A két Szent Szív tisztelete ~ Kerizinen

 Az Úr Jézus és Szűz Mária
Szentlélekben egyesült két Szent Szívének

 
A Szűzanya tanította a látnoknak a következő fohászokat:

Jézusom, átadom magamat Neked
Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által,
hogy mindenkor vigasztaljam Szent Szívedet!

Jézus Szentséges Szíve,
jöjjön el a Te országod
Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által!


Története
A franciaországi Kérizi-nenben a Szűzanya 
már 1955-ben kérte a világ felajánlását a két Szent Szívnek,
hogy megmentse a válságba került népeket:

'Családjaitokat, nemzeteiteket,
 az egész világot fel kell ajánlani,
de most ugyanabban a felajánlásban
Jézus Szentséges és Irgalmas Szívének
az én Fájdalmas és Szeplőtelen Szívemnek,
a Szentlélekben egyesült Szívünknek! ...
Mert az engesztelő szeretetből fakadó felajánlás
átalakítja Szívünk sebeit az élet forrásává ...
E két Szív, amelyet ugyanaz a szenvedés kötött össze,
diadalmaskodni fog ugyanabban a királyi uralomban.
 Ez azonban csak akkor valósul meg egyetemesen,
ha már előbb a szívetekben létezik. Bensőtökben, 
lelketek titkos szentélyében akarjuk lerakni
isteni királyságunk alapjait: az irgalmasság,
a világosság és a szeretet uralmát,
amely elhozza a földre a kimondhatatlan égi béke szellőjét.'
Kérizinen, 1955. október 1.

'A világ, miután felajánlották, elkerüli a pusztulást és az Isten áldásának fog örvendeni ...
Mert meg kell menteni a világot, de megmentője nem az erőszak,
 hanem a Szentlélek és a mi Szívünk!'
1956. június 1.

A Szűzanya szavai
'Jézus az első helyet akarja elfoglalni szívetekben,
 de meghagyja szabadságotokat,
hogy ti magatok adhassátok meg Neki az első helyet ...
A Szentatya példájára menjetek, keressétek fel azokat a lelkeket,
akik várnak valakit, hogy ismét beszéljen nekik Isten szeretetéről.
Senki ne kételkedjék abban,hogy így lassan kibontakozik a lelkek egysége,
 a szeretet csodálatos jele, ami felemeli világotokat'.
1964. február 25.
'A szenvedést és a halált nem Isten teremtette,
 hanem az ember okozta bűnével. 
Isten az élet, Isten visszautasítása pedig bűn.
De mily csodálatos az Úr szeretetének gondoskodása,
hogy a szenvedést, a bűn természetes gyümölcsét
az üdvösség eszközévé alakítja át ...
Mert Krisztus óta a szenvedés értelme már nem aggasztó kérdés vagy nehézség,
hanem egyszerűen Krisztushoz való hasonlóság és megdöbbentő kiváltság ...
Szenvedni hallatlan hatalmat jelent, mely nektek megadatott:
nem csonkítás, nem kudarc, hanem győzelem, mert Krisztus Teste vagytok immár ...
A szenvedésből fakadó érdem nemcsak a szenvedőnek fenntartott jó.
A szeretet gyümölcse Krisztus egész Testének használ.
Így a szeretetből elfogadott szenvedésnek megváltó ereje van.
A lelkek segítségben, támogatásban részesülnek, s üdvözülnek,
mert valamikor valaki imádkozott és szenvedett értük.'
1964. március 14.

Forrás ~ Internet

Jézus  és Mária Szent Szíve

A dicsőséges Szentháromság, égi Édesanyánk,
minden szent és szent angyal színe előtt felajánlom
Jézus Szent Vérének érdemeivel egyesítve
Jézus Szentséges és Irgalmas Szívének,
Szűz Mária Szeplőtelen és Fájdalmas Szívének,
a Szentlélekben egyesült két Szent Szívnek
egyházközségünket, papjainkat,
a szerzeteseket és szerzetesnőket,
templomainkat, híveinket, családjainkat
és az egyházközség területén lakó minden embert.

Kérjük, vegyetek szerető pártfogásotokba,
fogadjatok a Szívetekbe minket!
Segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt,
 ellene tudjunk mondani a Sátán kísértésének
 és előrehaladjunk az életszentség útján!

E felajánlás által szeretnénk megfelelni
a keresztségben vállalt valamennyi kötelezettségünknek.
 Reátok bízzuk életünket és keresztény hivatásunkat,
átadjuk Nektek szívünk és házunk kulcsát,
hogy tetszésetek szerint rendelkezzetek velünk.
Amen 

ÉN VAGYOK.
 Imádkozz, mielőtt bennem megpihensz.
 Mondd velem:
  Jézusom, pihenj meg bennem,
  én meg Tebenned,
  egyesítve, egymáshoz kötve. Amen.

Jézus a Szent Szívről
Tarts ki a szeretetben egyesült két Szív mellett!
Már sok szívhez szóltam erről az igazságról,
 amelyet sokan vissza fognak utasítani,
de végül a mi két Szívünk fog győzni.
 Ilyen a világ. Ma visszadobják,
de holnap tisztelni fogják ezt az igazságot.
 Én, Jézus, szeretlek benneteket!
Rajtam kívül ne legyen a szívedben más!
 Én legyek az első! Fogadd békémet!

Amen.
 
 EVANGÉLIUM
 
A körülötte levő tömeg láttán Jézus megparancsolta, hogy menjenek át a túlsó partra. Akkor odajött hozzá egy írástudó és azt mondta neki: ,'Mester, követni foglak téged, ahová csak mész.' Jézus azt felelte neki: ,'A rókáknak odújuk van, az ég madarainak pedig fészkük, az Emberfiának azonban nincs hová lehajtania a fejét.' A tanítványai közül egy másik azt kérte tőle: 'Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat.'' De Jézus azt felelte neki: 'Kövess engem, hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat.' Mt 8,18-22


Szent Péter és Pál apostol ünnepe június 29.

Simon Péter testvérével Andrással az elsők között kapott meghívást Jézus tanítványai közé. Kősziklaként ő lett az apostolok feje. Antióchia, majd Róma püspöke lett. Pál a damaszkuszi úton találkozott Jézussal, és ettől kezdve minden erejével Jézus örömhírét hirdette. A népek apostolává vált. Mindketten a Néró féle üldözés során 64 körül szenvedtek vértanúhalált Rómában. A hagyomány szerint Péter és Pál apostol különböző években, de ugyanazon a napon, június 29-én szenvedett vértanúhalált Rómában, Krisztus után 67-ben Pétert keresztre feszítették, kérésére fejjel lefelé; Pált lefejezték.

'Uram, te egyszer megtanítottál a hullámokon járni,
vezess most biztos lábbal át ezen a kőtengeren,
amely felé közeledem.'

