VIANNEY SZENT JÁNOS ~ AZ IMÁDSÁGRÓL

'Ha jól akarunk imádkozni, nem kell sokat beszélnünk. Tudjuk, hogy Isten jelen van a tabernákulumban. Megnyitjuk előtte a szívünket, élvezzük szent jelenlétét. Ez a legjobb imádság!

Lélekben tekintsetek Isten szívére, és maradjatok így, szavak nélkül! Az is imádság, ha egyszerűen Istenre gondoltok. Ha nincs különösebb mondandótok, csak arra gondoltok, hogy Isten jelen van - ez a legjobb imádság'

'Az ima olyan, mint a tűz, amely hevével megtölti és az ég felé emeli a hőlégballont. A szív tisztaságára is felhívta azonban a figyelmet: Az ima olyan, mint egy illatos rózsaszál, de csak az érzi az illatát, aki tiszta szívvel imádkozik.'Vianney Szent János

 Jean Marie Baptiste Vianney, a plébánosok védőszentje
1786. május 8. - 1859. augusztus 4.

Vianney Szent János ~  Aki szeretetben él

Aki szeretetben él, nem büszke, nem akar másokon uralkodni, nem halljátok soha,
hogy hibáztatna vagy gúnyolna másokat.
 Nem kutat mások szándékai felől, nem hiszi azt, hogy ő jobban cselekszik, mint mások,
 és soha nem tartja többre magát embertársainál.
Aki szeret, az amennyire csak lehet, elkerüli, hogy fájdalmat okozzon.

Vianney Szent János ~ Igen, ha jól imádkozunk

Igen, ha jól imádkozunk, parancsolhatunk égnek és földnek: minden engedelmeskedik nekünk. Ha képtelenek vagytok imádkozni, rejtőzzetek el angyalotok mögött, s bízzátok meg őt, hogy imádkozzék helyettetek. Annyira nem szabad elfeledkeznünk Isten jelenlétéről, amennyire nem felejtünk el lélegezni. Lelkünknek az az ima, mint a földnek az eső. Trágyázzátok a földet, ahogy csak akarjátok, ha nincs eső, nem ér az egész semmit! Amikor imádkozunk, nem kell sokat beszélni. Tudjuk, hogy a jó Isten itt van a tabernákulumban. Kitárjuk előtte szívünket, örvendezünk jelenlétének. Ez a legjobb ima. Amikor imádkozom, elképzelem Jézust, amint Atyjához imádkozik. A jó Isten szereti, ha alkalmatlankodunk neki. Egyszerűen kell imádkozni, ilyenféleképp: Istenem, itt van egy szegény lélek, akinek nincs semmije, aki semmit sem tud tenni. Add meg nekem, aki senki vagyok, azt a kegyelmet, hogy szeresselek, megismerjelek és szolgáljalak! A jó Istennek nincs szüksége ránk. Azért parancsolta, hogy imádkozzunk, mert a boldogságunkat akarja, boldogságunkat pedig egyedül Őbenne találhatjuk meg. Amikor az Oltáriszentség előtt vagyunk, ne tekintgessünk körbe, hanem csukjuk be a szemünket és szánkat, és nyissuk meg szívünket. Akkor a jó Isten is megnyitja a sajátját, mi hozzá megyünk, Ő meg hozzánk jön, az egyik kérni, a másik befogadni. Olyan ez, mint a kölcsönös lehelet.

Vianney Szent János ~ Jézusom, neked szentelem szívemet

Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe. Szívedben akarok lakni, szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből akarom meríteni az igazi szeretetet, mely felemészti szívemet: benne erőt, világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni. Jézusom, szívem a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár, amelyen magamat neked áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém mindig irgalmadra gondoljon.
Sienai Szent Katalin ~ szűz és egyháztanító

Sienai Szent Katalin (1374-1380) a Toscanai Sienában született, már fiatalon harmadrendi domonkos lett. Hatása a katolikus egyházban vitathatatlan. Különösen is jelentős szerepet játszott a pápaság avignoni fogságának lezárásában; az épp akkoriban kezdődő nagy nyugati egyházszakadás idején pedig az egyház megosztottsága ellen küzdött. A szakadást Krisztus testén tátongó sebnek tekintette, melyre elsősorban nem egyház/politikai tárgyalások a gyógyír, hanem a megtérés, a lelkiélet és a szeretet gyakorlása. Bár írástudatlan volt, mégis számos levelet és tanítást hagyott az utókorra. A legjelentősebb köztük a Dialógus, mely a misztikus élmények közben kapott szavakat, tanításokat, az Úrral folytatott beszélgetéseket tartalmazza. Ez a mű igen nagy teológiai jelentőséggel bír, különösen is a Gondviselés teológiája és az emberi szabadság világos tanítása szempontjából. Katalin lelkiségére jellemző: a Kereszt szeretete, az Istennel való egyesülés, mely egyben az igazság útja is. Sokat tanít az úgynevezett 'belső celláról' és az önismeretről, mely többek között azt is azt jelenti, szüntelenül Isten tekintetében élünk. Az ember nyomorúságát az Isten szeretete messze felülmúlja. Az önismeret Isten és a felebarát szeretetére vezet bennünket.

1461-ben II. Pius pápa szentté, VI. Pál pápa egyházdoktorrá avatta.Olaszország, Róma, és a kommunikációs eszközök patrónusa. Ünnepe: Április 29.
 
'Ó szeretet mélysége és tüze! Ó örök szépség, örök bölcsesség, örök jóság, örök kegyesség, reménység, bűnösök menedéke, fölmérhetetlen bőség, örök és végtelen jó, ó szerelem oktalansága! Hát szükséged van neked a te teremtményedre? Igen – amennyire én látom. Hiszen úgy cselekszel, mintha nem tudnál élni nélküle, jóllehet te vagy az élet, akitől mindenek élete származik, s nélküled semmi sem él. Akkor hát miért vagy ily ostoba? Azért, mert szerelmese lettél teremtményednek: míg benned élt, tetszésedre és gyönyörűségedre volt ő, s most üdvösségétől megrészegülten keresve jársz utána, miközben ő menekül előled. Eltávolodik tőled, te pedig közeledsz hozzá, és közelebb nem jöhetnél, minthogy magadra vetted emberségét.' (Dialógus 153)

 'Nem akkor nyered el jutalmad, ha belekezdesz valamibe, hanem egyedül és csakis akkor, ha kitartasz mellette.'

'Urunk, Jézus Krisztus! Te Sziénai Szent Katalinban egész Egyházadnak példaképet, és isteni bölcsességtől ihletett tanítót adtál. Kérünk, add hogy közbenjárására és tanítása nyomán napról napra növekedjünk ismeretedben és szeretetedben,
Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.'

Forrás ~ Internet

 Szienai Szent Katalin ~ Urunk, Atyánk és Testvérünk vagy

 Bármerre fordulok, mindenütt kimondhatatlan szeretetet találok. Nincs számomra bocsánat, ha nem szeretek, mert Te, Isten és Ember már akkor szerettél, amikor én még nem szerettelek téged. Nem voltam, s te megteremtettél. Mindazt, amit szeretni akarok, megtalálom benned. Ha Istent akarom szeretni, enyém a kimondhatatlan Istenség; ha az embert akarom szeretni, te ember vagy. Ha az Urat akarom szeretni, te Véreddel fizettél, hogy kiments a bűn rabságából. Te végtelen kegyességed és mérhetetlen szereteted által Urunk, Atyánk és Testvérünk vagy.


  Sziénai Szent Katalin ~  Miasszonyunk, Istennek szent Anyja

Miasszonyunk, Istennek szent Anyja, minden asszonyok között első, aki fogadalommal az Úrnak szentelted szüzességedet, kérlek téged, nyerd meg nekem szent Fiadtól azt a kegyelmet, hogy a mai naptól kezdve ő legyen lelkem jegyese.

Megígérem neked és neki, hogy soha nem lesz más jegyesem, mint ő, és mindent megteszek, ami tőlem függ, hogy tisztán és folt nélkül őrizzem meg magam, egyedül neki, napjaim során életem alkonyáig.
 IMAKÉRÉSSEL FORDULUNK EGY KEDVES TESTVÉRÜNK MEGSEGÍTÉSÉRT
 PIO ATYA ÁLTAL JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉHEZ!
SZERETETT PIO ATYÁNK! 
VIDD KÉRÉSÜNK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE ELÉ ~ HALLGATTASSANAK MEG IMÁINK! Amen.

