Szent Ambrus ~ Karácsonyi himnusz

Ó népek Megváltója, jöjj,
hadd lássuk a Szűz Gyermekét!
Egész világ, ámulva nézz:
Istenhez méltó születés.

Nem férfi magvából fogant,
de Szentlélektől titkosan:
az Úr Igéje testet ölt,
mint szűz méhben termett gyümölcs.

A Szűz várandós anya lett,
szemérme sértetlen maradt,
fénylő erényei között
Isten, mint templomban lakik.

Most hagyja el a nászszobát,
a tisztaságos palotát!
Két-természetű Óriás,
indulj utadra lelkesen!

Atyának egyenlő Fia,
végy testet: indulj győztesen,
Testünknek gyengeségeit
örök erőddel izmosítsd.

Ragyog már jászlad trónusa,
új fényt lehel az éjszaka,
s ezt nem oltja semmi éj,
a hit táplálja sugarát.

Krisztus, legkegyesebb Király,
dicsérünk téged és Atyád,
s a Lelket, a Vigasztalót
most és örök időkön át. Ámen.

Fordította: Farkasfalvy Dénes

Forrás ~ Internet


SZENT I. SZILVESZTER PÁPA ~ DECEMBER 31.

314-ben választották római pápává. Nagy Konstantin alatt vezette az Egyházat, amikor a donatista szakadás és az arianizmus okozott nagyon sok bajt. 335. december 31-én halt meg, és a Via Salarián, a Priscilla katakombában temették el.
 
'Istenünk, jöjj segítségére népednek. Kormányozz és vezess minket, hogy közbenjárónk, Szent Szilveszter pápa oltalmával biztos úton haladjunk földi életünkben, és eljussunk az örök boldogságba. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

KARÁCSONYI HIMNUSZ

Örök Istenség ragyogása, Krisztus,
életet, fényt hoz a világba jöttöd,
gyógyul az ember, örök üdvösségünk
 ajtaja tárul.

Angyali kórus dalolása hallik,
himnuszuk hangja új korokat hirdet:
Jó Atyánk, néked odafenn dicsőség,
 s béke a földön.

Kisdedként fekszel, Ura a világnak,
tiszta gyümölcse makulátlan méhnek,
Krisztus, a győztes szeretet hatalmát
 hozd le a földre.

Otthonunk ég lett, születésed adta,
testet öltöttél: közülünk egy lettél.
Újítsd meg szívünk, szeretettel láncold
 újra magadhoz.

Lásd közösségünk dala ujjongással
angyalok boldog örömében részt vesz,
az Atyát, téged s a Szeretet Lelkét
 áldva dicséri. Amen.

Forrás ~ Internet'Mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek, alleluja.'


KARÁCSONYI HIMNUSZ

Világ váltsága, Krisztusunk,
Atyának egyszülött Fia,
szent születésed mily csoda,
megelőz minden kezdetet.

Atyádnak fényessége vagy,
e földön egyetlen remény:
a nagyvilág hozzád kiált,
hallgasd meg szolgáid szavát.

Ó, Üdvözítő, ne feledd,
hogy szűz Anyától testedet
magadra öltve közülünk,
egy lettél egykor mivelünk.

Így tanúsítja ez a nap,
mely minden évben visszatér:
az Atya küldött el közénk,
a világ üdvösségeként.

Őt áldja ég, föld, tengerek,
mindaz, mi bennük létezik,
jöttöd szerzőjét áldva most
dicsérő dalban zengenek.

Mi is, kiknek kicsorduló
szent véred adott életet,
ma születésed ünnepén
új dallal hódolunk neked.

Jézus, magasztal énekünk,
ki Szűztől születtél nekünk:
Atyádat és Szentlelkedet
örökre dicsérjük veled. Amen.

Forrás ~ Internet


'Az Ige testté lett és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt el.'

János evangéliuma 1. fejezet 14.

 KÖNYÖRÜLŐ ISTEN, IRGALMAZZ NEKÜNK!

