ESTI HIMNUSZ

Krisztus, tündöklő nappalunk,
az éj árnyát eloszlatod,
kit fényből fénynek vall a hit
és fénnyel áldod szentjeid.

Esengünk hozzád, szent Urunk,
míg tart az éj, vigyázz reánk,
találjunk benned pihenést,
adj nyugodalmas éjszakát.

Mikor lecsukjuk két szemünk,
a szívünk virrasszon veled,
őrködjék mindig jobb kezed
hűséges híveid felett.

Védelmezőnk, tekints le ránk,
igázd le ellenségeink,
vezesd szolgáidat, kikért
véred váltsága volt a bér.

Legyen most néked, Krisztusunk,
és szent Atyádnak tisztelet,
s a Szentléleknek is veled
zengjen dicséret szüntelen. Amen.


HIMNUSZ SZENT JEROMOSHOZ

Csendüljön ajkunkon ünnepi énekünk,
áldjuk Szent Jeromost, mint fénylő csillagot,
bátor és szigorú élete, bölcs tana
fénnyel tölti a lelkeket.

Hol dogmák, nagy igék mennyei titkait
mélyülten keresi, s tárja fel ékesen,
hol ellenfeleket ostoroz oktatón,
visszaverve a tévedést.

Mennyből jött iratok zöld, üde kertjeit
szorgosan, tüzesen műveli, öntözi,
s hozván szent kegyelem drága gyümölcseit:
gazdag asztala vár reánk.

Mindig vágyva magány, csend csodakincseit,
virraszt éveket ott, hol született Urunk,
testét megtöri, hogy élete áldozat, Úrnak szánt
adomány legyen.

Érte népeidet áldd meg, Urunk, Atyánk,
adjon ő meleget, biztos irányt, utat,
hogy majd szüntelenül zengjen a háladal
néked, végtelen Istenünk! Amen.

Forrás ~ Internet

 'AKI NEM ISMERI A SZENTÍRÁST, AZ KRISZTUST SEM ISMERI'

    Teljesítem kötelességemet Krisztus parancsainak engedelmeskedve, ahogyan ő mondja: Vizsgáljátok az írásokat (Jn 5, 39), és: Keressetek, és találtok (Mt 7, 7), nehogy azt kelljen hallanom, amit a zsidóknak mondott: Tévedtek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát (Mt 22, 29). Ha ugyanis Pál apostol szerint Krisztus az Isten ereje és Isten bölcsessége, és aki nem ismeri az írásokat, az nem ismeri Isten erejét és bölcsességét sem, akkor, aki nem ismeri az írásokat, az Krisztust sem ismeri.

    Ezért azt a családatyát szeretném utánozni, aki kincseiből újat és régit hoz elő; meg azt a menyasszonyt, aki az Énekek énekében így beszél: Gyümölcsöt, frisset és régit is tettem el neked, kedvesem (vö. Én 7, 13). Úgy akarom tehát Izajást magyarázni, hogy őt ne csak mint prófétát, hanem mint evangélistát és apostolt is bemutassam, ő ugyanis így nyilatkozik magáról és a többi evangélistáról: Milyen szép annak lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet (Iz 52, 7). Isten is úgy hívja meg őt, mint egy apostolt, ezzel a kérdéssel: Kit küldjek el? Ki megy el ehhez a néphez? Mire a próféta így válaszolt: Itt vagyok, engem küldj el! (Vö. Iz 6, 8)
  
 De senki se higgye, hogy csak néhány rövid szóval szeretném kifejteni ennek a szentírási könyvnek gazdag tartalmát. Hiszen ez a könyv Urunk életének minden titkát magába foglalja. E könyvben benne van a Szűztől született Emmánuel, benne van a csodás tettek és jelek szerzője, benne, hogy meghalt, és eltemették, de a halálból feltámadt, és hirdeti, hogy minden nemzet Üdvözítője lesz. És mit mondjak arról a nagyszerű tanításról, amit a fizikai és erkölcsi rendről meg az elmélyedt gondolkodás művészetéről ad elénk ez a könyv? Mindaz, amit a Szentírás tartalmaz, mindaz, amit emberi nyelv kifejezni képes, és a halandó értelem felfoghat, mind megtalálható ebben a könyvben. E könyv mélységes titkairól maga a szerzője tanúskodik: Ezeknek a dolgoknak a látomása olyan számotokra, mint egy lepecsételt könyvnek a tartalma, amelyet ha odaadnak valakinek, aki tud olvasni, s azt mondják neki: 'Olvasd', azt feleli: 'Nem tudom, mert le van pecsételve'  Ha meg olvasni nem tudónak adják a könyvet, s azt mondják neki: 'Olvasd'  akkor az így felel: 'Nem ismerem a betűket' (Iz 29, 11).

    De ha valakinek ez kevés lenne, hallgassa meg Szent Pált, aki ezt írja: A próféták közül is kettő vagy három beszéljen, a többi pedig bírálja meg. Ha egy másik jelenlevő kap kinyilatkoztatást, az előbbi hallgasson el (1 Kor 14, 29). De hogy tudnánk elhallgatni, amikor egyedül a próféták szájával beszélő Szentlélektől függ, hogy hallgassanak-e vagy beszéljenek? Ha tehát a próféták megértették, amit hirdettek, akkor szavuk tele van bölcsességgel és okossággal. Fülükhöz nem hangok rezgése ért el, hanem magának Istennek szava szólalt meg a próféták lelkében. Egy másik próféta így tanúskodik erről: Az angyal, aki bennem szólt (vö. Zak 1, 9); és Szívből kiáltjuk: Abba, Atyánk (Gal 4, 6); továbbá: Hadd hallom, mit hirdet bennem az Úr, a mi Istenünk (vö. Zsolt 84, 9).

'Aki nem ismeri a Szentírást, az Krisztust sem ismeri' ~ Szent Jeromos áldozópapnak Izajás próféta könyvéhez írt magyarázatainak előszavából

Forrás ~ Internet


SZENT JEROMOS ÁLDOZÓPAP ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
 
 Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító ~ szeptember 30.

  Szent Jeromos 349 tájékán született Dalmáciában, Stridon helységben. Vallásos szülői alapnevelést kapott, nagy világi műveltsége volt: latin, görög. Rómában a katakombákban elmélkedett, majd érett korában megkeresztelkedett, maga Liberiusz pápa keresztelte meg.

A mai Németország területén, Trier környékén ismerkedett meg a remete élettel, majd a keleti remeteséggel barátkozott. 374-ben Antiochiában súlyos beteg lett, utána két évig igen szigorú remete életet élt, és görögöt, hébert, valamint arámot tanult. 382-ben Rómába ment, már mint pap Damazusz pápa titkára lett. Latin nyelvű Szentírás-fordítást kellett készítenie, ezenkívül széleskörű és hatásos lelkipásztori munkát végzett. Női szerzetesi közösséget is igyekezett keleti mintára szervezni, emiatt irigyei támadtak, áskálódások, vádaskodások céltáblája volt.

Egyiptomba, Izraelbe, végül Betlehembe ment, itt kolostort épített.
A Születés Barlangja közvetlen szomszédságában élt, tovább tanulta
a hébert, éjszakánként egy rabbi 1-1 aranyért tanította. Szentírás fordítást készített, fordítását Vulgata néven ma is használja az Egyház. Sokat olvasott Szent Ágoston szerint: minden megírt könyvet elolvasott!

Kemény küzdelmet folytatott a tévtanitókkal: szerzetesi életről, papi szüzességről, Szűz Mária méltóságáról, a szentek, és az ereklyék tiszteletéről, a krisztusi kegyelem szükségességéről. A pelagiánusok gyújtogatása elől futva menekült. Jó emberei egymásután meghaltak körülötte. Mindezek ellenére töretlen szellemi erővel dolgozott, boldog halált élt 420. szeptember 30-án.