Szent Pál, eredeti nevén Saul, Saulus szülei révén római polgárjoggal rendelkezett, ami különleges előnyöket biztosított számára: római állampolgárt nem volt szabad bírósági tárgyalás nélkül bebörtönözni, sem megkorbácsolni vagy keresztre feszíteni, így római polgárjoga Pál apostolt többször is megmentette. A keresztény hitre tért Pál a pogányok között teljesítette apostoli küldetését: Listrában egy bénát meggyógyított, feltámasztott egy ifjút, aki kiesett az ablakból és meghalt, és sok más csoda fűződik nevéhez. Málta szigetén vipera marta meg a kezét, de nem ártott neki, sőt: lerázta magáról a tűzbe - olvasható Jacobus de Voragine Legenda Aurea című művében.

Szent Péter a tizenkét apostol egyike, Róma első püspöke volt. Eredeti nevén Simon - héberül: figyelő, hallgató - Jézustól kapta a Péter nevet. Az apostolok közt mindnél lángolóbb volt: meg akarta tudni, hogy ki az Úr árulója, mert - ahogy Ágoston írja - ha ezt megtudta volna, fogával tépte volna szét. 
Az Úr ezért nem akarta árulóját megnevezni, mert ha megnevezi, Péter tüstént felugrott volna, hogy megölje. Ő ment az Úrhoz a tengeren; színeváltozásakor is őt választotta ki az Úr; a mennyország kulcsait bízta rá Isten; bárányokat kapott Krisztustól, hogy legeltesse őket; pünkösdkor háromezer embert térített meg beszédével; meggyógyította a béna Aeneast, feltámasztotta Tabitát, testének árnyékával gyógyította a betegeket; Heródes tömlöcbe záratta, ám egy angyal kiszabadította – írja róla Jacobus de Voragine. Péter apostol a pápák, a halászok és Róma védőszentje.

Forrás ~ Internet

'A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.
 Készen vár már rám az igazság koszorúja'

Engem ugyanis már kiöntenek, mint italáldozatot, elköltözésem ideje közel van. 
A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. 
Készen vár már rám az igazság koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, sőt nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik sóvárogva várják az ő eljövetelét.
 De az Úr mellém állt, és erőt adott nekem, hogy az igehirdetés befejeződjék általam, s tudomást szerezzen róla az összes pogány. Ezért megszabadultam az oroszlán torkából - Zsolt 22,22. 
Az Úr megszabadít minden gonosz ármánytól, és meg fog menteni mennyei országa számára. Dicsőség neki mindörökkön örökké! Ámen!

2Tim 4,6-8.17-18
 
EVANGÉLIUM

Amikor Jézus Fülöp Cézáreájának vidékére ment, megkérdezte tanítványait: 'Kinek tartják az emberek az Emberfiát?' Ők ezt felelték: 'Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások meg Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.' Erre megkérdezte őket: 'És ti kinek tartotok engem?' Simon Péter válaszolt: 'Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.' Jézus azt felelte neki: 'Boldog vagy, Simon, Jónás fia! Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van. És mondom neked: Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.' Mt 16,13-19


Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk’
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Mária Szíve, az Isten Szívének mintájára alkotott Szív – könyörögj éretünk!
Mária Szíve, a Szeplőtelenül Fogantatottnak Szíve, Mária Szíve, a Szentlélek méltó lakhelye,
Mária Szíve, az örök Bölcsesség Anyjának Szíve, Mária Szíve, a szép Szeretet Anyjának Szíve, Mária Szíve, az Isteni Ige Anyjának Szíve,
Mária Szíve, a halálnál is erősebb Szíva szeretetben,
Mária Szíve, a fájdalmak tőreivel átdöfött Szív,
Mária Szíve, a kereszt alatt Jézussal egyesült, megfeszített Szív,
Mária Szíve, Jézus Szívének képmása,
Mária Szíve, Jézus Szívének gyönyörűsége,
Mária Szíve, a szentség kincsesháza,
Mária Szíve, a minden kegyelem Közvetítőjének Szíve,
Mária Szíve, bűnösök menedéke,
Mária Szíve, szomorkodók erőssége,
Mária Szíve, elhagyatottak vigasztalója,
Mária Szíve, csüggedők felemelője,
Mária Szíve, üldözöttek menedéke és bátorítója, Mária Szíve, haldoklók reménye,
Mária Szíve, a szorongatottak mentsvára,
Mária Szíve, az Egyház védelme a sötétség ereje elleni harcban,
Mária Szíve, az okosság lakhelye, amely minden távtanítást szertefoszlat,
Mária Szíve, az egész világ Királynőjének dicsőséges Szíve,
Mária Szíve, Anyánk Szíve, Mária Szíve, minden dicséretre méltó Szíve,

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Imádkozz érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy az isteni Tűz, amely a Te Szívedet kimondhatatlanul betöltötte, a mi szívünket is lángra gyújtsa!
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Te a Boldogságos Szűz Mária Szívében a Szentlélek méltó lakhelyét készítetted el, add meg nekünk és mindenkinek – aki Mária Szeplőtelen. Amen.


Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepe ~ június 28.

A szív elnevezés minden nyelvben egyet jelent a szeretettel, és a jósággal, a másikra való odafigyeléssel, és az irgalommal. Szűz Mária szeplőtelen szívének ünnepe arra hív bennünket, hogy példája nyomán mi is egyre mélyebben tárjuk fel szívünket az Isten előtt. Az által, hogy alázattal befogadta Jézust, Szűz Mária az Egyház előképe, a Szentlélek temploma, minden megkeresztelt példaképe lett.

Ezt az emléknapot Jézus Szentséges Szívének főünnepe után tartja az Egyház. Története visszanyúlik a 17. századba. Eudes  Szent János írásaiban nem választotta szét a két szív liturgikus ünneplését. A Szűzanya fatimai megjelenése után egyre inkább elterjedt Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete. XII. Pius pápa 1942-ben az egész emberiséget Mária oltalmába ajánlotta, és liturgikus ünneplését augusztus 22-re helyezte. Az új kalendárium visszatért az eredeti gyakorlatra, és ezért mozgó emléknapként - Jézus Szíve ünnepe után tette - amely ebben az esztendőben a mai napon ünneplünk. 
 Forrás ~ Adorémusz

Felajánló ima a Szűzanya Szeplőtelen Szívének
 
Ég és föld királynője, és az én jó Anyám!
Te szeretsz engem, imádkozol értem, és vigyázol reám.
Légy mindig gyámolítóm, és engedd, hogy hűséges gyermeked maradjak!

Ó Mária, neked adok mindent:
Szemeimet, hogy úgy nézzek, mit a Tieid.
Füleimet, hogy azt hallhassák, mint a Tieid.
Kezeimet, hogy úgy cselekedjenek, mint a Tieid.
Testemet, hogy olyan tiszta legyen, mint a Te szent tested.
Szívemet, lelkemet, gondolataimat, mindenemet.