Isten, a mi irgalmas Atyánk a Szentlélek kenetével avatta fel Fiát, 
hogy hirdesse az evangéliumot a szegényeknek. Kérjük őt:
Könyörülő Isten, irgalmazz nekünk!

Kegyes és örök Istenünk, te azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön 
és az igazság ismeretére jusson.
 Hálát adunk neked, hogy Egyszülöttedet a világnak adtad:
örvendezzen születésén az egész világ!
Könyörülő Isten, irgalmazz nekünk!

Elküldted őt, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek,
 szabadulást hirdessen a foglyoknak, és meghirdesse a kegyelem idejét:
adj az embereknek szabadságot és békét!
Könyörülő Isten, irgalmazz nekünk!

Fiad imádására vezetted a pogány bölcseket:
fogadd el hitünk és imádságunk hódolatát!
Könyörülő Isten, irgalmazz nekünk!

A sötétségből azóta is csodálatos világosságodra hívsz minden embert,
 hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon:
tégy minket ennek az örömhírnek tanúivá!
Könyörülő Isten, irgalmazz nekünk!

A Betlehemben megszületett Krisztust világosságul állítottad a népek megvilágítására:
mutasd meg arcod dicsőségét elhunyt testvéreinknek!
Könyörülő Isten, irgalmazz nekünk!Amen.

Forrás ~ InternetBECKET SZENT TAMÁS PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ ~ DECEMBER 29.

1118-ban Londonban született. A Canterburyi egyházmegye papja és a király kancellárja volt. 1162-ben választották püspökké. Az Egyház jogait II. Henrik királlyal szemben bátran megvédte. Ezért hat évre Franciaországba száműzték. Hazájába való visszatérése után is még sokat szenvedett, végül is 1170. december 29-én a király zsoldosai megölték.

'Istenünk, te nagy lelkierőt öntöttél Becket Szent Tamás vértanúdba, hogy az igazságért feláldozza életét. Közbenjárására engedd, hogy Krisztusért lemondva életünkről itt a földön, örökre megtaláljuk azt nálad a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet


KARÁCSONYI HIMNUSZ

Örök Istenség ragyogása, Krisztus,
életet, fényt hoz a világba jöttöd,
gyógyul az ember, örök üdvösségünk
 ajtaja tárul.

Angyali kórus dalolása hallik,
himnuszuk hangja új korokat hirdet:
Jó Atyánk, néked odafenn dicsőség,
 s béke a földön.

Kisdedként fekszel, Ura a világnak,
tiszta gyümölcse makulátlan méhnek,
Krisztus, a győztes szeretet hatalmát
 hozd le a földre.

Otthonunk ég lett, születésed adta,
testet öltöttél: közülünk egy lettél.
Újítsd meg szívünk, szeretettel láncold
 újra magadhoz.

Lásd közösségünk dala ujjongással
angyalok boldog örömében részt vesz,
az Atyát, téged s a Szeretet Lelkét
 áldva dicséri. Amen.

Forrás ~ Internet


'Mondjátok, pásztorok, kit láttatok? Hirdessétek nekünk, ki jelent meg a földön? Újszülött Gyermeket láttunk és éneklő angyalokat, amint az Urat dicsérték, alleluja.
Az angyal így szólt a pásztorokhoz: Nagy örömet hirdetek nektek, mert ma született számotokra a világ Megváltója, alleluja.'

 
LITÁNIA A SZENTCSALÁDHOZ
 
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennybéli Atyaisten - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten - Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen - Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten - Irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária - Könyörögj érettünk!
 
Istennek Szent Anyja - Könyörögj érettünk!
Szüzeknek Szent Szüze - Könyörögj érettünk!
Krisztusnak Szent Anyja - Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, Szent József jegyese - Könyörögj érettünk!
 