A Maria Maggiore templomban nyugszik, Rómában. A négy egyházatya egyike.

Példája: Soha ne szűnj meg igaz célodért harcolni!

'Istenünk, ki Szent Jeromos áldozópapodba odaadó és minden áldozatra kész szeretetet oltottál a Szentírás iránt, kérünk, add, hogy néped is megtalálja Igédben az élet forrását, és egyre többet merítsen belőle!'

Forrás ~ InternetEVANGÉLIUM

Amint mentek az úton, valaki azt mondta neki: 'Követlek téged, bárhová mész!' Jézus azt felelte neki: 'A rókáknak odujuk van, az ég madarainak pedig fészkük, az Emberfiának azonban nincs hová lehajtania a fejét.'  Egy másiknak ezt mondta: 'Kövess engem!' Az így felelt: 'Uram! Engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat!' Jézus ezt válaszolta neki: 'Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat; te pedig menj, hirdesd az Isten országát!' Egy másik is szólt neki: 'Uram! követlek; de engedd meg, hogy előbb búcsút vegyek házam népétől!' Jézus azt felelte neki: 'Aki kezét az ekére teszi és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.'

Lukács evangéliuma 9. fejezet 57-62.

'A király teljesítette kérésem Istenemnek hozzám való jóakarata folytán'

Niszán havában történt, Artaxerxész királynak huszadik esztendejében, hogy egyszer éppen bor volt előtte, s én fogtam a bort és odanyújtottam a királynak. Közben bágyadtnak tűnhettem fel előtte, mert így szólt hozzám a király: 'Miért olyan szomorú az arcod? Tudtommal nem vagy beteg. Ok nélkül azonban ez nincsen! Szívedet, nem tudom milyen, de valami bánat emésztheti.' Erre nagyon megijedtem, és azt mondtam a királynak: 'Örökké élj, ó király! Hogyne lenne szomorú az arcom, amikor a várost, atyáim sírhelyét lerombolták, kapuit pedig tűz emésztette meg.' Erre így szólt a király: 'Mi volna a kívánságod?' Én ekkor a menny Istenéhez fohászkodtam és így szóltam a királyhoz: 'Ha jónak látja a király és ha kegyben van előtted a te szolgád, küldj el engem Júdába, abba a városba, ahol atyáim sírja van, hogy újra felépíthessem azt.' Erre azt kérdezte tőlem a király meg a királyné, aki mellette ült: 'Mennyi időt venne igénybe utad, és mikor térnél vissza?' Amikor megmondtam neki az időt, beleegyezett és elbocsátott. Majd így szóltam a királyhoz: 'Ha jónak látja a király, adjon nekem írásokat a folyamon túli terület helytartóihoz, hogy adjanak kíséretet mellém, amíg Júdába nem érek, valamint levelet Ászáfhoz, a királyi erdőség felügyelőjéhez: bocsásson rendelkezésemre fát, hogy gerendával láthassam el a templom várának kapuit, a városfalakat és a házat, amelybe be fogok lépni.' A király megadta, mivel Istenem jóságos keze volt rajtam. Neh 2,1-8

 136. ZSOLTÁR

Ott ültünk Babilon folyóvizei mellett, és sírtunk, amikor Sionra gondoltunk. A fűzfákra akasztottuk ott hangszereinket, mert énekszót kívántak tőlünk, akik foglyul ejtettek minket: 'Zengjetek dalt nekünk Sion dalaiból', mondták, akik elhurcoltak minket. Hogyan énekelhetnénk az Úr énekét idegen földön? Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem! Ragadjon a torkomhoz a nyelvem, ha rólad meg nem emlékezem, ha nem tartom Jeruzsálemet legfőbb örömömnek! Emlékezzél meg, Uram, Edom fiairól, Jeruzsálemnek arról a napjáról, amikor ők ezt mondták: 'Rontsátok le! Rontsátok le, egész az alapjáig!' Babilon leánya, te nyomorult, boldog, aki megfizet neked rajtunk elkövetett tetteidért! Boldog, aki megragadja és sziklához vágja kisdedeidet!
 
 
REGGELI HIMNUSZ

Krisztus, igaz fény, kegyelem és élet,
végtelen jóság, öröme a földnek,
csorduló véred a halálból minket
    megszabadított.

Gyújtsd fel szívünkben szereteted lángját,
áraszd ránk, kérünk, a hit égi fényét,
és növeld bennünk a segítő jóság
    minden erényét.

Messze tartsd tőlünk a gonosz kísértőt,
győzd le a Sátánt hatalmas erőddel,
és álljon mellénk, kit az égből küldesz:
    isteni Lelked.

Dicsőség néked, örök Atyaisten,
és neked, Krisztus, Atya egyszülötte,
s kettejük Lelke, velük egyenlő Úr
    minden időn át. Amen.

 HIMNUSZ A SZENT ARKANGYALOKHOZ

Szálljon dicsérő énekünk
felétek, szent főangyalok,
kiket nagy tisztesség övez,
hol állnak égi csarnokok!

Mihály, mennybéli nagy hadak
vezére, győztes harcosa,
villámló jobbod védje meg
az Istenhez hű lelkeket!

Gábor, ki égi titkokat
társz fel mint legfelsőbb követ,
segíts, ne hagyjuk el soha
a megszentelt ösvényeket!

Ó, Rafael, te légy velünk,
kik új hazába készülünk,
tarts távol tőlünk testi bajt,
és hozd, mi lelki üdvöt ad!

És mind, ti, fényes angyalok,
fehér, hótiszta szép sereg,
segítsetek, hogy egykoron
majd mennyet érjünk köztetek!

Legfőbb Atyánkat s egy Fiát
imádjuk és Szentlelküket,
kiknek ti egy dicséretet
együtt örökké zengetek! Amen.

Forrás ~ Internet


 VÉDELEM KÉRŐ FOHÁSZ SZENT MIHÁLYHOZ

Szent Mihály főangyal, védelmezz minket a közdelemben,
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten!
Te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt
és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére
 körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd
 vissza a kárhozat helyére!

XIII. Leó pápa imája

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=BfKVmY0EoRg

Forrás ~ Internet  GLORIA IN EXELSIS DEO

 GLORIA in excelsis Deo!
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te, benedicimus Te,
adoramus Te, glorificamus Te.
Gratrias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

DICSŐSÉG a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében Amen.

VIDEÓ


Forrás ~ Internet


 GLORIA PATRI ET FILIO

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum. Amen.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szentlélek Istennek;
miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.
Amen.
 VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=v2qClSdLXbI  
Forrás ~ Internet HIMNUSZ A SZENT ARKANGYALOKHOZ

Neked Krisztus, Atya fénye,
lelkünk lángja élete,
angyalokkal egyesülve
szívvel-szóval dalolunk,
egymást váltó zsoltárokban
zengjük szívünk dallamát.

Tisztelettel ünnepeljük
főangyalok csapatát,
de főképp az égi hadnak
vezérét és bajnokát,
ki a Sátánt letiporta,
a győzelmes Szent Mihályt.

Védjen ő; s te űzzél messze,
nagy Királyunk, Krisztusunk,
minden álnok ellenséget,
s testünk-lelkünk tiszta lesz:
így a mennyek örömébe
kegyelmeddel elvezess.

Dicsőséget az Atyának
zengjen hangos víg dalunk,
dicsőséget szent Fiának,
s Lelküknek, ki Vigaszunk,
téged illet minden áldás.
Szentháromság, egy Urunk! Amen.

Forrás ~ Internet


 IMA A SZENT ARKANGYALOKHOZ

 Szent Mihály arkangyal, az égi seregek vezére, te legyőzted a sárkányt. Istentől kaptál erőt és hatalmat, hogy alázatoddal megsemmisítsd a sötétség hatalmának kevélységét. Könyörögve kérünk, segíts, hogy szívünk igazán alázatossá váljék és mindig rendíthetetlen hűséggel teljesítsük Isten akaratát, hogy minden szenvedésben és bajban erőslelkűek legyünk, és majdan megállhassunk Isten ítélőszéke előtt!

