bíborszínűre festetted a földet, aki mennybe mentél, ahol a mennyei sereg közepén ragyogsz, a nem enyésző dicsőségben tündökölsz, és a megunhatatlan ujjongásban örvendezel.

 Theodorus ~ Szent Bertalan apostolról

 Forrás ~ Internet 


 

     SZENT BERTALAN APOSTOLRÓL

'János evangéliumában olvashatjuk Natanael elhívásának történetét. Jézus hívta el Fülöp által tanítványának (Jn 44-52). Feltűnő azonban, hogy Natanael nevét a tanítványok névsorában sehol nem olvashatjuk. Az evangéliumokban négy névsor található és mindegyikben találunk egy nevet: Bertalanét. Feltűnő az is, hogy a névsorban Fülöp neve után mindig Bertalan neve következik. Ez arra utal, hogy Natanael és Bertalan egy személy. Natanael lehetett az első neve - mely megmagyarázza, hogy ki volt: Natanael, a Tolmai fia -, melyet követett a Bertalan. János Jézus feltámadása után is Natanaelnek nevezi Bertalant (Jn 21,2). Miután Jézus Fülöpöt tanítványának elhívta, 'találkozék Natanaellel és mondta néki: Aki felől írt Mózes a törvényben és a próféták, megtaláltuk a Názáréti Jézust' (Jn 1,46). Natanael nem hisz neki: 'Názáretből támadhat-é valami jó?' (Jn 1,47). Kételkedésére Fülöp Jézushoz vezeti: Jer és lásd meg!

Meglepő ez a találkozás. Jézus anélkül, hogy személyesen megszólítaná, elmondja neki, hogy kinek látja: 'Íme egy igazán izráelita, akiben hamisság nincsen.' Fülöp egy fügefa alatt ült. Palesztinában a fügefa a legtöbb helyen a lakásnak volt az egyik 'szobája'. A lakás elé ültették. Árnyékával alkalmas hely volt az elcsendesedésre, az imádkozásra. Natanael észreveszi, hogy Jézus a szívébe látott és nyomban hitvallást tesz: Rabbi, Te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel királya (Jn 1,50). Jézus erre a hitvallásra elmondja neki, hogy tanúja lesz Isten országa végső diadalának: 'Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az Isten Fiára' (Jn 1,52). Röviden a következőkben foglalhatjuk össze Bertalan lelki arcát: Bertalan az Írás tanulmányozója volt és kereste az igazságot. Fülöp az Ige bizonyítékával akarja őt megnyerni mert tudta, hogy ismeri az írásokat: Mózes és a próféták Jézusról írtak (Jn 1,46).

Őszinte ember. Megmondja, hogy kételkedik. De kételkedésében engedi meggyőzetni magát. Először nem hitte el, hogy a Messiás Názáretből származhat. Amikor azonban Jézussal találkozott, kételkedése szertefoszlott. Bertalant a látás tette tanítvánnyá. Látott és hitt. Jézusnak nemcsak a szava térített meg embereket, hanem tekintetének csodálatos ereje is. Jézust Bertalan mondotta először királynak, még a háromévi szolgálata előtt. Földi életében Bertalanon kívül csak a virágvasárnapi sokaság nevezte királynak. És amikor később ennek a királynak a trónja a kereszt lett, hitét akkor sem vesztette el.'

Forrás ~ Internet
  


 SZENT BERTALAN ÜNNEPE ~ AUGUSZTUS 24.
 
Szent Bertalan az Úr tizenkét apostolának egyike, de nagyon keveset tudunk róla. Szent Bertalan apostol Kánában született. Fülöp apostol vezette Jézushoz. Sok kutató azonosítja Natanaellal.
Jézus mennybemenetele után a hagyomány szerint Egyiptomban, Kappadóciában, Arméniában és Indiában térített.

Theodor apát így beszélt az apostolokról: 'Az apostolok felosztották maguk között a világot, és a királyok Királyának helytartói lettek. Bertalanra Örményország jutott. Ott látod őt, amint nyelvének ekéjével felszántja a lelkek földjét, elveti Isten igéjének magvát a szívek barázdáiba, s telepíti az Úr szőlejét és paradicsomát. Az embereknek gyógyszert adott a betegségek ellen, kitépte a tudatlanság töviseit, kiirtotta a hitetlenség őserdőit, és a hittételek köveiből oltalmat adó házat épített nekik.'

Az örmény királyt és feleségét megtérítette és 12 várost tett kereszténnyé. Ott szenvedett vértanúságot.

Mivel Bertalanról a legendában sok gyógyítással összefüggő csoda története maradt fenn, a keresztény Rómában a gyógyítás égi pártfogója lett. Mennyei segítőjüknek tisztelik a Parkinson-kórban szenvedők. Koponyáját 1238 óta a frankfurti dómban őrzik.

A középkori naptárakban a 9. század óta június 24-én vagy augusztus 25-én említik az ünnepét. 1568-ban vették fel a római naptárba, augusztus 24-re.

 'Kérünk Istenünk, erősítsd meg bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol őszinte szívvel ragaszkodott Fiadhoz, és add, hogy az ő könyörgésére Egyházad az üdvösség jele legyen minden népnek! '

Szent Bertalan apostol! Könyörögj érettünk!

Forrás ~ Internet 'Isten ránk bízta a kiengesztelődés tanítását. Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel.'

Korintusiaknak írt második levél 5. fejezet 19b-20.

'Már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem az Isten országának polgárai és családjának tagjai. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, s a szegletkő maga Krisztus Jézus. Ő tartja össze az egész épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma. Ti is benne épültök egybe a Lélek közreműködésével az Isten hajlékává.'

Efezusiaknak írt levél 2. fejezet 19-21.

Krisztus némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben és az Isten Fia megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve a krisztusi teljességet.

Efezusiaknak írt levél 4. fejezet 11-13.