VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'A jó Isten nem azt nézi, milyen hosszan vagy milyen szépen imádkozunk. Az a fontos, hogy az ima a szívünkből fakadjon, tisztelet és az a vágy hassa át, hogy egyedül Istennek akarjunk vele örömet szerezni.'AZ ÉLET IGÉJE ~ 2015 FEBRUÁR

'Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére!'(Róm 15,7)

Pál apostol Rómába készült, […] ezért előzetesen levelet írt a városban élő keresztény közösségeknek. Ezek később számtalan mártír vértanúhalálával tettek tanúságot őszinte és mély kötődésükről az evangéliumhoz, mégis volt közöttük feszültség, meg nem értés és versengés is. A római keresztények társadalmi, kulturális és vallási szempontból is nagyon színes közösséget alkottak. Voltak közöttük eredetileg zsidók, görögök, az antik római vallást követők, talán sztoikus és más filozófiai irányzatokat képviselők közül valók is. Mindannyian magukkal hozták sajátos hagyományaikat, gondolkodásukat és erkölcsi beállítottságukat. Egyeseket 'gyöngéknek' neveztek, mert különleges étkezési szokásokat követtek, például vegetáriánusok voltak, vagy olyan naptárat használtak, amely rendkívüli böjti napokat írt elő; másokat 'erőseknek' neveztek, mert szabadok voltak ezektől a kötöttségektől. […]

Pál biztos abban, hogy az eltérő meggyőződések és szokások ellenére mindenki az Úr iránti szeretetből cselekszik. Nem indokolt tehát, hogy elítéljük azt, aki másképp gondolkodik, még kevésbé, hogy megütközést okozzunk becsmérlő és fennhéjázó viselkedésünkkel. Törekedjünk arra, ami a többiek javára, egymás épülésére szolgál: a közösség és az egység építésére. (vö. Róm 14,1–23)
Ezzel kapcsolatban is cselekedjünk a keresztény élet legfőbb szabálya szerint, amelyet Pál néhány sorral korábban említ a levelében:
'A törvény teljesítése tehát a szeretet' (13,10). Mivel a római keresztények nem a „szeretetnek megfelelően” jártak el (14,15), alábbhagyott közöttük a testvéri szellem, pedig ennek kellene átjárnia a tagokat minden közösségben.
Az apostol egymás elfogadásában Jézust állítja elénk példaként, hiszen Ő 'sem a maga javát kereste', hanem halálában magára vette gyöngeségeinket (vö. 15,1–3). A kereszten fölmagasztalva mindenkit magához vonzott, és elfogadta Jánost, aki zsidó volt, a római századost, Mária Magdolnát és a mellette keresztre feszített latort is.

'Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére!'

Keresztény közösségeinkben, bár „Isten mindnyájunkat szeret és meghívott az életszentségre” (1,7), mégis jelen vannak a római közösségben tapasztalt széthúzások és ellentétek különböző látásmódunk és eltérő kultúránk miatt. Gyakran egymásnak feszülnek a konzervatívok és az újító szelleműek, a nyitottabbak és óvatosabbak, a szociális kérdéseket hangsúlyozó valamint a lelkiségre összpontosító keresztények. Ezeket a különbözőségeket erősíti az eltérő politikai meggyőződés és a társadalmi hovatartozás. A bevándorlás következtében […] jelen vannak a más országokból érkező különböző kultúrájú emberek.
Hasonló helyzetek állhatnak elő a különböző egyházakhoz tartozó keresztények között, de a családban, munkahelyen vagy politikai színtereken is.
Fennáll a kísértés, hogy […] a másikat elutasítva terméketlen ellenállást tanúsítsunk egymás iránt.
Pál nem a mindent ellaposító egyformaságot ajánlja, hanem az eltérők között megvalósuló kommuniót, amely gazdagítja az embert. Levelének előző két fejezetében a test egységéről és a tagok különbözőségéről beszél, ehhez hasonlítja a sokféle karizmát, amely gazdagítja és élteti a közösséget (vö. 12,3–13). A modell nem a gömb – hogy a Ferenc pápa által említett képpel éljünk –, amelyben minden pont egyenlő távolságban van a középponttól és nincs különbség az egyes pontok között. A modell a poliéder, amelynek különböző oldalai vannak, aszimmetrikus test, melyben a részek megőrzik eredetiségüket.
 'Még azoknak a személyeknek is, akik bírálhatók tévedéseik miatt,
 van valamijük, amivel hozzájárulhatnak mindehhez, s ezt nem szabad veszni hagyni. Olyan népek egysége ez, amelyek az egyetemes rendben megőrzik sajátosságaikat; a személyek összessége egy társadalomban, amely a valóban mindenkit magában foglaló közjót keresi.'

'Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére!'

Az élet igéje határozottan arra hív, hogy ismerjük fel a másikban a pozitívumot, ha másért nem, hát azért, mert Krisztus az életét adta azért az emberért is, akit én képes lennék megítélni. Az ige arra hív, hogy figyeljünk oda, hagyjuk el az önvédelmi mechanizmusokat, és legyünk nyitottak a változásra, fogadjuk el tisztelettel és szeretettel a különbözőségeket, hogy valóban sokszínű és mégis egységes közösséget alkothassunk.
Ezt a mondatot az evangélikus egyház a 2015. év igéjének választotta […]. Egymás befogadásának jele lehet a különböző egyházak tagjai részéről, ha ebben a hónapban közösen törekszünk a megvalósítására.
Így egy szívvel, egy szájjal dicsőíthetjük Istent (15,6), mert ahogy Chiara Lubich mondta a genfi Szent Péter református katedrálisban:
 'A jelen kor […] mindannyiunktól szeretetet, egységet, kommuniót és szolidaritást kíván. Az egyházakat is arra hívja, hogy állítsák helyre az évszázadokon át széttöredezett egységet. Ezt kéri tőlünk az ég: a reformok reformját. Ez az első lépés az egyetemes testvériség megvalósítása felé. A világ ugyanis akkor fog hinni, ha mi egy leszünk.'