Szent Gábriel arkangyal, a megtestesülés titkát hordozó szent angyal, Isten hűséges követe! Nyisd fel fülünket Urunk irgalmas Szívének halk figyelmeztetésére és hívására! Esedezve kérünk, maradj mindig közelünkben, hogy helyesen értelmezzük, kövessük és engedelmesen fogadjuk Isten szavát! Segíts megtennünk mindazt, amit Isten tőlünk kíván! Segíts éber készenlétre, hogy ébren találjon az Úr, ha eljön!

Szent Rafael arkangyal, Isten oltalmának követe, esedezve kérünk, érintsd meg szívünket égõ szereteteddel! Segíts megmaradnunk a szeretet útján! Taníts, vezess, figyelmeztess arra, ami kedves Urunk és Istenünk előtt! Segíts felismernünk Isten szent akaratát és fedd fel előttünk Isten szent szeretetének boldogító örömét! Amen.

Forrás ~ Internet


 SZENT ANGYALOK ÜNNEPE ~ SZEPTEMBER 29.

'Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyal'

'Az Anyaszentegyház ma ünnepet ül annak a három főangyalnak tiszteletére, akiket a Szentírásból név szerint ismerünk Szent Mihály a lázadó angyalok elleni harc vezére volt az égben, és az ószövetségi választott nép védőangyala lett. Mi az Egyháznak, Isten újszövetségi népének védelmezőjeként tiszteljük. Szent Gábor, aki Szűz Máriának hírül vitte a Fiúisten megtestesülésének örömhírét, a hírközlés védőszentje. Szent Rafaelt az ifjú Tóbiás úti kísérőjeként említi a Biblia. Az utasok, a zarándokok és a földi zarándokútját járó Egyház védelmére hívjuk segítségül.'

'Azokat az angyalokat nevezzük főangyaloknak, akik fontos üzenetet hoznak Istentől. A főangyalokat külön névvel is megjelöljük. Egyikük neve Mihály, ki olyan, mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké Rafael, Isten orvossága. Az angyalok Isten üzenetét hozzák. Szeretnénk ezt az üzenetet mi is továbbadni, angyalaivá válni embertársainknak.'

 'Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet


 Kerestem az Urat és meghallgatott, minden rettegésből kiragadott engem. Nézzetek rá és megvilágosultok, és arcotok meg nem szégyenül. Íme ez a szegény kiáltott, az Úr meghallgatta, és kiszabadította minden szorongatásából. Az Úr angyala az őt félőket körülsáncolja, és kiragadja őket. Zsoltárok 34:5-8

Mert nem tudálékosan kiagyalt meséket követve adtuk tudtotokra a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem mint akik szemtanúi voltunk az ő nagyságának. Mikor ugyanis az Atyaistentől tiszteletet és dicsőséget nyert, ez a szózat hangzott hozzá a magasztos dicsőségből: »Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik!« 2Péter 1:16-17

  'Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust.' János 17:3
 
 'Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved!' Zsoltárok 139:14
 EVANGÉLIUM

'Amikor Jézus meglátta a közeledő Natanaelt, azt mondta róla: 'Íme, egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság.' Natanael megkérdezte: 'Honnan ismersz engem?' Jézus azt felelte: 'Mielőtt Fülöp hívott volna téged, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál.'  Natanael azt válaszolta: 'Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!' Jézus erre így szólt: 'Mivel azt mondtam neked: láttalak a fügefa alatt, hiszel. De nagyobb dolgokat fogsz majd látni ezeknél.'  Aztán hozzátette: 'Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok a megnyílt eget, s hogy az Isten angyalai föl- és leszállnak az Emberfia fölött.'
János evangéliuma 1. fejezet 47-51.

'Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!'

Néztem, és egyszer csak trónokat állítottak fel, s egy Ősöreg leült; a ruházata fehér volt, mint a hó, és fején a haj olyan, mint a tiszta gyapjú; trónja lángoló tűz, kerekei égő tűz. Tüzes és sebes folyó jött ki színe előtt; ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer százezren hódoltak neki; a bíróság leült és a könyveket felnyitották. Majd azt láttam az éjszakai látomásban, hogy íme, az ég felhőiben valaki jött, aki olyan volt, mint az Emberfia, s amikor az Ősöregig eljutott, az ő színe elé vitték, és ő hatalmat, méltóságot és országot adott neki, hogy minden nép, törzs és nyelv neki szolgáljon, és hatalma örök hatalom legyen, amely meg nem szűnik, és országa olyan, amely el nem pusztul. Dán 7,9-10.13-14

 137. ZSOLTÁR

Dávidtól. Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, mert meghallgattad szájam szavát. Magasztallak az angyalok színe előtt, leborulok szent templomod felé; áldást mondok nevednek irgalmadért és igazságodért, mert mindenek fölött felmagasztaltad szent nevedet. Bármikor hívtalak segítségül, meghallgattál engem, és gyarapítottad az erőt lelkemben. Hálát ad neked, Uram, a föld minden királya, a te szád minden szavának hallatára, és megéneklik az Úr útjait, mert nagy az Úr dicsősége. Fölséges az Úr és rátekint az alázatosakra, de messziről megismeri a felfuvalkodottakat. Ha szorongatások között járok is, megőrzöd életemet; Ellenségeim haragjával szemben kinyújtod kezedet, és jobbod megszabadít engem. Az Úr mindezt véghezviszi értem, Uram, irgalmad örökkévaló: ne vesd meg kezed alkotásait!

 HIMNUSZ A SZENT ARKANGYALOKHOZ

Szent Mihályt küldd el, könyörögve
kérünk, békeangyalként a körünkbe, Krisztus;
látogasson meg, s valahányszor eljön,
    hozza kegyelmed!

Gábor is jöjjön, az erős, hatalmas;
űzze el tőlünk a gonosz kísértőt,
templomunkat bő javaiddal áldja
    látogatása!

Rafaelt is küldd, a nagy égi orvost,
mennyek angyalát, hogy a sok betegnek
gyógyulást hozzon, utas életünkben
    jóra vezessen!

Krisztus, angyalnép örökös Királya,
add, hogy énekünk az övékkel együtt
áldja mindig azt, aki egy, de három,
    és egyedül szent! Amen.


ESTI FOHÁSZ

'Mindenható Istenünk, napi munkánkhoz te adtál erőt nekünk, haszontalan szolgáidnak. Fogadd el tőlünk a dicséret esti áldozatát, amelyet felajánlunk neked, miközben hálásan megköszönjük a tőled kapott adományokat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

SÍK SÁNDORRA EMLÉKEZÜNK ~ ÁLDOTT LEGYEN EMLÉKE! Amen.

Budapest, 1889. január 20. - Budapest, 1963. szeptember 28.
'Piarista tanár, tartományfőnök, költő, műfordító, irodalomtörténész,
egyházi író, Kossuth Díjas, a Tudományos Akadémia levelező tagja.
a 20. század legjelentősebb magyar lírikusa.' Forrás ~ Internet


'Az Isten küld, testvéreim, tinéktek
Hogy sugarai eleven tüzét,
Amik Arcáról a szívembe égtek,
Sugározzam csendesen szerteszét
A testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.'


Sík Sándor
 
SÍK SÁNDOR ~ HISZEK

Hallják meg hívők és hitetlenek
Élet-halálra szóló eskümet!
A szív bősége zúg fel ajkamon,
Az kényszerít a Krisztus vallanom.
Hallják meg rokkant, vén aposztaták
S a vétekben vajúdó új-világ,
A forradalom, a vak Leviáthán,
És hallja meg a settenkedő Sátán:
Isten nevében vallomást teszek:
Hiszek.