Add, hogy egész életem neked szentelt tiszta áldozat legyen!
Ezért megígérem, hogy buzgóbb leszek az imádságban, az önmegtagadásban, 
a szentmisék ünneplésében.
Megígérem, hogy naponta elimádkozom a rózsafüzért.
Igyekszem jó példát mutatni Krisztus követésében.

Jó Anyám, fogadd el felajánlásomat!
Segíts a jóban, és zárj Szeplőtelen Szívedbe!
Járjon át engem a Szíved Szeretetlángja: az Úr Jézus!
Kérlek, áraszd az Ő kegyelmeit családomra, rokonaimra,
ismerőseimre és az egész emberiségre!
Ó Szeplőtelen Szív, végső reménységünk,
zárj egészen magadba, hogy Jézus uralkodjék
 lelkemben most és mindörökké - Amen.


Szent Ireneusz püspök és vértanú ~ ünnepe június 28.

130 körül született. Szmirnában nevelkedett, a város püspökének, Szent Polikárpnak volt a tanítványa. 177-ben a galliai Lyonban telepedett le, ahol pap, majd nem sokkal később a város püspöke lett. Nem csak jelentős teológus, hanem tanúja is az apostoli tradíciónak. Ez teszi írásait különösen értékessé. Ő irányította Kelet-Gallia misszionálását. Egyike azon első egyházatyáknak, akik a római egyház elsőbbségét vallják. 'Ahol az Egyház, ott van Isten Lelke is.' A hagyomány szerint 200. körül szenvedett vértanúságot.
 
Könyörgés
 
Támassz köztünk is béketeremtőket, akiknek a környezetében kisimulnak a harag ráncai, kézfogásra szelídülnek az ökölbe szorított kezek, és értelmét veszíti minden háborúság! Hallgass meg, Urunk!

Köszönjük nagy teológusainkat és teológáinkat! Köszönjük, hogy Szent Iréneusz olyan jól megismert téged, és annyit dolgozott azért, hogy mi is minél jobban megismerjünk és megszeressünk! Amikor ezért hálát adunk, hallgass meg, Urunk!
 
Köszönjük, hogy emberré lettél, hogy minket magadhoz isteníts. Segíts célbajutni: megfelelni ennek a csodálatos rendeltetésnek! Hallgass meg, Urunk!
 
 Hogy imádságaink békét teremjenek szívünkben s onnan szétsugározzon a béke mindenkire, akivel csak találkozunk! Hallgass meg, Urunk!
 
Ha vannak olyanok, akiknek életünkben nehéz volt megbocsátanunk, segíts, hogy halálukban egészen kibékülhessünk velük. Adj minden elhunyt testvérünknek tökéletes békét és boldogságot! Hallgass meg, Urunk! Amen.
 
Forrás ~ Internet
 
EVANGÉLIUM

Amikor pedig bement Kafarnaumba, odajött hozzá egy százados és kérlelte őt: 'Uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik.' Azt mondta neki: 'Megyek és meggyógyítom.' De a százados így válaszolt: ,,Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, beosztott katonák vannak alattam, és ha azt mondom az egyiknek: 'Menj!', elmegy, vagy a másiknak: 'Gyere!', odajön, a szolgámnak pedig: 'Tedd ezt!', megteszi.' Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott, és azt mondta követőinek: 'Bizony, mondom nektek: Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél. Mondom nektek: Sokan érkeznek majd keletről és nyugatról, s letelepszenek Ábrahámmal és Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Az ország fiait pedig kivetik a külső sötétségre. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás!' Ezután Jézus így szólt a századoshoz: 'Menj, és legyen úgy, ahogyan hitted.' És meggyógyult a szolgája abban az órában. Mikor ezután Jézus bement Péter házába, látta, hogy annak anyósa fekszik és lázas. Megérintette a kezét, mire elhagyta a láz. Fölkelt és felszolgált neki. Amikor beesteledett, odahoztak hozzá sok ördögtől megszállottat. Kiűzte szavával a lelkeket, azokat pedig, akik rosszul voltak, meggyógyította, hogy így beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: 'Ő a mi gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket hordozta.' [Iz 53,4]. Mt 8,5-17

 
 
A Jézus Szíve tisztelet

Hogy a Jézus Szíve-ájtatosságnak meglegyen a kívánt hatása, két lényeges cselekedetből kell állania; ezek: a szeretet és a jóvátétel. A szeretet az első és főkötelesség, és pedig mind Alacoque Szent Margit, mind Eudes Szent János szerint. Az előbbi a következőképpen számol be P. Croiset-nek a második nagy jelenésről: 'Kijelentette, hogy az a nagy óhajtása, hogy az emberektől szeretve legyen és visszahúzza őket a pusztulás útjáról, ösztönözte arra az elhatározásra, hogy kinyilvánítsa szívét az embereknek, a szeretetnek, az irgalmasságnak, a kegyelemnek, a megszentelésnek és az üdvösségnek minden kincseivel egyetemben, hogy mindazokat, akik megadják neki és előmozdítják a tiszteletet, gazdagítsa az Isten Szívének.' És egy levélben ezeket írja: 'Szeressük tehát lelkünknek eme egyetlen szerelmét, mert ő előbb szeretett minket és még mindig szeret folyton égő szeretettel a legméltóságosabb Oltári Szentségben. Csak szeretni kell ezt a Szentek Szentjét, és ez elég ahhoz, hogy magunk is szentté legyünk. Ki akadályozhat meg tehát abban, hogy azzá legyünk, hiszen van szívünk, hogy szeressen, és van testünk, hogy szenvedjen... Csakis az ő tiszta szeretete az, amely megtéteti velünk mindazt, ami neki tetszik, csakis ez a tökéletes szeretet az, amely olyan módon téteti meg velünk, ahogyan neki tetszik; és csakis ez a tökéletes szeretet tétethet meg velünk minden dolgot akkor, amikor neki tetszik. - Másik kötelességünk a jóvátétel. Mert Jézus szeretetét megbántotta az emberek hálátlansága, amint maga az Úr Jézus jelentette ki harmadik nagy megjelenésekor: 'Nézd e Szívet, mely az embereket annyira szerette, hogy semmit sem kímélt, hanem magát kimerítette és feláldozta, hogy irántuk való szeretetét kimutassa, és hála gyanánt a legnagyobb részüktől csak hálátlanságot nyerek, mert tiszteletlenséggel, szentségtöréssel, hidegséggel és megvetéssel illetnek a szeretet ilyen nagy szentségében.'