PIO ATYA IMÁJA JÉZUS SZENT SZÍVÉHEZ

1. Jézusom, Te mondtad: 'Kérjetek és kaptok, keressetek
és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!' Mt 7,7
Íme, zörgetünk, keresünk és kérjük segíts kedves testvérünknek, akiért ma imádkozunk Hozzád.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség
Ima: Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom benned! Amen.

2. Jézusom, Te mondtad: 'Bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek.' Jn 16,23
Íme, most a nevedben kérjük az Atyától a szentek közbenjárására által a kegyelmet, hogy testvérünk, akiért a mai imánkkal eléd járultunk - teljesítse feladatát  az Atya akarata szerint.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség
Ima: Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom benned! Amen.

3.Jézusom, Te mondtad: 'Ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el' (Lk 21,33).
Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy imáink által segítséget nyerhessen testvérünk, akiért ma imádkozunk.
Miatyánk -  Üdvözlégy - Dicsőség
Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni szerencsétlenek iránt,
 légy irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is!
Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének,
a Te és mi gyengéden szerető Édesanyánknak
közbenjárására a kért kegyelmeket!
Szent József, az Úr Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk!
Amen.

SALVE REGINA

Üdvözlégy, Királynő, Irgalmasság Anyja!
Életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai,
hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet,
és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust,
 méhednek áldott gyümölcsét!
Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!
Amen. 

SZERETETT PIO ATYÁNK! 
KÖSZÖNJÜK, HOGY KÖZBENJÁRSZ KÉRÉSÜNKKEL ÉS IMÁDKOZOL ÉRTÜNK! Amen.
SZENT XIII. JÁNOS PÁPA ~ IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!

SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA ~ IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!

Amen. IMÁDKOZUNK ÉS VIRRASZTUNK A KETTŐS SZENTTÉ AVATÁS ÉJSZAKÁJÁN

 IMÁDKOZUNK ÉS VIRRASZTUNK!

A világon sok millió virrasztó és imádkozó testvérünkkel együtt virrasztunk és imádkozunk a TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJÁN Boldog XXIII. János és Boldog II. János Pál pápa szentté avatása kegyelméért.

Mennyei Atyánk! Részesíts bennünket abban a kegyelemben, hogy szentjeid körébe fogadod Boldog XXIII. János és Boldog II. János Pál pápánkat. Legyen mindkét Pápa a szentjeid dicsőséges körének tagja és vezesse gyermekeid az üdvösség útján Hozzád!
Kérünk hallgasd meg imáinkat és a ma szentté avatott Pápáink legyenek gyermekeid segítői a Hozzád vezető utunkon! Amen.


KETTŐS SZENTTÉ AVATÁSRA KÉSZÜLÜNK IMÁINKKAL

'Istenünk, mindenható Atyánk,
add, hogy minden gyermeked megtapasztalja,
hogy a Hozzád, végső célunkhoz vezető úton,
van jóságos társunk: a Szent Szűz,
a tiszta szeretet képmása,
akit Krisztus és az Egyház anyjául választottál.'

Boldog II. János Pál pápa

'Ó, örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos Tested kötelékeivel, hogy eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti testvéri összefogást!'

Boldog XXIII. János pápa

 'Krisztus jegyese ma szívesebben nyúl az irgalmasság olaja után, mintsem hogy a szigor fegyverével fenyegetőzzék; úgy véli, hogy jobban segít korunk szükségletein, ha tanításának gazdagságát kínálja fel az embereknek és senkit sem ítél el.' XXIII. János pápa reggeli imája

Mennyei Atyám! Hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újraébredt lelkem legyen egészen a Tiéd! Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint Te: mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit Te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna! Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe! Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő! Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban! Végül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek közelebb szent Fiadhoz a Szűzanya által! Ámen.

  Boldog XXIII. János pápa: Édes Jézusom, eléd borulok

Édes Jézusom, eléd borulok, abban a biztos tudatban, hogy te megteheted azt is, amit én még csak el sem tudok képzelni. Ott akarlak szolgálni, ahol te akarod, bármi áron, bármi áldozat árán. Én magamtól semmit sem tudok tenni: nem tudok megalázkodni, de mondom neked és határozottan mondom: meg akarok alázkodni, szeretni akarom a megalázkodást, hogy testvéreim ne vegyenek sokba. Csukott szemmel és bizonyos örömmel vetem magam a megvetés, a szenvedés és elutasítás azon áradatába, ahová a te akaratod helyez. A szívembe hasít az ellenérzés, míg ezt mondom, de mégis megígérem neked: akarok szenvedni, akarok érted megvetett lenni!

 Boldog XXIII. János pápa: Ó Jézus, add

Ó Jézus, add, hogy családjainkban béke és egyetértés uralkodjék, hogy
tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét,és hogy a törvény
megtartása ennek szeretetét is jelentse. Ó Jézus, élj úgy minden keresztény családban, amint egykor Názáretben éltél. Tartsd meg szereteted által a család egységét minden pillanatban, és az örökkévalóságban.

 Boldog XXIII. János pápa: Uram, ne engedd

Uram, ne engedd, hogy azt higgyem, a jóság, a barátságos magatartás csak
afféle kis erény! Ellenkezőleg, igen nagy erény, mivel önuralmat,
önzetlenséget, az igazság buzgó keresését, a testvéri szeretet ragyogó
kifejezését jelenti: kegyelmeddel, ó, Jézus, az emberi és az isteni
tökéletesség találkozik bennem.

 Boldog XXIII. János pápa: Ó örök Ige, Isten és Mária Fia

Ó örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos Tested kötelékeivel, hogy eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti testvéri összefogást! Ámen.


  Boldog II. János Pál pápa: Istenünk, irgalmas Atyánk

Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat, add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását.

 Boldog II. János Pál pápa: Istenünk, mindenható Atyánk

Istenünk, mindenható Atyánk, engedd összes gyermekednek megtapasztalni, hogy úton vannak feléd, az ember végső célja felé, s hogy van kísérőjük, aki jót akar nekik: Mária, a tiszta szeretet képe, akit eleve arra választottál, hogy Krisztus Anyja és az Egyház Anyja legyen. Dicsérünk téged, Atyánk, mindörökké! Neked, aki az élet Atyja, kezdet nélküli forrás, a legfőbb jó és örök világosság vagy, a Fiúval és a Szentlélekkel együtt legyen tisztelet és dicsőség, dicséret és hála mindörökkön örökké! Ámen.

 Boldog II. János Pál pápa: Jézusnak Szent Anyja!
Jézusnak Szent Anyja!

Te, aki az alázatosságban és a nagylelkűségben 'az Úr szolgálóleánya' voltál, add a te készségedet, amikor Istent és a világ üdvösségét szolgáljuk.
Nyisd meg szívünket Isten országa és a minden teremtménynek szóló evangelizáció mérhetetlen távlataira.

Boldog II. János Pál pápa

 Boldog II. János Pál pápa: Ó, keresztre feszített...

Ó, keresztre feszített Jézus Krisztus, sajnálom, hogy megbántottalak, szent sebeidre és szenvedéseidre is kérlek, bocsáss meg nekem, és ne hagyj engem bűneimben meghalni, hogy kiontott, drága szent véred rajtam kárba ne hogy vesszen!

 Boldog II. János Pál pápa: Ó, Mária, irgalmasság Anyja

Ó, Mária, irgalmasság Anyja, tekints mindannyiunkra, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, hogy az ember le ne tévedjen a jó útjáról, el ne veszítse bűntudatát, gyarapodjék reménye Istenben, aki gazdag az irgalomban, szabadon tegye jó cselekedeteit, melyeket Ő előre elrendelt, és így egész életével Isten dicsőségének dicsérete legyen.

IMÁDSÁG KEGYELMEK ELNYERÉSÉÉRT ISTEN SZOLGÁJA, II.
JÁNOS PÁL PÁPA KÖZBENJÁRÁSÁRA

Szentháromság Egyisten, hálát adunk neked, amiért az Egyházat megajándékoztad II. János Pál pápával, és benne felragyogtattad atyai gyöngédségedet, Krisztus keresztjének dicsőségét és a Szeretet Lelkének ragyogását. Ő teljesen a te végtelen irgalmadra és Mária anyai közbenjárására hagyatkozva Jézusnak, a Jó Pásztornak élő képét mutatta nekünk, és a mindennapi keresztény élet magas mércéjéül az életszentséget állította elénk, amely által a veled való örök közösségre juthatunk. Az ő közbenjárására add meg nekünk akaratod szerint a kegyelmeket, amelyekért esdeklünk, abban a reményben, hogy hamarosan szentjeid körében üdvözölhetjük. Amen.