Hiszek, és hitem súlyos és kemény.
Nem tünde tan, nem pille vélemény.
Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán:
Igen és nem, kereken, magyarán.
Semmi csűrés és semmi csavarás,
Ínyeskedés és köntörfalazás:
Hiszem és vallom, szeretem és élem,
Amit az Egyház hinni ád elébem.
Ebben a hitben élek és halok:
Katolikus vagyok.

Hiszek egy Istent, ki három személy,
Az élő Istent, aki bennem él,
S akiben élek, mozgok és vagyok,
Kinek tenyerén megsimulhatok.
Akinek rám is éber gondja van,
És cselekszik bennem és általam.
Aki mozdítja minden mozdulásom,
S én jóban-rosszban boldogan imádom
Intéző édes mély akaratát.
Hiszek Istenben, hiszem az Atyát.
Égnek és földnek testté vált frigyét:
Hiszem a Krisztust, hiszem az Igét.

Akit az Atya örök óta szül,
És akiben szépséggé lesz a zűr.
Kinek emberré tetszett válnia,
Hogy Isten legyen az ember fia.
Ki hogy minden nap eljöhessen hozzánk,
Ízlelnünk adta a rejtelmes Ostyát.
Benne az élet és benne az út.
Hiszek Istenben, hiszem a Fiút.

Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet:
A Szellemet, aki a Szeretet.
Aki Szent Péter ajakán rivall,
Hegyeket bont, szíveket áthidal,
És hét csatornán csorgatja beléd
Az élesztő kegyelem kútfejét.
Ki tüzet gyújt az embergondolatnak,
Kiből fölébe nőhetsz tenmagadnak
És mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz.
Hiszek Istenben, hiszem a Szentlelket.

Hiszek, és tudom, honnan a hitem.
Házamat én kőszirtre építem.
Négy élőlény az erős alapok:
ember, oroszlán, sas, tulok.
Hallottam a piacon szólni Pált,
Hallottam Ágostont és Ottokárt,
Látom a szirten Péter kulcsait,
S bennem a mélyben, hallom döbbenettel:
Kimondhatatlan gerjedezésekkel
A Szentlélek sóhajtozik.
Ó tudom kinek, ó tudom kinek:
Én az eleven Istennek hiszek.

Élő hitemmel vagyok én szabad.
Mankó helyett kötöttem szárnyakat.
Ami akad a földön emberi,
Gazdag szívem testvérnek ismeri.
És ami túl az emberkörökön,
A végtelenség: ígért örököm.
És mikor üt a boldogságos óra,
Hogy befogadjon koporsóm gubója:
Hitem gyertyája utolsót remeg,
És Istennek ajánlom lelkemet.
 
VIDEÓ


Forrás ~ Internet


SÍK SÁNDOR ~ TE DEUM

Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért.

Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapra valót,
hála legyen.

Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem,
hála legyen.

Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,
hála legyen.

Hogy a sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevetővel,
hála legyen.

Hogy megmutattál mindent, ami szép
és megmutattál mindent, ami rút,
hála legyen.

Hogy boldoggá tett minden, ami szép
és ami rút, nem tett boldogtalanná,
hála legyen.

Hogy sohasem féltem a szeretettől
és szerethettem, akik nem szerettek,
hála legyen.

Hogy akik szerettek, szépen szerettek,
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,
hála legyen.

Hogy amim nem volt, nem kívántam,
és sohasem volt elég, aki voltam,
hála legyen.

Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,
hála legyen.

Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az Érkező elé,
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen!

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! -
hála legyen, Uram!
hála legyen!

​VIDEÓ​

https://www.youtube.com/watch?v=nbdXMxjcUU0
​Forrás ~ Internet​
 
  SÍK SÁNDOR ~ A LEGSZEBB MŰVÉSZET

A legszebb művészet tudod mi,
Derült szívvel megöregedni.
Pihenni, hol tenni vágyol,
Szó nélkül tűrni, ha van, ki vádol.

Nem lenni bús, reménye vesztett,
Csendben viselni el a keresztet,
Irigység nélkül nézni végig
Mások erős, tevékeny éltit.

Kezed letenni ölbe
S hagyni, hogy gondod más viselje.
Ahol segíteni tudtál régen,
Bevallani nyugodtan, szépen,
Hogy erre most már nincs erőd.
Nem vagy olyan, mint azelőtt.

S járni amellett szép vidáman,
Istentől rád szabott igában.
De ezt a békét honnan vesszük?
Onnan, ha ezt erősen hisszük,
Hogy teher, amit vinni kell,
Az égi honra készít fel.

Ez csak a végső simítás
A régi szíven, semmi más.
Ez old fel minden köteléket,
Ha a világ még fogna téged.

Az Úr nem szűnik meg tanítani,
Ezért kell sok harcot vívni,
Idősen is, míg csendesen a szív
az Úrban megpihen és kész vagy
az Ő kezéből venni, hogy minden Ő
S te sem vagy semmi.
S akkor lelked kegyelmes atyja
A legszebb munkát is megadja.

Kezed imára kulcsolod
ez mindennél dicsőbb dolog.
Áldást kérsz szeretteidre
Körülötted nagyra és kicsinyre.
S ha majd munkád betellett,
S a végső óra elközelgett,
Engedsz az égi szent hívásnak,
Enyém vagy, jöjj, el nem bocsájtlak.

 
SÍK SÁNDOR ~ AZ ANDÓCSI MÁRIÁHOZ

Koldusboton, törött mankón
Jövünk búcsút járni,
Szűzmáriás magyaroknak
Kopott unokái.
Éjfél van a Duna táján.
Magyaroknak éjszakáján
Nincs más, ki virrasszon.
Baráttalan, testvértelen,
Hozzád ver a veszedelem,
Boldogságos Asszony!

Megcsúfolták, megpöködték,
Ami bennünk szép volt,
Kilencfelé hasogatták,
Ami rajtunk ép volt;
Tépett testünk megtapossák,
Ragadozók ragadozzák
Édes-kevesünket,
Koporsónkat faragdálják.
- Eléd sírjuk, magyar árvák,
A mi keservünket.

Idegenek megnevetik
Drága magyar szónkat,
Idegentől kéregetjük
Kenyerünket, sónkat.
Magyar kezek szántogatnak
Régi rögön új uraknak
Néped hegye-völgyén.
Más arat, hol mi vetettünk:
Jövevények, szolgák lettünk
Úr-apáink földjén.

Boldogasszony, ezer évig
Édesanyánk voltál,
Eleink ha hozzád sírtak,
Hozzájuk hajoltál:
Száz ostorral ostorozzon,
Csak ez egyért, Boldogasszony,
A jó Krisztust kérd meg:
Négy-víz parton, három-hegyen
Mindörökké magyar legyen
A máriás ének.
 
Forrás ~ Internet


RÚZ SZENT LŐRINC ÉS TÁRSAI - FÜLÖP SZIGET VÉRTANÚK

A 17. század első felében (1633-1637) Japánban, Nagaszaki városában tizenhat vértanú ontotta vérét Krisztusért, így Ruiz Lőrinc és társai. Ez a vértanúcsoport domonkos rendiekből és a hozzájuk csatlakozókból állott. Kilencen áldozópapok voltak, és még két szerzetes, továbbá két leány és három világi férfi, akiknek egyike Ruiz Lőrinc, a Fülöp-szigetekről származó családapa volt. Mindezek más-más időben és minőségben hirdették a keresztény hitet a Fülöp-szigeteken, Formózában és a Japáni-szigeteken. Csodálatra méltó módon tanúsították a keresztény vallás egyetemességét, és mint győzhetetlen hithirdetők életükkel és haláluk példájával a keresztény jövő bőkezű magvetői lettek.

'Urunk, Istenünk, add meg nekünk is Ruiz Szent Lőrinc és tizenöt társának béketűrését és állhatatosságát, amelyet szolgálatodban és az emberszeretetben tanúsítottak, hiszen boldogok a te országodban, akik üldözést szenvednek az igazságért. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet


SZENT VENCEL VÉRTANÚ ~ SZEPTEMBER 28.