Forrás ~  Tanquerey: Aszkétika és misztika, 801 / Virtuális Plébánia
~ Internet

IMÁDSÁG JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉHEZ

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE! Jöjj, és árassz el teljesen, hogy az én céljaim helyett a Te céljaid, az én kívánságaim helyett a Te kívánságaid, az én szavaim helyett a Te szavaid, az én gondolataim helyett a Te gondolataid vezessenek, majd engedd meg, hogy betérjek Szentséges Szíved legmélyebb helyére! Semmisíts meg teljesen! Én  teljes szívemből fogom Szentséges Szívedet imádni. Megígérem, hogy benső tűzzel szolgálom Szentséges Szívedet. Lelkesedéssel foglak szolgálni, buzgóbban mint azelőtt. Gyenge vagyok, de tudom, hogy Te erőd fenntart engem. Ne engedd, hogy elveszítselek szemem elől, és ne engedd, hogy máshol időzzön szívem! Én csak a Te Szentséges Szívedet fogom keresni, és csak utánad fogok vágyakozni.

JÉZUS SZENTSÉGE SZÍVE! Add, hogy ellenszenvet érezzek minden iránt, ami ellenkezik Szentségeddel és akaratoddal! Rostálj át újból és újból, és bizonyosodj meg, hogy nem maradt bennem vetélytárs! Mától kezdve vedd szorosabbra a szeretet kötelékeit, amellyel körülkötöttél, és add, hogy szomjazzon utánad a lelkem, és szívem belebetegedjen az irántad való szeretetbe!

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE! Ne várakozz! Jöjj, és emészd fel izzó szereteted lángjával egész lényemet, hogy amit mostantól fogva teszek, azt csak a Te céljaidért és a Te dicsőségedért tegyem, ne magamért! Én felajánlom neked életemet, és mától fogva kész vagyok arra, hogy szereteted rabszolgája, égő kívánságod és szenvedésed áldozata, Egyházad segítője és Lelked játékszere legyek! Add, hogy vonásaim hasonlóvá váljanak kereszten szenvedő Arcod vonásaihoz a keserűség által, amit a lelkek szüksége és bukása miatt érzek! Töltsd be lelkemet!

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE! Ne kímélj meg keresztedtől, ahogy az Atya sem kímélt meg Téged! Ejtsd foglyul szememet, gondolataimat és kívánságaimat, hogy Szentséges Szíved rabja legyen! Méltatlan vagyok és nem érdemlek semmit, de segíts felajánlásom szerint élnem azáltal, hogy hűséges maradok és fáradhatatlanul hívom segítségül Szent Neved! Engedd, hogy lelkem visszautasítsa mindazt, ami nem Te vagy!

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE! Engedd, hogy a lelkek megtéréséért lelkem erősebben viselje Tested ismertető jeleit, mint azelőtt! Én önként a Te akaratod alá rendelem akaratomat most és mindörökké. Amen.


 Jézus Szíve tisztelet

Hogy a Jézus Szíve-ájtatosságnak meglegyen a kívánt hatása, két lényeges cselekedetből kell állania; ezek: a szeretet és a jóvátétel. A szeretet az első és főkötelesség, és pedig mind Alacoque Szent Margit, mind Eudes Szent János szerint. Az előbbi a következőképpen számol be P. Croiset-nek a második nagy jelenésről: 'Kijelentette, hogy az a nagy óhajtása, hogy az emberektől szeretve legyen és visszahúzza őket a pusztulás útjáról, ösztönözte arra az elhatározásra, hogy kinyilvánítsa szívét az embereknek, a szeretetnek, az irgalmasságnak, a kegyelemnek, a megszentelésnek és az üdvösségnek minden kincseivel egyetemben, hogy mindazokat, akik megadják neki és előmozdítják a tiszteletet, gazdagítsa az Isten Szívének.' És egy levélben ezeket írja: 'Szeressük tehát lelkünknek eme egyetlen szerelmét, mert ő előbb szeretett minket és még mindig szeret folyton égő szeretettel a legméltóságosabb Oltári Szentségben. Csak szeretni kell ezt a Szentek Szentjét, és ez elég ahhoz, hogy magunk is szentté legyünk. Ki akadályozhat meg tehát abban, hogy azzá legyünk, hiszen van szívünk, hogy szeressen, és van testünk, hogy szenvedjen... Csakis az ő tiszta szeretete az, amely megtéteti velünk mindazt, ami neki tetszik, csakis ez a tökéletes szeretet az, amely olyan módon téteti meg velünk, ahogyan neki tetszik; és csakis ez a tökéletes szeretet tétethet meg velünk minden dolgot akkor, amikor neki tetszik. Másik kötelességünk a jóvátétel. Mert Jézus szeretetét megbántotta az emberek hálátlansága, amint maga az Úr Jézus jelentette ki harmadik nagy megjelenésekor: 'Nézd e Szívet, mely az embereket annyira szerette, hogy semmit sem kímélt, hanem magát kimerítette és feláldozta, hogy irántuk való szeretetét kimutassa, és hála gyanánt a legnagyobb részüktől csak hálátlanságot nyerek, mert tiszteletlenséggel, szentségtöréssel, hidegséggel és megvetéssel illetnek a szeretet ilyen nagy szentségében.' (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 801)

Jézus Szívének ünneplése

 Jézus szívének ünnepe az Isten szeretetének ünnepe. Felismerjük életünkben Isten szeretetét, működését, kegyelmeit, amelyekkel megerősít mindennapi feladatainkban.

 Jézus Szentséges Szíve, a mai napon Tebenned, 
a Te kegyelmedben akarok élni,
benne megmaradni, akármi történik is.
Tarts távol a bűntől, és erősítsd akaratomat,
 hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre.
Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól.
 Kérlek, add meg ezt nekem a Szeplőtelen Szűzanya által. Amen.

 Mindenünk Krisztus

Mindenünk Krisztus minekünk. 
Ha sebre vágyol gyógyulást,
 Őbenne orvost találsz. 
Ha láz hevít, Forrás Ő, és üdít. 
Ha bűnöd súlya fojt: Ő igazulásod
. Ha kell segítség: Ő erősség. 
Halál rettegtet: Ő az Élet! 
Az égbe hív vágy: Ő az Út, - hogy járjad! 
Sötéttől félő: nézd, a Fény Ő. Ha kínoz éhed,
 Ő az Étked. Ízleljétek tehát és lássátok, 
mily édes a ti uratok!

 Szent Ambrus

Forrás ~ Internet 
SZENT LÁSZLÓ király és hitvalló ünnepe június 27.

SZENT LÁSZLÓ 1046 táján született Lengyelországban, apja a számkivetésben élő Béla magyar herceg, anyja Rizika - Richeza, Rikiza - lengyel királylány volt.

Már 4-5 éves korában hazakerült Magyarországra és a tiszántúli Bihar várában nevelkedett. Nagyon vallásos anyjától kapta mély hitét, és alázatát. Apjától kiváló lovagi képzést kapott, amit később Kázmér lengyel király udvarában mélyített el igazán. 1061-ben tért vissza ismét, de hamarosan vissza kellett menekülnie Lengyelországba. 1064-ben bátyjával Gézával tért vissza, hogy a lázadó Salamonnal harcban leszámoljon.