Fabio Ciardi

Forrás ~ Internet


 VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Az ima a mennyország előíze: a paradicsomkertből maradt itt. Sosem hagy minket vigasztalás nélkül. Méz, amely leszáll a lélekbe, és mindent megédesít. A jól végzett imádságban eltűnik a szenvedés, mint a hó a napsütésben.'


URAM JÉZUS SZÜKSÉGEM VAN RÁD

Uram Jézus szükségem van Rád.
Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten.
Kinyitom életem kapuját és befogadlak Téged
mint uramat megváltómat.
Te irányítsd az életemet, tégy olyanná,
amilyen Te akarod,
hogy legyek.
Amen.

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=fRs98ht_mks

Forrás ~ Internet

 VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

 'Két hang van az emberben: az angyal hangja és az állat hangja.
 Az angyal hangja az ima, az állaté a bűn.'
 JÖJJ SZENTLÉLEK ISTENÜNK

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből,
hogy érezzük fényességed sugarát!
Jöjj, szegények Atyja, te, bőkezűség Istene,
lelkünket fényed hassa át!
Édességes vigaszunk, drága vendég,
szomjazunk, édes lélekújulás.
Fáradottnak könnyülés, tikkadónak
enyhülés, sírónak vigasztalás.
Boldogságos tiszta Fény,
szállj meg szívünk rejtekén,
híveidnek napja légy!
Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben
ellohad minden élő, minden ép.
Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra
hints vizet, orvosold a sebhelyet!
Simogasd a darabost, fölmelengesd
a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg!
Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd
vetik, hétszeres kegyelmedet!
Jámbornak jutalmazást, engedj
boldog kimúlást mindörökké mennyeket! Amen.

Forrás ~ Internet

 VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Ó, mily jó imádkozni! A jó Isten kegyelmében élő embernek nincs szüksége, hogy imára tanítsák; természetében van, hogy tud imádkozni, mert ismeri rászorultságát.'


 ISTEN NÉZ TÉGED BÁRKI VAGY

 'Isten néz téged, bárki vagy, úgy, ahogy vagy, személyesen.
Neveden szólít, lát és megért, olyannak, amilyennek teremtett.
Tudja, mi él benned, ismeri minden legsajátosabb személyes
érzésedet és gondolatodat, adottságaidat és vágyaidat, erődet és gyöngeségedet; lát örömöd és szomorúságod napján, együttérez
minden reményeddel és viszontagságoddal, osztozik aggodalmaidban
és emlékeidben, bontakozó és hanyatló napjaidban; átölel és karjában hord, fölvesz és leültet, olvas vonásaidból, akár nevetése, akár sírásba hajlanak,
akár egészségtől duzzadnak, akár betegségben hervadoznak; gyöngéden
tekint kezedre és lábadra, figyel hangodra, szíved dobogására, leheletedre is.
Nem szereted magad jobban, mint Ő szeret téged, nem riadhatsz vissza jobban a szenvedéstől,mint amennyire Ő szenved, hogy viselned kell; és ha mégis rád szakadt, akkor mintha magad mérted volna magadra, ha van benned üdvösségre vivő bölcsesség.'

John Henry Newman


 VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Gyermekeim, kicsiny a szívetek, de az ima kitágítja, és képessé teszi Isten szeretetére.' VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Az imádság megszabadítja lelkünket az anyagtól, felemeli a magasba, mint léggömböt a meleg levegő.'


 BETEGEK ANYJA SZŰZ MÁRIA

Betegek anyja, Szűz Mária!
Virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!
Azok mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat,
akik haláltusájukat vívják,
akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,
akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,
akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük,
akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük,
akiknek pihenniük kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket,
akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön,
akik a hosszú éjszakákat álmatlanul,
nyitott szemmel töltik,
akiket betegség közben még a családjuk
szükségének gondjai is kínoznak,
akiknek végleg le kell mondaniuk jövő terveikről,
akik nem hisznek a túlvilágban,
akik Isten ellen zúgolódnak, káromolják és átkozzák Őt,
akik nem tudják, hogy Krisztus őérettük is szenvedett! Amen.