SZENT VENCEL 907-ben Csehországban született, apja Vratislav, a cseh törzsek második keresztény fejedelme volt. Édesanyja a félig-meddig pogány Drahomira alkalmatlansága miatt nagyanyja, Szent Ludmilla nevelte. Természetes tehát, hogy kisgyermek korában gondos keresztény nevelésben részesült. Nagyanyját Drahomira meggyilkoltatta 921-ben. Egy éven belül édesapja is meghalt. A tizenhatéves fiatalember 925 körül a hercegség vezetését átvette, sok nehézséggel terjeszthette a hitet.

Állandó küzdelmet kellett vívnia a pogány főurak ellen. Szemére vetették német-barátságát is. Ő igyekezett fegyelmezett, adakozó,imádságos ember lenni. Tudott latinul és görögül is. A Szentírás több részletét szószerint tudta. Templomokat építtetett, környezetébe szerzeteseket gyűjtött.

935-ben (egyes adatok szerint 929-ben) cselszövés áldozata lett, Szent Kozma és Damján ünneplésére öccse várába hívták, Ó-Bunzlau-ba. Ünnepi vacsorát rendeztek tiszteletére, másnap, szeptember 28-án azután a templom előtt öccse, Boleszláv vezetésével megtámadták, és a bérgyilkosok végeztek vele.

Kezdettől vértanúként tisztelték, Csehország fővédőszentje. Az általa alapított Szent Vitus székesegyházban temették el. Érdekesség, hogy a székesegyházat még Vencel kezdte el építeni, de ezer évig épült, mert csak az ezeréves évfordulóra, 1929-ben fejezték be az építését

Példája: Hivatásodra készülj, és vállald érte az áldozatokat is!

'Istenünk, ki Szent Vencel vértanúdat megtanítottad arra, hogy a mennyek országát többre becsülje a földi birodalomnál, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy magunkat megtagadva egészen a tieid legyünk!' Amen.

Forrás ~ Internet'Embernek ez lehetetlen, de az Istennek nem. Mert az Istennek minden lehetséges.'

Márk evangéliuma 10. fejezet 27.

'Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket Urunk, Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.'

Tesszalonikaiaknak írt I. levél 5. fejezet 9-10.

'Szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor az Isten szavát hallottátok tőlünk, nem úgy fogtátok fel, mint emberi tanítást, hanem mint az Isten szavát, ahogy valóban az is. Bennetek is hatékonynak bizonyul, akik hittetek.'

Tesszalonikaiaknak írt I. levél 2. fejezet 13.


 EVANGÉLIUM

Azután felmerült köztük a kérdés, hogy ki a nagyobb közülük. Jézus, aki ismerte szívük gondolatát, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és azt mondta nekik: 'Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be; és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az a legnagyobb.' Ekkor János így szólt: 'Mester! Láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űzött, és megtiltottuk neki, mert nem követ téged.' Jézus azt felelte neki: 'Ne tiltsátok meg; mert aki nincs ellenetek, veletek van.'  Lk 9,46-50

 'Kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről'

Zak 8,1-8

És szólt a Seregek Ura: 'Így szól a Seregek Ura: Forró, féltékeny szeretettel szeretem én Siont, és nagy haragra gerjedtem miatta. Így szól a Seregek Ura: Visszatérek én Sionhoz, és Jeruzsálemben akarok én lakozni; és Jeruzsálemet majd az igazság városának nevezik, s a Seregek Urának hegyét szent hegynek. Így szól a Seregek Ura: ülnek még öreg emberek és öreg asszonyok Jeruzsálem utcáin, és kinek-kinek bot lesz a kezében napjainak nagy száma miatt, és a város terei tele lesznek fiúkkal és leányokkal, akik játszadoznak majd terein. Így szól a Seregek Ura: Ha ez ezekben a napokban nehéznek is látszik a megmaradt nép szemében, vajon az én szememben nehéz-e? -mondja a Seregek Ura. Így szól a Seregek Ura: Íme, én megmentem népemet a kelet földjéről, és a napnyugatnak földjéről. És elhozom őket, hogy Jeruzsálemben lakjanak, és ők lesznek az én népem, én pedig az ő Istenük leszek, híven és igazán.

 101. ZSOLTÁR

A szegény imádsága, amikor bajban volt, és panaszát az Úr előtt kiöntötte. Uram, hallgasd meg imádságomat, és kiáltásom jusson eléd. Ne fordítsd el tőlem arcodat soha, amikor engem szorongatás ér; Hajtsd hozzám füledet, amikor csak segítségül hívlak, sietve hallgass meg. Mert füstként enyésznek el napjaim, és csontjaim szárazak, mint a forgács. A szívem, mint a lekaszált, kiszáradt széna, még azt is elfelejtettem, hogy kenyeremet megegyem. Annyit jajveszékel szavam, hogy a bőr már a csontomra szárad. A puszta pelikánjához hasonlítok, olyan lettem, mint a bagoly a romok között. Virrasztok és olyan vagyok, mint a magános veréb a háztetőn. Ellenségeim szüntelenül gyaláznak, gyűlölőim összeesküdtek ellenem. Bizony kenyér gyanánt hamut eszem és könnyel vegyítem italomat haragod és bosszúságod miatt, mert felemeltél s a földre sújtottál engem. Napjaim hanyatlanak mint az árnyék, magam pedig mint a széna száradok. De te, Uram, megmaradsz örökre, és emlékezeted nemzedékről nemzedékre. Te majd felkelsz és megkönyörülsz Sionon, mert itt az ideje, hogy megkönyörülj rajta, valóban itt az ideje! Hisz szolgáid szeretik köveit, és romjait fájdalommal látják. De félik majd nevedet a nemzetek, Uram, s a föld minden királya fölségedet. Mert felépíti az Úr Siont, és megnyilvánul dicsőségében. Figyelembe veszi a nyomorultak imádságát, és nem veti meg könyörgésüket. Jegyezzék fel ezt a jövendő nemzedéknek, hadd áldja az Urat az a nép, amelyet majd teremt. Mert letekint szent magasságából, lenéz az Úr a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok jajgatását, és megmentse azokat, akiket halálra szántak; Hogy hirdessék Sionon az Úr nevét és az ő dicséretét Jeruzsálemben, amikor majd egybegyűlnek a népek és az országok, hogy az Úrnak szolgáljanak. Megtörte erőmet az úton, rövidre szabta életemet. Így szóltam: 'Istenem, ne ragadj el engem életem közepén, hiszen a te éveid nemzedékről nemzedékre nyúlnak. Kezdetben megteremtetted a földet, s a te kezed művei az egek. Azok elmúlnak, de te megmaradsz; Mint a ruha, mind elavulnak, váltod őket, mint az öltözetet és elváltoznak. Te azonban ugyanaz maradsz és éveid nem fogynak el. Szolgáid fiainak mindenkor lesz lakásuk, és utódjuk megerősödik majd színed előtt.'

ISTENNEK LEGYEN HÁLA! Amen.


REGGELI FOHÁSZ

'Urunk, mindenható Istenünk, te elvezettél minket ennek a napnak kezdetére. Védj meg isteni erőddel, hogy ma semmi bűnre el ne hajoljunk, hanem arra irányuljon minden szavunk, gondolatunk és cselekedetünk, hogy megtegyük igazságodat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.REGGELI FOHÁSZ

'Istenünk, világítsa be szívünket a feltámadás ragyogó fényessége, hogy a halál sötétjéből kiszabadulva eljussunk az örök dicsőség világosságára. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.


BÓDÁS JÁNOS ~ KI VAN JELÖLVE A HELYED

Azért van síró, hogy vigasztald,
és éhező, hogy teríts asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed.
Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat leljen karod között.
Azért roskadnak más vállai,
hogy terhüket te segítsd hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják,
s mélység felett van csak magasság.
Ha más gyötrődik, vérzik, szenved,
azért van, hogy te megmutathasd:
mennyi szeretet van benned.

