LOYOLAI SZENT IGNÁC ~ ÖNFELAJÁNLÁS

Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen,
vedd értelmemet, akaratomat s emlékezésem.
Mindazt amim van, és ami vagyok,

Te adtad ingyen: visszaadok,
Uram, visszaadok egyszerre mindent.
Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed;
csak egyet hagyj meg ajándékodul: szeretnem téged.

Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel,
s minden, de minden gazdagság enyém,
 más semmi nem kell. Amen.

LOYOLAI SZENT IGNÁC ~ ÁLDOZÁSI IMA

Krisztus lelke, szentelj meg engem,
Krisztus teste, üdvözíts engem,
 Krisztus vére, ihless meg engem.
 Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem,
 Krisztus szenvedése, erősíts engem,
 Ó édes Jézus, hallgass meg engem.

Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem,
 Halálom óráján hívj el engem,
És juttass el magadhoz engem,
Hogy szentjeiddel dicsérjelek Téged,
Mindörökkön örökké. Amen.

Forrás ~ Internet


 

HIMNUSZ LOYOLAI SZENT IGNÁCHOZ

Szent Ignácé ma énekünk:
hatalmas tábor lelke ő,
beszédben, tettben ragyogó,
fáradhatatlan hadvezér.

Páratlan égő szeretet
az ég Urához fűzi őt;
'Istent dicsérje minden itt':
ez volt egyetlen öröme.

Magát és elszánt seregét
nagy feladatnak szenteli:
Krisztusnak óvni jogait,
gyomlálni minden tévedést.

Ihlette Isten Lelke őt,
a lángelmét, bölcs oktatót,
az üdvösségnek útjait
késő koroknak mondta el.

Elküldte bátor társait
távol földekre szerteszét:
az Egyház éljen virulón,
friss hajtásokkal gazdagon.

Szentháromságnak tisztelet:
ő rendelt nekünk ily vezért,
hogy példájára szüntelen
Krisztust dicsérje életünk. Amen.

Forrás ~ Internet

 LOYOLAI SZENT IGNÁC ÜNNEPE - JÚLIUS 31.
 
Loyolai Szent Ignác baszkföldi származású szent, a jezsuita rend alapítója, a menedékhelyek és a lelkigyakorlatok védőszentje, illetve mindazoké, akiket kételyek kínoznak a hit kérdéseiben. Inigo Lopez Loyola 1491-ben született Baszkföldön, egy nemesi család tizenhárom gyermeke közül a legfiatalabbként. Tizenöt évesen egy rokona révén apród lett Katolikus Ferdinánd kasztíliai király udvarában, majd beállt a hadseregbe. Életében 1521. május 20-án következett be fordulat, amikor Pamplona ostroma közben eltalálta egy ágyúgolyó. A lábadozás hosszú és fájdalmas hónapjai alatt számtalan vallásos szöveget olvasott Jézus és a szentek életéről, és teljesen a hatásuk alá került. Elhatározta, hogy lemond a világi életről, életét a Szentföldön a pogányok megtérítésének szenteli, nevét pedig Antiochiai Szent Ignác iránti tiszteletből Ignácra változtatta.
  A Szentföld felé vezető út első állomása a Barcelonához közeli Montserrat kolostora volt, ahol egész éjjel az oltár előtt térdelt, majd otthagyta kardját, ruháit pedig szétosztotta a szegények között. A következő évet Manresa városának közelében, egy barlangban magányos elmélkedéssel töltötte. Megírta lelkigyakorlatos könyvét, és elhatározta, hogy Isten nagyobb dicsőségére - 'ad maiorem Dei Gloria' - a jezsuiták későbbi jelmondata -  vallásos társaságot alapít.
  1523-ban koldusként a Szentföldre zarándokolt, majd Barcelonában, Alcalában és Salamancában, végül a párizsi egyetemen tanult latint és teológiát. Diáktársainak buzgón osztogatta a Lelkigyakorlatok példányait, felkeltve a Szent Inkvizíció gyanakvását. Több alkalommal indult ellene vizsgálat, kétszer be is börtönözték, de végül minden alkalommal felmentették.
  1534. augusztus 15-én hat társával - Petrus Faber, Xavéri Ferenc, Alfonso Salmeron, Jacob Laines, Nicholas Bobadilla és Simon Rodrigues - a montmartre-i templomban szegénységi és tisztasági fogadalmat tettek. Azt is megfogadták, hogy a Szentföldre utaznak téríteni. 1537-ben keltek volna útra, de a török háborúk miatt a zarándoklat elmaradt. Így Róma felé indultak, előbb azonban társaival együtt pápai engedéllyel pappá szentelték őket.
  1538 októberében nyújtották be rendjük szabályzatának tervezetét, amelyet III. Pál pápa 1540. szeptember 27-én kelt bullájában jóváhagyott - ezzel létrejött az akkor még hatvan tagú Jézus Társasága szerzetesrend. A létszám korlátozását 1543-ban törölte el egy újabb bulla.
  Első rendfőnöknek 1541. április 8-án a tisztségtől vonakodó Ignácot választották meg, aki haláláig, tizenöt éven át állt a jezsuiták élén. Több mint tíz évig dolgozott a társaság szervezeti kereteit megszabó, 1554-ben elfogadott Konstitúción. A rend célja a katolikus hit védelme, megerősítése, terjesztése és a katolikus nevelés. Ignác fogta össze a rend tevékenységét: hittérítőket küldött ki, iskolákat, kollégiumokat és szemináriumokat létesített, a Collegium Germanicum - ma Collegium Germanicum-Hungaricum - megalapításával új alapokra helyezte a papképzést.
  A rendalapító 1556. július 31-én halt meg Rómában, holtteste 1587 óta az Il Gesu templom oltára alatt nyugszik. 1609-ben V. Pál pápa boldoggá avatta, 1622-ben XV. Gergely pápa a szentek közé emelte; ő a jezsuiták, a lelki gyakorlatot végzők, a katonák, a várandós asszonyok és a gyermekek védőszentje, ünnepe július 31.
 
'Istenünk, ki arra rendelted Loyolai Szent Ignácot, hogy megdicsőítse nevedet a földön, kérünk, engedd az ő közbenjárására, hogy akik példája nyomán küzdenek Egyházadban, vele együtt kiérdemeljék a koronát a mennyben! ' Amen.

 
Forrás ~ Internet 
 'Legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém.  Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.'

A korintusiakhoz írt második levélből 12. fejezet 9.


'Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára. Legyen távol tőletek minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.'

Efezusiaknak írt levél 4. fejezet 29-32. ARANYSZAVÚ SZENT PÉTER ~ IMÁDSÁG, BÖJT, IRGALMASSÁG

Testvérek, három dolog élteti a hitet, állandósítja a buzgóságot, és őrzi meg az erényt: az imádság, a böjt és az irgalmasság. Amit imádkozva kérünk, amiért böjtöléssel esdeklünk, azt az irgalmasság cselekedetei által nyerjük el. Imádság, böjt, irgalmasság; ez a három egységbe tartozik, és egymást élteti.

Az imádságnak ugyanis a böjt a lelke, a böjtöt pedig az irgalmasság élteti. Ne próbáljuk szétválasztani őket, mert nem választhatók el egymástól. Ha valakinek a lelkében csak az egyik van meg, vagy ha nincs meg valakiben egyszerre mind a három, az annyi, mintha egyik se volna benne. Tehát, aki imádkozik, böjtöljön is; aki böjtöl, irgalmasságot is gyakoroljon; hallgasson a kérő szóra, mert aki kér, azt szeretné, hogy meghallgatást nyerjen; Isten annak az embernek kérését hallgatja meg, akinél mások kérő szava nem talál süket fülekre.

Aki böjtöl, értse meg a böjt szellemét. Erezzen együtt az éhezővel, mert aki éhezik, azt szeretné, hogy az Isten is együtt érezzen vele. Gyakorolja az irgalmasságot, aki magának is irgalmat remél. Buzgólkodjék, aki életszentségre törekszik. Aki azt kívánja, hogy adjanak neki, maga is adakozzék. Vakmerő módon kér az, aki megtagadja másoktól azt, amit önmagának követel.

Ha elfogadjuk a fentieket, akkor szóljunk most még az irgalmasságról. A böjt vetése nem sarjad ki, ha az irgalmasság azt nem öntözi, hiszen ha elapad az irgalmas lelkület, akkor kiszárad a lélekből a böjtre való készség is. Amit az eső jelent a termőföldnek, azt jelenti a böjtölő lelkületnek az irgalmasság. Nemesítse meg bárki bármennyire is a szívét, őrizze meg tisztaságban a testét, gyökeresen irtsa ki vétkeit, fűzzön bár koszorúba erényeket, de ha az irgalmasság folyamának árjával nem öntözi ezeket, az ilyen böjtölő nem gyűjt be gyümölcsöt.

Aranyszavú Szent Péter püspök + 450 körül.

Forrás ~ Internet


 ARANYSZAVÚ SZENT PÉTER

Aranyszavú Krizológ Szent Péter püspök és egyháztanító ~  július 30.

 Aranyszavú Krizológ Szent Péter 380 körül született az emiliai Imolában - Olaszország. Itt pap lett, majd 424-ben Ravenna püspökévé választották. Sem ő, sem a Ravennaiak nem akarták ugyan elfogadni az ő személyének kiválasztását, de a kinevező Szent III. Szixtusz pápa látomására hivatkozva ragaszkodott Péterhez. Nagy hatású beszédeket mondott, írásaival hatékonyan tanított. Megreformálta a papsága életét, gondját viselte a szegényeknek és raboknak. Galla Placidia császárnő udvarában igyekezett a szabadosságokat, a pogány maradványokat irtogatni. Naponta háromszor is prédikált. Kortársaitól az 'aranyszavú' jelzőt kapta. Beszédei találóak és rövidek voltak. 176 csodálatos beszéde maradt ránk.

Halálát közeledni érezve hazatért, és misét mondott Szent Kasszián vértanú oltáránál, felajánlotta magát. 450 körül halt meg, Imolában temették el Szent Kasszián mellé a főoltár közelében. Ünnepe 1729-ben került a Római Naptárba.

Példája: Tanulj olyan beszéd stílust, ami a környezetedben a leghatékonyabb, 'aranyszavú'!

'Istenünk, ki Aranyszavú Szent Péter püspöködet a megtestesült Ige apostolává tetted, közbenjárására kérünk, engedd, hogy üdvösséged misztériumait a szívünkben szüntelenül szemléljük, és tetteinkkel tanúságot tegyünk róluk!'

Forrás ~ Internet
 

BETÁNIAI SZENT MÁRTA

Szent János evangélistától tudjuk, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt, akik Betániában laktak. 
 
Az első találkozás, amikor Jézus Márta házában járt, Szent Lukács szerint így történt: Jézus tanítványai kíséretében úton volt. 'Útjuk közben betértek egy faluba - Betániába. Egy Márta nevű asszony befogadta a házába. Mártának volt egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött-forgott, és végezte a háziasszonyi teendőket.' Volt mit tennie, hiszen legalább tizennégy fáradt férfi vacsorájáról és elszállásolásáról kellett gondoskodnia. 'Egyszercsak megállt, és így méltatlankodott: Uram, nem törődöl vele, hogy a húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem! Az Úr azonban így válaszolt: Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, de csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszti el soha' (10,38-42).

A második alkalom, amikor Mártával találkozunk az evangéliumban, Jézus legnagyobb csodája: Lázár feltámasztása. A történteket Szent János mondja el: 'Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában volt egy beteg, Lázár. Ez a Mária kente meg az Urat olajjal, és törölte meg a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérek megüzenték Jézusnak: Uram, akit szeretsz, beteg! Ennek hallatára Jézus azt mondta: Ez a betegség nem okozza halálát, hanem Isten dicsőségére lesz, hogy megdicsőüljön általa az Isten fia.'
 
A harmadik alkalommal szintén Betániában találkozunk Mártával, Máriával és Lázárral, közvetlen Húsvét előtt. Ismét János evangélista mondja el a következőket: 'Hat nappal Húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. Ott vacsorát rendeztek a tiszteletére.' Ez a vacsora azonban nem Márta, hanem a leprás Simon házában zajlott le. A három testvér is hivatalos volt: 'Márta felszolgált, és Lázár is a vendégek között volt. Mária pedig vett egy font valódi nárduszból készült olajat, megkente vele Jézus lábát, és megtörölte a hajával. A ház betelt a kenet illatával. 
 
Az egyik tanítvány, Karióti Júdás, aki elárulta, méltatlankodott miatta: Miért nem adták el inkább az olajat 300 dénárért, s miért nem osztották szét a szegények között? De ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a pénzt, és eltulajdonította, amit rábíztak. Jézus rászólt: Hagyd békén! Hadd tegye, hiszen a temetésem napjára teszi.' Máté evangéliumában Jézus így folytatja: 'Bizony mondom nektek, ahol a világon csak hirdetni fogják az evangéliumot, mindenütt megemlékeznek majd arról is, amit ez az asszony tett.' (Jn 12,1-8; Mt 26,6-13).
 
Sajnos a liturgikus megemlékezés Máriára épp azért, mert alakja egybemosódott Mária Magdolnával nem terjed ki. Mártát a ferencesek kezdték ünnepelni 1262-ben, július 29-én. A 13. század végén a római naptárba is áttették.

Forrás ~ Internet FOHÁSZ SZENT MÁRTÁHOZ

 Ó csodatévő Szent Márta, hozzád fordulok segítségért szükségeimben,
 és erősen bízom benne, hogy megsegítesz engem problémámban. 
Hálából ígérem, hogy ezt az imát terjeszteni fogom. 

Alázattal esedezve kérlek, vigasztalj meg gondjaimban és segíts nehézségeimben.
 Nagy örömödre, mely akkor töltötte el szívedet, midőn betániai házadban szállást adtál a Világ Üdvözítőjének, kérlek, esedezz értem és családomért Jézusnál, hogy Istent mindig megőrizzük szívünkben és így kiérdemeljük a segítségedet szükségeinkben. Különösen abban a gondban segíts, amely most nyomaszt.
 

Esedezve kérlek, mint hathatós segítőmet, úgy győzd le e nehézségeinket, 
mint ahogyan legyőzted a sátánt is, míg lábaid előtt nem hevert.
Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség…, 
és kilencszer 'Szent Márta könyörögj érettünk. Amen.

Forrás ~ Internet

BETÁNIAI SZENT MÁRTA

 Szent Márta emléknapja ~ július 29.

Márta a betániai Lázár és Mária nővére volt. Jézus szívesen látott vendégük volt. Ő volt az, aki egy ilyen alkalommal buzgó lélekkel szolgált (Jn 12,2). 'De csak egy a szükséges' - mondta neki Jézus. Neki mondta e szavakat is Lázár feltámasztása előtt: 'Én vagyok a feltámadás és az élet.' Válaszul Márta hitvallóan Jézus Messiásnak, Isten Fiának nevezte.

Márta hite mindannyiunk számára példa. Testvére halála felett érzett szomorúságán átvilágít a Jézusba vetett hit. Erősítsük meg mi is a feltámadásba vetett hitünket. Kérjük Istent, adja meg a rendíthetetlen hit kegyelmét.

Példája: Munkával, vagy Krisztusra figyeléssel - igyekezzünk a 'jobbik részt választani'

Mindenható, örökkévaló Isten, kinek megtestesült Igéje arra méltatta Szent Mártát, hogy betért a házába, és elfogadta gondoskodását, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy testvéreinkben hűségesen szolgáljuk Fiadat, és a mennyben otthonra leljünk nálad! Amen.

Forrás ~ Internet

 

LÁZÁR FELTÁMASZTÁSA

Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban volt. Betánia Jeruzsálem közelében feküdt, mintegy tizenöt stádiumnyira. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy testvérük miatt vigasztalják őket. Amikor Márta meghallotta, hogy Jézus közeledik, eléje sietett, Mária pedig otthon maradt. 'Uram - szólította meg Márta Jézust -, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem. De most is tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked.' Jézus megnyugtatta: 'Feltámad testvéred.' 'Tudom, hogy feltámad - mondta Márta - majd a feltámadáskor, az utolsó napon.' Jézus így folytatta: 'Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?' 'Igen, Uram - felelte -, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön.' E szavakkal elment és hívta nővérét, Máriát. Halkan szólt neki: 'Itt a Mester és hívat.' Ennek hallatára Mária gyorsan fölkelt és odasietett hozzá. Mert Jézus még nem ért le a faluba, hanem ott volt, ahol Márta találkozott vele. Amikor a zsidók, akik ott maradtak vele a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária gyorsan feláll és elsiet, utánamentek. Azt gondolták, hogy a sírhoz megy sírni. Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta, e szavakkal borult a lába elé: 'Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem.' Amikor látta, hogy sírnak, Jézus lelke mélyéig megrendült. 'Hova tettétek?' - kérdezte megindultan. 'Gyere, Uram - felelték -, és nézd meg!' Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: 'Nézzétek, mennyire szerette!' Némelyek azonban így vélekedtek: 'Ha a vaknak vissza tudta adni a szeme világát, azt nem tudta volna megakadályozni, hogy ne haljon meg?' Jézus szíve mélyéig megrendült, s odament a sírhoz, amely egy kővel eltorlaszolt barlang volt. 'Hengerítsétek el a követ!” – szólt Jézus. De Márta, az elhunyt nővére tiltakozott: 'Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.' Jézus így felelt: 'Nemde azt mondtam: ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?' Erre elhengerítették a követ, Jézus pedig az égre emelte tekintetét és így imádkozott: 'Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Tudom, hogy mindig meghallgatsz. Csak a köröttem álló nép miatt mondtam, hogy higgyék: te küldtél engem.' E szavak után hangosan beszólt: 'Lázár, jöjj ki!' S a halott kijött. Lába és keze be volt pólyázva, az arcát meg kendő födte. Jézus szólt nekik: 'Oldjátok fel, hogy tudjon járni.'  A zsidók közül, akik fölkeresték Máriát, sokan látták, amit Jézus végbevitt, és hittek benne
János evangéliuma 11. fejezet 17-44.

  'Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.'

János I. levele 3. fejezet 1a.2.


 ASSISI SZENT FERENC HÁLAÉNEKE

Te vagy a szentséges, Úristen,
Te vagy Isten minden Istenek fölött,
az egyetlen, aki csodákat művelsz.
Te vagy az erős, Te vagy a nagy,
Te vagy a felséges.
Te vagy a mindenható,
Te vagy égnek és földnek
Szentséges atyja és királya.
Te vagy a hármas és egy, az Úr,
Te vagy Isten minden Istenek fölött.
Te vagy a jóság, Te vagy minden jóság,
Te vagy a legfőbb Jóság; az Úr,
az élő és igaz Isten.
Te vagy a szeretet,
Te vagy a bölcsesség,
Te vagy az alázatosság,
Te vagy a béketűrés.
Te vagy a szépség,
Te vagy a biztonság,
 Te vagy a békesség,
Te vagy az öröm.
Te vagy reménységünk,
Te vagy az igazság és a mértékletesség,
Te vagy minden gazdagságunk.
Te vagy a gyengédség,
Te vagy a mi védőnk, a mi oltalmazónk
 És védőbástyánk.
Te vagy a mi Menedékünk és erősségünk.
Te vagy a mi hitünk, reményünk és szeretetünk.
Te vagy a mi lelkünk édessége.
Te vagy a végtelen jóság,
 a nagy és csodálatos Úristen,
Mindenható, jóságos, irgalmas és a mi Megváltónk.

Forrás ~ Internet


 ISTEN GYERMEKEINEK SZABADSÁGA

Testvérek, a meghívásotok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. De ha marjátok és rágjátok, vigyázzatok, nehogy felfaljátok egymást! Kérlek tehát benneteket, hogy Lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a Lélek ellen tusakodik, a Lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek.

Vezessen benneteket a Lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. A test cselekedetei nyilvánvalók: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát.

A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően. Ne törtessünk kihívóan s egymásra irigykedve hiú dicsőség után.

Pál apostol Galatáknak írt levele 5. fejezet 13-26.


  'Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tett szert. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni, aranynál többet ér ennek elérése. A korallénál is nagyobb az értéke, nem vetekszik vele semmi drágaságod.'

Példabeszédek könyve 3. fejezet 13-15.


 IMA SZENT CHARBELHEZ A KEGYELEM MEGSZERZÉSÉÉRT

Uram, aki végtelen szent és megdicsőült vagy szentjeid által, aki arra ösztönözted Szent Charbel szerzetest és remetét, hogy Jézus Krisztus útját járva éljen és haljon, aki megadtad neki az erőt, hogy el tudjon szakadni a világtól, hogy győztes legyen remeteségében, a szerzetesi erényekben: kérünk Téged, hogy ruházz fel bennünket a kegyelemmel, hogy szeressünk és szolgáljunk Téged, követve az ő példáját.

Mindenható Isten, aki nyilvánvalóvá tetted Szent Charbel közbenjárásának hatalmát számos csoda és támogatás által, add meg hozzá fohászkodók részére a kegyelmet az ő közbenjárása által. Amen.

Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség 
 
Forrás ~ Internet


 HIMNUSZ SZENT CHARBEL MAKHLOUFHOZ

Nagy hírű pásztor, bölcsességgel áldott,
itt kinek végső diadalát üljük,
hit megvallója, immár szünet nélkül
    boldog az égben.

Egyszerű pap volt, vezette a népet,
szent életével tanúságot tett ő,
kedvét kereste mindig az Istennek
    gyermeki szívvel.

Most azért kérjük, járjon közben értünk,
tengernyi vétkünk bocsánatot nyerjen,
s ő vezéreljen könyörgése által
    menny magasába.

Tisztelet, áldás adassék az Úrnak,
fent a magasban szakadatlan ének,
mert törvényével uralkodik bölcsen
    mind a világon. Amen.

Forrás ~ Internet


 
SZENT CHARBEL MAKHLOUF

Szent Charbel Makhlouf, maronita szerzetes, Kelet nagy misztikus szentje, aszkétája - akit VI. Pál pápa 1968-ban boldoggá, majd 1977-ben szentté avatott - 1828 és 1898 között élt Libanonban. Évekkel halálát követően sírját árvíz öntötte el, a mocsár felszínén lebegő holttestét pedig sértetlen állapotban találták meg. Karjai a mellkasán összefonva nyugodtak, kezében kereszt volt, míg bordájából vízzel elegyedett vér szivárgott. A holttest több mint ötven éven át verejtékezett. A rózsaszín folyadék átütött Szent Charbel ruháján, amelyet gyakorta kellett cserélni. Végül átszivárgott a koporsó falán is, később pedig, amikor azt kriptába zárták, annak fala is ontotta a szent folyamatosan kiáradó vérét. A titokzatos vérszaporodás előtt az esetet vizsgáló orvosok értetlenül álltak. Charbel atya sírjához zarándokok tömegei indultak meg, a nyughelynél pedig számos imameghallgatás és csodás gyógyulás történt.

 'Istenünk, te Szent Charbel Makhlouf áldozópapot a remeteség magányos harcára hívtad meg, és az életszentség sokféle adományával halmoztad el. Kérünk, add, hogy életünk keresztjeit mi is szent Fiadhoz hasonlóan készséges lélekkel vállaljuk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet'Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és a minden vigasztalás Istene! Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk.'

Korintusiaknak írt II. levél 1. fejezet 3-4.


 IMA SZENT ANNA KÖZBENJÁRÁSÁÉRT

Uram, Isten, kegyelmes Atyám, Te választottad kegyelmesen egyszülött Fiad anyjának szülőjévé Szent Annát. A te kegyelmed tette őt az üdvözítés fönséges művének részesévé. Hozzád könyörgünk, Uram: engedd, hogy az ő párfogásának segítségével irgalmad és kegyelmed részesei lehessünk!

Szent Anna asszony, az áldott Szűz anyja, kérünk: légy és maradj mindenkor pártfogónk Istennél! Íme, teljesen rád bízzuk magunkat, és oltalmadra hagyatkozunk minden testi-lelki ügyünkben.

Üdvözlégy, Szent Anna asszony! Istentől megáldott anya vagy, mert Mária, a kegyelemmel teljes Szűz, a te leányod. Szent anya vagy, mert gyermeked szeplőtelenül fogantatott, s nevelésed által tiszta és ártatlan életet élt. Boldog anya vagy, mert gyermeked, Mária, az Isten Anyja.

Ő az Úr Jézus Krisztus szülőanyja, aki minket az üdvösség útján vezérel. Mi, szegény bűnösök, magunktól tehetetlenek vagyunk, csak Isten kegyelmétől támogatva művelhetjük üdvösségünket.

Azért esdve kérünk, hogy közbenjárásoddal légy szószólónk a Boldogságos Szűz Máriával együtt a mennyei Atyánknál, és nyerd meg számunkra Krisztustól az üdvösségre segítő kegyelmet!

Fogadd a keresztény családokat különleges oltalmadba és pártfogásodba! Segíts, hogy keresztünket zúgolódás nélkül hordozzuk, szenvedéseinkben türelmesek legyünk, az élet ezernyi bajában pedig gyermeki engedelmességgel mindhalálig kitartsunk.

Anyai oltalmadba ajánljuk a szülőket, apákat és anyákat, gyermekeikkel együtt. Vezesd őket az üdvösség útján! Ha pedig erről az útról gyarlóságukban letérnek, térítsd vissza őket anyai jóságoddal az Istennek tetsző élet útjára, hogy egyedül az Ő akaratát teljesítsék.

Szent Anna asszony, aki örömmel néztél a halál elé, hathatós pártfogásoddal segíts Istennél: úgy éljünk a világon, hogy a haláltól ne kelljen rettegnünk, és Istennek kedves élet után boldog legyen a halálunk. Amen.

Forrás ~ Internet


 FELAJÁNLÓ IMA SZENT ANNÁHOZ

Szent Anna, nagyanyja az Úr Jézus Krisztusnak,
s anyja az ő szeplőtelen szűz anyjának, Máriának .
Te a kegyelmek edénye, érdemekben igen gazdag vagy .

Téged választott ki Isten, hogy megszüld és neveld Máriát,
 a szomorúak vigasztalóját, a bűnösök menedékét. kérlek dicsőséges asszonyom, 
ama nagy és gyengéd gondosságra, melyet e földön Máriára 
és az Ő isteni fiára Jézusra fordítottál, engedd, hogy családomat és szeretteimet
 mindenkor anyai oltalmadba ajánlhassam.

Őrizd meg őket minden bűntől és szerencsétlenségtől,
terjeszd ki fölöttük anyai védpalástodat, s nyerj nekik kegyelmet,
 hogy velem együtt híven szolgáljanak Istennek,
 a kegyelemben megmaradjanak és örökre boldoguljanak .

Légy és maradj szószólójuk és védasszonyuk ma, és mindaddig,
míg Istent az Ő dicsőségében megláthatják, s veled együtt örökre áldhatják. Amen.

Forrás ~ Internet


  SZENT ANNA

'Szent Anna asszony emlékét az ószövetség távoli világából a szent hagyomány őrizte meg számunkra. Az egyház által hivatalosnak, kánoninak elfogadott evangéliumokban Szent Anna neve nem fordul elő, de az apokrif evangéliumban és a hagyományokban szerepel. 'Anna' azt jelenti héberül: 'kegyelem'. Valóban Szent Anna jelenti nekünk az újszövetségi értelemben vett kegyelem első megcsillanását. Tőle veszi kezdetét a kegyelmek anyja Mária. Szent Anna a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária édesanyja.

Az úgynevezett Jakab-féle ősevangélium amely majdnem egyidős az evangéliumokkal elbeszéli, hogy Anna férje Jeruzsálemben áldozatot mutatott be. Egy Ruben törzsbeli útjába állt; nincs itt helye, mivel magtalan. Az ószövetségi nép jól tudta, hogy a gyermek Isten ajándéka, s ezért büntetésnek, nagy szégyennek tartotta, ha valakinek gyermektelen volt a házasélete. Joakim erre visszavonult a pusztába nyájához, böjtölt és imádkozott, hogy Isten hallgassa meg kérését. Ugyanakkor Anna siratta meddőségét és fogadalmat tett, hogy ha Isten meghallgatja, születendő gyermekét a templom szolgálatára szenteli. A sok böjtölés és imádság után Isten meghallgatta: angyal jelentette neki is, férjének is, hogy elveszi tőlük a meddőség szomorúságát és szégyenét. A két jámbor szülő aztán kis lányuknak a Mária nevet adta és fogadalmukhoz híven három éves korában a templomnak ajánlották föl.

 Kezdettől tisztelettel olvasták a keresztények azon iratokat, melyek Szent Annáról és leányáról megemlékeztek Jakab ősevangéliumát is. Ez az irat a II. században keletkezett, talán már Szent Justinus (100-165.) is használta. A keresztény vallásosságot elmélyítő irat igen elterjedt volt. A leírt eseményeket a keresztény korok művészete gyakran használta, a népi vallásosság forrásként is alkalmazta.'

 SZENT ANNA! MÁRIÁNAK SZÜLŐJE, GYÁMOLA

Szent Anna! Máriának
Szülője, gyámola,
Feléd száll az anyáknak
Kérése, óhaja.
A kit követniök kell,
Te vagy a példakép,
Óh áldd meg gyermekökkel
Az anyák seregét.
Kérj mennyben szent kegyelmet,
- Ha kéred megleszen -,
Hogy éljen minden gyermek
Szentül, erényesen. Amen.

Forrás ~ Internet


 SZENT ANNA KRISZTUS JÉZUS NAGYANYJA

 'Szent Anna, Szent Anna, Krisztus Jézus nagyanyja, légy híveid oltalma'

'Szent Annával, Mária édesanyjával, Jézus nagyanyjával pedig megünnepeljük a vallásos lelkületű édesanyákat is. Mindazokat, akik szeretettel nevelik a keresztény hitre gyermekeiket. Akik az első keresztvetést megtanítják nekik s magukkal viszik őket a templomba. S velük együtt ünnepeljük a nagymamákat, akik aggódnak, ha azt látják, hogy unokáik már nem járnak a templomba, mert hatalmukba kerítik őket való világunk hamis és olcsó ideáljai. Ha pedig segíteni tudják unokáik vallásos nevelését, akkor nagy az ő örömük. Ne csak az anyai szeretetet emlegessük tehát, hanem a nagymamák szeretetét is. Mert Mária édesanyjának örökébe lépve nagyon sokat jelentenek ők az Egyháznak és a magyarságnak, csak komolyan élnünk kell a lehetőséggel.'

KRISZTUS JÉZUS NAGYANYJÁHOZ

Dicsőséges Szent Annának,
Zengjen buzgó éneket,
Szívünkből a szeretet.

    Kérünk te szent magzatodért,
És kit ő szült Megváltónkért,
Szent Anna, Szent Anna
Krisztus Jézus nagyanyja,
Légy híveid oltalma.

Te vagy azon áldott szent föld,
Melyből ama szép virág nőtt,
Szüzességnek liljoma,
Üdvözítőnk Szent Anna

Kérünk te szent magzatodért,
És kit ő szült Megváltónkért,
Szent Anna, Szent Anna 
Krisztus Jézus nagyanyja,
Légy híveid oltalma.

Mily nagy a te méltóságod,
Hogy az Isten így megáldott,
Hogy ennyire szeretett,
Fölmagasztalt Tégedet.

    Kérünk te szent magzatodért,
És kit ő szült Megváltónkért,
Szent Anna, Szent Anna
Krisztus Jézus nagyanyja,
Légy híveid oltalma. Amen.

Forrás ~ Internet


SZENT JOACHIM ÉS SZENT ANNA ÜNNEPE

Szent Joakim és szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei ~ ünnepe július 26

Szent Anna talán nem is sejtette, kit bízott gondjaira Isten, amikor Mária édesanyja lett. Becsülettel tette dolgát, hitre, imádságra nevelte lányát. Sokszor mi is csak később vesszük észre, milyen nagy dolgot tett velünk az Isten. Legyünk mindig hálásak Istennek.

Jézus Krisztus test szerinti nagyszüleinek, Szent Joakimnak és Szent Annának emléknapját tarja az Egyház. Az ő gyermekük volt a Boldogságos Szűz Mária. A II. századig visszamenő hagyomány nevezi meg a Boldogságos Szűz Mária szüleit. Szent Annát már a VI. századtól tisztelték Keleten, kultusza Nyugaton a X. században terjedt el. Szent Joakim tisztelete az újkorban fejlődött ki.

KÖNYÖRGÉS

Köszönjük hosszú életünk minden napját!
Hogy sokat láttunk és hallottunk az Örömhír beteljesedéséből!
Adj éveinknek minden korban jó termést, érett gyümölcsöket!
Hallgass meg, Urunk!

Adj jó egészséget a nagyszülőknek, szép és tartalmas éveket,
áldd meg őket azzal, hogy meg nem szűnő reménnyel nézzenek a jövőbe!
Hallgass meg, Urunk!

Áldd meg őket azzal, hogy reményeiket merjék az unokáikra alapozni!
Lássák bennük a jövő zálogát, mivel a fiatalok is jó úton járnak!
Hallgass meg, Urunk!

Hallgasd meg sok nagymama és nagypapa imádságát,
akik gyermekeik, unokáik megtéréséért könyörögnek!
Hallgass meg, Urunk!

Legyen ez az ünnep sok tiszta boldogság napja a nagyszülőknek
és minden névnapját ünneplő testvérünknek is!
Hallgass meg, Urunk!

Forrás ~ Internet


KEGYES SZENT ANNA! ÁLDJ MEG ÉS VÉDELMEZZ MINDEN CSALÁDOT'

A családom az életem szíve. Az én kis Templomom.
Szent Anna, oltalmazd családom tagjait
 minden testi és lelki veszéllyel szemben.
Te férjed, Joachim és leányod, Mária jelenlétében éltél.
Később üdvözölted vejedet, Szent Józsefet,
és mindenek fölött szeretted Jézust, Megváltónkat.
Hadd ihlesse a te családod a mi családunkat.
Hadd maradjunk egységben mély kölcsönös szeretetben.
Ha családunk törést szenvedne maradj számunkra
 a gyengédség Szentje, aki elvezet minket Istenhez. Szent Anna,
te házastárs, anya és nagymama voltál;
áldd meg családom minden tagját. Maradjunk hűek az Úrhoz.
 Hadd maradjunk készségesek más családok szüksége iránt.
Védelmezz minden családot. Amen.

Forrás ~ Internet  HOZZÁD JÖVÜNK SZENT JAKAB

Hozzád jövünk Szent Jakab,
mert közös úton vagyunk.
Légy, zarándokok pártfogója,
a mi zarándoklatunk vezetője.

 Taníts minket, az Úr apostola és barátja,
az útra, mely elvezet Hozzá.
Nyiss meg minket, az Evangélium hirdetője,
az igazságra, melyet Mestered ajkaitól tanultál.

Adj nekünk, a hit tanúja, erőt, hogy mindig
szeressük az életet, amit Krisztus ad.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által,
a Szentlélekkel egységben. Amen.

Forrás ~ Internet 


  SZENT JAKAB ÚTJA ~ EL CAMINO

A zarándokút története

A Santiago de Compostelába, az idősebb Szent Jakab apostol sírjához vezető zarándokutat spanyol neve után - El Camino de Santiago -gyakran csak El Caminoként emlegetik.

Valószínűleg a 7. század környékén az arab pusztítás elől menekítették Hispániába a földi maradványait. A 7. századtól él az a hagyomány, hogy Szent Jakab missziós útján elért egészen a mai Spanyolország területéig, a 9. századtól pedig az Egyház úgy tartja, hogy sírja Hispániában van.

A szent helyekre történő zarándoklat a 3. századtól a keresztény gyakorlat része lett. A szentek sírhelyére történő zarándoklatot érdemszerző tettnek gondolták. A középkorban gyakran tettek fogadalmat zarándoklat megtételére, mert úgy vélték, hogy a zarándoklat érdekében tett erőfeszítés kötelezi a szentet arra, hogy segítsen.

A zarándokok egyre növekvő száma miatt az út mentén szerzetesek telepedtek le, kolostorokat, templomokat, kórházakat, szállásokat, utakat és hidakat építettek.  A legtöbb zarándokot az erős hit vezette,  számukra az út a megváltás elnyeréséhez szükséges  vezeklés volt, másokat súlyos bűneik miatt ítélték hosszú zarándoklatra, néhányan pedig jó pénzért egy-egy uralkodó helyett járták végig az utat.

A zarándokok jól felismerhetőek voltak a ruházatukról, kezükben botot tartottak, melyre egy ivásra szolgáló lopótök volt akasztva, oldalukon táska lógott, fejükön kalapot hordtak, de legjellegzetesebb az általuk viselt kagyló volt, mely vagy igazi fésűs kagyló volt, amelyet kezdetben Finisterrében szedtek fel a tengerparton, ahol állítólag Szent Jakab prédikált, vagy ólomból, ónból, ezüstből készült. A kagylót azok érdemelték ki, akik eljutottak Santiagóba, később az úton lévő zarándokok is viselték, védelmező jel lett számukra, hiszen súlyos bűnnek számított annak a megtámadása, akinek a ruházatán ott volt a kagyló.

1982-ben II. János Pál pápa Santiagóba látogatott, bár akkor az spanyolországi apostoli útjának  csak egy állomása volt. Napjainkban a zarándokok a föld minden tájáról érkeznek, a vallási indíttatás mellett sokakat spirituális okok, kulturális érdeklődés, vagy a fizikai kihívás motivál.

Forrás ~ Internet


 SZENT JAKAB APOSTOL

Július 25. Jakab apostol ünnepe. Azé a Jakabé, akit hasonnevű társától való megkülönböztetésül idősebbik vagy nagyobb Jakabnak - Jacobus Maior - hívnak. Jakab János apostol testvére, és az első az apostolok közül, aki életét adja Krisztusért. Jakab és öccse, János egy Zebedeus nevű ember fiai voltak. Halászok, mint András és Péter, és az elsők között szegődtek Jézushoz, aki a 'mennydörgés fiai'  nevet adta nekik (Mk 3.17).

Jakab a tanítványok legbelsőbb köréhez tartozott, jelen volt az Úr színeváltozásánál, majd az Olajfák hegyén, a másik két kiválasztott, Péter és János társaságában. A hagyomány szerint i.sz. 44-ben Jeruzsálemben Heródes Agrippa nyakaztatta le hitéért. Egy másik hagyomány szerint Hispániába ment téríteni. Az Arany Legenda e két hagyományt kísérelte meg összeegyeztetni; tanítványai - így a legenda - egy angyal vezénylete alatt a már holt apostol tetemét kicsempészték Júdeából, és a távoli Spanyolhon Galícia nevű tartományába vitték.

A néki tulajdonított ereklyék itt, a róla elnevezett Santiago de Compostelában nyugosznak. Szent 'Iago' a spanyolok nemzeti szentje lett, sírja a középkorban a leghíresebb zarándokhely a Szentföld és Róma után. Compostela nevének születését megőrizte egy legenda. Eszerint elfeledett sírjának helyét a IX. században egy csillag mutatta meg - campus stellae, annyi mint 'csillagrét'.

 'Mindenható, örök Isten, aki az apostolok közül először Szent Jakabnak adtad meg, hogy feláldozhassa érted az életét, kérünk, add meg Egyházadnak, hogy apostolod vérrel megpecsételt hitvallása erőforrásunk, pártfogása pedig a segítségünk legyen!'


Forrás ~ Internet
  'Nincs semmi elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban élnek, s nem a test szerint. Hiszen a lélek törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől.'

Rómaiaknak írt levél 8. fejezet 1-2.

 

 LEGENDÁK ÁRPÁDHÁZI SZENT KINGÁRÓL

 ,Ne félj, Mária, könyörgésed meghallgatásra talált az Úr előtt. Íme, olyan gyermeket szülsz, aki néked és a népnek mondhatatlanul sok örömet fog szerezni. Mert az Úr ezen gyermek életével, példájával és érdemével szándékozik megvilágosítani és megsegíteni egy veletek szomszédos nemzetet.'
Kinga édesanyja látomásban hallotta e szavakat, kevéssel a szülés előtt.

 'Földi szüleinek meglátogatása után Lengyelországba visszatérve Kinga - szülei bőkezűségéből - sok aranyholmit vitt magával. Ezeket mennyei Jegyese iránti lángoló szeretetből templomok és kolostorok díszítésére, valamint árvák, özvegyek és szegények megsegítésére fordította. Isteni sugallatra úgy vélte: az lenne a legjobb, ha szerzetesnők számára kolostort alapítana, és megfelelő adományokkal ellátva oda Assisi Szent Ferenc rendjéből - mivel ehhez a rendhez gyermekkora óta vonzódott - a ferences regula szerint élő szüzeket gyűjtsön. A földi templomot és kolostort megalapítva Kinga egy másik templom építésére is törekedett, amely egyedül az Úré, és amelyet már régóta építeni kívánt, de igyekvésének Boleszláv király ellenszegült, nem érezve indíttatást arra, hogy az örökös tisztaság megőrzésére ünnepélyes fogadalommal kötelezze magát. Nem tett le ugyanis a reményről, hogy gyermekei legyenek, de mégis barátságosan fogadta Kinga elhatározását. Végül is e szent szűz állhatatos imádságára megváltoztatta elhatározását, legyőzte önmagát, és beleegyezett abba, hogy örökös tisztaságot fogadjon. Ennek ünnepélyes kinyilvánítására, a meghatározott napon, Boleszláv király Prandotha püspök kezeibe a krakkói székesegyházban, nagy sokaság jelenlétében letette a tisztasági fogadalmat.'

'Amikor a tatárjárás után hazalátogatott, édesapja kíséretében eljutott a máramarosi sóbányákba is. A kíváncsiság levitte őket az egyik aknaszlatinai tárnába is, amelyet később róla neveztek el Kunigunda-tárnának. Kinga gyönyörködve nézte a csillogó, hófehér sótömböket. De mindjárt eszébe jutottak lengyel alattvalói, akik csak sós forrásokból párologtatott, úgynevezett főtt sóval kénytelenek beérni. Felhasználva az alkalmat így szólt atyjához: 'Atyám, add nekem ezt a sóaknát, és engedd meg, hogy innen egyenesen Lengyelországba vihessék a sótömböket.' A király tüstént teljesítette leánya kérését. Kinga pedig lehúzta ujjáról a jegygyűrűjét, és az akna birtokbavételének jeléül a mély aknába dobta. Amikor később megnyitották a wieliczkai sóbányát, az első kitermelt sótömbben megtalálták a királyné gyűrűjét.'

 Forrás ~ Internet


   ÁRPÁDHÁZI SZENT KINGA

 Árpádházi Szent Kinga szűz ünnepe ~  július 24.

Kinga az imádságban, a szegények szolgálatában tűnt ki királynéként is, szerzetesként is. Példája nyomán erősödjön imaéletünk, és keressük azt a módot, ahogy ma az igazáén rászorulókat megtalálhatjuk, és őket segíthetjük.

IV. Béla imádsága termést hozott gyermekeiben. Isten, aki kiválaszt, és aki eltervezi életutunkat. Ezt az Isteni akaratot keresem minden napomon, ezt az Isteni akaratot akarom beteljesíteni életemmel.

IV. Béla és Laszkarisz Mária legidősebb leánya. Boldog Jolán, Boldog Konstancia és Szent Margit nővére. 1224. március 4-én született. Már szüzességi fogadalmat tett, amikor szülei államérdekre hivatkozva 1239-ben eljegyezték Boleszláv krakkói herceggel. Hatására férje szintén örök tisztaságot fogadott a krakkói székesegyházban, a nép ezért 'szemérmes Boleszlávnak' nevezte el. Élete királynéként is imádságban és a szegények, betegek ápolásában telt el. Férje halála (1279) után testvérével, Jolánnal az ószandeci klarisszák közé lépett, és ott is halt meg, mint főnöknő, 1292. július 24-én. Sírja búcsújáróhely lett. VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá, XII. Ince pápa 1695-ben Lengyelország védőszentjei közé iktatta, XI. Kelemen pápa 1715-ben Lengyelország és Litvánia védőszentjévé nyilvánította. II. János Pál pápa 1999 június 16-án avatta szentté.

 'Istenünk, ki Szent Kingát elhalmoztad édességed áldásával, és szüzességét a házasságban is megőrizted, kérünk, közbenjárására add meg, hogy tiszta életünkkel mindig a tieid lehessünk!' Amen.

Forrás ~ Internet


'Mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak, 
Mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek.'

Péter első levele 3. fejezet 8.9.
Az üdvözítő Krisztushoz felemelkedett lélek imája

    Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki előre megjövendölted halálodat, és az utolsó vacsorán a földi kenyeret csodálatosan átváltoztattad drága testeddé, szenvedésed emlékéül szeretetből át is adtad apostolaidnak, és lábukat drága szent kezeddel megmosva példaként mutattad meg nekik mélységes alázatodat.
     Hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus! Ártatlan tested szenvedés és halálfélelmedben vérrel verítékezett, mégis vállaltad és végrehajtottad megváltásunkat, s így mutattad meg kézzelfoghatóan azt a szeretetet, amellyel szereted az embereket.
     Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, akit Kaifás elé hurcoltak, és alázatosan eltűrted, hogy téged, a mindenség bíráját, Pilátus ítéljen el.
     Dicsőség neked, Uram, Jézus Krisztus, a kigúnyolásért, amelyet elszenvedtél, amikor ott álltál bíborba öltöztetve, éles tövissel megkoronázva, és mert elviselted végtelen türelemmel, hogy dicsőséges arcodat leköpdössék, hogy szemedet bekössék, és hogy arcodat meg fejedet a gonoszok gyilkos keze súlyos ütésekkel illesse.
     Dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, aki végtelen türelemmel megengedted, hogy oszlophoz kötözzenek, kegyetlenül megostorozzanak, vérrel borítva Pilátus ítélőszéke elé állítsanak, mint ártatlan Bárányt.
     Hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus, mert amikor szent tested már egészen vértől ázott, kereszthalálra ítéltek, s kínok közt hordoztad szent válladon a keresztet, és elviselted, hogy a tömeg őrjöngése közepette vezessenek a szenvedés helyére, és ott ruháidtól megfosztva szegezzenek a keresztfára.
     Örök hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus, aki ennyi gyötrelmed között is édesanyádra – aki mindig bűn nélkül volt, és a bűn legkisebb foltja sem ért hozzá – szerető szemeddel gyöngéden rátekintettél, és megvigasztalni akarván, tanítványodra bíztad őt, hogy szeretettel gondoskodjék róla.
     Örök hála legyen neked, Uram, Jézus Krisztus, aki haláltusádban minden bűnösnek reményt nyújtottál a bűnbocsánatra, amikor a hozzád forduló gonosztevőnek irgalmasan megígérted a mennyország dicsőségét.
     Örök dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, minden egyes óráért, amelyet értünk, bűnösökért oly nagy keserűségben és gyötrelmek között elszenvedtél a kereszten. Hiszen sebeid égő fájdalmai oly kegyetlenül járták át boldog lelkedet, és oly irgalmatlanul hasogatták szentséges szívedet mindaddig, míg csak szíved utolsó dobbanásával ki nem lehelted lelkedet, amikor fejedet lehajtva alázattal ajánlottad magadat Istened és Atyád kezébe, és kihűlt tested ott maradt a kereszten.
     Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki drága véreddel és szent haláloddal megváltottad a lelkeket, és számkivetésükből irgalmasan visszavezetted őket az örök életbe.
     Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki megengedted, hogy oldaladat és szívedet lándzsával döfjék át üdvösségünkért, és hogy minket megválts, átdöfött oldaladból oly bőségesen ontottad vízzel vegyült drága véredet.
     Dicsőség neked, Uram, Jézus Krisztus, mert azt akartad, hogy barátaid vegyék le áldott testedet a keresztről, fájdalmas édesanyád ölébe fektessék, és megengedted, hogy aztán gyolcsba takarva sírboltba temessenek s katonák vegyenek őrizet alá.
     Örök hódolat legyen neked, Uram, Jézus Krisztus, aki harmadnapon feltámadtál a halálból, és megjelentél azoknak, akiket erre szeretetből kiválasztottál, majd negyven nap után sokuk szeme láttára az égbe szálltál, és ugyanide vetted magad mellé a dicsőségbe barátaidat is, akiket a holtak országából megszabadítottál.
     Ujjongó dicséret legyen neked örökké, Uram, Jézus Krisztus, aki elküldötted a Szentlelket tanítványaid szívébe, és megnövelted lelkükben a mérhetetlen isteni szeretetet.
     Áldott légy, mindörökké dicséretes és dicsőséges Uram, Jézus Krisztus, aki mennyei országodban trónodon ülsz istenséged dicsőségében, és ott élsz megdicsőült szent testedben, amelyet a szent Szűztől vettél magadra, így is jössz majd el az ítélet napján, hogy megítéld minden élő és meghalt ember lelkét. Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön-örökké. Ámen.

A Szent Brigittának tulajdonított imádságokból

Oratio 2: Revelationum S. Brigittae libri, 2, Romae 1628, pp. 408-410

Forrás ~ Internet

SZENT BRIGITTA IMÁJA

     Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki előre megjövendölted halálodat, és az utolsó vacsorán a földi kenyeret csodálatosan átváltoztattad drága testeddé, szenvedésed emlékéül szeretetből át is adtad apostolaidnak, és lábukat drága szent kezeddel megmosva példaként mutattad meg nekik mélységes alázatodat.

     Hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus! Ártatlan tested szenvedés és halálfélelmedben vérrel verítékezett, mégis vállaltad és végrehajtottad megváltásunkat, s így mutattad meg kézzelfoghatóan azt a szeretetet, amellyel szereted az embereket.
     Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, akit Kaifás elé hurcoltak, és alázatosan eltűrted, hogy téged, a mindenség bíráját, Pilátus ítéljen el.

     Dicsőség neked, Uram, Jézus Krisztus, a kigúnyolásért, amelyet elszenvedtél, amikor ott álltál bíborba öltöztetve, éles tövissel megkoronázva, és mert elviselted végtelen türelemmel, hogy dicsőséges arcodat leköpdössék, hogy szemedet bekössék, és hogy arcodat meg fejedet a gonoszok gyilkos keze súlyos ütésekkel illesse.

     Dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, aki végtelen türelemmel megengedted, hogy oszlophoz kötözzenek, kegyetlenül megostorozzanak, vérrel borítva Pilátus ítélőszéke elé állítsanak, mint ártatlan Bárányt.

     Hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus, mert amikor szent tested már egészen vértől ázott, kereszthalálra ítéltek, s kínok közt hordoztad szent válladon a keresztet, és elviselted, hogy a tömeg őrjöngése közepette vezessenek a szenvedés helyére, és ott ruháidtól megfosztva szegezzenek a keresztfára.

     Örök hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus, aki ennyi gyötrelmed között is édesanyádra - aki mindig bűn nélkül volt, és a bűn legkisebb foltja sem ért hozzá - szerető szemeddel gyöngéden rátekintettél, és megvigasztalni akarván, tanítványodra bíztad őt, hogy szeretettel gondoskodjék róla.
     Örök hála legyen neked, Uram, Jézus Krisztus, aki haláltusádban minden bűnösnek reményt nyújtottál a bűnbocsánatra, amikor a hozzád forduló gonosztevőnek irgalmasan megígérted a mennyország dicsőségét.

     Örök dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, minden egyes óráért, amelyet értünk, bűnösökért oly nagy keserűségben és gyötrelmek között elszenvedtél a kereszten. Hiszen sebeid égő fájdalmai oly kegyetlenül járták át boldog lelkedet, és oly irgalmatlanul hasogatták szentséges szívedet mindaddig, míg csak szíved utolsó dobbanásával ki nem lehelted lelkedet, amikor fejedet lehajtva alázattal ajánlottad magadat Istened és Atyád kezébe, és kihűlt tested ott maradt a kereszten.

     Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki drága véreddel és szent haláloddal megváltottad a lelkeket, és számkivetésükből irgalmasan visszavezetted őket az örök életbe.
     Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki megengedted, hogy oldaladat és szívedet lándzsával döfjék át üdvösségünkért, és hogy minket megválts, átdöfött oldaladból oly bőségesen ontottad vízzel vegyült drága véredet.

     Dicsőség neked, Uram, Jézus Krisztus, mert azt akartad, hogy barátaid vegyék le áldott testedet a keresztről, fájdalmas édesanyád ölébe fektessék, és megengedted, hogy aztán gyolcsba takarva sírboltba temessenek s katonák vegyenek őrizet alá.

     Örök hódolat legyen neked, Uram, Jézus Krisztus, aki harmadnapon feltámadtál a halálból, és megjelentél azoknak, akiket erre szeretetből kiválasztottál, majd negyven nap után sokuk szeme láttára az égbe szálltak, és ugyanide vetted magad mellé a dicsőségbe barátaidat is, akiket a holtak országából megszabadítottál.

     Ujjongó dicséret legyen neked örökké, Uram, Jézus Krisztus, aki elküldötted a Szentlelket tanítványaid szívébe, és megnövelted lelkükben a mérhetetlen isteni szeretetet.
     Áldott légy, mindörökké dicséretes és dicsőséges Uram, Jézus Krisztus, aki mennyei országodban trónodon ülsz istenséged dicsőségében, és ott élsz megdicsőült szent testedben, amelyet a szent Szűztől vettél magadra, így is jössz majd el az ítélet napján, hogy megítéld minden élő és meghalt ember lelkét. Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön-örökké. Amen.

Forrás ~ Internet


 SZENT BRIGITTA

Szent Brigitta szerzetesnő ~ ünnepe július 23.

Brigitta a családjáról való gondoskodás mellett egészen Istennek szentelte magát. Erényeivel például szolgált kortársai számára. Kérjük Isten kegyelmét, hogy mi is életünk példájával tegyünk tanúságot Isten szeretetéről.

Szent Brigitta az Istenkeresés útján járt. Az aszkézis - a lemondás - gyakorlásával adott példát nekünk. Kövessük bűnbánattal, Isten és embertársaink iránti szeretettel.

Svédországban született 1303-ban. Kislányként adták férjhez. Nyolc gyermeket hozott a világra, akiket nagy gonddal nevelt. Szent Ferenc Harmadik Rendjébe lépett. Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult. Ekkor alapította a róla elnevezett szerzetesrendet. 1349-ben Rómában telepedett le, és mindenki példájául szolgált kiváló erényeivel. 1372-ben penitencia gyanánt szentföldi zarándokutat vállalt. Több művet írt, ezekben az általa megtapasztalt misztikus élményeket beszélte el. Rómában halt meg 1373. július 23-án.

 Példája: Ima és böjt! Jézus szerint ez a Legrosszabbat is legyőzi! Tényleg így van! Ő igazán tudja!

 'Urunk és Istenünk, ki Szent Brigittának, amikor Fiad kínszenvedésén elmélkedett, mennyei titkokat nyilatkoztattál ki, kérünk, add meg szolgáidnak, hogy dicsőséged megnyilvánulásakor ujjongva örvendhessenek.' Amen.

Forrás ~ Internet


  'Testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. És veletek lesz a béke Istene.'

Filippieknek írt levél 4. fejezet 8.9.


 MÁRIA MAGDOLNA IMÁJA

Drága Úr Jézus!
Milyen sötét van itt, milyen rideg minden.
Ősi kövek nyomják össze ezt a kicsiny teret.

Hol vagy, Uram?
Hová tűnt szentséges tested?
Hová tűnt gyötrött és fájdalomtól eltorzult arcod?

Hol vagy, Uram,
hogy bevilágítsd ezt a kemény kőboltozatot,
amely áttörhetetlenként nehezedik e fojtott sírkamrára?

Ó, Uram Jézus!
Hová tűntél?
Csak gyolcsaid vannak itt,
és a te szentséges tested nyoma.

A követ elmozdították vagy elmozdult?
A testedet ellopták a sírból, vagy pedig...
Hová tűnt el halálod!?

Köszönöm, Uram,
hogy a felkelő nap első sugara
beszűrődik a megnyílt sírbolt bejáratán át.

Bevilágítja kétségbeesett arcomat, lelkemet, életemet.
Köszönöm, hogy eddig nem találtalak itt. Amen.

Forrás ~ Internet

 MAGDALAI MÁRIA MAGDOLNA ~ JÚLIUS 22.

SZENT MÁRIA MAGDOLNA neve tanúsága szerint Magdalából származott, korábban nyilvános bűnösként élt. Simon farizeus házában illatos kenettel kente meg Jézus lábát. Jézus nem utasította el, hanem bűnei megbocsátásával jutalmazta.

Krisztus tanítványai közé tartozott. Jelen volt halálánál. Húsvétvasárnap elsőnek találkozott a Feltámadottal (Mt 28, 9)

A nyugati Egyházban I. Gergely pápa óta a liturgia a három Máriát egy személynek veszi. A magdalai mellé állítja Lázár és Márta testvérét, a betániait és a 'bűnbánót'.

Tisztelete főként a 12. században terjedt el a nyugati egyházban. Egy legenda szerint Provenc-ban hunyt el, súlyos vezeklésekkel a háta mögött. Megbízhatóbb hagyomány a görög egyházé, akik szerint Effezusba költözött bátyjával, Lázárral.

Példája:

'Bánjuk bűneinket, tanuljunk Krisztustól, találkozzunk Vele!
Ez a bűnbocsánat és az Eukarisztia szentségével élés!'

'Bűnt mindenki követett el, csak a megbánás késik még sokaknál.
Ne halogasd, ha bűnbocsánatra szorulsz, gyorsan menj megújulni.
Életveszélyben az elsősegély halaszthatalan! A lélek esetében is!'

'Irgalmas Istenünk, kinek feltámadott Fia, a mi Urunk, Jézus Krisztus Mária Magdolnát az apostolok apostolává tette, kérünk, add meg nekünk az ő közbenjárására, hogy mi is az élő Krisztust hirdessük, és megláthassuk dicsőségedben Őt, aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik mindörökkön örökké!' Amen.

Forrás ~ Internet

 KÖNYÖRGÉS

Köszönjük földi életedet, Jézusunk!
Milyen jó téged emberként szeretni, tudva mégis,
hogy annyival több is vagy nálunk!
Hogy Szent Magdolnától hűséges, kitartó szeretet tanuljunk!
Hallgass meg, Urunk!

Szabadíts meg minket is minden tőled elválasztó tényezőtől!
Ajándékozz meg az igazi bűnbánat kegyelmével!
Hallgass meg, Urunk!

Szenteld meg a szeretetet, és növeld szeretetünket!
Hogy emberi értelemben vett szeretetünk agapévá növekedjék: szeretetté, ahogyan Te szeretsz!
Hallgass meg, Urunk!

    Adj esélyt egyházunknak a növekedésre abban is, hogy a föltámadás jó hírét komolyabban vegye akkor is, ha nők által üzened az apostolutódoknak!
 Hallgass meg, Urunk!

Hogy munkatársnőidet, akiket a férfiakhoz hasonlóan Te hívtál meg, méltányolják és elfogadják ma is mindenütt az Egyházban!
Hallgass meg, Urunk!

Hadd növekedjünk ma mindnyájan a többiek, a másfélék,
 a másként gondolkodók elfogadásában!
 Hogy mindenkit a Te szemeddel nézzünk, és próbáljunk megszeretni!
Hallgass meg, Urunk!

Forrás ~ Internet


' NE FÉLJETEK' ~  MÁTÉ EVANGÉLIUMA 
28. fejezet 1-10.

Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült.

Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak.

 Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: 'Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott!

Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.'

 Gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak.

Egyszerre csak Jézus jött velük szemben, s így köszöntötte őket: 'Üdv nektek!' Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát.

 Jézus így szólt: 'Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak.'

 Még úton voltak, amikor néhány őr bement a városba, és jelentette a főpapoknak a történteket. Ezek a vénekkel egyetemben tanácsot tartottak. Azt határozták, hogy adnak egy csomó pénzt a katonáknak  és meghagyták nekik: 'Mondjátok, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, odajöttek a tanítványai és ellopták.Ha tudomást szerez róla a helytartó, majd megnyugtatjuk, és kimentünk benneteket.'

 Azok elfogadták a pénzt, és úgy jártak el, ahogy meghagyták nekik. Ez a szóbeszéd mind a mai napig elterjedt a zsidók közt.

 A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek.

Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt:  'Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.'

Mt 28, 1-10
Forrás ~ Internet'A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást, az Úrnak szolgáltok. Mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek.'

Rómaiaknak írt levél 12. fejezet 10.11.

 ISTEN IGÉJÉNEK HIRDETÉSE APOSTOLI FELADAT

 Lelki életünk fenntartásához – amely közös a mennyei angyalok és égi szellemek életével, mivel Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve –, elengedhetetlenül szükséges a Szentlélek kegyelmének és az Isten szeretetének éltető kenyere. Márpedig kegyelem és szeretet nincsen hit nélkül, mert hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni (vö. Zsid 11, 6). A hit viszont elképzelhetetlen Isten igéjének hirdetése nélkül: A hit hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából (Róm 10, 17). Így tehát Isten igéjének hirdetése olyan szükséges a lelki élethez, mint a gabona elvetése a testi élet fenntartásához.

     Ezért mondja Krisztus Urunk: Kiment a magvető vetni (Mt 13, 3). Kiment a magvető, mint az igazság hirdetője; ebben a szerepben – mint olvassuk – hajdan maga az Úr hallatta hangját, amikor az égből élő szóval hirdette meg a pusztában levő egész nép füle hallatára igazságos törvényét; máskor pedig az Úr angyala, aki a panaszkodás helyén Isten törvényének megszegéséről vádolta a választott népet úgyannyira, hogy az angyal lángoló szavától Izrael népének egész sokasága a leghevesebb szívbeli bánat könnyeit hullatta hangos zokogással; majd Mózes is hirdette az Úr törvényét egész népe előtt Moáb pusztaságában, amint azt a Második Törvénykönyv is elmondja. Végül eljött Krisztus Urunk, aki Isten és ember, hogy hirdesse Isten igéjét; majd pedig ugyanarra a feladatra ő küldi az apostolokat, mint hajdan küldte a prófétákat.

     Az igehirdetés tehát apostoli feladat, de egyben angyali, krisztusi és isteni feladat is. Sokfajta áldás származik Isten igéjéből, mert hiszen az minden javak kincstára. Ebből származik ugyanis a hit, ebből a remény és a szeretet, ebből az összes erény és a Szentlélek minden ajándéka, minden evangéliumi boldogság, minden jó cselekedet, az élet minden érdeme, a mennynek minden dicsősége: Fogadjátok tanulékony lélekkel a belétek oltott tanítást, ez képes megmenteni lelketeket (Jak 1, 21).

     Isten igéje ugyanis fény az értelemnek, tűz az akaratnak, hogy az ember képességet nyerjen Isten megismerésére és szeretetére; a benső ember számára pedig – akit Isten Lelke éltet a kegyelemmel – Isten igéje kenyér és víz, éspedig méznél, sőt lépesméznél is édesebb kenyér, meg bornál és tejnél is kiválóbb víz; ez a lélek számára az érdemek lelki kincstára, ezért mondják aranynak és sokat érő drágakőnek is; de ez egyben kalapács is a bűnben megátalkodott konok szív szétzúzására, és éles kard is a test, a világ, a sátán ellen, minden bűn kiirtására.

Brindisi Szent Lőrinc áldozópap beszédeiből

Sermo Quadragesimalis 2: Opera omnia 5, 1, nn. 48. 50. 52

Forrás ~ Internet