Fernand Lelotte SJ

Forrás ~ Internet


 XII. Piusz pápa imája a lourdes-i Szent Szűzhöz

Anyai szavad hívását követve, ó lourdes-i Szeplőtelen Szűz, hozzád sietünk az egyszerű barlangnál, ahol kegyes voltál megjelenni, hogy az eltévedteknek az imádság és bűnbánat útját mutasd, és hogy a megpróbáltaknak osztogasd a kegyelmeket és királynői jóságod csodáit. Fogadd szánakozó Királynő dicséretünket és könyörgésünket, amelyeket népek és nemzetek lesújtva a keserűségtől és aggodalomtól bizalommal küldenek Feléd. Ó ragyogó égi Jelenség, űzd el a sötétség és tévedés szellemét a hit világosságával! Ó titkos értelmű Rózsa, üdítsd fel a csüggedt lelkeket a reménység mennyei illatával! Ó az üdvösség vizének kimeríthetetlen Forrása, keltsd életre a kiszáradt szíveket, az isteni szeretet áradatával. Add, hogy általad mindnyájan, kik gyermekeid vagyunk, szenvedéseinkben megerősödjünk, a veszélyekben oltalmat, a küzdelmekben támogatást nyerjünk. Add, hogy szeressük és szolgáljuk a te igen jóságos Jézusodat. Add, hogy kiérdemeljük az örökkétartó örömöket mennyei trónod közelében. Amen.

Forrás ~ Internet


 BETEGEK VILÁGNAPJA

'Szent II. János Pál Pápa 1984-ben kiadta a Salvifici Doloris kezdetű apostoli levelét, amelyben az emberi szenvedés értékeire mutat rá; 1992-ben pedig elrendelte, hogy február 11.-e. a Boldogságos Szűz Mária lourdes-i megjelenésének emléknapja legyen a Betegek Világnapja. Ezen a napon a együttérzéssel és szeretettel a betegekért imádkozunk.'

Betegekért való ima

'Mennyei Atyánk! A te kezedben van mindnyájunk élete, és te szabod meg
annak határait. Ezért könyörgünk hozzád beteg és szenvedő testvéreinkért. Vigasztald, bátorítsd és erősítsd meg őket megpróbáltatásuk óráiban, hogy testüknek szenvedése lelkük üdvére váljon. Ha nem ellenkezik rendeléseddel, add vissza egészségüket, hogy felgyógyultan meghálálhassák jóságodat. Különösen is esedezünk azért, hogy adj nekik és hozzátartozóiknak megnyugvást a te szent akaratodban.' Amen.

Forrás ~ Internet


BETEGEK VILÁGNAPJA ~ FEBRUÁR 11.

'Elfogadni a szenvedést nem azt jelenti, hogy tetszelgünk benne.
A fájdalmat nem önmagáért szeretjük. Beleegyezünk, hogy az megalázzon.
 Kitárulunk az elkerülhetetlen jótétemények előtt,
mint a föld, mely az égből jövő vizet engedi a mélyre hatolni.
A szenvedésnek van művészete, de ezt nem kell összekeverni
sem a szenvedés kultuszával, sem pedig azzal a képességgel,
hogy elkerüljük azt. Aki sajnálja magát és meghatódik saját fájdalmán, 

 elveszíti annak jótéteményeit. Hasonlóan az is, aki visszahajlik rá
és kedvet talál abban, hogy keserűségét ízlelgesse. '


Henri de Lubac

IMA A BETEGEK VILÁGNAPJÁRA

Imával fordulunk hozzád,
ó, Lourdes-i Szûz,
a te vigasztaló, anyai szívedhez,
betegek gyógyítója,
siess segítségünkre,
és járj közbe értünk.
Egyház Anyja, vezesd és támogasd
az egészségügyi dolgozókat,
a papokat
és az Istennek szentelt lelkeket,
és mindazokat,
akik a betegeket gondozzák.
Szeretet Anyja,
tégy bennünket
- az Irgalmas Szamaritánus -
Fiad tanítványaivá,
hogy egész életünk Benne,
a szeretet szolgálatává
és az üdvösség szolgálatává váljék.
Amen.


Forrás ~ Internet

SZŰZ MÁRIA LOURDESI MEGJELENÉSÉNEK ÜNNEPE ÉS A BETEGEK VILÁGNAPJA~ FEBRUÁR 11.

KÖNYÖRGÉS

Kérjük, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy Édesanyja közbenjárására
árassza reánk kegyelmét, és áldjon meg minket testi-lelki egészséggel.
Olts szívünkbe, Urunk, el nem múló szeretetet égi Édesanyánk,
a Boldogságos Szűz iránt. Adj buzgóságot, hogy áhítattal imádkozzuk
a Szűzanya köszöntését, a Rózsafüzért.

Sokasítsd meg, Urunk, irgalmad jeleit a Boldogságos Szűz közbenjárására.
Engedd, hogy a Szent Szűz iránti bizalomért enyhülést találjanak
a szenvedők és betegek. Add, Urunk, hogy halálunk óráján a Boldogságos
Szűz Országodba vezessen minket.

Urunk, Jézus Krisztus! Kereszthalálod érdemeiért a mennyei Atya előre
megóvta Édesanyádat az eredeti bűntől, és így Ő a Szeplőtelen Fogantatás.

 Kérünk, add, hogy az Ő hathatós közbenjárására rajtunk is megtörjön
 a bűn hatalma, és pártfogásával eljuthassunk Országodba. 
Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

Forrás ~ Internet

 SZŰZ MÁRIA LOURDESI MEGJELENÉSÉNEK ÜNNEPE ~ FEBRUÁR 11.

'Lourdes a betegek számára sokat jelentő zarándokhely, ahol sokan meggyógyultak, de még többen megerősödtek a betegségük hordozásában. Szűzanyánk közbenjárását kérjük, hogy Isten kegyelmével tudjuk életünk keresztjeit hordozni.

Négy évvel a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatása dogmájának kihirdetése után, Lourdes mellett, a Gave folyó partján fekvő barlangban, 1858 február 11-én megjelent a Boldogságos Szűz Soubirous Bernadettnek. Ismételt megjelenése után elmondta magáról: 'Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás'.