Egyházi engedéllyel CAMILLO RUINI Bíboros Őszentsége Általános Helynöke a Római Főegyházmegyében


BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA IMÁJA AZ ÉLETÉRT

Ó, Mária,
ki az új világ hajnala
és az élők Anyja vagy,
rád bízzuk az élet ügyét:

Ó Anyánk, tekints a magzatok sokaságára,
akiket nem engednek megszületni,
a szegényekre, akiknek oly keserves az életük,
azokra férfiakra és nőkre, akik embertelen erőszak áldozatai,
az öregekre és betegekre,
akiket közömbösségből vagy hamis jóságból öltek meg.

Tedd meg, hogy akik hisznek Fiadban,
megismerjék és szeretettel hirdessék
korunk embereinek
az élet Evangéliumát.

Eszközöld ki számukra
a kegyelmet,
hogy mindig új ajándékként fogadják;
az örömöt,
hogy egész életükben emlékezve rá,
tiszteljék ezt az Evangéliumot;
és az állhatatosságot,
hogy bátran tanúskodjanak róla,
s így minden jóakaratú emberrel együtt építhessék
a szeretet és az igazság civilizációját
Isten, az élet Teremtője és szerelmese
dicséretére és dicsőségére.

Amen.
 KETTŐS SZENTTÉ AVATÁS

Boldog XXIII. János és Boldog II. János Pál pápa szentté avatása ~ Vatikán 2014 április 27.

Nagy ünnepre készül Anyaszentegyházunk és minden keresztény hívő, hiszen két tiszteltre méltó pápát avatnak szentté az Isteni Irgalmasság vasárnapján 2014 április 27-én a Vatikánban.

Mindketten megvalósították azt, amit jelmondatukul választottak: XXIII. János Oboedientia et pax 'engedelmesség és béke', és II. János Pál Totus tuus 'teljesen a tiéd', amit a boldogságos Szűz felé mondott ki.


 Boldog XXIII. János pápa 1881 - 1963

Angelo Giuseppe Roncalli Sotto il Montéban (Bergamo) született, 1881. november 25-én, 1958. október 28-án választották meg pápának és 1963. június 3-án halt meg.

XXIII. János pápasága csak viszonylag rövid ideig - kevesebb, mint öt évig - tartott, mégis tudott ez alatt maradandót alkotni: teljesen váratlanul összehívta a II. vatikáni zsinatot, a katolikus egyház 21. egyetemes zsinatát, amelynek feladata az egyház reformja, valamint a többi keresztény felekezettel és a nem hívő világgal való viszonyának rendezése volt. Ezzel új korszakot nyitott a katolikus egyház történelmében.

II. János Pál pápa 2000. szeptember 3-án boldoggá avatta, emléknapját október 11-én a II. vatikáni zsinat megnyitásának évfordulóján tartja a katolikus egyház.

'Krisztus jegyese ma szívesebben nyúl az irgalmasság olaja után, mintsem hogy a szigor fegyverével fenyegetőzzék; úgy véli, hogy jobban segít korunk szükségletein, ha tanításának gazdagságát kínálja fel az embereknek és senkit sem ítél el.'

 Boldog XXIII. János pápa imája

'Ó, örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos Tested kötelékeivel, hogy eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti testvéri összefogást!' Amen.

Forrás ~ Internet


 Boldog II. János Pál pápa 1920-2005

Karol Wojtyla Wadowice, 1920. május 18. - Róma, 2005. április a katolikus egyház feje 1978-tól haláláig.

II. János Pált 1978. október 16-án választották pápává. Október 22-én, szabad ég alatt, a Szent Péter-bazilika előtti téren mutatta be székfoglaló szentmiséjét, melyen 117 bíborossal karöltve és mintegy negyedmillió emberrel imádkozott együtt. 264. volt az egyházfők sorában, 455 év óta az első nem olasz, és az összes addigi pápa között a legelső szláv.

II. János Pál volt a harmadik leghosszabb ideig hivatalban lévő pápa Szent Péter és IX. Piusz után. Kétségtelenül ő a történelem eddig legismertebb és legközkedveltebb pápája, ugyanakkor a legismertebb lengyel a világon.

Utóda, XVI. Benedek pápa 2011. május 1-jén boldoggá avatta és ünnepét október 22. napjában jelölte meg, majd 2013. július 5-én Ferenc pápa aláírta a szentté avatásához szükséges dokumentumot. Szentté avatására 2014. április 27-én, az Isteni irgalmasság vasárnapján kerül sor, XXIII. János pápával együtt.

'Ne féljetek szentté válni! Kövessétek Jézust, aki a szabadság forrása! Engedjétek közel az Urat és Ő megvilágosítja útjaitokat!'

  Boldog II. János Pál pápa imája

'Ó, örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos Tested kötelékeivel, hogy eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti testvéri összefogást!' Amen.

Forrás ~ Internet


SZENT MÁRK EVANGÉLISTA ÜNNEPE ~ ÁPRILIS 25.

 Szent Márk hűséges kísérője volt Szent Péter apostolnak, és mellette tanulta meg Krisztus szeretetét. Hűségesen lejegyezte mindazt, amit Krisztus földi helytartója, az Egyház látható feje mint keresztény tanítást adott. A messzi idők távlatából hangzik felénk köszöntése.

Zsidó papi családból származott. Zsidó neve: János. Az Úr szenvedése idején még ifjú volt. Szent Pál első apostoli útján elindult rokonával, Barnabással, de Pergéből visszafordult. Ezért a második apostoli úton már nem vett részt, hanem Barnabással együtt Ciprus szigetére ment. Később Péter apostollal együtt Rómában tartózkodott, és ott tolmácsolta Szent Péter prédikációit. Ezeket írta le evangéliumában.
Az Apostol-fejedelmek vértanúsága után Alexandria püspöke lett, és ott szenvedett vértanúságot. Ezekiel próféta jövendölése alapján oroszlánnal ábrázolják, mert azzal kezdi evangéliumát: 
'A pusztába kiáltó szava: Készítsétek az Úr útját!'

 'Menjetek el az egész világra:
hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek!'
Alleluja!

 'Imádkozzunk, Testvéreink, hogy Urunk, Jézus Krisztus erősítse az evangélium tanításának igazságait, és Szent Márk közbenjárására növelje hitünket.'
Amen.

'Urunk, Jézus Krisztus, mérhetetlen ember-szeretetedben Szent Márk evangélistát tanításod hírnökévé tetted. Kérünk, add, hogy közbenjárására mi is megerősödjünk a hitben, és betöltve parancsodat, általunk is terjedjen evangéliumod. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.' Amen.

Forrás ~ InternetCsak Istenre figyelni
       
Jn 15,18-21
Búcsúbeszédében Jézus így szólt az övéihez: ,,Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ. Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. S ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem."

Bevezető ima: Uram, bárcsak mindenki szeretne és becsülne engem! Sokszor azért teszek dolgokat, hogy mások észrevegyék és értékeljék az erőfeszítéseimet. Rendszerint attól félek, hogy félreértik a cselekedeteimet. Tudom, hogy Te szeretsz, de jólesik éreznem mások szeretetét is. Uram szeretlek, és mégis úgy tűnik, hogy félek mindenemet odaadni, nehogy embertársaim ne szeressenek. Add meg a kegyelmet, hogy egyedül Téged szerethesselek! Soha ne számítsak másoktól vigasztalásra csak Tőled!

Kérés: Uram, add meg a kegyelmet, hogy az ima- és szentségi életemmel mérjem a veled való kapcsolatom erősségét - ahogyan azt Szent Adalbert is tette -, ne pedig azzal, hogy mit viszek véghez.

1. Istennel való kapcsolatom alapja a keresztségem. Egy csepp víz, egy pár elmondott szó, és az egész világ megváltozott. Talán nem is vetted észre, csak most hallasz róla. Talán nem is voltál tisztában az óriási veszéllyel, amelyben éltél, de valaki, aki szeret, megadta a lehetőséget, hogy megkereszteljenek. Az Esztergom-budapesti főegyházmegyében Szent Adalbert napját ünnepeljük. A szent föltűnik, majd eltűnik, mint egy villanás a magyar történelemben, mégis ő volt az, aki megkereszelte Gézát és fiát, Vajkot. Ő csak egy eszköz volt, nagyon egyszerű; egy misszionárius, tele buzgósággal; egy szemlélődő, aki mindig imádkozott. Ez az egyszerű keresztelő lett a kezdete a magyarok istenkapcsolatának.