Szűz Mária, ki Jézust a Szentlélek által méhedbe fogadtad - Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Szent Józseffel Betlehembe mentél - Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézust Szűz méhedben hordoztad - Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Betlehemben szállást nem találtál - Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki betlehemi istállóban voltál kénytelen beszállani - Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, a betlehemi istállóban Jézust szüzen szülted - Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézust a betlehemi istállóban jászolba fektetted - Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki a három szent királytól imádtatni láttad Szent Fiadat - Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézust, Szent Fiadat, körülmetéltetni láttad - Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézussal Egyiptomba futottál - Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki a hosszú utazásban elfáradván Jézussal a szamár hátára ültél - Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Egyiptomba sokat keseregtél - Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Szent Józseftől megvigasztaltattál - Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, kinek Szent József hűségesen szolgált - Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Szent Józseffel esdekelve éjjel-nappal imádkoztál - Könyörögj érettünk!
 
Szűz Mária, ki Szent Józseffel együtt a kisded Jézusban gyönyörködtetek - Könyörögj érettünk!
Ó, Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József - Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Ó, Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József - Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Ó, Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József - Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
 
A ti áldásotok legyen rajtunk - Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Nektek élünk és halunk - Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Szívünk és lelkünk nektek ajánljuk - Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Engedjetek a ti karjaitokon meghalni - Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján - Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Veletek örvendjünk a mennyben - Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján - Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
A megholt híveknek engedjetek örök nyugodalmat - Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
 
3 Miatyánk ~ 3 Üdvözlégy
Uram, hallgasd meg könyörgéseinket és a mi kiáltásaink jussanak elődbe! Amen.
 
Könyörögjünk!
Alázattal és legmélyebb buzgósággal üdvözlünk, köszöntünk titeket, 
ó Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József!
Hálát adunk a teljes Szentháromság egy Istennek, hogy itt szemlélhetjük felszentelt képetek.
Ó, bár az angyalok harsány nyelvével bírhatnánk, hogy ezen hajlékban méltóképpen áldhatnánk
és magasztalhatnánk titeket, ó, Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József!
kérünk, adjatok nekünk oly buzgó érzelmet, szívünkbe és lelkünkbe, hogy a legforróbban szerethessünk titeket!
Add reánk szent áldásaidat ó Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József!
Áldj meg mindannyiunkat, akik most ezen hajlékban összejöttünk, hogy titeket méltón tisztelhessünk.
Áldd meg ó Szentcsalád a mi családjainkat, és azokat is, akik ezen ájtatosságban nem vehetnek részt,
ámbár szeretnének itt megjelenni, de a körülményeik nem engedik.
Áldd meg ezt a családot is, aki most hajlékába befogadta felszentelt képedet
és megnyitja hajléka ajtaját, hogy a hű tisztelők bejöhessenek tiszteletedre.
Áldd meg ó Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József a siránkozó elmaradott szegény árvákat,
akiknek már nincs senki vigasztalójuk, sem atyjuk, sem anyjuk, gyászba borult fényes csillaguk.
Ó, áldd meg Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József a bús szívű özvegyeket, akiknek élettársuk a föld alatt nyugosznak, oda van minden boldogságuk, nincsen számukra ez életben öröm, csak keserű üröm.
Áldd meg ó Szentcsalád, magyar hazánkat, főpásztorainkat és lelki atyáinkat, áldd meg az egész kereszténységet, hogy dicsérje, magasztalja drága szent nevedet!
Végre áldj meg mindannyiunkat!

Engedd, ó Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József, hogy ez életpályánkon titeket tisztelhessünk, egykor veletek a mennyei boldogságban örvendhessünk, a mennyei koronára érdemesek lehessünk.
Engedd meg ó Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József, hogy úgy legyen! Amen.

Imádkozzál érettünk ó Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire, hogy meggyógyulhassunk testben és lélekben,
a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.
 
Forrás ~ Internet


HIMNUSZ AZ APRÓSZENTEK TISZTELETÉRE

Ártatlan apró vértanúk
dicsőítsen ma szent dalunk!
A föld elvesztett, s könnye hull
az ég elnyert, s örömre gyúl.

Megölt a vad, gonosz király,
de Alkotónk szent karja várt,
hogy országába fölvegyen,
hol fény s öröm vár szüntelen.

Halálotok gyöngyként ragyog
Krisztus körül, ártatlanok,
kétévesek sem voltatok,
s már mennybe vittek angyalok.