Kívánsága szerint csodálatosan szép templom épült a jelenések helyén, és
a csodálatos gyógyulások szakadatlan láncolata jelzi, hogy a Szeplőtelenül Fogantatott Szűzanya közbenjárásával szívesen segít a szenvedő embereken.'

Forrás ~ Internet


 VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Megérdemeltük volna, hogy ne tudjunk imádkozni, de Isten jóságában megengedte, hogy beszélhessünk vele.'

 

SZENT SKOLASZTIKA

Szent Skolasztika szűz emléknap ~ február 10.

'Kérünk Téged, irgalmas Istenünk, Szent Skolasztika szűz érdemeiért tekints jóságosan házad népére, és ahogy imádságára záport hullattál a földre, úgy közbenjárására áraszd el szívünket kegyelmeddel!'

Szent Benedek nővére, az umbriai Nursiában - ma Norcia - született 480 körül. Megalapította a bencés apácák rendjét. Piombariolában Benedek segítségével építették fel első zárdájukat, itt a férfi bencés Regula szabályai szerint éltek. A bencés jelszó - Imádkozzál és dolgozzál!; Ora et labora! - szellemében dolgoztak és imádkoztak. Fivérével együtt Istennek szentelte magát, és követte őt Monte Cassinóra, ahol 547 körül halt meg.

'Szent Skolasztika szűz emlékezetét ünnepelve kérünk, Istenünk, hogy példáját követve szívünk tiszta szeretetével szolgáljunk neked, és elnyerjük örök szereteted boldogító ajándékát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

 VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Az idő eltűnik az imában. Hogy lehet hát a mennyországot kívánni?
Igen, tudom: a hal is jól érzi magát a kis patakban, mert elemében van;
de mégis csak jobb neki a tengerben.'  SZENT PIO ATYA

Pietrelcinai Szent Pio szerzetes ~ 1887 - 1968

Pio atya a nagyhírű gyóntató, aki Istenhez vonzotta sebeivel és életáldozatával az embereket. Isten akaratát kereste és teljesítette élete minden napján. Erősödjön meg hitünk, hogy a bűnbánat nem megaláz, hanem sokkal inkább felemel bennünket.

1887-ben született. Kapucinus szerzetes lett, 1910-ben szentelték pappá. Urunk sebhelyeit (stigmáit) viselte testén. Kiváló gyóntató. 1968-ban halt meg S.Giovanni Rotondoban. II. János Pál pápa 2002-ben avatta szentté Rómában a világ minden tájáról összegyűlt hívek jelenlétében.

Forrás ~ Internet


  EMILIÁNI SZENT JEROMOS

Emiliáni Szent Jeromos nevelő ünnepe ~ február 8.

1481-ben született Velencében. 15 éves korától kezdve katonáskodott. 27 éves korában, 1508-ban katonai parancsnokként fogságba esett, és a börtönben rettenetes elbánásban részesült. Csodálatos szabadulása után bilincseit Treviso-ban a Szűzanya oltárára helyezte, és az árvák nevelésére szentelte életét. 1518-ban, 37 éves korában pappá szentelték. Mint pap, megalapította a szamaszkai szabályozott papok társulatát a betegek gondozására, és az árva gyermekek nevelésére. 1537 február 8-án halt meg a pestisjárvány áldozataként. Sírja Samascában van.

 Példája: Vedd észre magad körül a betegeket és szegényeket!

'Istenünk, irgalmasság Atyja, aki Emiliáni Szent Jeromosban atyát és oltalmazót adtál az árváknak, kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy híven őrizzük az istengyermekség lelkét, mely által a fiaidnak hívnak minket, és azok is vagyunk!' Amen.

Forrás ~ Internet


  VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Ó, milyen jó szeretni a jó Istent! A szeretetnek át kell fognia az eget!
Az ima egy kicsit segít ebben, mert ez a lélek égbe emelkedése.'


  PIO ATYA IMÁJA

Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek.
Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled.

Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok,
szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek.

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem:
nélküled lankad buzgóságom.

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom
- nélküled sötétségben járok.

Maradj velem, Uram,
hogy megmutasd nekem akaratodat.

Maradj velem, Uram,
hogy halljam hangodat és kövesselek.

Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni
 és mindig veled akarok lenni.

Maradj velem, Uram, ha azt akarod,
 hogy hűséges legyek hozzád.

Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is lelkem,
azt kívánom számodra a vigasz helye és a szeretet fészke legyen.

Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban:
múlik az élet, közeledik a halál és szükséges megkettőzni az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon.

Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek,
a szenvedések: mennyire szükségem van Rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján.

Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van Rád.

Add, hogy úgy felismerjelek, mint a tanítványok a kenyértöréskor:
 az eucharisztikus egyesülés legyen világosság, mely megtart engem; legyen egyetlen boldogsága szívemnek.

Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is a szentáldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által.

Maradj velem Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó,  de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet.

Maradj velem, Uram, Téged kereslek, a Te lelkedet, a Te szereteted, a Te irgalmadat, a Te szívedet, mert szeretlek Téged és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását.

Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szerethesselek az örökkévalóságban. Amen.


BOLDOG IX. PIUSZ PÁPA ~ FEBRUÁR 7.