2. Mindent odaadni Isten Országáért. Szent Adalbert missziós elhivatottsága istenkapcsolatán, nem pedig az emberek elismerésén nyugodott. Mindent odaadni a hivatás ajándékáért cserébe, hatalmas tanúságtétel. Adalbert elhagyta otthonát, életvitelét, kultúráját, hogy Krisztust hirdesse. Mindenek fölé helyezte ezt az ajándékot. Üldözték, megtagadták és kicsúfolták. Újra és újra megpróbálta. Azután kérelmezte, hogy hadd vonuljon el a szemlélődő életbe öt évre, hogy imádkozzon a lelke üdvéért. Rájött, hogy minden, amit kapott ajándék, és egész tevékenysége kizárólag arra szolgált, hogy ezt a kincset megossza másokkal. Nem törődött azzal, hogy mások mit gondolnak, tesznek vagy mondanak. Mindig azon fáradozott, hogy Isten Országát terjessze. Rövid magyarországi látogatása is alkalom volt számára, hogy egy egész nemzetet Isten barátságába vonjon a keresztség által.

3. Vérét ontotta. Szent Adalbert munkája hiteles volt, mivel vérét ontotta. Nála volt az igazság és erről meg is volt győződve. Istennel való kapcsolatunk a mindenünk! Képes lennék föladni érte mindent, akár életemet is, hogy megőrizzem és továbbadjam ezt a kegyelmet? Ontsuk mi is a vérünket, nem feltétlenül fizikai értelemben, hanem hozzáállásunkkal! Fájdalmasabb az igehirdetés, Krisztus iránti szeretetünk felvállalása akkor, amikor ezért kigúnyolnak. Inkább nem borzoljuk mások kedélyeit. Mindenkinek egy meggyőző tanúságot kell adnunk a hitünkről!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, engedd, hogy fölfedezzem: irántam való szereteted az igazi kincsem, nem pedig a különböző dolgok, amik velem történnek. Tudod mennyire nehéz megtapasztalnom Téged, amikor gyenge vagyok, amikor elesem, amikor támadások érnek hitem miatt, vagy kritizálnak. Segíts, hogy ne azokra figyeljek, amit mások gondolnak vagy mondanak rólam, hanem arra, hogy Téged és embertársaimat szeressem! Meg kell, hogy ismerjenek és tapasztaljanak, ahhoz, hogy szeressenek és szolgáljanak Neked. Csak így lehet a világot jobbá tenni. Ne engedd, hogy kiábránduljak a szeretetedből, ha nem látom a munkám gyümölcseit!

Forrás ~ Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.

32. ZSOLTÁR
 
Örvendezzetek igazak, az Úrban, igaz emberekhez illik a dicséret! 
Áldjátok az Urat lanttal, zengjetek neki dalt tízhúrú hárfával! 
Daloljatok neki új éneket, ujjongó szóval ügyesen zsoltárt énekeljetek neki!
 Mert igaz az Úr igéje, és minden tette hűséggel teli. 
Az igazságot és a törvényt szereti; Az Úr irgalma betölti a földet. 
Az Úr szava alkotta az egeket, szájának lehelete minden seregüket. 
A tenger vizeit mintegy tömlőbe gyűjtötte, az örvényeket tárházakba helyezte.
 Félje az Urat az egész föld, remegjen előtte a földkerekség minden lakója! 
Mert ő szólt, és meglettek, parancsolt, és létrejöttek. 
Felforgatja az Úr a nemzetek szándékait, elveti a népek gondolatait. 
De megmarad az Úr terve mindörökre, szíve szándéka nemzedékről nemzedékre. 
Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr,
 az a nép, amelyet tulajdonául kiválasztott! 
 Letekint az Úr az égből, mind látja az emberek fiait.
 Hajlékából nézi a föld megannyi lakóját.
 Egytől-egyig ő alkotta szívüket, ismeri minden tettüket. 
Nem szabadítja meg a királyt a nagy sereg, s a hőst nem menti meg nagy ereje.
 Nem nyújt neki a ló biztos segítséget, nem szabadítja meg hatalmas ereje. 
De íme, nézi az Úr szeme azokat, akik félik őt, akik remélik irgalmát,
 és megmenti a haláltól lelküket, s éhínség idején is táplálja őket. 
Lelkünket az Úr hordozza, ő segít meg s oltalmaz minket.
 Valóban, benne örvend a szívünk, és szent nevében reménykedünk.
 Legyen, Uram, irgalmad rajtunk, amint benned bizakodunk!

 

IMA A KERESZT ELŐTT

ORATIO ANTE CRUCIFIXUM

Ferenc ajkán akkor hangozhatott el ez az ima, amikor a san damianói keresztről így szólt hozzá az Úr: 'Menj, Ferenc, és építsd fel házamat, mely, mint látod, romokban hever' (2Cel,10). Ez 1206 januárjában történhetett, attól fogva e szavakat elmélkedésben csiszolta tovább.Fölséges és dicsőséges Isten,
   ragyogd be szívem sötétségét,
   és adj nekem
   igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet,
   érzéket és értelmet, Uram,
   hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.

Szent Ferencnek ez az imája nagyon közel áll az Egyház könyörgéséhez. Imái olyanok, mint az Egyház hivatalos imái. Annyira közel kerültek hozzá a liturgikus imák, hogy személyes imáiban is tükröződnek a megszólítások, kifejezések, szófordulatok. Bármennyire is azt szoktuk mondani, hogy szent Ferenc Krisztus központú volt – ami igaz is -, íme, hogy ezt a nagyon korai időben fogalmazott imáját Istenhez intézi. Krisztus szeretete, megváltói műve a Szent Háromságon belül van.
Fölséges és dicsőséges Isten, ahhoz az Istenhez szól, aki transzcendens (természetfölötti). Ez a Szentírás világának, emberének a tapasztalata. Isten fölötte áll mindennek (fölséges), dicsőséges (szent). Szent megrendüléssel közelit Istenhez. Ismeri azt a távolságot, amely Istent és az embert elválasztja.
Ragyogd be szívem sötétségét, a megszólítást kérés követi. Szent Ferencnek az is tapasztalata, hogy Isten nem kizárólag a menny távolságában lakik, hanem ott van, ott akar lenni az ember szívekben. Azonban azt is tudja, hogy mennyire sötét tud lenni az emberi szív. A szív bibliai szó – az ember személyiségének középpontja, minden jónak és rossznak forrása.
Mivel minden megvilágosodás Istentől jön, ezért kéri, hogy ragyogja be szíve sötétségét. Nem az értelem megvilágosodását kéri, mert nem kizárólag az értelemben (az ész világánál) dőlnek el a dolgok. Nem csak intellektuális szinten folyik az élet. A szív átalakulására van szűkség, arra, hogy a szív mélyéről feltörő sötét dolgok is megváltódjanak, hogy életünk minden zege-zúgát átjárja Isten világossága.
És adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, számára a három isteni erény (belénk öntött erények) a legfontosabbak. Mindegyiket jelzővel látja el.
Igaz hit: számára döntő fontosságú volt a hit tisztasága (katolikus) Nem akarja, hogy őt és későbbi követőit összemossák eretnek csoportokkal. Erre mindig kényesen vigyázott. Regulájára a pápától kért jóváhagyást.
Biztos remény: bele horgonyoz, bele kapaszkodik Istenbe. Arra vágyik, hogy a reménye biztos legyen.
Tökéletes szeretet: a szeretetnél is csak annak tökéletes formájával akar megelégedni és tudja, hogy a tökéletes Istentől, kérheti a tökéletes szeretetet.
Érzéket és értelmet, Uram, érzéket és megismerést kér. Ezek a hidak az imádkozó Ferenc és Isten között. Arra vágyik, az élete – érzés világa, megismerés vágya megnyíljon Isten előtt.
Azért, hogy megtegye az ő akaratát.
Hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat, arra vágyik, hogy Isten akarata legyen az eligazítója, amit tettekre akar váltani, meg akarja tenni, szerinte akar cselekedni.