Ó város, szentté tett az ég
mint Megváltónk szülőhelyét,
kinek mint zsenge áldozat
első mártírvér itt fakad.

Állnak királyi trón előtt
tündöklő fényruhában ők,
ingecskéjüknek bíborát
a Bárány vére mosta át.

Jézus, neved legyen dicső,
kit földre szült a Szűz szülő,
Atyádnak s Lelkednek veled
örök dicsőség, tisztelet! Amen.

Forrás ~ Internet

  APRÓSZENTEK NAPJA ~ DECEMBER 28.

Azok a betlehemi gyermekek, akiket Heródes király megöletett Jézus születése után. Amikor Heródes rájött, hogy a napkeleti bölcsek nem tértek vissza hozzá, Betlehemben és környékén megöletett minden 2 év alatti fiúgyermeket (Mt 2,16-18). A két éves kor meghatározásában nyilvánvalóan a bölcsek csillagának feltűnési ideje vezette a királyt. Mivel sem a lakosság számát, sem a fiúgyermekek arányát nem ismerjük, az áldozatok számára nézve csak óvatos becslésekbe bocsátkozhatunk, s számukat 20-30-ra tehetjük. A hagyomány Betlehemben, a születési barlang közelében tudott az Aprószentek sírjairól, s e barlangot 1962-ben újra megtalálták. Máté evangéliuma a betlehemi gyermekgyilkosságban Jeremiás jövendölésének beteljesedését látta meg. Tiszteletük az ősi időkre megy vissza.

Példájuk: Istenért mindent vállalnunk kell!

  'Istenünk, a te Szent Fiad eljövetelét az Aprószentek nem szavukkal, hanem halálukkal hirdették; kérünk, segíts minket, hogy a hitet, amit nyelvünkkel vallunk, a tetteink is hirdessék!' Amen.

Forrás ~ Internet
 

APRÓSZENTEK NAPJA ~ DECEMBER 28.

 'Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: 'Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.' József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, nagy haragra lobbant, és Betlehemben meg annak egész környékén megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt: 'Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.' 

 Máté evangéliuma  2. fejezet 13-18

Forrás ~ Internet


HIMNUSZ SZENT JÁNOS APOSTOL ÜNNEPÉN

Szűzi őrzője a legtisztább Szűznek,
szent hirdetője az örök Igének,
szolgáid lelkét tisztítsd meg a rossztól,
János apostol!

Égi forrásból eredő folyamként
futva kiáradsz a kiaszott földre,
és amit kebled merít a kebelből,
már ki is osztod.

Föld ékessége, dicsősége mennynek,
esdj megbocsátást gonoszságainkra,
szent tanításod csodálatos titkát
fejtsd ki előttünk!

Láttad a titkot, az Atya Igéjét,
s földünkre öntöd a hit áldott fényét;
jöjj, vezess minket, hogy teveled áldjuk
majd az örök Fényt!

Zengjen örökké hála Krisztusunknak,
Szűz Máriától született Urunknak,
ki az Atyával és a Szentlélekkel
egy örök Isten! Amen.

Forrás ~ Internet

SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA ~ DECEMBER 27.

Szent János apostol volt a “szeretett tanítvány”, a negyedik evangélium és a Jelenések könyvének szerzője. Testvérével, Jakabbal első követői voltak Jézusnak. Anyjuk volt az, Salome, aki kérte Krisztust, hogy egyik fia jobbról, a másik balról üljön majd Isten országában. Nem tudták, mit kérnek…

Péterrel Jánost küldte előre Jézus, hogy az utolsó vacsorát elkészítsék. János volt az aki a vacsora alatt Jézus mellett volt az asztalnál. Neki mondta meg Jézus, ki az aki elárulja majd. Ott állt a kereszt alatt, az ő gondjaira bízta Máriát, akit gyámanyjául rendelt. A sírhoz is elsőnek szaladt az asszonyok híradására. A Galileai tengernél elsőnek ismerte fel Jézust, őrá mondta az Úr: “Akarom, hogy ő így maradjon”.