A püspökök békítése után ismét Biharban uralkodott az ország keleti harmadában. A pogány besenyők ellen sikeresen harcolt, katonái csodákat beszéltek hősiességéről. Békét sikerült kivívnia a besenyőkkel és a kunokkal szemben 1085-ben, 1091-ben és 1092-ben. Ünnepelt hősként fogadta el 1077-ben a királyi trónt, folytatta Szent István útját.

Legyőzte a pogány kunokat, megkeresztelte és letelepítette őket. Seregei vitézül harcoltak vele együtt, legendák fonódtak köré. Tordai hasadék, Szent László pénze, füve, forrásfakasztás, egyéb. A háborúskodás számára keserű teher volt. Az országban is rendet teremtett, szigorú törvényeket hozott. Létrehozta a zágrábi püspökséget, a kalocsai érseket Bácsra költöztette, az erdélyi érseket Gyulafehérvárra, a biharit pedig Nagyváradra. Megalapította a Szent Jobb-apátságot a Szent Jobb őrzésére. Leánya, Szent Piroska, Iréné néven bizánci császárné lett.

1083-ban Szent István, Szent Imre és Szent Gellért szenté avatását szorgalmazta. Szentül élt, nagylelkű volt, keresztes hadjáratot is akart indítani, azonban ez nem valósulhatott meg. 1092-ben Szabolcs városában zsinatot tartott. 1095. július 29-én meghalt Nyitra mellett. Földi maradványait előbb a somogyvári monostorba, majd a nagyváradi székesegyházban temették el. Sírjánál csodák történtek, legendák keringtek csodálatos közreműködéséről csatákban. Ügyét kivizsgálva 1192. június 27-én III. Celesztin pápa követe - Gergely bíboros - Váradon szentté avatta.

Példája - Szent László ma is segítőnk, kérjük őt népünkért!

Forrás ~ Internet

 EVANGÉLIUM
 
Szeretteim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. Ebben áll a szeretet. Nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mert ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelésül a mi bűneinkért. Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást! Istent soha nem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik, és szeretete tökéletes bennünk. Abból ismerjük meg, hogy benne lakunk, és ő mibennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. Mi pedig láttuk, és tanúságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte Fiát, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy 'Jézus az Isten Fia', abban Isten benne marad, és ő Istenben. Mi, akik hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket. Szeretet az Isten; aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne. 1Jn 4,7-16


Abban az időben így szólt Jézus: 'Áldalak téged Atyám, menny és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű - és nyugalmat találtok lelketeknek [Jer 6,16]. Mert az én igám édes és az én terhem könnyű.' Mt 11,25-30


Alexandriai Szent Cirill imája

Jézus,
feltámadásod
világosság a népeknek,
fény az embereknek!
Hadd legyen életem is
fény a sötétségben:

szeressek ott, ahol gyűlölnek,
megbocsássak, ahol sértegetnek,
összekössek, ahol szakadás van,
reményt ébresszek, ahol elkeserednek,
vigasz legyek, ahol szenvednek,
örömet vigyek, ahol szomorúak.

Uram,
add, hogy fény legyek
a sötétségben!

 Alexandriai Szent Cirill ~ Szent tested, Úr Jézus Krisztus Istenem

Szent tested, Úr Jézus Krisztus Istenem,
segítsen engem az örök életre,
s drága véred bűneim bocsánatára!

Legyen ez az Eucharisztia örömömre,
 egészségemre és vigadozásomra,
félelmetes második eljöveteledkor pedig méltass általa,
hogy bár bűnös vagyok dicsőséged jobbján állhassak
szeplőtelen Anyád és összes szentjeid imádsága által!

ALEXANDRIAI SZENT CIRILL püspök és egyháztanító június 26.

ALEXANDRIAI SZENT CIRILL 370-ben született Alexandriában. Szülővárosában módja volt nagy műveltséget szereznie. Szerzetesi élet után pappá szentelték. Segítője volt nagybátyjának, az önfejű és hatalmaskodó Teofil pátriárkának. 412-ben nagybátyjának utóda lett, Alexandria püspöke.

Eleinte mintha ráragadt volna valamennyi nagybátyja rossz tulajdonságaiból, de aztán megváltozott. Küzdött a nesztorianizmus tanítása ellen, jelentős szerepe volt a 431-es efezusi zsinat munkájában. Bátran szembeszállt Nestorius tanításával, akit a császári követ és annak fegyveres kísérete is támogatott. Jézus Krisztus két természetet hordoz: az isteni és emberi természetet, valóságos Isten és valóságos Ember. Írásaiban a katolikus hitet fejtette ki és védelmezte azt.

Alexandriában halt meg 444. június 27-én. XIII Leó pápa 1883-ban egyházdoktorrá tette.

Példája: Véleményedet ne az szabja meg, hogy kinek a támogatása áll mögötte!
 
 Forrás ~ Internet

EVANGÉLIUM

'Nem mindenki, aki azt mondja nekem: 'Uram, Uram!', megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van. Sokan mondják majd nekem azon a napon: 'Uram, Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztünk démonokat, és nem a te nevedben tettünk sok csodát?' Akkor majd kijelentem nekik: 'Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem ti, akik törvénytelenséget cselekedtetek!' [Zsolt 6,9G] Mert mindenki, aki hallgatja ezeket a szavaimat és követi azokat, hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, jöttek a folyamok, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. De az nem dőlt össze, mert az alapjait sziklára rakták. Mindaz pedig, aki hallgatja ezeket a szavaimat, de nem cselekszi meg azokat, hasonlít majd a balga emberhez, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, jöttek a folyamok, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. Az összedőlt, és nagy lett a romlása. Történt pedig, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, a néptömegek le voltak nyűgözve a tanításától, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az ő írástudóik.' Mt 7,21-29


'Oktass engem, Uram, törvényeid útjára, hogy mindenkor csak azt kutassam! 
Adj értelmet, hogy törvényedet vizsgáljam, és teljes szívemből megtartsam! 
Vezess engem parancsaid ösvényére, mert benne lelem kedvemet! 
Hajtsd szívemet parancsolataidra, és ne a kapzsiságra! 
Fordítsd el szememet, hiúságot ne nézzen, éltess engem a te utadon! 
Teljesítsd szolgádnak, amit neki ígértél, hisz fél téged! 
Fordítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől borzadok,
 hisz gyönyörűségesek végzéseid! 
Íme, én kívánom rendeleteidet, igazságod által adj nekem életet!'