Forrás ~ Internet
Anselm Grün ~ Húsvéti módon élni
  10. Húsvét

Húsvétkor nemcsak Jézus feltámadását ünnepeljük, hanem a sajátunkat is. A húsvét éjszakai liturgia a sötétséggel kezdődik. Tudatosan kitartunk sírunk sötétségében. Együtt várunk a sötét templomban. Ekkor azonban a diakónus a húsvéti gyertyával belép a templomba – és az egyetlen gyertya fénye bevilágítja a sötétséget. Ezt a fényt szétosztják a híveknek, akik szintén magukkal hozták húsvéti gyertyájukat. Sokan maguk díszítik ki ezt a gyertyát: olyan szimbólumokkal, amelyek számukra életet és világosságot jelentenek. Ezt követően, amíg a diakónus a csodálatos Exultetet énekli, égő gyertyájukkal mindannyian megvilágítják saját sötétségüket, hogy így világosság támadjon szívükben, hogy a húsvéti nap bennük is felragyogjon és elűzzön minden sötétséget. Krisztus világossága szívünk minden sarkába szeretne behatolni, el akarja vinni az élet melegét a belső hidegbe, az elevenséget a dermedtségbe, a bizalmat a félelembe. A húsvéti ünnepléshez hozzátartozik az Alleluja-ének. A böjti idő negyven napja után húsvét éjszakáján először hangzik fel az Alleluja. Hogy hozzászokjunk a húsvéti ének örömteli zengéséhez, háromszor énekeljük el, egyre magasabb hangon, és így egyre mélyebben hatol a szívünkbe, elűzve onnan minden gyászt. A feltámadást meg kell énekelni. Hangosan kifejezésre kell juttatni. Nem elég, ha csak az eszünkkel hiszünk benne. A test fel akar támadni. Ez történik meg az énekben. Éneklés közben növekszik bennünk a szeretet aziránt, akiről éneklünk. A húsvéti Allelujával felemelkedünk a szeretet misztériumához, amely erősebb, mint a halál. A Jézus feltámadása fölötti örömöt, s vele a saját feltámadásom fölötti örömöt csak akkor fogom valóban átérezni, ha teljes szívből éneklek. Az egész embernek énekké kell válnia. Csak így tudja megérezni a szeretetet, amelyet a Feltámadott fel akar ébreszteni benne. Az éneklő szeme előtt kirajzolódik annak a képe, akiről énekel. Megsejtjük, hogy a Feltámadott közöttünk van, és részesít bennünket feltámadásának teljességében és szabadságában.
Húsvét az élet ünnepe. Azt ünnepeljük, hogy az élet legyőzte a halált. Krisztus legyőzte a halált. Az élet erősebb, mint a halál, többé nem lehet elpusztítani. Ezt az Életet meg kell ünnepelni. Az eukharisztia ünnepi lakomájában Őt ünnepeljük. Őt ünnepeljük akkor is, amikor boldog húsvétot kívánunk egymásnak. Új együttlétre van szükség.

25 éven át vezettem húsvéti lelkigyakorlatokat fiatalok és ifjú felnőttek számára. Az volt a gyakorlat, hogy húsvétkor a fiatalok átölelték egymást: közösen örültek a feltámadásnak. Táncra is kerekedtek egymással. Megérezték, hogy a feltámadást a testtel is ki kell fejezni. A táncban lehullnak a béklyók, amelyek fogva tartottak bennünket. Megsejtünk valamit testünk szabadságából és szépségéből, és áttáncoljuk magunkat az életbe, amelyet a Feltámadott ajándékoz nekünk.

A húsvétot 50 napon át ünnepeljük. A húsvét át akarja változtatni hétköznapjainkat. Hétköznapjainkban dől el, hogy vajon húsvétkor csak egy eufórikus hangulatnak engedtünk, vagy életünk kellős közepén is megtörtént a feltámadás. Fokozatosan begyakoroljuk magunkat a feltámadás életébe. Megtanuljuk, hogy újra és újra fel kell támadnunk, ha a munkánkban valami balul üt ki, ha a kapcsolatainkban konfliktusok támadnak, ha kudarcot vallunk és csalódunk önmagunkban. A feltámadás azt jelenti, hogy ismételten felkelünk, ha elestünk, nem maradunk fekve. A feltámadás azt jelenti, hogy a Feltámadott velünk van.

Krisztus mindig a másik partról lép az életembe, hogy megmutassa nekem: a feltámadás sikeressé változtatja a sikertelent, a halott élővé lesz, a sötétség világossá. A feltámadásba vetett hit meggyógyítja megsebzett életemet és arra tanít, hogy feltámadjak az igazi életre, arra az életre, amelyet Isten gondolt ki számomra. A feltámadás már itt és most az életre akar megtanítani. Azt ígéri, hogy ez az élet átlépi a halál küszöbét is, és nem semmisíthető meg, mert Jézus halálával és feltámadásával a szeretet mindenkorra legyőzte a halált.


Forrás ~ InternetA HÚSVÉTI ÖRÖMÉNEK ~ EXULTET

AZ ÉGBEN immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa:
és ujjongjanak Isten csodálatos művei:
fölséges nagy királyunk győzelmét búgó kürtnek hanga áldva áldja.
A FÖLD IS ÖRVENDJEN, hogy ekkora fényár sugárzik rája,
és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta:
érezze meg az egész nagy világ: már tovatűnt a bűnnek árnya.
ÉS VÍGSÁG TÖLTSE EL szent anyánkat, az Egyházat,
hogy ilyen fényesség ragyog benne:
visszhangozzék a nép szent éneke, bátran töltse be az Isten házát.

AZ ÚR LEGYEN veletek!
És a te lelkeddel!
Emeljük föl szívünket!
Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát urunknak, Istenünknek!
Méltó és igazságos.
MERT VALÓBAN méltó, és igazságos, hogy a láthatatlan,
mindenható Atyaistent, és egyszülött Fiát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust
a szív és lélek minden érzésével és zengő szóval áldjuk.
Ő LERÓTTA HELYETTÜNK az örök Atyának mindazt,
amivel Ádám tartozott, s az ősbűn zálogát kiváltotta szent vérének árán.
Mert abban áll a húsvét ünnepe, hogy igaz, húsvéti Bárányunkat megölték értünk,
s ő vére lett a szent jel, hívő népe házain.

ÁLDOTT ÉJ,
mert ekkor hoztad ki az ősatyákat, Izrael fiait Egyiptomból,
száraz lábbal a Vörös tengeren átvitted őket.
Áldott ez az éjszaka, mert ekkor oszlatta szét a tűzoszlop sugárzó fénye a bűn minden árnyát.
Áldott ez az éjszaka,
mely ma szerte az egész világon a Krisztusban hívőket a világ tévelygéseitől
és a bűnök homályától elválasztván
a kegyelemnek átadja és a szentek közösségébe kapcsolja őket.

ÁLDOTT ÉJ,
a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus,
és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza.
Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad.
Ó, milyen csodálatra méltó atyai jóságod hozzánk!
Ó, kimondhatatlan szeretet és jóság,
hogy a szolgát megmentsed, Fiadat sem kímélted érte.
Lám, mennyire szükséges volt Ádámnak vétke,
hogy Krisztus legyen váltságának díja
Ó, szerencsés vétek,
hogy ilyen hatalmas és fölséges megváltót kívánt és érdemelt.
Ó valóban áldott éj,
csak te voltál méltó, hogy tudjad a napot és órát,
amelyben Krisztus a halálból feltámadt.
Ez az az éjszaka,
melyről az Írás mondja:
,,Az éjszaka úgy ragyog, mint a nappal fénye,
és világosság támad boldogságomnak éjén.''

E SZENTSÉGES ÉJSZAKA
száműzi vétkünket, lemossa minden bűnünket,
a bűnbánóknak ártatlan szívet ad,
a szomorkodóknak vigaszt kínál.
Távol űzi a gyűlölködés átkát,
és meghozza a békés egyetértést, a zsarnok gőgjét is fékezi.
Ez éjszakáért fogadd el tehát, mennyei Szent Atyánk,
a dicséret esti áldozatát tőlünk:
a méhek viaszából készült gyertyát
a néked szolgáló papság által ünneplő szent Egyházad nyújtja néked.
Már tudjuk, mit hirdet ez a gyertyaszál nékünk,
mely az égi tűzről Isten dicséretére gyulladt lángra.
És bármily sokfelé osztottuk szét lángját, e megosztásból semmi kár nem érte.
Mert olvadó viasz táplálja szüntelen, amit e gyertyához a szorgalmas méhek készítettek.
Ó valóban áldott éj, mert ekkor lép frigyre isteni és emberi, földi és mennyei!
Most kérünk tehát, Urunk, téged,
hogy ne aludják ki ez a gyertyaláng, melyet néked áldozunk,
és el nem fogyó tiszta fénnyel űzze távol lelkünktől az éj minden árnyát.