Jeruzsálemben tartózkodott a kb. 50-ben megtartott apostoli zsinatig, Szent Pál úgy keresi fel, mint az Egyház egyik oszlopát. Ezután Kis-Ázsiában terjesztette a hitet, Efezusban élt. Domiciánus császár forró olajba dobatta, de sértetlen maradt..

Patmoszba száműzték, öregkorában már prédikálni sem tudott, csak azt hajtogatta: “Fiacskáim, csak szeressétek egymást” ugyanis ezt tanulta az Úrtól, és ez önmagában is elégséges - magyarázta. Efezusban csendesen halt meg, körülbelül 100 táján. Ő az egyetlen apostol, aki nem lett vértanú. A 4. századtól Keleten is, Nyugaton is ünneplik.

Példája: szeretetünkről ismernek meg minket!
 
'Istenünk, ki Szent János apostol által föltártad előttünk Igéd titkait, kérünk, add, hogy amit ő oly nagyszerűen megírt, azt értelmünk kellő fölkészültségével fogadjuk be!' Amen.
 
Forrás ~ Internet 


HIMNUSZ A SZENT CSALÁD VASÁRNAPJÁN

Ó, boldogságos égi fény,
halandóknak legfőbb remény,
Jézus, jöttödre felragyog
a szentcsaládi szeretet.

Kegyelmek anyja, Mária,
ki tisztaságos kebleden
a gyermek Jézust ringatod,
a tejjel adva csókjaid;

s kit Isten földre szállt Fia
ez édes névvel hív: atyám,
ki tisztes ősök sarja vagy,
s a Szüzet féltőn őrized:

ti Jessze fényes törzsökén
üdvösségül fakadtatok,
halljátok meg szavunkat itt,
midőn elétek járulunk:

Kegyelmek árja, szent erény,
melytől virágzott házatok,
lelkünket áldva járja át
és óvja szép erkölcseink.

Jézus, ki a szülői szót
követted engedelmesen,
Atyáddal s Szentlelkeddel élsz:
most és örökre áldva légy. Amen.

Forrás ~ Internet

 SZENT CSALÁD VASÁRNAPJÁN

'Az Egyház annyira fontosnak tartja a családot, hogy az év utolsó vasárnapját a családnak szenteli. Ezen a vasárnapon a szent Családot állítja elénk, követendő példaképül. Szent Család Vasárnapja mindannyiunk ünnepe, hisz mindenkinek van valami köze a családhoz. Bárhogyan is lenne, családból származunk, családban vagy egyházi közösségben élünk. Isten ajándékából, ez az éltető gyökerünk, amely egy életre szól. Az életünk szorosan összefonódik másokkal. Mindig is valakinek gyermeke maradunk, vagy valakinek testvére, szülője, nagyszülője, házastársa, rokona, vagy hozzá tartozója vagyunk. Ezt a kapcsolatot nem lehet könnyen megszüntetni, ez egy életre szól. Maga az Úr Jézus is ilyen kapcsolatban élt Szűz Máriával, szent Józseffel, rokonaival, az ő követőivel, különösen az apostolokkal.

A mai modern, megváltozott körülmények között is minta és példakép a Szent Család. Figyeljünk fel arra, hogy - mai fogalmaink szerint is - mennyire összeillő pár volt Mária és József. Mennyire azonos bennük az Isten szavának való azonnali, feltétel nélküli engedelmeskedés! A mennyei Atya nemcsak szeplőtelen szűz Anyát, hanem gondoskodó, jó példa-adó nevelőapát is választott Fiának, hogy harmonikus családi életben készülhessen munkájának elvégzésére. Annak ellenére, hogy a változások korát éljük, és sokan kikezdik a házasságot, a család a társadalom és az Egyház alapsejtje marad. A személy benne és általa valósítja meg földi és örök hivatását. A család Isten tevékenységének a helye, és kiváltságos környezete és így Isten és ember találkozásának is a helye.

A Szent Család egy máig érvényes családmodellt mutat. A család a szeretet tűzhelye, amely világít, melegít, éltet. Templom, ahol Isten lakik, a Szentháromság élő tükörképe. Tekintsük célnak saját családunk 'szent családdá' alakítását, a boldogságos Szűz és szent József példája nyomán!'