Február 7. Boldog IX. Piusz pápa napja. Harminckét éven át töltötte be Krisztus földi helytartójának tisztét (1846-1878). Nagyon sokat szenvedett. Pápaságának idejére esik a pápai állam megszűnése. Ő hirdette ki Mária Szeplőtelen fogantatásának dogmáját 1854-ben, és ő hívta össze az I. Vatikáni zsinatot. Az ő pápasága idején történetek a Lourdes-i jelenések (1858).

Forrás ~ Internet


 VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Az ima nem más, mint egyesülés Istennel. Ebben a belső egyesülésben Isten és a lélek olyan, mint két egybeolvasztott viaszdarab: nem lehet őket elválasztani. Oly nagy kitüntetés ez, hogy föl sem foghatjuk.'
  PIO ATYA IMÁJA

Ó Jézusom, add nekem a te erődet, mikor szánandó természetem fellázad a bajok ellen, melyek fenyegetik, hogy szeretettel fogadhassam földi számkivetésem gyötrelmeit és szorongatásait. Minden erőmmel csatlakozom érdemeidhez, fájdalmaidhoz, vezeklésedhez, könnyeidhez, hogy veled együtt dolgozhassam az üdvösség művén, és legyen erőm menekülni a bűntől, mint a halálküzdelmednek, véres verejtékednek és halálodnak egyetlen okától.

Rombold le bennem mindazt, ami visszatetsző előtted, és a te szent szereteted tüzével nyomd szívembe minden szenvedésedet. Karolj át olyan bensőségesen, oly erős és édes öleléssel, hogy soha ne hagyjalak egyedül kegyetlen gyötrelmeidben.

Csupán egyetlen pihenőt kívánok: a te Szíveden. Egyetlen dolog után áhítozom csak: részt venni szent Haláltusádban. Bárcsak megrészegülne lelkem véredtől, és táplálkozna fájdalmad kenyerével. Amen. SZENT DOROTTYA SZŰZ ÉS VÉRTANÚ

Szent Dorottya a kertészek védőszentje ~ február 6.

Február 6-án, csütörtökön, Szent Dorottya napja. Dorottya név eredete:
A latin eredetű Dorothea régi magyar változata. Egy legenda szerint a név úgy keletkezett, hogy egy ókeresztény lány apjának a neve Dorus volt, az anyjáé Thea, és kereszteléskor ebből a két névből alkották meg a lány nevét, így jött létre a Dorothea. A művészetben Szent Dorottyát gyakran ábrázolják rózsákkal, amelyeket a fején koszorúba fonva visel. Dorottya a kertészek és a virágárusok védőszentje. Mielőtt lefejezték - 303 körül, bírája gúnyosan azt kérte tőle, hogy égi jegyesétől küldessen néki azokból a rózsákból, almákból. A kivégzés után egy égi gyermekküldönc meg is jelent a bírónál egy virágokkal és gyümölcsökkel teli kosárral.

'Ó, dicsőséges szűz, ó nemes vértanú, ó, rózsai boldogsággal fényes szent Dorottya, tégedet kérünk, hogy a te szerelmes Jézus jegyesednél esedezzél értünk, hogy adjon minekünk malasztot, békességet és dicsőséget.' Amen.

 
Forrás ~ Internet


 MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI

 Pál Japánban született 1564-1566 között. Belépett a Jézus-társaságba, és honfitársai között gyümölcsözően hirdette az evangéliumot. A katolikusok elleni üldözés elhatalmasodásakor 25 társával együtt letartóztatták. Kegyetlen kínzások után Nagaszaki városába vitték őket, ahol 1597. február 5-én mindnyájukat keresztre feszítették.

 'Istenünk, minden szentek erőssége, aki Miki Szent Pált és társait a kereszthalál által hívtad meg az örök életre, kérünk, add, hogy az ő közbenjárásukra a hithez, amelyet vallunk, mindhalálig erősen ragaszkodjunk!'

Forrás ~ Internet  VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Amikor imádkozunk, nyissuk fel szívünket Istennek, mint hal a kopoltyúját, amikor nagy hullám közeledik.'PIO ATYA A MENNYRŐL

'Minden évszak megtalálható lelkünkben. Olykor a tél meddőségét, fásultságát és unalmát érzitek, majd a májusi harmatot a szent virágok illatával, aztán a meleget isteni Vőlegényünk örömének szeretetlángjaiban. Nem marad más hátra, csak az ősz, amely úgy tűnik, nem hoz sok gyümölcsöt. Gyakran megesik azonban, hogy a gabonacséplés és szőlősajtolás idején nagyobb termést kapunk, mint amilyet az aratás és a szüret ígért.
.
Ti azt szeretnétek, ha mindig tavasz és nyár lenne; de nem, kedves gyermekeim, a világban és a lélekben is szükség van erre a forgandóságra.
A mennyben minden a tavasz szépségében, az ősz örömében, a nyár szeretetében lesz. Ott nem lesz tél. De az önmegtagadáshoz és ezer kicsi, de szép erény gyakorlásához, amelyek épp a meddőség idején mutatkoznak meg, itt szükség van a télre.'

Szent Pio atya


 SZENT ÁGOTA SZŰZ ÉS VÉRTANÚ ~ FEBRUÁR 5.

 Szent Ágota szűz és vértanú ~ február 2.

'Istenünk, ki mindenható erőddel a gyengébb nemnek is megadtad a vértanúság győzelmét, kérünk, engedd jóságosan, hogy akik Szent Ágota szűz és vértanú égi születésnapját üljük, az ő példája szerint eljuthassunk Hozzád!'