Ó, VALÓBAN ÁLDOTT ÉJ,
mert ekkor lép frigyre isteni és emberi, földi és mennyei.
Most kérünk tehát, Urunk, téged,hogy ne aludjék ki ez a gyertyaláng, melyet néked áldozunk,és el nem fogyó tiszta fénnyel űzze távol lelkünktől az éj minden árnyát. Mint jó illatú áldozatot, fogadd el tőlünk,és világossága az égi fényekkel olvadjon egybe!
Fénylő lángját találja égve a szép hajnalcsillag, az örök Hajnalcsillag, ki soha nem lát alkonyt: a te Fiad, Jézus Krisztus, ki visszatérve a sírból,az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét, él és uralkodik mindörökkön örökké.
Amen.
A HÚSVÉTI ÖRÖMÉNEK ~ EXULTET

ÁLDOTT ÉJ

Áldott éj, mert ekkor hoztad ki az ősatyákat, Izrael fiait Egyiptomból, száraz lábbal a Vörös-tengeren át vitted őket.
Áldott ez az éjszaka, mert ekkor oszlatta szét a tűzoszlop sugárzó fénye a bűn minden árnyát.

Áldott ez az éjszaka,mely ma szerte az egész világon a Krisztusban hívőket a világ tévelygéseitől és a bűnök homályától elválasztván a kegyelemnek átadja, s a szentek közösségébe kapcsolja őket.

Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvilág mélyéről, mint győző, tért vissza. Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad. Ó milyen csodálatra méltó atyai jóságod hozzánk! Ó kimondhatatlan szeretet és jóság, hogy a szolgát megmentsed, Fiadat sem kímélted érte.

Lám, mennyire szükséges volt Ádám vétke, hogy Krisztus legyen váltságának díja! Ó szerencsés vétek, hogy ilyen hatalmas és fölséges Megváltót kívánt és érdemelt!

Ó valóban áldott éj, csak te voltál méltó, hogy tudjad a napot és órát, amelyben Krisztus a halálból feltámadt. Ez azaz éjszaka, melyről az Írás mondja, 'Az éjszaka úgy ragyog, mint a nappal fénye, és világosság támad boldogságomnak éjén.'

E szentséges éjszaka száműzi vétkünket, lemossa minden bűnünket, a bűnbánóknak ártatlan szívet ad, a szomorkodóknak vigaszt kínál. Távol űzi a gyűlölködés átkát, és meghozza a békés egyetértést, a zsarnok gőgjét is fékezi.

Ez éjszakáért fogadd el tehát, mennyei Szent Atyánk, a dicséret esti áldozatát tőlünk: a méhek viaszából készült gyertyát a néked szolgáló papság által ünneplő szent Egyházad nyújtja néked.
Már tudjuk mit hirdet ez a gyertyaszál nékünk, mely az égi tűzről
Isten dicséretére gyulladt lángra. És bármilyen sokfelé osztottuk szét lángját, e megosztásból semmi kár nem érte. Mert olvadó viasz táplálja szüntelen, amit e gyertyához a szorgalmas méhek készítettek. Ó valóban áldott éj, mert ekkor lép frigyre isteni és emberi, földi és mennyei!

Most kérünk tehát, Urunk, téged, hogy ne aludjék ki ez a gyertyaláng, melyet néked áldozunk, és el nem fogyó tiszta fénnyel űzze távol lelkünktől az éj minden árnyát. Mint jó illatú áldozatot, fogadd el tőlünk, és világossága az égi fényekkel olvadjon egybe!

Fénylő lángját találja égve a szép hajnalcsillag, az örök Hajnalcsillag, ki soha nem lát alkonyt: a te Fiad, Jézus Krisztus,
ki visszatérve a sírból, az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét, él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

A húsvéti örömének ~ Exultet

Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa, és ujjongjanak Isten csodálatos művei: fölséges nagy Királyunk győzelmét búgó kürtnek hangja áldva áldja! A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája, és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta; érezze meg az egész nagy világ: már tovatűnt a bűnnek árnya! És vígság töltse el szent anyánkat, az Egyházat, hogy ilyen fényesség ragyog benne, visszhangozzék a nép szent éneke, bátran töltse be az Isten házát!
 Amen.


A HÚSVÉTI ÖRÖMÉNEK ~ EXULTET

AZ ÉGBEN immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa:
és ujjongjanak Isten csodálatos művei:
fölséges nagy királyunk győzelmét búgó kürtnek hanga áldva áldja.
A FÖLD IS ÖRVENDJEN, hogy ekkora fényár sugárzik rája,
és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta:
érezze meg az egész nagy világ: már tovatűnt a bűnnek árnya.
ÉS VÍGSÁG TÖLTSE EL szent anyánkat, az Egyházat,
hogy ilyen fényesség ragyog benne:
visszhangozzék a nép szent éneke, bátran töltse be az Isten házát.
AZ ÚR LEGYEN veletek!
És a te lelkeddel!
Emeljük föl szívünket!
Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát urunknak, Istenünknek!
Méltó és igazságos.
MERT VALÓBAN méltó, és igazságos, hogy a láthatatlan,
mindenható Atyaistent, és egyszülött Fiát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust
a szív és lélek minden érzésével és zengő szóval áldjuk.
Ő LERÓTTA HELYETTÜNK az örök Atyának mindazt,
amivel Ádám tartozott, s az ősbűn zálogát kiváltotta szent vérének árán.
Mert abban áll a húsvét ünnepe, hogy igaz, húsvéti Bárányunkat megölték értünk,
s ő vére lett a szent jel, hívő népe házain.
ÁLDOTT ÉJ,
mert ekkor hoztad ki az ősatyákat, Izrael fiait Egyiptomból,
száraz lábbal a Vörös tengeren átvitted őket.
Áldott ez az éjszaka, mert ekkor oszlatta szét a tűzoszlop sugárzó fénye a bűn minden árnyát.
Áldott ez az éjszaka,
mely ma szerte az egész világon a Krisztusban hívőket a világ tévelygéseitől
és a bűnök homályától elválasztván
a kegyelemnek átadja és a szentek közösségébe kapcsolja őket.
ÁLDOTT ÉJ,
a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus,
és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza.
Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad.
Ó, milyen csodálatra méltó atyai jóságod hozzánk!
Ó, kimondhatatlan szeretet és jóság,
hogy a szolgát megmentsed, Fiadat sem kímélted érte.
Lám, mennyire szükséges volt Ádámnak vétke,
hogy Krisztus legyen váltságának díja
Ó, szerencsés vétek,
hogy ilyen hatalmas és fölséges megváltót kívánt és érdemelt.
Ó valóban áldott éj,
csak te voltál méltó, hogy tudjad a napot és órát,
amelyben Krisztus a halálból feltámadt.
Ez az az éjszaka,
melyről az Írás mondja:
,,Az éjszaka úgy ragyog, mint a nappal fénye,
és világosság támad boldogságomnak éjén.''
E SZENTSÉGES ÉJSZAKA
száműzi vétkünket, lemossa minden bűnünket,
a bűnbánóknak ártatlan szívet ad,
a szomorkodóknak vigaszt kínál.
Távol űzi a gyűlölködés átkát,
és meghozza a békés egyetértést, a zsarnok gőgjét is fékezi.
Ez éjszakáért fogadd el tehát, mennyei Szent Atyánk,
a dicséret esti áldozatát tőlünk:
a méhek viaszából készült gyertyát
a néked szolgáló papság által ünneplő szent Egyházad nyújtja néked.
Már tudjuk, mit hirdet ez a gyertyaszál nékünk,
mely az égi tűzről Isten dicséretére gyulladt lángra.
És bármily sokfelé osztottuk szét lángját, e megosztásból semmi kár nem érte.
Mert olvadó viasz táplálja szüntelen, amit e gyertyához a szorgalmas méhek készítettek.
Ó valóban áldott éj, mert ekkor lép frigyre isteni és emberi, földi és mennyei!
Most kérünk tehát, Urunk, téged,
hogy ne aludják ki ez a gyertyaláng, melyet néked áldozunk,
és el nem fogyó tiszta fénnyel űzze távol lelkünktől az éj minden árnyát.
Ó, VALÓBAN ÁLDOTT ÉJ,
mert ekkor lép frigyre isteni és emberi, földi és mennyei.
Most kérünk tehát, Urunk, téged,hogy ne aludjék ki ez a gyertyaláng, melyet néked áldozunk,és el nem fogyó tiszta fénnyel űzze távol lelkünktől az éj minden árnyát. Mint jó illatú áldozatot, fogadd el tőlünk,és világossága az égi fényekkel olvadjon egybe!
Fénylő lángját találja égve a szép hajnalcsillag, az örök Hajnalcsillag, ki soha nem lát alkonyt: a te Fiad, Jézus Krisztus, ki visszatérve a sírból,az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét, él és uralkodik mindörökkön örökké.
Amen.