Forrás ~ Internet 


 'Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, apád és én szomorúan kerestünk. - Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell fáradoznom?'
HIMNUSZ SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ ÜNNEPÉN

Krisztusban árad élet e világra:
hordja sebünket, elveszi halálunk;
Atyja jobbjára visszatérve ül már
mennyei trónján.

István az első, ki az ő nyomában
szolgájaként jár fényes hivatásban,
melyet az Úrnak sugalmazó Lelke
benne kisarjaszt.

Kőzápor hull rá, állja rendületlen,
állja a gyilkos harag tombolását;
irgalmas szívvel üldözőit félti
s hálaimát mond.

Sírva könyörgünk első vértanúnkhoz:
szent polgártársa üdvözült karoknak,
fényes mennyország örököse vagy már,
áldva tekints ránk!

Zengjük ma együtt vértanúk karával:
hála, dicsőség a Szentháromságnak,
akitől István elsőként kaphatta
hős koszorúját. Amen.

Forrás ~ Internet

HIMNUSZ SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ ÜNNEPÉN

Ünneplő szívvel hódolunk
Szent István vértanú előtt,
kit győztes harca béreként
elsőként illet pálmaág.

Igaz tanúként vívja meg
harcát hamis tanúk között,
s szent fényben Jézust látja már
Atyjának jobbján állani.

És most tehozzád fordulunk:
jöjj, áldott vértanúnk, segíts;
szavad nekünk is nyissa meg
a menny királyi ajtaját!

Véredben mostad meg magad,
ezért ragyogsz oly fényesen;
gondolj miránk is, pártfogolj,
dicsőségedben részesíts!

Ajándékként ezt adja meg
a Szűztől szűzen szült Fiú,
és Atyja és a Lélek is,
ki él s uralkodik vele! Amen.

Forrás ~ Internet

 
SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ ~ DECEMBER 26.

'Szent István diákonus ~ Az első vértanú'

István görög nyelvű zsidó családból származik. Fiatalon találkozott Jézussal és tanítványa lett. Hűen követte a Megváltót és tanítását. Példamutató, elismert tagja volt az őskeresztény közösségnek. A kereszténység terjedésének velejárója volt, hogy pogány, nem zsidó népek is Jézus-hívők lettek. A hellén kultúrához földrajzi közelsége miatt hamar eljutott az igaz hit. A legelső egyházon belüli megoldandó problémák egyike volt a görög nyelvű és a jeruzsálemi keresztény közösségek között támadt alamizsnaosztás vita. A görög nyelvű hívek úgy érezték, hogy az ő özvegyeiket elhanyagolják, a jeruzsálemi hívek a saját híveiket előnyben részesítik az özvegyeknek szánt alamizsna szétosztásakor. Az apostolok a probléma megoldására megbíztak hét hellén férfit, hogy hazájukban az asztalt szolgálják, imádsággal és igehirdetéssel. Ezen hét diákónus egyike volt István. István lelkiismeretesen, nagy buzgósággal végezte feladatát, Isten elhalmozta kegyelemmel és csodákat, jeleket tett a nép körében. Bölcsességben felülmúlta a másik hat diákonust, ő hirdette a legnagyobb erővel és hittel Isten igéjét. Hite erős volt és megingathatatlan.
 
'Kérünk, Istenünk, add, hogy követhessük azt, akit tisztelünk, és megtanuljuk ellenségeinket is szeretni, mert Szent István diákonus vértanúságát ünnepeljük, aki a gyilkosaiért is tudott imádkozni' Amen. 

Forrás ~ Internet

'Istenünk, te évről évre megörvendeztetsz minket azzal, hogy Fiad eljövetelének ünnepére készülhetünk. Add, hogy mi, akik Egyszülöttedet nagy örömmel fogadjuk mint Megváltónkat, nyugodt lélekkel láthassuk meg őt mint Bíránkat, amikor eljön. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.