A tanítványok hirdették a megtérést. És sokan követték őket. Ágota is közéjük tartozott. A vértanúk vére olyan tanúságtétel volt, amely sokakat vonzott Krisztus útjára. Szeretnénk mi is tanúságot tenni Istenről, az Ő szeretetéről.

Előkelő cataniai - Palermo-i - családból származott. Décius császár üldözése alatt Quiniliánus helytartó feleségül kérte, de Ágota visszautasította azért, mert fogadalmával egész életét Krisztusnak szentelte. A helytartó kegyetlenül megkínoztatta, de Ágotát nem tudta megtörni. Az ismételt kegyetlen kínzások után imádságos lélekkel halt meg 251-ben. Az Egyház kezdettől fogva tisztelte, és nevét a római misekánonba is felvette. Szicilia lakói az Etna kitörése ellen szokták pártfogását kérni.

Urunk, Jézus Krisztus! Kegyelmed erősítette Szent Ágota vértanúdat, hogy testi-lelki tisztaságát megőrizze a kínzások alatt is, és hűséges maradjon. Kérünk, erősíts minket is kegyelmeddel, hogy életünk minden pillanatában hűségesek maradjunk Hozzád. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

 VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'A jó Istennek nincs ránk szüksége; ha tehát ajánlja nekünk az imádságot, ez azért van, mert boldogságunkat akarja, s ez csak így található meg. Amikor látja, hogy feléje közeledünk, szíve lehajlik az ő kis teremtményeihez, miként az édesapa lehajlik meghallgatni kisfiát, ha beszél hozzá.'


 PIO ATYA ~ A LÉLEK BÉKÉJÉRŐL

'Jézus szent szíve, minden jónak forrása,
imádlak Téged, hiszek Benned szeretlek
Téged és bánom minden bűnömet.'

A békesség a szellem egyszerűsége, a lelkiismeret derűje, a lélek nyugalma, a szeretet köteléke. A békesség a rend, a bennünk lévő harmónia, szüntelen öröm, ami a jó lelkiismeret tanúságából születik, annak a szívnek szent örvendezése, amelyben Isten uralkodik. A békesség a tökéletesség útja, vagy még inkább: a békében található meg a tökéletesség. A démon pedig, aki mindezt nagyon jól tudja, minden erejét beveti, hogy elvegye békességünket. A léleknek csak egy dolog miatt kell szomorkodnia: ha megbántotta az Istent. De még ezen a ponton is legyünk nagyon óvatosak: bánnunk kell hibáinkat, de békés fájdalommal, mindig bízva az isteni irgalomban. Óvakodjunk bizonyos szemrehányásokkal és lelkiismeret-furdalásokkal szemben, ezek leggyakrabban az ellenségtől jönnek, hogy megzavarják Istenben való békénket. Ha a lelkiismeret-furdalás és a szemrehányások alázatosabbá és buzgóvá tesznek a jócselekedetekre, anélkül, hogy elvesztenénk bizalmunkat Istenben, biztosak lehetünk benne, hogy Istentől jönnek. De ha megzavarnak, félénké, gyanakvóvá, lustává, hanyaggá tesznek, akkor biztosra vehetjük, hogy a démontól jönnek; űzzük hát őket, és találjunk menedéket az Istenbe vetett bizalomban.

~ Pio atya ~

1887-1968 Olasz kapucinus pap, stigmatizált.


SZENT VERONIKA ~ FEBRUÁR 4.

'Február 4-én, Szent Veronika ünnepe, a kereszthordozó Krisztus arcát kendőjével megtörlő asszony. Ott volt az asszonyok között, akik Jézust követték a Golgotára. Amikor látta, hogy a Megváltó arcát teljesen elborítja a vér, amit a kereszt vízszintes szárához kötözött kezeivel nem képes letörölni,  bátran odalépett hozzá és kendőjével megtörölte a Szent Arcot. Az Úr  rajta hagyta arcának igaz képét.'

 'Jeruzsálemben, Jézus keresztútján kendőt nyújtott a meggyötört Jézusnak - mondja a legenda - és a kendőn megmaradtak Jézus arcvonásai. Egyesek szerint férjével Franciaországba ment, mások szerint Rómában halt meg. A kendőt Aachen mellett, Kornelimünsterben ma is tisztelik.'

 Forrás ~ Internet


 VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Reggelenként úgy kell tennünk, mint a bölcsőben fekvő gyermek: amikor kinyitja szemét, mindjárt körülnéz, látja-e az anyját. Ha meglátja, mosolyog, ha nem látja, sír. Első gondolatunkkal forduljunk a mi Mennyei Atyánkhoz, aki alig várja, hogy lelkünket mosolyogni lássa!' SALVE REGINA

Mennyországnak Királynéja,
irgalmasságnak szent anyja,
élet, édesség, reménység,
üdvöz légy, szép Szűz Mária.

Évának árva fiai,
számkivetett maradéki,
siralminak örökösi,
sok nyavalyáknak hajléki.

E siralomnak völgyében,
kik kesergünk nagy ínségben,
hozzád sóhajtunk mennyégbe,
hol vagy örök dicsőségben.

Áldott légy, drágalátos Szűz!
Isten véled, szép virág, Szűz!
Mennyben szent Fiad mellett ülsz,
s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.

Azért Szószólónk, szemedet,
fordítsd hozzánk kegyelmedet,
és a te bűnös népedet
oltalmazzad, híveidet.