 KRISZTUS FELTÁMADOTT, BIZONNYAL FELTÁMADOTT!
HALLELUJA!
 
 'Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; 
És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.' János 11:25-26

APOSTOLI HITVALLÁS

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, Mennynek és Földnek, 
minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, 
aki az Atyától született az idők kezdete előtt, Isten az Istentől,

Világosság a Világosságtól, Valóságos Isten a Valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett.

Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a Mennyből.

Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett.
Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették.

Harmadnapra feltámadt az Írások szerint, fölment a Mennybe,
ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket 
és holtakat és országának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, 
akit éppúgy imádunk és dícsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a Próféták szavával.

Hiszek az egy, szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egykeresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet.

Amen.

 'Krisztus feltámadt!' - 'Valóban feltámadt!'

  FELTÁMADT KRISZTUS

Krisztus, virágunk, Szép termő águnk.
Feltámadt Krisztus, vigadjunk! 
Bűnből, halálból támadjunk!
Felragyog fényünk, Krisztus reményünk.
Feltámadt Krisztus, vigadjunk! 
Bűnből, halálból támadjunk!
Jézusnak éljünk, Semmit ne féljünk!
Feltámadt Krisztus, vigadjunk! 
Bűnből, halálból támadjunk!
Boldogság véled Földön az élet.
 Feltámadt Krisztus, vigadjunk! 
Bűnből, halálból támadjunk!
Ha véled járunk, Jó halált várunk.
Feltámadt Krisztus, vigadjunk! 
Bűnből, halálból támadjunk!
Dicsőség légyen Istennek égben!
Feltámadt Krisztus, vigadjunk! 
Bűnből, halálból támadjunk!

KRISZTUS, VIRÁGUNK 

Krisztus, virágunk,
Szép termő águnk,
Feltámadt Krisztus! vigadjunk!
A bűnből mink is támadjunk!

Ki feküdt sírban,
Felkele vígan.
Feltámadt Krisztus! vigadjunk!
A bűnből mink is támadjunk!

Felkele fényünk,
Krisztus, reményünk!
Feltámadt Krisztus! vigadjunk!
A bűnből mink is támadjunk!

Jézus hogy felkelt,
Szentírás bételt.
Feltámadt Krisztus! vigadjunk!
A bűnből mink is támadjunk!

A pokol elhült,
Halál elrémült.
Feltámadt Krisztus! vigadjunk!
A bűnből mink is támadjunk!

Él Jézus nyilván,
A bűnt lebírván.
Feltámadt Krisztus! vigadjunk!
A bűnből mink is támadjunk!

Jézusnak éljünk,
Semmit ne féljünk!
Feltámadt Krisztus! vigadjunk!
A bűnből mink is támadjunk!

Úr Jézus nékünk
Nagy fényességünk.
Feltámadt Krisztus! vigadjunk!
A bűnből mink is támadjunk!

Boldogság véled
Földön az élet.
Feltámadt Krisztus! vigadjunk!
A bűnből mink is támadjunk!

Ha véled járunk,
Jó halált várunk.
Feltámadt Krisztus! vigadjunk!
A bűnből mink is támadjunk!

Dicsőség légyen
Istennek égben!
Feltámadt Krisztus! vigadjunk!
A bűnből mink is támadjunk!

 KRISZTUS FELTÁMADOTT,

 Kit halál elragadott.
Örvendezzünk, vigadjunk,
Krisztus lett a vigaszunk,
Alleluja! Alleluja,
Alleluja, Alleluja!

Örvendezzünk, vigadjunk,
Krisztus lett a vigaszunk,
Alleluja!

Ha ő fel nem támad,
Nincs többé bűnbocsánat.
De él ezért szent nevét,
Zengjük Ő dicséretét,
Alleluja! Alleluja,
Alleluja, Alleluja!

Örvendezzünk, vigadjunk,
Krisztus lett a vigaszunk,
Alleluja!   

  A keresztyén hithez az üres sír a kulcs. 
Krisztus, úgy, ahogy előre megmondta, feltámadt a halálból.
 Ámulatba ejtette azokat az asszonyokat, akik elsőnek mentek oda, 
azt üresnek találták, találkoztak egy vagy két angyallal;  
Ő feltámadt! Valóban feltámadt!

 HÚSVÉT HAJNALÁN
 
Húsvét hajnalán föltámadt Jézus,
irgalmazz nekünk követésedben elcsüggedőknek!
Húsvét hajnalán föltámadt Jézus, kegyelmezz nekünk a kilátástalanságban lelkünkben Téged eltemetőknek!
Húsvét hajnalán föltámadt Jézus, hallgass meg minket hamis ábrándokért lelkesedőket!

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

Elkísértünk Urunk Szenvedésed útján, ami a Föltámadáshoz vezet. 
Kísérj Te is minket életünk útjain, hogy a Golgota után a Föltámadás örömében is részünk lehessen.

Irgalmas és jóságos Mennyei Atyánk szeretetlenségeinket oldd fel Üdvözítő Krisztusunk szenvedő szeretete által. Hálátlanságainkat szakítsd szét Üdvözítő Krisztusunk kereszthordozása által.

Félelmeinkből ragadj ki Üdvözítő Krisztusunk
félelme és gyötrődése által.
Vétkeinktől szabadíts meg
Üdvözítő Krisztusunk fájdalmas halála által.
Bűneinket bocsásd meg Üdvözítő Krisztusunk Szent Keresztútja által, melyért életreszóló, kimondhatatlan hála illesse Őt,
hogy üdvösségünk ily sokat ért. Amen.


  ZSOLTÁR ~ 138. zsoltár ~ 'Magasztallak Uram'

'Magasztallak, Uram, teljes szívemből, istenekkel szemben is csak rólad énekelek! Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.

Téged magasztal, Uram, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait. Énekelni fogok az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége. Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót.

Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem.
Az Úr javamra dönti el ügyemet. Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait!'

 Uram, a te szentséges szívednek ajánlom fel az egész életemet, múltamat, jelenemet, jövőmet, a legkisebb cselekedetem is. Irányíts és vezérelj engem. Add meg a tisztánlátás kegyelmét, hogy meg tudjam különböztetni a jót a rossztól. Add, hogy egész nap neked éljek.


 
Anselm Grün ~ Húsvéti módon élni
 
   9. Nagyszombat

Nagyszombat sokak számára csak a takarítás és a húsvéti előkészület napja. Pedig ennek a liturgiától mentes napnak sajátos lelki tartalma van. Jézus nemcsak meghalt értünk, hanem három napig ott is feküdt a sírban. Tudatosan kell szembesülnünk ennek a napnak lelki tartalmával. Legjobb, ha ez csendben történik, amikor megmérkőzünk igazságunkkal és halálra ítélt helyzetünkkel.

Krisztus leszállt a halál birodalmába, a Hádészba, az árnyékok világába. El tudom-e képzelni, ahogyan Jézus leszáll árnyékvilágomba? Mit zárok ki az életből? Mi kerüli el a tekintetemet? Mit fojtok el életemben, mit zártam lelkem sötét kamráiba? Mivel nem merek szembesülni? Mit szeretnék elrejteni magam, mások és Isten elől? Krisztus a halálnak és sötétségnek éppen ebbe a birodalmába szeretne alászállni, hogy mindazt, ami megdermedt és elhalt, ami sötét és korhadt bennem, érintésével új életre keltse.

A keleti egyház húsvéti ikonjai mindig úgy ábrázolják Jézus Feltámadását, hogy Krisztus kiemelkedik a halál birodalmából, és kézen fogja a holtakat. Nagyszombat délutánja az a nap, amikor beengedem Krisztust a bennem halálra dermedt dolgok birodalmába, halotti birodalmamba, és így minden bennem eltemetett holt dolgot, mindazt, ami meghalt bennem, kézen fogja, a napfényre vezesse és új életre keltse. Krisztus három napot töltött a sírban. A nagyszombat arra hív, hogy körültekintsek benső síromban. Mit kellene végleg eltemetnem? Életem mely sebeitől kellene megválnom? Ha eltemetem sok betegségemet, akkor nem fordítom őket fegyverként mások ellen. Nem hordozom már magamban csendes szemrehányásként megsebzőimmel szemben. Így megszabadulhatok neheztelésemtől, ellenérzéseimtől és keserűségemtől. Nincs már rájuk szükségem, hogy életem sikertelenségeit igazoljam velük.