'Kérünk, Urunk, Jézus, siess és ne késlekedjél! Eljöveteled vigasztaló öröme töltsön el minket, mert szerető jóságodban bízva bízunk. Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélek­kel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

 MUTASD MEG NEKÜNK IRGALMASSÁGODAT URUNK

A mennyei Atya elküldte szent Fiát, hogy üdvözítse az embereket.
 Forduljunk hozzá bizalommal:
Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!

Mennyei Atyánk, segíts meg jóságosan, hogy szent Fiadat,
 Jézus Krisztust ne csak szóval magasztaljuk,
hanem életünkkel is megdicsőítsük!
Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!

Aki Fiadat azért küldted, hogy üdvözítsen minket,
enyhítsd a szenvedést hazánkban és az egész földkerekségen!
Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!

Szent Fiad eljövetele örömet árasztott a világra,
add, hogy minél több ember érezze a megváltás boldogságát!
Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!

Add irgalmasan, hogy szentül és buzgón éljünk ezen a világon,
míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és Krisztus Urunk dicsőséges eljövetelét.
Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk! Amen.

Forrás ~ Internet

 ZAKARIÁS HÁLAÉNEKE ~ BENEDICTUS

'Áldott az Úr, Izrael Istene, mert meglátogatta és megváltotta népét. Az üdvösség erejét támasztotta nekünk szolgája, Dávid házában. Ahogy mondta a szent próféták szájával ősidők óta: megmentett minket ellenségeinktől és gyűlölőink kezétől, hogy irgalmazzon atyáinknak, és megemlékezzék szent szövetségéről. Az esküről, amelyet atyánknak, Ábrahámnak esküdött, hogy majd megadja nekünk, hogy az ellenség kezéből kiszabadítva, félelmet nem ismerve szolgáljunk neki, szentségben és igazságban színe előtt életünk minden napján. Téged pedig, fiú, a Magasságbeli prófétájának fognak hívni, mert az Úr előtt jársz majd, hogy előkészítsd útját, hogy az üdvösség ismeretét add népének bűnei bocsánatára, Istenünk könyörülő irgalmából, melyben meglátogat minket a napkelet a magasságból, hogy a sötétben és a halál árnyékában ülőknek ragyogjon, és lépteinket a béke útjára irányítsa.' 

 Lukács evangéliuma 1. fejezet 67-79.

Forrás ~ Internet

  'Ó, szent Virradat! Te az örök világosság Fényessége és az igazságosság Napja vagy: jöjj, és világosítsd meg azokat, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek!'

Forrás ~ Internet LÁSSA MEG MINDENKI DICSŐSÉGEDET

Megváltónkat, aki azért jött, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek,
 kérjük buzgó lélekkel, és mondjuk:
Lássa meg mindenki dicsőségedet!

Nyilatkoztasd ki magadat mindazoknak, akik még nem ismernek,
hogy felismerjék benned üdvösségüket!
Lássa meg mindenki dicsőségedet!

Hirdessék nevedet a föld végső határáig,
hogy eljusson hozzád minden ember!
Lássa meg mindenki dicsőségedet!

Aki egykor azért jöttél, hogy megváltsd a világot,
mentsd meg a kárhozattól híveidet, amikor újra eljössz!
Lássa meg mindenki dicsőségedet!

Meghoztad a szabadságot azoknak, akik a megváltásra vártak,
őrizd meg lelkünk szabadságát megváltó hatalmaddal!
Lássa meg mindenki dicsőségedet!

Emberként születve közénk jöttél, és egykor újra eljössz, hogy ítéld a világot,
kérünk, adj örök jutalmat a megholtaknak az ítélet napján!
Lássa meg mindenki dicsőségedet! Amen.

Forrás ~ Internet 

KETY SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP ~ DECEMBER 23.

1390-ben a krakkói egyházmegyéhez tartozó Kęty városkában született. Pappászentelése után hosszú éveken át a krakkói egyetemen tanított, majd az olkuszi plébániát vezette. Azt az igaz hitet, amelyet kiválóan tanított, erényeivel tette gyümölcsözővé. Különösen a szelídségben és a felebaráti szeretetben tűnt ki. Ezzel lett igazán paptársainak és tanítványainak a példaképe. 1473. december 24-én, Krakkóban halt meg.