Megmutattad-e néha legalább?
Enyhült, s szépült-e tőled a világ?
Vagy tán kezedtől támadt foltra folt?
Ott is, hol eddig minden tiszta volt?

Ki vagy? Vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Ki van jelölve a helyed,
ne nyugodj, míg meg nem leled.
Csak ott leszel az, aminek
rendeltettél. - Másként rideg,
céltalan lesz az életed.
Mag leszel, mely kőre esett,
elkallódott levél leszel,
mely a címzetthez nem jut el.
Gyógyszer, ami kárba veszett,
mit soh'se kap meg a beteg.
Rúd leszel, de zászlótalan,
kalász leszel, de magtalan,
cserép, amiben nincsen virág,
s nem veszi hasznod sem az ég,
sem a világ.

Forrás ~ Internet


'A SZERETET LEÁNYAI '~ IRGALMAS NŐVÉREK RENDJÉHEZ

'Késedelem nélkül mindenben elsőbbséget kell adni a szegények szolgálatának! Ha imádság idején egy szűkölködőnek gyógyszert vagy segítséget kell nyújtani, nyugodt lélekkel lássatok hozzá a teendőhöz, s tevékenységteket imaként ajánljátok fel Istennek. Ne nyugtalankodjatok vagy ne legen bűntudatotok, ha a szegények szolgálatát részesítitek előnyben. Nem hanyagoljátok el Istent, amikor Istenért távoztok el Tőle, megszakítjátok az istendicséretet, hogy ugyanolyan módon valami mást vigyetek végbe.'
Páli Szent Vince

Forrás ~ Internet

HIMNUSZ A SZŰZANYÁHOZ

Ó, Szűzanyánk, te Szent Fiad
boldogságos leánya vagy,
fölségesen alázatos,
minden teremtmény elseje.

Időtlen égi terv szerint
remekbe öntött Alkotás,
mint szent Magaslat, ékesen
ragyogsz a földiek között.

A Mű tebenned oly jeles,
hogy fényességes Alkotód
csak benned s általad lehet
csodálatosan ember itt.

A szűzi méhben újra gyúlt
a lángoló nagy Szeretet,
hevétől nyílnak mennyei
virágok lent a föld porán.

Dicsérjük Egyszülöttedet,
Atyánkat és a Lelket is,
a nagy kegyelmek köntösét,
csodás Szűz, ők szőtték neked. Amen.

 Forrás ~ Internet


PÁLI SZENT VINCE ÁLDOZÓPAP ~ SZEPTEMBER 27.

PÁLI SZENT VINCE ~ Ranquine, 1581. április 24. - Párizs, 1660. szeptember 27. ~  tizenöt évesen kezdte meg tanulmányait a dax kollégiumban, mert itt akadt jótevője, M. de Comet, aki fedezte taníttatásának költségeit. 1600-ban szentelték pappá. Marsailles-be indult egy örökösödés kapcsán, visszafelé kalózok támadták meg és eladták rabszolgának. Több gazdája volt, egyiket sikerült megtérítenie, vele együtt szöktek meg csónakon Tuniszból. 1607-ben érkezett meg Avignon-ba. Az 1605 és 1608 közötti időről nincs hiteles adat. 1610-ben állást kapott: IV. Henrik első felesége, Valois Margit házikáplánja lett. Ebben az időben ismerte meg Bérulle-t, aki hamarosan megalapította az oratoriánusok francia ágát. 1612-ben megkapta Bérulle egyik társától a Clichy nevű plébániát. Majd nevelői állást vállalt Philippe-Emmanuel de Gondi gróf családjában. Három év múlva lemondott nevelői állásáról és elvállalta egy Lyon közelében lévő plébánia vezetését. Itt alapította az első Szeretet-Testvérületet, amelynek feladata a szegény betegek gondozása volt. Missziókat tartott, gályarabokkal kezdett foglalkozni, kinevezték a gályarabok lelkipásztorává. Hamarosan több francia kisvárosban megalakultak az általa kezdeményezett szegény- és beteggondozó Testvérületek. Közben társakat talált, akik hajlandónak mutatkoztak a missziós tevékenységre, a Szent Lázár priorátusban volt az otthonuk, innen kapták később a lazaristák elnevezést. 1643-ban megalapította a Szeretet Leányai társulatot, amely külföldön Irgalmas Nővérek néven vált ismertté. 1655-től súlyos beteg volt, 1660-ra majdnem teljesen lebénult. Rövid haláltusa után 1660. szeptember 27-én halt meg.
1729 augusztusában boldoggá, 1737-ben szentté avatták.

Diós István ~ Szentek élete

'Nem kell kapkodással megelőzni a Gondviselést, de amint utat nyit előttünk, az ember már nem lépkedhet, hanem futnia kell'
'Szeressük Istent, de a két kezünk munkája és arcunk verítéke árán!'
'Én soha nem gondoltam, hogy nagy dolgokat viszek végbe, hanem egyszerűen tettem, amit tennem kellett.' Páli Szent Vince

'Istenünk, ki Szent Vince áldozópapot apostoli erényekkel ruháztad föl, hogy a szegényeket gondozza és a papokat tanítsa, kérünk, segíts, hogy ugyanazzal a buzgósággal szeressünk, amellyel ő szeretett, és megtegyük, amire tanított!' Amen.

Forrás ~ Internet

'Isten megváltott és a szent hivatásra meghívott minket, nem tetteink alapján, hanem saját elhatározásából és kegyelméből, amelyet Krisztus Jézusban örök idők óta nekünk ajándékozott, s amely most nyilvánvaló is lett Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenésével.'

A Timóteusnak írt második levél 9-10.

 'Mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által. Általa jutottunk a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. A remény nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.'

 Rómaiaknak írt levél 5. fejezet 1-2.5.

'Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Lelket.'

Korintusiaknak írt II. levél 1. fejezet 21-22.

'Folytonos hálaadással tartozunk az Istennek értetek, testvérek, akiket szeret az Úr, mert az Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a Lélek megszentelő erejéből és az igazságban való hit által megváltást nyerjetek. Evangéliumunk által épp azért hívott meg benneteket, hogy részetek legyen Urunk, Jézus Krisztus dicsőségében.'

Tesszalonikaiaknak írt II. levél 2. fejezet 13-14.

 'Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal.'

Rómaiaknak írt levél 8. fejezet 26.


 EVANGÉLIUM

Ekkor János azt mondta neki: 'Mester! Láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöt űz, de nem követ minket. Megtiltottuk neki.' Jézus azt felelte: 'Ne tiltsátok meg neki! Mert senki, aki az én nevemben csodát tesz, nem fog engem egyhamar szidalmazni. Hiszen aki nincs ellenetek, veletek van. Mert aki csak egy pohár vizet ad is nektek inni az én nevemben, azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony, mondom nektek: nem veszíti el jutalmát. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsik közül, akik hisznek bennem: jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék. Ha a kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt: jobb neked csonkán az életre bemenned, mint két kezeddel együtt a gyehennába jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat téged, vágd le azt; jobb neked sántán az örök életre bemenned, mint ha két lábaddal együtt a gyehenna olthatatlan tüzére vetnek. Ha a szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt; jobb neked fél szemmel az Isten országába bemenned, mintha két szemmel a gyehenna tüzére vetnek, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik' [Iz 66,24].  Mk 9,38-43.45.47-48

 'Bárcsak az Úr egész népe próféta volna'