El kell temetnem állandóan jelentkező bűntudatomat is, amely miatt magamat marcangolom, amely körül állandóan rovom a köröket. Bízhatok abban, hogy Krisztus leszállt bűntudatom sírjába, benső kínjaim poklába, amelyet szemrehányásaimmal teremtek magamnak, és meg is szabadít tőle. Ha nem forgolódom már többé bűnöm körül, akkor valóban új életre támadhatok.

Nagyszombaton leszállok a síromba és elképzelem, hogyan nyugszik Krisztus sírom sötétjében, hogy mindent új életre ébresszen. Krisztus leszállt félelmeim, reményvesztettségem, önsajnálatom sírjába, hogy lelkem mélyén meggyógyítson és átváltoztasson. Csak akkor fogok húsvétkor megváltott és megszabadított emberként feltámadni, ha van bennem bátorság, hogy síromba tekintsek, és mindent eltemessek, ami távol tart az élettől.
 
 Forrás ~ Internet
 


 KERESZTÚT ~ XVI. BENEDEK PÁPA ELMÉLKEDÉSÉVEL ÉS IMÁIVAL

Tizennegyedik állomás ~ Jézus testét a sírba helyezik

'Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.'


Elmélkedés

A meggyalázott és megszégyenített Jézust tisztelettel egy új sírba helyezik. Nikodémus száz fontnyi illatszert, mirrha és áloé keverékét hozza, amelyek értékes illatot árasztanak. Olyan ez, mint Jézus olajjal való megkenésekor Betániában – túlcsorduló mérték, amely a tékozló szeretetre, Isten szeretetének „túlcsordulására” emlékeztet bennünket, amely a Fiú odaadásában mutatkozik meg. Isten elpazarolja önmagát. Ha Istennek a túlcsordulás a mértéke, akkor számunkra sem lehetne semmi sem túl sok Istenért. Jézus maga is így tanított bennünket a hegyi beszédben (Mt 5,20). Azonban Pál szavára is gondolnunk kell, miszerint Isten „Krisztus ismeretét jó illatként mindenütt elterjeszti általunk… Mert Krisztus jó illata vagyunk mi” (2Kor 2,14k). Az ideológiák rothadó szagában hitünknek mindig jó illatnak kell lennie, amely az élet nyomára vezet. A sírbahelyezés órájában azonban mindenekelőtt Jézus szava kezd beteljesedni: „Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz” (Jn 12,24).Jézus elhalt búzaszemmé lett. Az elhalt búzaszemtől indul ki a nagy kenyérszaporítás, amely egészen a világ végéig tart: Õ az élet Kenyere, amely túlcsorduló mértékben az egész emberiség számára elegendő és táplálja azt. Az a Kenyér, amelyből az ember valóban él: Isten örök Igéje, amely testté és így kenyérré is lett értünk a kereszt és a feltámadás által. Jézus temetése fölött ott ragyog az Oltáriszentség titkának fénye.

Imádság

 ÚrJézus Krisztus, sírbahelyezésedkor magadra vetted a búzaszem halálát, elhalt búzaszemmé lettél, amely gyümölcsöt hoz minden időkre, egészen az örökkévalóságig. Sírodból ragyog fel minden időkre a búzaszem ígérete, amelyből az igazi manna fakad – az élet Kenyere, amelyben Te önmagadat adod nekünk. Az örök Ige a megtestesülés és a halál által a közeli Igévé lett: Kezeinkbe és szívünkbe helyezed magad, hogy szavad bennünk növekedjék és gyümölcsöt hozzon. A búzaszem halála által adod oda magad, hogy nekünk is legyen bátorságunk elveszíteni az életünket, hogy így megnyerjük azt; hogy mi is rábízzuk magunkat a búzaszem ígéretére. Segíts, hogy eucharisztikus titkodat mind inkább szeressük és tiszteljük – valóban belőled, a mennyei Kenyérből éljünk! Segíts, hogy „jó illatoddá” váljunk, hogy így érezhetővé tegyük életed nyomát ebben a világban. Miként a búzaszem a földből gabonaszálba és kalászba szökken, úgy te sem maradhattál a sírban: A sír üres, mert Õ – az Atya– „nem hagy Téged az alvilágban, s testedet sem engedi át a romlásnak” (ApCsel 2,31; Zsolt 16,10 LXX). Nem, tested nem lett a romlásé. Feltámadtál, és helyet adtál a megváltozott testnek Isten szívében. Engedd, hogy örvendezzünk ennek a reménynek, s vidám szívvel vigyük azt el a világba! Add, hogy feltámadásod tanúi legyünk!


KERESZTÚT ~ VIA CRUCIS

I. Jézust elítélik
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.


'Amint kérték,szabadon bocsátotta azt, 
akit lázadásért és gyilkosságért vetettek börtönbe, 
Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak.' Lk 23,35

Miatyánk, aki a mennyekben vagy..

II. Jézus magára veszi a keresztet.
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.


'Ő pedig keresztjét hordozva kiment az úgynevezett Koponyahelyre,
amelyet héberül Golgotának neveznek.' Jn 19,17


Miatyánk, aki a mennyekben vagy..

III. Jézus először esik el a kereszttel. ~ Törékenység
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.


'Megvetett volt, és utolsó az emberek között, fájdalmak férfia és betegség ismerője,
aki elől elrejtettük arcunkat; megvetett volt és nem becsültük őt.' Iz 53,3

Miatyánk, aki a mennyekben vagy..

IV. Jézus Édesanyjával találkozik.~ Az elfogadó anyai szeretet
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.


'Ne félj, Mária! Te fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni.
Nagy lesz ő, a Magasságbéli Fiának fogják hívni, az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége.' Lk 1,30-32


Miatyánk, aki a mennyekben vagy..

V. Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszthordozásban.~ Baráti kéz, mely felemel
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.


'Te megragadtak egy bizonyos Simont, Cirenéből valót, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után.' Lk 25, 26

Miatyánk, aki a mennyekben vagy...

VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. ~ A nő gyöngédség
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.


'Mert aki szégyell engem és az én igéimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében.' Lk 9, 26

Miatyánk, aki a mennyekben vagy...

VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel. ~ A börtön és a kínzás
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.


'Pedig a mi betegségeinket ő viselte, és a mi fájdalmainkat ő hordozta el' Iz 53,4

Miatyánk, aki a mennyekben vagy...

VIII. Jézus vigasztalja siránkozó asszonyokat ~ Megosztás és nem sajnálkozás.
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.


'Jeruzsálemi asszonyok, ne miattam sírjatok! Magatokat és gyermekeiteket sirassátok!' Lk 23,28

Miatyánk, aki a mennyekben vagy...

IX. Jézus harmadszor esik el a kereszttel ~ Legyőzni a rossz nosztalgiát
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.


' Mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, mindenki a maga útjára tért; és az Úr őrá rakta mindnyájunk bűnét.' Iz 53,6

Miatyánk, aki a mennyekben vagy...

X. Jézust megfosztják ruháitól. ~ Az egység és a méltóság
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.


'Ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás, amely így szól: 
 Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek.'Jn 19,24

Miatyánk, aki a mennyekben vagy...

XI. Jézus testét a keresztre szögezik. ~ A betegek ágyánál
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.


'Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni!
 A Krisztus, Izrael királya szálljon le most a keresztről, hogy lássunk és higgyünk!' Mk 15,31

Miatyánk, aki a mennyekben vagy...

XII. Jézus meghal a kereszten. ~ A hét szó sóhaja
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.


'Jézus pedig hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. 
Ekkor a templom függönye kettészakadt fölülről egészen az aljáig.' Mk 15,37-38

Miatyánk, aki a mennyekben vagy...

XIII. Jézus testét leveszik a keresztről és fájdalmas anyja ölébe fektetik. 
~ A szeretet erősebb, mint a halál. Végsőkig szeretni!

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.


'Amikor Jézus meglátta anyját és az ott álló tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: 
Asszony, íme a te fiad!' Jn 19,26

Miatyánk, aki a mennyekben vagy...

XIV. Jézus holttestét sírba teszik.~ Az új kert.
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.


'József fogta a testet, begöngyölte tiszta gyolcsvászonba,
 és betette a sziklába vágott, saját, új sírboltjába.' Mt 27,59

Miatyánk, aki a mennyekben vagy...