Zs 118,33-40
 
EVANGÉLIUM
 
'Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik bárányok képében jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok. A gyümölcseikről fogjátok felismerni őket. Vajon szednek-e a tövisről szőlőt, vagy a bogáncsról fügét? Minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. A jó fa nem tud rossz gyümölcsöt teremni, sem a rossz fa jó gyümölcsöt teremni. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Tehát a gyümölcseikről fogjátok felismerni őket.' Mt 7,15-20 'Íme, az Isten Báránya!'

Abban az időben, mikor János látta, hogy Jézus közeledik hozzá, így szólt: 'Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!' Ő az, akiről mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy őt megismertessem Izraellel.' János tanúságot tett, és azt mondta: 'Láttam, hogy a Lélek, mint galamb, leszállt az égből és rajta maradt. Nem ismertem őt, de aki azért küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és rajta maradni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és tanúságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia.' Jn 1, 29-34

Bevezető ima: Jézus, köszönöm ezt az alkalmat, amelyben együtt lehetek veled, Urammal és Istenemmel. Mindig Te keresel engem először. Már maga a vágy is irántam való szeretetednek gyümölcse és kegyelmed hatása a szívemben, hogy veled találkozzam.

Kérés: Uram, segíts ugyanazzal a bátorsággal, alázattal és a Szentlélek iránti nyitottsággal tanúskodnom rólad, ahogy azt Keresztelő János tette!

1. János látta, hogy Jézus közeledik felé. Jézus felénk is állandóan közeledik. Miért? Mert szeret minket. Sohasem erőlteti ránk magát. Nem ront be az ajtónkon, és nem kényszerít arra, hogy elfogadjuk, vagy elismerjük Őt. Azonban a közelünkben marad és reméli, hogy legalább egy kissé meglátjuk szeretetét, és ezáltal felismerjük, hogy Ő az, aki után annyira vágyik a szívünk. Mi fog történni akkor, amikor megnyitjuk életünk és szívünk ajtaját Krisztus előtt? Arra hív minket, hogy kilépjünk önzésünk, kapzsiságunk, élvhajhászásunk és irigységünk szűk kereteiből. Elképzelhetetlen távlatokat tár fel, és szegényes, múló napjainknak új és gazdag tartalmat fog ajándékozni. Egy mindent felülmúló küldetést bíz majd ránk. Nem csak szavainkkal fogunk tanúskodni róla, hanem mindazzal, amink van, és amik vagyunk.

2. János tanúságot tesz az Isten Bárányáról. Amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus közeledik felé, felkiáltott: 'Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!' Ez a titulus, amit János Jézusnak adott, mély jelentést hordoz. Krisztus előtt 1500-ban, az egyiptomi fogság idején a zsidó házak ajtófélfáira kent vér, a húsvéti bárány vére mentette meg családjaikat a halál angyalától, aki az egyiptomiak elsőszülött fiait megölte. Ezáltal vezethette aztán Mózes a választott népet az ígéret földjére. Krisztus az Isten igazi Báránya, aki saját magát adja oda áldozatul, hogy magára vegye bűneinket, és a megígért mennyországot megnyissa előttünk. János tanúsága alázatot követel. Saját tanítványai elhagyják őt, hogy Jézust kövessék. Én törekszem–e ilyen alázatosságra? Jézusról való tanúságomat saját érdekeim elé helyezem-e?

3. János a Szentlélek által ismeri fel Jézust. János tanúsága olyan meggyőző volt, hogy tanítványai közül sokan követték Jézust. János kezdetben azt mondta, hogy nem ismeri Jézust. Mit jelent ez a rejtélyes mondat? Jézus rokonaként biztos, hogy ismerte Őt, mégis a pontos pillanat, melyben Jézus megkezdte messiási küldetését, ismeretlen volt számára. Csak a Szentlélek által ismerte fel János Jézust, mint Isten választottját, aki kinyilatkoztatott a választott nép számára. A Szentlélek a mi életünkben is ugyanazzal a hatalommal akar hatni. Milyen világi kapcsolataim akadályozzák bennem a Szentlélek hatását? Milyen félelmek tartanak távol attól, hogy hagyjam Őt magamban annyira munkálkodni, amennyire csak szeretne? Bízom-e benne egészen, benne, aki maga a szeretet?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm, hogy mindig közeledsz felém. Köszönöm irántam való szeretetedet. Olykor nem tudom, mit látsz bennem, Uram, de épp gyengeségemben és bűnösségemben akarok szeretetedre szeretettel válaszolni. Segíts, hogy a Szentlélek ajándéka által irántad való szeretetem bátor és lángoló legyen.

Elhatározás: Kérni fogom a Szentlelket, hogy segítsen ma nyíltan tanúságot tennem Krisztusról.

Ez a Regnum Christi Apostoli Mozgalom napi elmélkedése.

Forrás ~ Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.


KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE

ünnepe - június 24.

 KERESZTELŐ SZENT JÁNOS születését angyal adta hírül atyjának, Zakariásnak, amikor az a templomi szolgálatot teljesítette (Lk 1, 05-25). Erzsébet volt az édesanyja. Szülei már idősek voltak, nem is merték remélni, hogy nekik még gyermekük lehet. Zakariás a kételkedése miatt meg is némult a gyermek születéséig.

Mária az angyali üdvözlet (Lk 1, 26-38) nyomán tudta meg, hogy rokona, Erzsébet már hat hónapja áldott állapotban van. Rögtön el is indult, hogy rejtekében köszöntse és segítse a gyermek érkezésének várását. Erzsébet boldog örömmel fogadta Máriát, láthatóan ő már tudta az Üdvözítő Fogantatását.

János a pusztában nevelkedett - nagyon valószínű, hogy a Qumráni közösségben, a legegyszerűbb ruházata volt és étrendje is a szigorú önmegtartóztatást tükrözte. Bűnbánatot hirdetett, és a Messiás közeli érkezését. Az Úr útját készítette elő.(Mt 3, 2) A hozzá tóduló tömeget a Jordánban a bűnbánat fürdőjében keresztelte meg.

A hozzáérkező Jézust is - némi ellenkezés után - megkeresztelte, mert így kellett történnie, hogy Jézus magára vállalhassa a Világ bűneit. Tanítványainak megmutatta az Isten Bárányát, aki elveszi a világ bűneit, a kiválasztottakat átengedte Jézus követésére, mert most már neki beteljesült a küldetése. (Jn 3, 30)

Nem finomkodott, mindenkihez szólt előkészítő küldetése. Heródesnek is szemére vetette bűneit. Sorsa a börtönbe vettetéssel és lefejezésével teljesedett be, vértanú lett. Jézus a legnagyobb tisztelettel emlékezett meg Jánosról.