'Mindenható Istenünk, add nekünk, hogy Kęty Szent János áldozópap példájára előrehaladjunk a szentek tudományában, mindenkivel szemben irgalmasságot gyakoroljunk, és magunk is bocsánatot nyerjünk tőled. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet 'Íme, Isten az én szabadítóm, bizalom tölt el, és nem félek,
mert az Úr az én erőm és dicsőségem, ő lett szabadulásom.'

Izajás könyve 12. fejezet 2.

 JÖJJ EL URUNK JÉZUS

  Hívjuk Krisztus Urunkat, aki értünk megalázta önmagát, és örvendezve mondjuk:
Jöjj el, Urunk, Jézus!
Úr Jézus, te segítségére siettél a világnak,
tisztítsd meg a bűntől testünket, lelkünket!
Jöjj el, Urunk, Jézus!

Megtestesülésed titka által testvéreidnek fogadtál minket,
ne engedd, hogy elidegenedjünk tőled!
Jöjj el, Urunk, Jézus!

Megváltó kegyelmeddel alakíts át minket,
hogy elkerüljük a büntető ítéletet!
Jöjj el, Urunk, Jézus!

Krisztusunk, kimeríthetetlenül gazdag a te irgalmas jóságod,
add, hogy elnyerhessük a dicsőség hervadhatatlan koszorúját!
Jöjj el, Urunk, Jézus!

Irgalmadba ajánljuk, Urunk, azok lelkét, akik a test kötelékeiből kiszabadultak,
hogy meghalva a világnak, neked éljenek mindörökre!
Jöjj el, Urunk, Jézus! Amen.

 Forrás ~ Internet

'Ó, nemzetek Királya és szívük Kívánsága, az Egyház Szegletköve! 
Te egybekapcsolod régi és új választott népedet: 
jöjj, üdvözítsd az embert, akit a föld anyagából alkottál!' JÖJJ EL URUNK JÉZUS

Szeretett Testvéreim, áhítattal imádjuk Megváltó Krisztusunkat,
aki eljön majd nagy hatalommal és dicsőséggel.
 Könyörögjünk hozzá:
Jöjj el, Urunk, Jézus!

Urunk, Jézus Krisztus, aki mennyei erővel érkezel,
tekints kicsinységünkre, hogy méltók lehessünk ajándékaidra!
Jöjj el, Urunk, Jézus!

Te örömhírt hoztál az embereknek, add, hogy állandóan
 hirdessük megváltó művedet!
Jöjj el, Urunk, Jézus!

Te, aki mindenkor áldott vagy, élsz, és kormányozod a mindenséget,
 add, hogy reménykedve várjuk az örök
 boldogságot és dicsőséges eljöveteledet!
Jöjj el, Urunk, Jézus!

Érkezésedet sóhajtozva várjuk, vigasztalj meg minket,
és részesíts isteni életedben!
Jöjj el, Urunk, Jézus! Amen.

 Forrás ~ InternetKANÍZIUSZ SZENT PÉTER ÁLDOZÓPAP ÉS EGYHÁZTANÍTÓ ~ DECEMBER 21.

A mai Hollandia területén, a gelderlandi Nijmegenben született 1521-ben. Kölnben tanult és belépett a jezsuita rendbe. 1546-ban szentelték pappá. Németországba küldték, ahol hosszú éveken át kitartóan dolgozott írásaival és szentbeszédeivel a katolikus hit megőrzéséért és megerősítéséért. Sok könyvet adott ki, ezek közül a leghíresebb a Katekizmus. A svájci Fribourgban halt meg 1597. december 21-én.

'Istenünk, te Kaníziusz Szent Péter áldozópapnak megadtad, hogy erényes életével és tudásával védelmezze a katolikus hitet. Közbenjárására engedd, hogy örvendezve megtaláljanak téged azok, akik keresik az igazságot, hívő néped pedig állhatatos maradjon a hitben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet