IMA SZENT ANDRÁS APOSTOLHOZ 

Szent András apostol ünnepén ~ november 30.

Ki halfogással kezdted el,
hogy emberek halásza légy,
András, hálóddal minket is
világ sodrából Partra végy.

Jézust, a célt, hős életed
Péter előzve érte el:
nekünk, gyengéknek is te légy
vezérünk boldog égbe fel.

Testvérednek hű társa,te,
add, éljen köztünk szeretet,
s a nyájat Péter nyomdokán
szilárd egységben tartsa meg.

Add, Krisztus kedvelt gyermeke,
lángoljon szívünk szent tüze,
elérjük az örök hazát,
áldhassuk ott az ég Urát.

Ámen.

SZENT JÓZSEF ~ AZ ÉDESAPÁK VÉDŐSZENTJE
 
Istenünk, Te csodálatos gondviseléseddel Szent Józsefet 
Fiad édesanyjának jegyeséül választottad.
Őt, az igaz férfit, mint hű és okos szolgát,
családod fölé rendelted,
hogy Szentlélektől megtestesült fiadat atyai gonddal őrizze.
Add meg kérünk, hogy akit pártfogóként tisztelünk itt a földön, 
közbenjárónk legyen mennyben!

Amen.

 
Teréz anya a megbocsátásról

A szerető Atya mindannyiunk szerető Atyja. Mindig kész rá, hogy megbocsásson, hogy felejtsen. Mindig jelen van. Nem kell messzire mennünk, hogy felkutassuk: ott van a szívünkben. Szeret, hív, védelmez, gyengéden, szeretettel. A megbocsátáshoz nagy szeretetre van szükség; ahhoz pedig, hogy felejteni tudjunk, nagy alázatra.
A megbocsátás csak akkor teljes, ha felejteni is tudunk. Amíg nem tudunk valamit egészen elfelejteni, nem bocsátottuk meg teljesen. Ez az, amivel fájdalmat okozunk egymásnak: előhozzuk azt is, ami elmúlt, és újra meg újra felemlegetjük – ami azt jelenti, hogy nem felejtettük el.
Hogy felejteni tudjunk, alázatra van szükség. Ezért nagyon fontos, hogy alázatot tanuljunk. Ez az egyik gyönyörű dolog, amit Jézus kér tőlünk: 'Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.' A szelídséget mondja először: szelídséget egymás felé, a testvéreink felé, és alázatot Isten felé. A szelídség – vagy szeretet, együttérzés, ahogy tetszik – és az alázat teszi teljessé a megbocsátást. Mert mielőtt megbocsátunk valakinek, fel kell ismernünk, hogy magunk is megbocsátásra szorulunk. És itt jön a szív alázata. A  megbocsátásban van leginkább jelen a béke.
"Egy napon, amikor bement nagyanyja fehérre meszelt szobájába, ahol nagyanyja fekete ruhába öltözve egy asztal fölé hajolt és olvasta a Szentírást. Egyedül volt és mégis ünnep és áhítat volt abban a szobában. Jobban mondva nem volt egyedül, mert Isten vele volt."
 
"Életünkben szükségesek az ünnepek. Az ünnep különbözőséget jelent. Megszakítani valami megszokottat és másként csinálni. Megpihenni, áhítattal eltelni, ünnepelni."

Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.
(Sofóniás 3:17.)

Korunkban olyan sokan vannak, akik soha nem kaptak dicséretet a szüleiktől. Soha nem kapták meg azt az elismerést és bátorítást, amire a lelkük mélyén vágytak. Ha ez rád is illik, akkor az a jó hírem számodra, hogy amikor befogadtad Jézust, mint Uradat és Megváltódat, akkor Isten gyermeke lettél!
Isten örül neked!

Joel Osteen pásztor


Reggeli imádság

Jó Istenem felébredtem,
Te őrködtél énfelettem.
Köszönöm, hogy megtartottál,
hogy felettem virrasztottál.
El ne hagyj a mai napon,
Légy kísérőm a jó úton.
Hogy parancsod meg ne szegjem,
Krisztusomat hűn kövessem.
Ámen.


 
Nem a sok tudástól lakik jól és válik elégedetté a lélek, 
hanem ha a dolgokat bensőleg érzékeli és ízleli.

Loyolai Szent Ignác


 Az alázat a szeretet gyöngéd ereje,
amely szelíden egymás felé hajlítja
a legkeményebb oszlopfőket is.
 
Simon András

Zajos a világ, s nem engedi, hogy
megcsendüljön lelkedben a Hang.
A Csend a mennyek szimfóniája,
s ha részt veszel a zenekarában, életre
hangol és felcsendül benned a Szeretet.
 
SIMON ANDRÁS

A szeretet közösséget teremt.
Ahol kiárad, ott virágba borul az élet,
és a feltétlen elfogadás örömében
begyógyulnak a sebek.
Te magad légy a szeretet!
Sosem leszel társtalan.
 
SIMON ANDRÁS 
Áldjon meg az Úr,
és árassza szívedbe
szeretetének minden gazdagságát,
hogy Szent Lelkével eltelve
a béke és a kiengesztelődés eszköze legyél!
 
Simon András

 
Ima a kereszt előtt

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem
sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és
tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy
megtegyem a te szent és igaz parancsodat.

Amen

 
 
Hálás vagyok a mai napért. 
Hálás vagyok az élet áramlatáért, aminek része vagyok. 
Minden, ami érkezik, tőlem tovább áramlik és másokat gazdagít. 
Minden, ami felém áramlik, abban benne van az is, amit én adtam. 
Minden visszatér. 
Hála és szeretet.
Köszönöm. Szeretlek..

 

Sík Sándor ~ Te Deum


Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért.

Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapra valót,
hála legyen.

Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem,
hála legyen.

Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,
hála legyen.

Hogy a sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevetővel,
hála legyen.

Hogy megmutattál mindent, ami szép
és megmutattál mindent, ami rút,
hála legyen.

Hogy boldoggá tett minden, ami szép
és ami rút, nem tett boldogtalanná,
hála legyen.

Hogy sohasem féltem a szeretettől
és szerethettem, akik nem szerettek,
hála legyen.

Hogy akik szerettek, szépen szerettek,
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,
hála legyen.

Hogy amim nem volt, nem kívántam,
és sohasem volt elég, aki voltam,
hála legyen.

Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,
hála legyen.

Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az Érkező elé,
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen!
 
Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! –
hála legyen, Uram!
hála legyen!


A LEGNAGYOBB MŰVÉSZET
 
A legfőbb művészet, tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni!
Tenni vágynál, s tétlen maradni,
igazad van, mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett.
Csendben hordozni a keresztet:
Irigység nélkül nézni másra,
ki útját tetterősen járja.

 
Kezed letenni az öledbe,
s hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segítni tudtál régen,
bevallani alázattal, szépen,
hogy arra most már nincs erőd,
nem vagy olyan, mint azelőtt.
Így járni csendesen, vidáman
Istentől rádrakott igádban.

 
Mi adhat ilyen békét nékünk?
Ha abban a szent hitben élünk,
hogy a teher, mit vinnünk kell,
örök hazánkba készít el.
Ez csak a végső símítás
a régi szíven, semmi más.
Eloldja köteleinket,
ha e világ fogvatart minket.

 
Teljesen ezt a művészetet
megtanulni nehezen lehet.
Ára öregen is sok küzdelem,
hogy a szívünk csendes legyen,
s készek legyünk beismerni:
Önmagamban nem vagyok semmi!

 
S akkor lelkünk kegyelmes Atyja
nekünk a legszebb munkát tartogatja:
Ha kezed gyenge más munkára,
összekulcsolhatod imára.
Áldást kérhetsz szeretteidre,
körülötted nagyra, kicsinyre.
S ha ezt a munkát is elvégzed,
és az utolsó óra közeleg,
hangját hallod égi hívásnak:'
Enyém vagy! Jöjj! El nem bocsátlak!'

németből ~ Túrmezei E. átdolgozásában


SZŰZANYA ÜZENETE MEDJUGORJÉBÓL 

~ 2013. november 25. ~

'Drága gyermekek!
Ma mindnyájatokat imádságra hívlak.
Gyermekeim, tárjátok ki egészen szívetek ajtaját az imádságra, a szív imájára,
 és akkor a Magasságbeli majd tudja használni szabadságotokat és elkezdődik megtérésetek.
A hit erőssé válik és teljes szívből ki tudjátok mondani:
Istenem és mindenem.
Meg fogjátok érteni gyermekeim,
hogy itt a Földön minden mulandó.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.'

Amen.
 
Markolt Bernadett - Fohász a csendért

Múló napjainkban
ránkvirradó csendet
megfáradt testünknek
elringató csendet
bűnös szívünknek
engesztelő csendet
fájdalmainkban
vigasztaló csendet
vágyakozásunkban
reményteljes csendet
örömeinkben
megtartó csendet
s mindörökre rádismerő,
rádtaláló, rádhajoló
csendet
adj nekünk, Urunk !

SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE

Az Atyaisten egybegyűjtötte a vizeket és elnevezte őket Máriá-nak[1]. Ugyancsak egybegyűjtötte minden kegyelmét és elnevezte Máriának. Ennek a nagy Istennek van egy igen gazdag Kincstára, amelybe elzárt minden létező szépséget, drágaságot, ritkaságot és értéket, sőt még a saját Fiát is; és ez a megmérhetetlen nagy kincstár nem más, mint Szűz Mária, akit a szentek az 'Úr kincsének' neveznek és akinek teljességéből az emberek meggazdagodnak.

Grignon Szent Lajos: A tökéletes Mária-tisztelet, II. fej. 23. [1] A tenger latin neve. 

Forrás ~ Internet
 
Alexandriai Szent Katalin szűz, vértanú
 
Ünnepe: november 25.

A keresztény ókor szentje, alakja homályba vész, tisztelete mégis sokfelé fennmaradt. A vértanúk és a szentek életpéldája erősít minket, hogy megmaradjunk a Krisztusi úton.

Egész élete, különösen szenvedéstörténete annyira legendás, hogy belőle a történeti magot kihámozni már lehetetlen. Tisztelete igen elterjedt a nyugati és keleti egyházban egyaránt. Sírja a Sinai hegyen épült Szent Katalin kolostorban van; kerékkel, karddal és könyvvel ábrázolják. Bölcseleti fakultások, diákok, prédikátorok és molnárok védőszentje.
Maxentius (311-313) üldözései alatt Katalin a császárnak szemrehányást tett kegyetlenségei miatt. A császár ötven filozófust rendelt ellene, de ezek nem tudták meggyőzni, sőt, maguk is megtértek, ezért megégették őket. A császár Katalint kerékbetörette, és amikor a kerék összetört, lefejezték.
 
Vértanúságának ajándékát magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
Örvendjünk, vígadjunk,
mert a mindenség Ura
szent és dicsőséges szüzet
tüntetett ki szeretetével.
 Amen.

 
"A hallgatás kard a lelki harcban. A fecsegő lélek soha nem jut el az életszentségre. A hallgatás kardja lemetsz mindent, ami a lélekhez akar tapadni. Érzékenyek vagyunk a szavakra, és úgy érezzük, azonnal válaszolnunk kell rájuk, s nem törődünk azzal, hogy Isten akarja-e, hogy beszéljünk. A hallgatag lélek erős. Ha kitart a hallgatásban, semmiféle kellemetlenség nem árthat neki. Képes Istennel a legbensőségesebben egyesülni, s majdnem mindig a Szentlélek sugalmazásai alatt él. A hallgatag lélekben akadály nélkül működik az Isten."
 
Szent Fausztina


Teréz Anya imádsága


Urunk, tégy méltóvá bennünket arra,
hogy az egész világon szolgálhassunk
embertársainknak,
akik éhségben és szegénységben élnek és halnak.

Kezünk által add meg nekik ma
mindennapi kenyerüket,
s megértésünkön keresztül adj nekik
szeretetet, békességet és örömet.

Add, hogy minden nővér
Jézus Krisztust lássa a szegényben.
Mennél visszataszítóbb a munka vagy az ember,
annál erősebb legyen az ô hitük,
szeretetük és örömteljes áldozatuk,
amikor ebben a nyomorúságos álruhában
Urunknak szolgálnak.

Az ima nagyon nehéz,
ha nem tudja az ember, hogy hogyan imádkozzék:
de segítenünk kell egymásnak,
hogy megtanuljunk imádkozni.
A legfontosabb a csend.
Akik az imádságot szeretik, szeretik a csendet.

Nem tudunk Isten jelenlétébe helyezkedni,
ha nem szorítjuk rá magunkat
a belső és külső csendre.
Ezért hozzá kell szoknunk
a lélek, a szem és a nyelv csendjéhez.
Isten a csend barátja.
 
Meg kell találnunk Istent,
de nem találhatjuk meg őt
sem a zajban, sem a nyüzsgésben.
Nézzétek, milyen mély csenden növekszik a természet:
a fák, a virágok, a fű,
mint amilyen csendben kelnek föl és nyugszanak le a
csillagok és a Nap.


 
Uram ~ színed előtt
 
Színed előtt megállni, Uram, csendesen;
testi szemeimet lezárni,
lelki szemeimet lehunyni,
megmaradni némán, mozdulatlan,
feléd kitárni egész valómat:
tiéd lenni, Örök Jelen...

Elfogadom, Uram, hogy semmit ne érezzek,
semmit ne lássak,
semmit ne halljak,
megszabadulva minden gondolattól,
minden képtől, képzelettől...
Egyszerűen előtted állok
az éjszakában,
hogy akadály nélkül találkozzam Veled
a Hit nagy csendjében.
Uram, színed előtt...

De nem vagyok egyedül, Uram,
nem lehetek többé egyedül.
Egész tömeg vagyok, Uram:
emberek ezrei laknak bennem!
Találkoztam velük,
s ők betértek hozzám,
szállást kaptak nálam;
előbb megkínoztak,
aztán aggasztottak,
végül egészen elfogyasztottak...
És én hagytam őket, Uram.
 
Hagytam, hogy belőlem táplálkozzanak,
hogy nálam megpihenjenek.
Amint a színed elé járulok, íme, magammal hozom őket.
Miközben magam előtted kitárom,
őket is bemutatom, Uram.
Íme: itt vagyok,
S ők is
Előtted állnak, Uram!

Michel Quoist

 KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

"Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik"


Jézus panasza

Ti mesternek hívtok - és nem kérdeztek engem.
Útnak neveztek - és nem jártok rajtam.
Világosságnak hívtok - és nem néztek reám.
Életnek neveztek - és nem kerestek engem.
Bölcsnek hívtok - és nem követtek engem.
Hatalmasnak neveztek - és nem kértek engem.
Irgalmasnak hívtok - és nem bíztok bennem.
Igazságnak neveztek - és nem féltek tõlem.
Ha egyszer örökre elvesztek - ne okoljatok engem!

A lübecki Krisztus-szobor felírása.

 

Túrmezei Erzsébet ~ Krisztusra várunk

Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap.
Némák a titkok. Nem válaszolnak.
Rejtő ködükbe szemünk nem láthat…
De elültetjük kis almafánkat,
Bízva, hogy kihajt, gyümölcsöt terem.
Titok a jövő. Sürget a jelen.

Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap.

Némák a titkok. Nem válaszolnak.
De a ma int, hogy híven szolgáljunk,
Mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.
Ha hirtelen jön, ha észrevétlen,
Munkában leljen, ne resten, tétlen!
Testvérek terhét vállalja vállunk!
Mert tudjuk, ki jön:
Krisztusra várunk.
 
Túrmezei Erzsébet ~ Most más madár dalol

Mióta Jézus Krisztus velem jár,
elhallgatott a fekete madár,

mely minden év után azt sírta: Kár!

Végig az úton, tűnő éveken
azóta más madár dalol nekem.
Erőm újul a csengő éneken.

Ha hervad a százvirágú tavasz,
arról dalol, hogy Jézus ugyanaz,
akár virág nyit, akár tél havaz.

Ha évek után évek tűnnek el,
és egyre sebesebben szállnak el,
– az örök ifjúságról énekel.

Arról, hogy mindig új a kegyelem,
és mindig egy, aki itt jár velem
fénylő nappalon, sötét éjjelen.

A célról, amint hívogatva int,
s minden lépéssel közelebb megint...,
melyért könny, küzdelem megérte mind.

Előttem száll, és énekel nekem.
Énekeit vele zümmöghetem,
amint megyek át tűnő éveken.

Újulva hallgatom új dalait,
amint reájuk sorra megtanít
a csodaszárnyú, szent madár: a HIT.

 
SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA
 
 november 21. 
 
A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA A TEMPLOMBAN
 
543-ban szentelték fel a jeruzsálemi templom közelében az Új Mária-templomot, a bemutatás templomát.
Ősi hagyomány, a Jakab apokrif evangélium leírása, hogy a gyermek Máriát szülei a templom szolgálatára szentelték, ami Josephus Flavius zsidó történetíró szerint szüzességi fogadalommal járt együtt.
A gyermek Mária a Szentlélek indítására Istennek ajánlotta magát, akinek kegyelme eltöltötte őt, szeplőtelen fogantatása pillanatától kezdve.
Keletről terjedt el, hazánkban a 12. századtól ismert. Az ünnepet XI. Gergely pápa az avignoni udvarban vezette be a 14. században. 1585-ben V. Sixtus pápa az egész Egyház számára előírta.
Ez az ünnep a bencés obláták főünnepe, mivel Mária is obláta, vagyis Istennek ajánlott lett.

Példája:
Mária gyermekkorától nagy dolgokra készült.
Isten téged is nagy dologra vár:
az üdvösségre vagy kiválasztva!

 Nagy örömmel, énekléssel zengedeznek az egek.
Vidámságot, nyájasságot mutatnak a földiek,
mert ma Szűz Mária, mint a legszebb rózsa, bimbójából kinyíla.
Szüzesség virága, ékes lilioma, Kisasszonyunk, Mária!

Napsugarát, holdvilágát új örömre terjesztik.
Az angyalok, égi karok énekekkel dicsérik.
Az által hirdetnek a bűnbe esteknek, örömet mindeneknek,
hogy a Jézus anyja, születék Mária: bűnösök pártfogója!

IMA A HITRŐL

Uram! Tudom, hogy a hit csak a kapcsolat elején látszik magánügynek. 
Szeretném meghallani kezdeményező szavadat és igent mondani rá.
 Meghívásod nem zárhat be önző magányomba, 
hanem kinyit a valóságra, az élet teljességére.
 Hitem által kezet nyújtok a másik ember felé. 
Tudom, hogy hitem bekapcsol Isten népének nagyobb közösségébe.
 Erősítsd legszemélyesebb ügyemet, hogy életet alakító közügy legyen.
Élni, hinni és szeretni csak közösen lehet.

Boldog II. János Pál

Boldog Kalkuttai Teréz ~ Eljöttem Hozzád Jézus

Eljöttem Hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam,
mielőtt megkezdem a napot.
Pihentesd meg tekinteted tekintetemben,
segíts, hogy munkámat barátságod biztonságának tudatában végezhessem.
Töltsd be gondolataimat, hogy kitartsak a lárma sivatagában is,
engedd, hogy áldott sugaraid beragyogják elmém rejtett zugait,
és adj nekem erőt azokért, akiknek szükségük van rám.

Amen.
 

 
Ó Mária, irgalmasság Anyja,tekints mindannyiunkra,
hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse,
hogy az ember le ne tévedjen a jó útjáról,
el ne veszítse bűntudatát, gyarapodjék reménye Istenben,
aki gazdag az irgalomban, szabadon tegye jó cselekedeteit,
 melyeket Ő előre elrendelt és így egész életével 
dicsőségének dicsérete legyen. Ámen.

II. János Pál pápa

 
Van egy anyánk a mennyben - Szűz Mária.
Ő a mi vezetőnk, a mi nagy örömünk oka.
Imádkozzunk hozzá, imádkozzuk a rózsafüzért,
hogy a Szűz mindig velünk legyen, óvjon és segítsen bennünket!
A rózsafüzér titkainak mondogatása az utcán, és napi imaként a családban, 
gyengéd odaadásunk kifejezése Mária felé.
Az imádságban tudunk találkozni az emberekkel.
A rózsafüzér jelenti erőnket és oltalmunkat.

Teréz Anya

 ISTEN LELKE

Hová Isten Lelke hatolt:
Alvó ébred, éled a holt.

Eloszlik az éj homálya,
A bűneit tisztán látja.
Ki megdöbben, szíve sajog,
Oda megy, hol bűnök, bajok
Terhe lehull, semmivé lesz:
Az Úr Jézus keresztjéhez.

Hol működik Isten Lelke,
Erőt nyer a félénk, gyenge.
A tudatlan bölcsességet,
Vigaszt, kit a bánat éget.
Megújul a szív, a lélek,
Szeretet, hit, remény éled,
A szó, a tett mind azt mondja:
– Ez is Jézus megváltottja!

Isten Lelke oda tér be,
Ahol hívják várva, kérve.
Ajándékot oda vihet,
Ahol talál nyitott szívet.
Ott nyugszik meg, csak ott marad,
Hol meghódol az akarat,
Intelmének híven enged, -
Csak oda visz győzedelmet!

~ Novák László ~
 
SZENT ERZSÉBET ~ A KERESZTÉNY NŐ ESZMÉNYKÉPE

"A női eszmény az odaadáson alapszik, amiben fejlődik a lélek, és hősiességgé alakul
át, amit csak a szeretetben tud elérni. Isten már a paradicsomban is más feladatot ad a nőnek, mert nem azt várja tőle, amit Ádámtól. Hanem azt, hogy segítője legyen a férfinak és nem uralkodó, mert az uralkodást a férfira bízta. A nő feladata, hogy összefogja a családot! Ide kell a férfinak visszatérni, felmelegedni, erőt meríteni. Az igazi nő, anya, hitves, akiknek a szíve annyira tud szeretni, ami hőssé avatja. Ez a szeretet a társadalom gyökere, amit ha elsilányítanak, ha elveszik a nőktől a lehetőséget, hogy betöltsék az Istentől rendelt hivatásukat, a társadalom zülléséhez vezet. Az igazi női szeretetnek és hivatásnak egyik legnagyobb példája szent Erzsébet. Ha magunk elé idézzük az ő életét, az igazi nőiességet fogjuk látni. Azt a nőt, aki fiatal, szép, szerelmes hitves és odaadó édesanya. Az igazi női eszményt, amire Isten a nőt teremtette."
  Fr.Béla ~
ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET ~ AZ ADAKOZÓ ÉS IRGALMAS SZERETET SZENTJE ~ IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!
 
Túrmezei Erzsébet ~ Őszi kék ég

Az őszi kék ég mint selyemfátyol,
húzódik egyre fáig a fától
s én nem látom elejét, végét.
Végtelenül kék az őszi kék ég…
az őszi kék ég.

Harcos, vad szelek tépő csapatja
a leveleket szárnyra kapja.
Táncolva viszi az úton végig,
táncolva csapja egész az égig,
a kéklő égig.

Szárnyára kapott az élet engem.
Amerre sodor, arra kell mennem.
Nagy, poros úton hánytorgat egyre.
Oly ritkán kap fel kéklő egekbe…
kéklő egekbe.

Pedig én oda, fel, oda vágyom!
Oda a szívem, oda az álmom.
Unom, utálom a poros földet.
Kereső szemem az égen zörget,
Az égen zörget.

Oda vágyom. A porfátyolon által
oda, fel repül a lelkem vággyal.
Szívja az égnek végtelenségét
és átöleli az őszi kék ég…
az őszi kék ég.TERÉZ ANYA A SZERETETRŐL

Ha elítélitek az embereket, nincs időtök szeretni őket.
 Igyekszem a szegényeknek szeretetből nyújtani azt, a
mit a gazdagok pénzért kapnak.

Nem, és nem érinteném meg a leprást ezer fontért sem, 
de Isten iránti szeretetből örömmel ápolom.

Megismertem a paradoxont: ha fájdalomig szerettek, 
a fájdalom eltűnik, csak a szeretet marad.

Nem vagyok biztos abban, milyen lesz a mennyben, de egyet biztosan tudok:
 ha eljön az idő, hogy az Úr ítéljen fölöttünk, nem azt kérdezi majd: 
mennyi jót tettünk életünkben, hanem mennyi szeretettel tettük.

Nem kívántnak, nem szeretettnek, elhanyagoltnak és mindenki által elfelejtettnek lenni, 
véleményem szerint nagyobb szegénységet és éhséget jelent, mintha nincs mit enni. 
Ne gondoljátok, hogy az igazi szeretetnek rendkívüli dogokat kell véghez vinni. 
Csak szeretni kell és ebbe soha bele nem, fáradni. 
Mindig, mikor rámosolyogtok valakire, az a szeretet cselekedete, 
ajándék annak a személynek, valami csodaszép. 
Apró tettek a szeretet láncát alkotó karikák.
Bátor legyen a szíved, és bízzál az Úrban!

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől kellene félnem? 
Az Úr oltalmazza az életemet: kitől kellene remegnem? 
Halld meg, Uram szózatomat, amellyel hozzád kiáltok, könyörülj rajtam, és hallgass meg engem. 
Rólad mondja a szívem: Téged keres tekintetem.
 A te arcodat keresem Uram, ne fordulj el haragodban szolgádtól! 
Hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén. 
Remélj az Úrban, légy erős, bátor legyen szíved, és bízzál az Úrban! 
Igen, bízzál az Úrban !

~ II. János Pál pápa imája ~
Szeretet 
~ élet vize ~

Uram, téged hívlak jöjj el.
Uram, szívvel kérlek tölts be!

Uram eljött, s hívásomra felelt nekem:
Íme itt vagyok, s eljöttem gyermekem.
Szelíden s csendesen, egy kérdést tett fel nekem:
Mit kérsz, mivel töltselek be gyermekem?
Hangom elcsuklott, s csak csendben tudtam mondani:
Uram, szeretettel...
 
Szeretettel, amely másokhoz türelmes,
Szeretettel, amely másokhoz figyelmes.
Szeretettel, amely másokat nem bánt meg,
Szeretettel, hogy bennem, téged lássanak meg!
Ekkor már Isten kezeiben voltam, amely átölelt,
S szerető karjaiban rám nézve így felelt:
 
A szeretet tett és cselekedet.
A szeretetet én érlelem meg tebenned.
A szeretet magját, a szíved jó talajában helyeztem el,
A szeretet magját öntözöm, s nevelem élet vizemen.
Csak rajtad múlik, hogy miután kikel,
mennyi vizet szívsz el.
 
Miután gyökeret ver, s szárba szökken,
élet vizemen még mindig nevelem.
De csak rajtad múlik, hogy mennyi vizet szívsz el.
Miután szárba szökken, s ágai erősek,
vizemet még mindig nem vontam meg tőled.
 
De ismét csak rajtad múlik,
hogy élet vizemet nem tagadod-e meg.
S ha ágai erősek, rajta gyümölcsök jelennek meg!
Gyümölcsei, melyek ágain lesznek, ezek:
Öröm, önmegtartóztatás, jóság, hűség, békesség,
Szívesség, szelídség, türelem s szeretet!
 
Miután Isten elmondta nekem ezeket,
Könnyes szemmel, s tekintettel így feleltem:
Uram, most már értem! Nehéz időkben belőled meríthetek.
Vized, amely el nem fogy, engem éltet s nevel!
Belőled eleget meríthetek, s gyümölcseim másokat felüdíthet.
Isten arcán mosoly jelent meg, s így felelt:
Most már érted gyermekem!
 
Karjait széttárta s letett,
S ahogy ment, hátrafordulva ezt mondta nekem:
Vedd az élet vizét ingyen!
Isten elment, de tudtam, hogy itt van velem.
Ölelő karjait még mindig magamon érzem.
Kérlek benneteket testvéreim:
Legyünk fák, amik mindig gyümölcsöt érlelnek!
Ámen!ÁLDÁS
 
Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa néked.
Az Úr legyen melletted, hogy téged karjában zárjon és megvédjen a veszedelemtől.
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonosz csel vetéstől.
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel.
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben!

IV. századi áldás


IMA A BETEGEKÉRT

Ó, Istenem,
itt van előtted ez a beteg,
eljött, hogy azt kérje tőled,
amire vágyik,
amit a legfontosabbnak tekint.

Ó, én Istenem, add,
szívébe ezeket a szavakat:
Az egyetlen lényeges, a lélek egészsége.
Urunk, legyen meg mindenben számára
a te akaratod,
ha gyógyulását akarod,
adj neki egészséget;
ám ha akaratod más,
hordozza továbbra is keresztjét.

Könyörgöm hozzád magunkért is,
akik közbenjárunk érte;
tisztítsd meg szívünket,
hogy méltók lehessünk továbbítani
a te szent irgalmasságod.

Oltalmazd őt, enyhíts terhén,
legyen meg benne a te akaratod,
általa a te szent neved nyilvánuljon meg.
Segíts, hogy keresztjét bátran hordozza.
Amen

Betegek imája

Fájdalmas Jézusom Te hozzád fordulok
Gyógyíts meg engem, mert nagyon beteg vagyok
Hullajtom könnyeim, imát rebeg ajkam
Fájdalmas Jézusom könyörülj meg rajtam

Vérző keresztedet, szívemhez szorítom
Sebzett lábaidat könnyemmel áztatom
Ájult szent szívedre csókot hint az ajkam
Fájdalmas Jézusom könyörülj meg rajtam 
 
Jézusom Te szenvedtél én is most szenvedek
Szenvedésbe tűrtél add, hogy én is tűrjek
És ha megtisztultam a a szenvedők tüzébe
Szeress mindig jobban végy kegyelmedbe

Fájdalmas Szűz Anyám tengernyit szenvedtél
Ki szenvedőknek édesanyja lettél
Fájdalmas Szűz Anyám segíts a szenvedésben
Hálás leszek érte itt és fen az égben

És ha Isten keze tisztít és megpróbál
Összekulcsolt kézzel fohászkodom hozzád
Fájdalmas Szűz Anyám imádkozzál értem
Az Úr Jézus Krisztus így gyógyít meg engem

Édes Szűz Anyánk ha valami fáj nekem
Panaszkodom, kinek is mondanám
Hallgass meg hát engem édes Szűz Anyám
Nehéz óráimban adj nekem erőt

Hiszen Te vigasztalsz sok-sok szenvedőt!
Nálad minden bűnös oltalmat talál
A benned bízóknak nem fáj a halál
Tőlünk távozóknak bánatuk nincsen

Akik arra kérnek Szűz anyánk segíts meg!
Hozzád imádkozom árvák anyja vagy
Akinek kegyelme mérhetetlen nagy
Téged dicsérni nem szűnik meg szám

Emelj fel magadhoz édes Szűz Anyám
Egyetlen a lelkem várja őt az ég
Megmenteni időm ki tudja lesz-e még
Oly rövid az élet oly biztos a halál

Az utolsó óra vajon hogyan talál?
Megváltó Jézusom adj kegyelmet
Hogy megmentsem egyetlen lelkemet. Amen.

Forrás ~ Internet