Az ünnep eredetileg az Egyház nagy ünnepe volt, böjti felkészülési idővel, parancsolt ünneppel, három misével és munkaszünettel. A negyedik század óta sok kápolna, oltár és templom van tiszteletére szentelve. Népszerű szent, a június hónapot róla nevezték el 'Szent Iván havának', védőszentje a Johanita betegápoló lovagrendnek, de sok művészi alkotás is ihletésére született - Shakespeare Szentivánéji álma, Mendelssohn zenéje, stb.- . A János keresztnév a leggyakoribb minden nemzetnél.

Nyugaton szokás János napján népünnepet tartani, Szent-János tüzet gyújtani. Ezek eredete a pogány Baldur-ünnepekkel kapcsolatos, akit a napforduló idején különösképpen tiszteltek a pogányok. A kereszténység ezt a szokást a nagy szentnek, az igazság lelki napja előhírnökének tiszteletére áldozza.

Példája - Az Úr útját készítjük elő - tartsunk bűnbánatot!

Forrás ~ Internet

EVANGÉLIUM

Azután eljött az ideje, hogy Erzsébet szüljön; és fiút szült. Meghallották szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy irgalmasságot cselekedett vele, és örvendeztek vele együtt. Történt pedig, hogy a nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak nevezték. De az anyja így szólt: 'Semmiképpen sem, hanem Jánosnak fogják hívni.' Erre azt mondták: 'De hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így neveznének.' Intettek tehát apjának, hogyan akarja őt nevezni. Ő pedig írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: 'János a neve.' Mindnyájan elcsodálkoztak. Erre azonnal megnyílt a szája és a nyelve, megszólalt, és magasztalta az Istent. Félelem szállta meg összes szomszédjukat, s ezen dolgoknak elterjedt a híre Júdea egész hegyvidékén. Mindannyian, akik hallották, a szívükbe vésték ezt, és kérdezték: ,'Mi lesz ebből a gyermekből?' Mert az Úr keze volt vele. A gyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában volt addig a napig, amíg nyilvánosan fel nem lépett Izraelben. Lk 1,57-66.80

 Égből hullott lágy kenyér

  Égből szállott szent kenyér,
Értünk ontott drága vér:
Hittel áldunk és imádunk,
Bár az elme föl nem ér.

Véghetetlen Istenség,
Szerető nagy kegyesség!
Az oltáron velünk áldjon
Tégedet a föld s az ég.

  Ó mennyei seregek!
Velünk egyesüljetek:
Tiszta lelkek, az Istennek
Irgalmáról zengjetek.

Nap, hold s fényes csillagok
Imádságra gyúljatok:
Hitünk fénye őt dicsérje,
Kit ragyogva áldotok.

Legyen egy szív, egy lélek
Azokban, kik dicsérnek.
Ó nagy Isten! e szentségben
Nyerjék meg, mit remélnek.

Reménységünk csak te vagy,
Jézus, kérünk, el ne hagyj:
Légy vezérünk, s hogy célt érjünk,
Országodba befogadj.

EVANGÉLIUM

Ne ítéljetek, hogy el ne ítéljenek titeket. Mert amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak megítélni titeket is, és amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, a saját szemedben meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod a testvérednek: engedd, hogy kivegyem a szemedből a szálkát, amikor íme, a gerenda ott van a te szemedben? Képmutató! Vesd ki előbb a magad szeméből a gerendát, csak aztán fogj hozzá, hogy kivedd a szálkát testvéred szeméből. Mt 7,1-5


SZŰZANYÁHOZ AZ OLTÁRISZENTSÉG ÜNNEPÉN

Boldogságos Szűzanyánk!
Hozzád imádkozunk az Oltáriszentség ünnepén.
Vidd el hálánkat Szent Fiadnak, hogy vigasztalónkul,
Velünk maradt az Oltáriszentség misztériumában.

Imádkozz érettünk Szent Fiadhoz, hogy szentséges
Teste és Vére által igazulhatunk és egyé válhatunk Vele.
Dicsőítjük Szent Fiadat az Úrnapján, és áldunk Téged,
Hogy állhatatos szereteted által mi is üdvözülhetünk.

Amen.

  ÚRNAPJA ~ EUCHARISZTIA ÜNNEPE

'Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért.' Vita támadt erre a zsidók közt: 'Hogyan  adhatja ez testét eledelül nekünk?'- mondták.
Jézus megerősítette: 'Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van és én föltámasztom az utolsó napon. A én testem valóban étel s az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én őbenne. Amint engem  küldött az élő Atya és én az Atya által élek, úgy aki engem eszik, énáltalam él. Itt a mennyből alászállott kenyér, ez nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él.' (Jn.6,51-58)

    Mit jelent az Úrnapja?

    Az ünnep teljes neve: Az Úr Testének és Vérének ünnepe. Az egyházi évben - a Húsvéti időt lezáró - Pünkösdvasárnap után két héttel tartjuk. Az ünnep eredete a XII. századi eukarisztia-kultusszal áll kapcsolatban. Jézus eukarisztikus jelenlétét hangsúlyozza. A szentmisében az 'átváltoztatástól' kezdve Jézus teste és vére jelen van a kenyér és a bor 'színében'. Ez a jelenlét megmarad, ezért őrizzük a Szentostyát a Tabernákulumban, és az örökmécs jelzi, hogy itt van Jézus velünk. Az Oltáriszentségben jelenlévő Jézusnak térdhajtással adunk tiszteletet.

    Az utolsó vacsorán maga Jézus mondta: 'Ez az én testem, mely értetek adatik. ' Ez a kehely az új szövetség az én véremben' (Lk 22,19). Jézusnak több jelenléti módja is van az Eukarisztián kívül, melyek szintén valóságos, reális jelenlétek. Jelen van Igéjében, az apostolok utódaiban, a nevében összegyűlt közösségben, embertársainkban, stb. Az Oltáriszentségben való jelenlét azonban kiemelkedik ezek közül: Az Eukarisztia szentségében igazán, valóságosan és lényegileg jelen van a mi Urunk, Jézus Krisztus lelkével és istenségével együtt az ő teste és vére, következésképpen az egész Krisztus. Ez a jelenlét a szentmisében jön létre a Szentlélek segítségül hívása (epiklézis) és Krisztus szavának hatására.

    'Krisztus szava, ami a semmiből létre tudta hozni azt, ami előzőleg nem létezett, ne tudná átváltoztatni a létező dolgokat azzá, amik még nem voltak? Egyáltalán nem kisebb cselekedet megadni a dolgoknak az első természetüket, mint az utóbbit megváltoztatni' Szent Ambrus.

    Dr. Kiss Imre
Forrás ~ Internet 

Úrnapja ~ Ima mennyei kenyérért

Hálát adok neked, mert nálad mindig van kenyér számunkra, még ha nem is tudunk róla. 
Áldott legyél, Atyánk, akinek úgy tetszik, hogy megosszuk egymással kenyeredet. 
Áldunk téged, Jézus, aki tested kenyerével tápláltad tested tagjait. 
Kérünk, vezess ki minket a pusztába és add nekünk minden nap e mennyei kenyeret, mely megerősíti szívünket, az Országodba vivő hosszú úton. Amen.