Ó édes Szűz, irgalmadat,
mutasd meg kegyes voltodat,
holtunk után szent Fiadat,
mutasd meg boldogságodat. Amen.

Forrás ~ Internet


SZENT BALÁZS PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ ~ FEBRUÁR 3.
Szent Balázs püspök és vértanú február 3.
 

  Szent Balázs közkedvelt orvos volt az Örményországbeli Szebasztéban, a harmadik század végén. A nép követelésére elvállalta, hogy püspökké válasszák, Isten rendelésének tekintette ezt. Ettől kezdve nem csak a testet, de most már a lelkeket is gyógyította.

A milánói rendelet után már úgy tűnt, hogy békében élhetnek a keresztények. Licíniusz azonban - Konstantin császár társuralkodója - a tartományaiban hosszú ideig nem fogadta el a rendeletet. A keleti tartományokban újra üldözni kezdték a keresztényeket, főleg vezetőiket. A szebasztei prefektus üldözése elől hívei tanácsára Balázs egy környékbeli barlangban rejtőzött el. Itt keresték fel őt titokban a bizalmasai, élelemmel látták el. Magányában a beteg vadállatokat gyógyította.

Véletlenül akadtak rejtekhelyére, amikor a cirkuszi játékokhoz vadállatokat szerettek volna befogni. Katonaság vitte Balázst a városba. A város lakói kitódultak az utcákra, kihozták betegeiket is, hogy meggyógyítsa őket. Ekkor egy gyermek életét megmentette, akinek a torkán egy szálka megakadt.

Nem volt hajlandó sem a római isteneket tisztelni, sem áldozatot bemutatni, ezért szenvedett vértanúságot Diocletianusz uralkodása alatt (316). Szörnyű kínzások után lefejezték.

Az Egyház minden torokbaj ellen közbenjáróként tiszteli, vértanúhalála után nem sokkal már védőszentje volt a testi nyavalyákban de főleg torokbántalmakban szenvedőknek. A középkor óta tisztelői a Balázs-áldás szentelményével kérik közbenjárását.

Szent Balázst a 14 segítő szent közé is számítják. Németországban a muzsikusok és a szélmalmosok is pártfogójukként tisztelik (valószínűleg a Blasius név és a német 'blasen - fújni' ige közti hasonlóság alapján). Védőszentje az orvosoknak, takácsoknak. Óvja a nyájakat a ragadozóktól. Ünnepe a tél végét és az ezzel járó viharos szelek idejét is jelzi.

Püspöki ornátusban szokták ábrázolni, sokszor palástban, pásztorbottal, keresztbe tett gyertyákkal, néha sertésfejjel és kampókkal a kínzására utalva.

Példája: Mindég azt tedd, ami akkor az állapotbeli kötelességed!

'Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad népednek, kérünk, közbenjárására engedd, hogy földi életünkhöz egészséget és békét, örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled!'
Amen.

Forrás ~ Internet

 VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Gyakran gondolok rá, hogy amikor Krisztus imádására jövünk, mindent megkaphatnánk, amit csak akarunk, ha élő hittel és tiszta szívvel kérnénk tőle. Csakhogy lám! Mi hit nélkül, remény nélkül, vágyakozás és szeretet nélkül élünk.'
 SIMEON HÁLAÉNEKE

Új fény támadt: pogányoknak üdvösség
és választott nemzetednek dicsőség!

Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram,
ígéreted szerint, békességben;
minthogy szememmel láttam
küldöttedet, az Üdvözítőt.

Őt adtad nékünk,
hogy meglássa minden nemzet!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak,
és Szentléleknek;
amint volt kezdetben, most és mindenkor
és mindörökké! Amen.


Forrás ~ Internet

A MEGSZENTELT ÉLET NAPJA ~ A SZERZETESEK VILÁGNAPJA ~ II. 2.

'Kérjétek azért az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásába'
Mt 9,38; Lk 10,2

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatása a templomban napján ünnepeltük a megszentelt élet napját, amelyet II. János Pál pápa nyilvánított, a szerzetesek, szerzetesi hivatások ünnepévé világszerte.

Részlet II. János Pál pápa, a Hivatások XXXIX. Világnapjára, 2001-ben íródott üzenetéből

'A megszentelt életet élő férfiak és nők, akik az Egyház szívében laknak,
mint az Egyház küldetésében döntő fontosságú tényezők, mutassák meg,
hogy létük szilárdan Krisztusban gyökerezik, hogy a szerzetesi élet
'a közösség otthona és iskolája', hogy az emberekért végzett alázatos és 

hűséges szolgálatukban a szeretetnek az a leleményessége lüktet, 
amit a Szentlélek állandóan életben tart az Egyházban.'

'Kérünk Urunk, küldj papi és szerzetesi hivatásokat és áldd meg azokat a családokat, akik papot, szerzetest adnak egyházadnak.'

Forrás ~ Internet

IMA GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉN

Ó, szentséges Anyám, Mária!
Te minden erény legtisztább tükre!
Ki Jézusod születése után alig negyvenedik napra,
jóllehet a szüzek legtisztábbja valál,
még a törvénynek megfelelőleg, a templomban
az előírt tisztulásra megjelentél.

Ó, engedd példád szerint szíveinket minden szennytől
tisztán megóvni, hogy egykor méltónak találtassunk
a dicsőség templomában bemutattatni a Te isteni Fiad,
a mi Urunk és Megváltónk érdemei által. Amen.