Ekkor leszállt az Úr a felhőben, szólt hozzá és elvett abból a lélekből, amely Mózesen volt, s odaadta a hetven férfinak. Ezek, amikor megnyugodott rajtuk a Lélek, akkor prófétálni kezdtek, máskor azonban nem. Két férfi azonban a táborban maradt: az egyiket Eldádnak, a másikat Medádnak hívták; ezeken is megnyugodott a Lélek, mert ők is az összeírtak között voltak, csak nem mentek ki a sátorhoz. Amikor ezek prófétálni kezdtek a táborban, elszaladt egy legény, s jelentette Mózesnek: 'Eldád és Medád prófétálnak a táborban.' Nyomban azt mondta Józsue, Nún fia, Mózesnek sokak közül kiválasztott szolgája: 'Uram, Mózes, tiltsd meg nekik!' Ám ő azt mondta: 'Mit féltékenykedsz miattam? Bárcsak az egész nép prófétálna, s az Úr nekik adná Lelkét!' Szám 11,25-29

 ISTEN DICSŐSÉGÉT BESZÉLIK AZ EGEK

 A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Isten dicsőségét beszélik az egek, és keze művét hirdeti az égbolt. Ezt harsogja az egyik nap a másiknak, erre tanítja az egyik éj a másikat. Nem sustorgással, nem dadogással, hogy ne lehetne érteni őket: az egész földre elhat szózatuk, s a földkerekség határaira szavuk. Bennük ütötte fel a napnak sátrát, s az, mint a vőlegény, kilép nászházából, mint a hős, ujjongva indul neki útjának. Az ég egyik szélén kel föl, és útja annak másik széléig jut el, és nincs, aki melege elől elrejthetné magát. Szeplőtelen az Úr törvénye, felüdíti a lelket, az Úr rendelete megbízható, bölcsességet ad a kisdedeknek. Egyenesek az Úr végzései, vidámmá teszik a szívet, világos az Úr parancsa, felvilágosítja a szemet. Az Úr félelme tiszta, örökkön-örökké megmarad, igazak az Úr ítéletei, egytől-egyig igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, és megannyi drágakőnél, édesebbek a méznél, meg a csepegő lépes méznél. Szolgád meg is tartja őket, megtartásuk jutalma bőséges. Ki veszi észre a vétkeket? Tisztíts meg titkos bűneimtől, és a kevélységtől mentsd meg szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor szeplőtelen leszek, s a nagy vétektől tiszta maradok. Hadd legyen kedves előtted szám beszéde, és szívem elmélkedése mindenkor. Uram, én segítőm, én üdvözítőm! 
 Zsoltárok könyve 18b.

 'Rajta hát, gazdagok! Sírjatok, jajveszékeljetek a nyomorúságok miatt, amelyek rátok következnek! Gazdagságotok elpusztult, ruháitokat megemésztette a moly. Aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, a rozsdája tanúskodni fog ellenetek, és megemészti testeteket, mint a tűz. Még az utolsó napokban is gyűjtögettetek! Íme, a munkások bére, akik mezőiteket learatták, s amelyet ti megdézsmáltatok, felkiáltott, és az aratók kiáltása eljutott a Seregek Urának fülébe. Lakmároztatok a földön, és bujaságban hizlaltátok szíveteket a leölés napjára! Elítéltétek és megöltétek az igazat, s ő nem állt ellent nektek!'
Jakab levele 5. fejezet 1-6.

Forrás ~ Internet

A SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA

A Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep, a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését.

Ez az ünnep új keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról - 'Dei Verbum', amely többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen olvassák a Szentírást.

A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán született meg az új ünnep, a szentírásvasárnap, amelynek megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők között rendelte el. Kezdetben nagyböjt egyik vasárnapján ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét.

Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre kapott meghívást.

Forrás ~ Internet ESTI FOHÁSZ

'Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg mindenhatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Áraszd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.


ESTI HIMNUSZ

Örök létforrás, Istenünk,
ki mindent jól elrendezel,
s világunk minden kis zugát
ajándékoddal töltöd el.

Írásod szól: a Mű után
te megpihentél, s most nekünk
munkánk után nyugalmat adsz,
s így majd vígabban kelhetünk.

Halandó híveidnek add,
hogy megsirassák vétkeik,
s remélve bő áldásodat,
járják erények útjait.

S ha majd a végső nagy napon
mindent lesújt a félelem:
mi együtt örvendjünk veled,
s békéd jutalma töltsön el.

Ezt add meg kérünk, jó Atya,
s Atyának mása, egy Fia,
s te, Szentlélek, Vigasztaló:
örökre egy uralkodó. Amen.


  ASSISI SZENT FERENC ~ IMA A KERESZT ELŐTT

Fölséges és dicsőséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét,
adj nekem igaz hitet,
biztos reményt
és tökéletes szeretetet;
érzéket és értelmet, Uram,
hogy felismerjem és megtegyem
a te szent és igaz parancsodat. Amen.

Forrás ~ Internet


SZENT DAMIÁN KERESZT ~ SZENT DAMIANOI FESZÜLET

A 12. századból való feszület egy szír szerzetes alkotása. Nevét onnan kapta, hogy abban a Szent Kozma és Damján tiszteletére szentelt templomban függött, amelyet palesztinai szerzetesek építettek a 7. században Assisiben, az umbriai kisvárosban. A kis templomról nevezték el a környéket is, mely ősidők óta tiszteletben álló hely, gyógyforrások övezte Nympharium. A pogány időkben a keresztények gyülekezőhelye, majd Szent Felician hirdette itt az Evangéliumot és gyűjtötte össze az Eucharisztia ünneplésére a hívőket.

A kis kápolna már romokban állt, amikor Szent Ferenc 1206 őszén betért ide. Az oltár fölötti ikonkereszt előtt imádkozva hangot hallott. 'Ferenc, menj és állítsd helyre házamat, mert mint látod, roskadozik.' Ferenc Krisztus parancsának engedelmeskedve látott neki a kis templom megjavításához. A kereszt 'a keresztény ókor alkotásainak késői utódja' , az örökké élő Krisztusnak az ikonja. Szimbólumok sorával és gazdagságával beszél az Istenfiának és egyházának már a kereszten való megdicsőüléséről. Bár a keresztre feszítésről mind a négy Evangélium beszámol. a legrészletesebben János, ezért az ő leírása szolgálhatott a feszületen látható motívumok forrásául. Jánosnál Jézus már a kereszten diadalmaskodik. Azt a mozzanatot mutatja meg, hogy az Emberfia fölemeltetett, az Üdvösség jele (Jn 3,14). János passió-elbeszélésében Jézus méltóságteljesen halad a kereszt felé, diadallal száll fel reá, hiszen ott alapítja meg Egyházát, amikor a 'Lelket adja' (Jn 19,30) és oldalából vért és vizet folyat. Keresztje az üdvösség eleven jele, az 'élet fája'. (Jel 22,2)

János evangéliuma szerint Jézus tettei és szavai révén úgy nyilatkozik meg mint a világ Világossága. Megvilágosító tevékenysége abból ered, ami benne van: az Isten szava, az igaz Világosság. Így a körülötte zajló dráma nem más, mint a világosság és a sötétség összecsapása. A szenvedés órájában, amikor Júdás eltávozik a vacsoráról, hogy kiszolgáltassa Jézust, János szántszándékkal jegyzi meg: 'Éjszaka volt.' (Jn 13,30) Jézus elfogatása alkalmával pedig maga kijelenti: 'Ez a ti órátok, a sötétség hatalmáé.' (Lk 22,53) Ezt a sötétséget, a bűnt jelképezi a kereszt fekete alapszíne. Ám Jézus kereszthalálával győzött a sötétség felett a világosság, diadalmaskodott a Szeretet.

 A keresztet, mint a legfőbb Szeretet jelét vörös szín keretezi, a szeretet jelképes színével szinte kiszorítva a gonoszságot és bűnt szimbolizáló fekete színt. Az egész feszület Krisztus keresztre feszített testének világosságától ragyog. Krisztus világossága valójában Isten dicsőségének fénye (2 Kor 4,6). Így nyilatkozik meg a Krisztus-Világosságon keresztül az isteni lényeg. A kereszt alapszínében dominál az arany és a sárga, a mennyei szférát, az isteni világosságot jelképezve. A kereszten finom fehér vonalakkal megrajzolt növényi mintákat is látunk. Ezekkel a stilizált díszekkel a kereszt valóságos élő fává, életfává lesz.