 EVANGÉLIUM

'Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért. Vitatkozni kezdtek erre a zsidók egymás közt, és ezt kérdezték: ,'Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?' Jézus azt felelte nekik: 'Bizony, bizony mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem küldött az élő Atya, és én az Atya által élek, úgy aki engem eszik, az is általam él. Ez az a kenyér, amely az égből szállt alá. Nem olyan, mint amit az atyák ettek és meghaltak; aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog.' Jn 6,51-58

Fisher Szent János püspök és Mórus Szent Tamás vértanú 
ünnepe június 22.

Mórus Tamás élete jól példázza az evangélium szavát. Igazi kincse hite volt, ezért vállalta a vértanúságot. Kérjük bátran Isten erejét, erősítse meg a hitünket, adjon bátorságot a tanúságtételre.

Fisher János 1469-ben született, hittudományt az angliai Cambridge-ben tanult, és pappá szentelték. Később püspök lett - Rochester, szigorú életet élt, kiváló lelkipásztor, híveit gyakran látogatta. Kora tévedései ellen több művet írt.
Morus Tamás 1477-ben született, Oxfordban tanult. Házasságot kötött, melyből egy fiú és három lány született. A királyi udvarban a kancellári tisztet töltötte be. Az állam helyes kormányzásáról szóló és a vallás védelmét szolgáló műveket írt.
Mindkettőjüket lefejezték 1535-ben, VIII. Henrik király parancsára, akinek ellene mondtak házasságának felbontása kérdésében és nem ismerték el az angol egyház fejének a római pápa helyett.

Forrás ~ InternetVeni Sancte Spiritus ~ Jöjj Szentlélek

Jöjj, Szentlélek Úristen,
Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet,
Mennyből fényességedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Jöjj el, árvák gyámola,
Jöjj el, szívünk orvosa,
Oszd ki égi kincsedet,
Oszd ki égi kincsedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.

Jöjj el, lelki vígaszunk,
Testi, lelki támaszunk,
Érezzük bőségedet,
Érezzük bőségedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.

Fáradságban nyugalmunk,
Hévben hűvös árnyékunk,
Sírásunkban örömünk,
Sírásunkban örömünk.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Ó dicső nap, híveid
Sötétséges szíveit
Világítsd be, légy velünk,
Világítsd be, légy velünk.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Add, Uram, a híveknek,
Benned bízó népeknek
Hétszeres kegyelmedet,
Hétszeres kegyelmedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Esdve kérünk, ó engedd,
Hogy elnyerjük a mennyet,
S megláthassuk színedet,
Megláthassuk színedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!Gonzága Szent Alajos szerzetes 

Ünnepe ~  június 21.

Emberi igyekezetünk és erőnk még ahhoz is kevés, hogy önmagunkról gondoskodni tudjunk. Csak Isten kegyelmével vagyunk képesek teljes életet élni. Ezért fontos hogy bízzunk Isten gondviselő jóságában.
1568-ban született a lombardiai Mantova közelében a Castiglione hercegi családból. Édesanyjától jámbor nevelést kapott. Már fiatal korában megtanulta, hogy heves természetét fékeznie kell. Apród volt Firenzében, majd Madridban II. Fülöp király udvarában. Komolysága és vallásossága már akkor feltűnt. A hercegséghez való jogát átengedte öccsének és 17 éves korában belépett a Jézus Társaságba, miután hosszas kérés után apja megadta erre az engedélyt. Szerzetesnövendék volt Rómában, amikor ott kitört a pestisjárvány. Önfeláldozóan ápolta a betegeket, majd őt is elragadta a járvány. 1591. június 21-én halt meg, Rómában.


'Istenünk, égi ajándékok szerzője, ki Szent Alajosban az ártatlanságot csodálatosan egyesítetted a bűnbánó lelkülettel, az ő érdemeiért és közbenjárására add meg, hogy akik az ártatlanságban nem követtük, bűnbánatáról példát vegyünk!'


Forrás ~ Internet

  EVANGÉLIUM

Senki sem szolgálhat két úrnak; mert vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy tiszteli az egyiket, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek, se a testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több az élet az ételnél, a test pedig a ruhánál? Nézzétek az ég madarait: nem vetnek, nem aratnak, csűrökbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet ezeknél? Ki az közületek, aki aggodalmaskodásával képes az életkorához egyetlen könyöknyit hozzátenni? És a ruha miatt miért aggódtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan növekszenek: nem fáradoznak és nem fonnak; mégis, mondom nektek: még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig a mezei füvet, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, Isten így felöltözteti, nem sokkal inkább titeket, kishitűek? Ne aggódjatok tehát és ne mondogassátok: 'Mit együnk?', vagy: 'Mit igyunk?', vagy: 'Mibe öltözködjünk?' Mert ezeket a pogányok keresik. Hiszen tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnapért; a holnap majd aggódik önmagáért. Elég a napnak a maga baja.'Mt 6,24-34Sík Sándor ~ Te Deum

Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért.

Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapra valót,
hála legyen.

Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem,
hála legyen.

Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,
hála legyen.

Hogy a sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevetővel,
hála legyen.

Hogy megmutattál mindent, ami szép
és megmutattál mindent, ami rút,
hála legyen.

Hogy boldoggá tett minden, ami szép
és ami rút, nem tett boldogtalanná,
hála legyen.

Hogy sohasem féltem a szeretettől
és szerethettem, akik nem szerettek,
hála legyen.

Hogy akik szerettek, szépen szerettek,
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,
hála legyen.

Hogy amim nem volt, nem kívántam,
és sohasem volt elég, aki voltam,
hála legyen.

Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,
hála legyen.

Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az Érkező elé,
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen!

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! –
hála legyen, Uram!
hála legyen!

 ÉLJ ISTENBEN

Ó, Uram adj erőt, hogy lássam
Utam merre tart a Mában
Hogy tudatos létezésem
Így segítse fejlődésem
Imám szállj fel most a Mennybe
 
Állj én jó Atyám elébe
Legyél felajánlás kérlek
Ahogy Jézus halt meg értem
Segíts Uram megértenem
Emberként itt mit kell tennem
Hogyan legyen hit, szeretet
Vezetőmmé kegyelmedben
Hogy segítsek s legyek magam
Miként látom másban meg azt
Mit magamban kell meglátnom
Teljessé így téve Világom
 
Áldd meg kezem, simogasson
Áldd meg szám, hogy vigasztaljon
Áldd meg szívem úgy szeressen
Viszonzást már ne keressen
Áldd meg minden gondolatom
Benne Fényként az ragyogjon
Isten az, ki Él mindenben
S ki elhiszi
ÉLHET BENNE!

Amen