Forrás ~ Internet


 URUNK BEMUTATÁSA ~ GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

Urunk bemutatása ~ Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe - február 2.

Mária és József megtesznek mindent, amit a törvény előír. Bemutatják elsőszülött gyermeküket az Istennek. Simeon és Anna felismerik az Isten küldöttét a gyermekben. A megszentelt gyertyák Jézusra, a világ világosságára mutatnak rá. Legyen egész évünk során világosságunk Jézus, kövessük szavát, éljük meg szeretetét.

Urunk Bemutatásának ünneplése a IV. századtól kezdve általános volt Jeruzsálemben is, Rómában is. Az Ószövetségben Isten prófétája által szólott, és vigasztalta választott népét, hogy a babiloni fogság után helyreállított templom, ha szegényesebb is mint a salamoni, de méltóságában messze felülmúlja, mert ide látogat el az Eljövendő. Simeon és Anna próféta-asszony pedig a Szentlélek ösztönzését követve lettek tanúi Isten ígérete beteljesedésének. A karácsonykor gyulladt isteni Fény egyre nagyobb világosságot áraszt. Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény kiáradjon és eltöltsön bennünket is.

'Urunk, Jézus Krisztus! Gyújtsd fel szívünkben istenséged ismeretének tiszta világosságát, hogy mindig tetszésed szerint éljünk. Mert Te vagy lelkünk és testünk megvilágosítója: Krisztus, Istenünk! és Téged dicsőítünk Atyáddal és éltető Lelkeddel most, és mindörökkön örökké' Amen.

Forrás ~ Internet

 VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Ne felejtsétek, hogy igen kedves ima Isten előtt, ha kérjük a Szent Szüzet, ajánlja fel megkínzott, csupa vér isteni Fiát az örök Atyának a bűnösök megtéréséért. Ez a legjobb ima, amit végezhetünk, hiszen végeredményben minden imának Jézus Krisztus nevében és érdemei miatt van értéke.'


 SÍK SÁNDOR ~ ÁLDOZÁS ELŐTT

Jöjj el, édes Jézusom!
Szomjazom, szomjazom:
Asszú rét a harmatot,
Haldokló a holnapot.

Nincsen erre enyhület
Élő Serleg, kívüled.
Undor ennek földi bor:
Tűzből kelt és tűzre forr.

Élő tűzre szomjazom:
Jöjj el, édes Jézusom!
Minden, minden benned ég:
Boldogság és békesség.

Lázzal tágult életem
Elnyugosztom kebleden.
Benned: termő hallgatás,
Hallgatásban újulás.

Mámor benned, mély malaszt,
Minden forrást fölfakaszt.
Szállni mertet szárnyakat,
Titkok-titkát tárogat.

Jaj be jó ott, jaj be jó!
Földi álmot altató,
Mennyet szívnek megnyitó,
Jaj be jó, jaj be jó!

Én meg, én meg: jaj be rút!
Hogy bezártam a kaput!
Féreg, vér és fertezet
Szentélyembe férkezett.

Tört oltárom lépcsején
Tépett koldus várlak én.
Jézus, jaj hová legyek?
Így elédbe hogy megyek?

Jaj, lábadhoz hadd esem!
Jaj, taposs el, édesem!
Jaj, szemed ha rám tekint!
Csak ruhád ha meglegyint!

Olyan, olyan rossz vagyok!
Úgy nem, úgy nem az vagyok!
Mégis, mégis: szomjazom!
Jöjj el, édes Jézusom!

Tűzszemed ha rám veted,
Hátha még megéledek.
Kőszívemre rálehelj:
Hátha benne mag fesel.

Fogd meg ezt a rossz kezet,
Nélküled mert elveszek.
Szomjazom, szomjazom,
Jöjj el, édes Jézusom!


SÍK SÁNDOR ~ GYÓNÁS UTÁN

Áldd lelkem, áldd, fennen magasztald
Uradat, aki megvigasztalt.
Jézust, jóságos pásztorod,
Ki érted messze vándorolt,
Ölébe vissza sírva hítt,
Aklába vállán visszavitt.

Mert szenny közt, gaz közt görnyedeztél,
Sertések étkén töltekeztél,
Arcod ten öklöd tépte-marta,
Angyalod arcát eltakarta.
Ki vétkeid vérzettje volt:
Jézus tehozzád lehajolt,
Magához némán fölemelt,
Szegény lélekre, rádlehelt.

És engedett a durva kéreg,
Felujjongott a lelkem: Élek!
Szívem aszályos sivatagja
Új élet kútfőit buzogja.
Mélyből lobog föl új meleg,
És ébredeznek énekek.
Pattanj fel ajkam néma zára
A szabadultak új dalára!

Egekbe hass, te meglelt ének:
A szabadítás Istenének.
Uram, kinek omló malasztja
Mi vétkeinket túlvirrasztja,
Ki előtt bűnnél több a bánat,
Ítéletnél a bő bocsánat,
Ó fogyhatatlan Irgalom,
Tiéd a szívem és dalom.

Engedd, előtted híven járjak,
Akaratodra rátaláljak,
És ne vétkezzem soha többé,
Áldjalak Téged mindörökké.

 VIANNEY SZENT JÁNOS NAPKEZDŐ GONDOLATA

'Az ember legszebb feladata imádkozni és szeretni. Imádkozzatok
 és szeressetek, mert ez az ember boldogsága a földön!'