A feszületet kagylók lánca keretezi. A kagyló is, mint a feszület annyi más motívuma, szimbolikus tartalmú. A korai keresztényeknél alakja révén szív-szeretet szimbólum, de a katakombák kagylóábrázolásai a feltámadásra is utalnak. Egy ókori szerző a kagylóhéj két felét az Ó- és Újszövetséggel, a benne rejlő kincset, a gyöngyöt pedig Krisztussal hozza kapcsolatba. A keresztikon így nem más, mint a legnagyobb kincset magába rejtő zárt világ, Isten országának titokzatos misztériuma, melybe a hit által léphetünk be. Érdekes megfigyelni, hogy a kereszt függőleges részének alján mintegy ebbe a misztikus világba bejáratot hagyva - megszakad a kagylókoszorú. A „bejáratnál" látható ábrázolások ma már elmosódottak, talán éppen a hívők tiszteletének estek áldozatul, de kivehető két alak, akik felsőtestükkel - tehát lelkükkel - már éppen átlépték Isten országát, az Égi lakás kapuját. Ezért viselnek dicsfényt.

Azokat a keresztényeket jelképezik, akikről Szent Pál mondja: 'Szeretetből eleve arra rendelt, hogy - akaratának tetszése szerint- Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk, s magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában fölkarolt minket.' (Ef 1,4) Bennük magára ismerhet a keresztény ember, aki Krisztusban megkapta 'a megígért Szentlélek pecsétjét' (Ef 1,13) és a meghívást Isten országának dicsőségére. Ám amíg teste börtönének foglya, 'távol jár az Úrtól' (2 Kor 5,7), mennyei honvágy gyötri, s az Istentől kapott örök hajlékba vágyik. (2 Kor 5,2)

A kereszt függőleges szárának alján egy sziklatömböt láthatunk. A kereszt szinte ezen az alapzaton nyugszik, ebből nő ki. A szikla jelképezheti Krisztust (1 Kor 10,12) illetve Pétert. Péter - a szikla, amelyre az Egyház épül - részesedik ebből a szilárdságból ('te Péter vagy és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.'  Mt 16,18). Az Istent szerető ember is krisztusi alapokra építi házát, egész életét (Lk 6,46).

Forrás ~ Ferences Szegénygondozó Nővérek

HIMNUSZ A SZŰZANYÁHOZ

Szép szeretetnek csillaga,
égen, földön ragyogsz te, Szűz,
kérünk, halandók, bő remény
forrása is te légy nekünk.

Hatalmas Úrnő, szent fiad
kegyes szívét megnyerheted;
s ki hittel buzgón esdi őt,
bizton remélhet általad.

Jóságod megsegíti mind
a kérőket, s ad többet is:
gyakran előzi meg szavad
az esdeklők kérő szavát.

Tebenned irgalom lakik,
lelked hibátlanul nemes,
az emberszívben bármi jó:
szívedben hordod egymagad.

Dicsérjük most Szülöttedet,
Atyánkat és a Lelket is,
a nagy kegyelmek köntösét
csodákkal ők adták neked. Amen.

Forrás ~ Internet

SZENT KOZMA ÉS  SZENT DAMJÁN VÉRTANÚK ~ SZEPTEMBER 26.

'ORVOSOK, PATIKUSOK ÉS AZ ORVOSEGYETEMEK VÉDŐSZENTJEI'

SZENT DAMJÁN arab orvos volt a hagyomány szerint. Diokletiánusz alatt Kozma nevű társával, ikertestvérével együtt szenvedett vértanúságot. Liziás prefektus elsőnek az 'apostol ingyen-orvosokat' vetette kínvallatásra, ám eredménytelenül. Állhatatosságuk miatt megkötözve a tengerbe vettette őket, azonban a köteleik feloldódtak, és sértetlenül jöttek ki a partra. Ezután máglyára állíttatta őket, azonban a lángnyelvek kikerülték a két vértanút. Oszlophoz kötözték ezután a két embert de a nyilzápor sem tett kárt bennük. Megpróbáltatásaiknak a lefejezésük vetett véget 303-ban.

A hagyomány szerint a szíriai Cirruszban (Kürhosz) volt a sírjuk, tiszteletükre itt bazilikát is emeltek. Konstantinápolyban  is épült templomuk, ugyanis I. Jusztinián császár a testvérpár közbenjárására halálos betegségéből kigyógyult. Tiszteletük a 6. században eljutott Rómába. Ekkor IV. Félix pápa (más forrás szerint Szimmachusz pápa) a Fórumon templomot építtetett nekik szentelve. Ezekután az egész Egyházban elterjedt tiszteletük. Nevük bekerült a szentmise kánonjába is. Az orvosok, patikusok és orvosegyetemek védőszentjei.

Példája: 'Ha életedet szentül éled mindvégig, Istentől gazdag jutalmat kapsz!'

'Istenünk, Szent Kozma és Damján vértanúid ünnepén téged magasztalunk, mert bölcs gondviseléseddel nekik örök dicsőséget, nekünk pedig pártfogó segítséget adtál!' Amen.

SZENT KOZMA arab orvos volt a hagyomány szerint. Diokletiánusz alatt Damján nevű társával, ikertestvérével együtt szenvedett vértanúságot. A prefektus elsőnek az 'apostol ingyen-orvosokat' vetette kínvallatásra, ám eredménytelenül. Állhatatosságuk miatt megkötözve a tengerbe vettette őket, azonban a köteleik feloldódtak, és sértetlenül jöttek ki a partra. Ezután máglyára állíttatta őket, azonban a lángnyelvek kikerülték a két vértanút. Oszlophoz kötözték ezután a két embert de a nyilzápor sem tett kárt bennük. Megpróbáltatásaiknak a lefejezésük vetett véget.

A hagyomány szerint a szíriai Cirruszban (Kürhosz) volt a sírjuk, tiszteletükre itt bazilikát is emeltek. Konstantinápolyban  is épült templomuk, ugyanis I. Jusztinián császár a testvérpár közbenjárására halálos betegségéből kigyógyult.Tiszteletüka 6. században eljutott Rómába. Ekkor IV. Félix pápa (más forrás szerint Szimmachusz pápa) a Fórumon templomot építtetett nekik szentelve. Ezekután az egész Egyházban elterjedt tiszteletük. Nevük bekerült a szentmise kánonjába is. Az orvosok, patikusok és orvosegyetemek védőszentjei.

Példája:' Isten előtt mindenki egyforma, csak a szent élet tesz kiemelkedővé!'

'Urunk, Istenünk, dicsőítsen téged könyörgő szavunk, amikor Szent Kozma és Damján vértanúkra emlékezünk: gondviselő jóságoddal nekik örök dicsőséget adtál, minket pedig segíts hathatós kegyelmeddel. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

'A vértanúk Isten Fiának tartották Jézust, és ezért bátran odaadták életüket hitükért. Válaszoljam meg magamnak én is Jézus kérdését: kinek tartotok engem? A hitvallás erőt ad az élet küzdelmeihez.' Amen. 
 
Forrás ~ Internet

'Testvérek, még inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botoltok el soha. Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába.'

Péter második  levele 1. fejezet 10-11.

 'Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól! Hálát adunk Istennek, Urunk, Jézus Krisztus Atyjának, valahányszor értetek imádkozunk. Hallottunk ugyanis Jézus Krisztusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amelyet minden szent iránt tanúsíttok annak reményében, ami készen vár rátok a mennyben. Erről az evangélium igaz tanításában hallottatok, amely hozzátok is eljutott, s amint az egész világon gyümölcsözik és gyarapszik, úgy nálatok is.'

Kolosszeieknek írt levél 1. fejezet 3-6a.