'Védekezés a gyanúsításokkal szemben'

'Csak azzal dicsekedhetünk, amiről lelkiismeretünk tanúskodik: hogy Istennek tetsző módon, szentül és őszintén, nem evilági értelemben bölcsen, hanem Isten kegyelmében éltünk a világban, kiváltképpen tiköztetek. Nem is írunk nektek egyebet, csak amit felolvastok és megértetek. Remélem, hogy majd még egészen megértetek, amint részben már meg is értettetek minket, hogy Urunk Jézus napján mi vagyunk a ti büszkeségetek, s ti a mienk. Ebben bízva készültem már korábban hozzátok, hogy másodszor is osztályrészetekül jusson a kegyelem. Tőletek akartam átmenni Macedóniába, s Macedóniából ismét vissza akartam térni hozzátok, hogy ti kísérjetek le Júdeába. Talán könnyelmű voltam, hogy ezt terveztem? Vagy nálam a tervek csupán földi szándékból születnek, és nekem az 'igen' és a 'nem' mindegy? Isten a tanúnk, hogy szavainkban, amelyeket hozzátok intéztünk, nem mindegy az 'igen' és a 'nem'. Az Isten Fia, Jézus Krisztus ugyanis, akit mi - én, Szilvánusz és Timóteus - köztetek hirdettünk, nem volt 'igen' is meg 'nem' is, hanem az 'igen' valósult meg benne. Isten valamennyi ígérete 'igenné' vált benne. Ezért hangzik föl általa ajkunkon az 'ámen' Isten dicsőségére. Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Lelket. Istent hívom tanúul magam mellett: csak azért nem mentem el eddig Korintusba, hogy kíméljelek titeket. Nem mintha uralkodni akarnánk rajtatok hiteteken keresztül, nem, inkább örömötökben szeretnénk közreműködni. A hitetek ugyanis szilárd.

Pál apostol - A Korintusiaknak írt második levél 12-24.
 
Forrás ~ Internet

'Abban az órában megadatik nektek, hogyan beszéljetek. Mert hisz nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok Lelke szól belőletek.'

Máté evangéliuma 10. fejezet 19b.20.

'Az apostolok a megfeszített Krisztust hirdetik'

    Testvéreim! A keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Hiszen a Szentírás így szól: 'Lerontom a bölcsek bölcsességét, s az okosak okosságát meghiúsítom.' Hol marad a bölcs? Hol az írástudó? Hol az evilági tudás szószólója? Nem megmutatta Isten, hogy a világ bölcsessége balgaság? 

     Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hívőket. A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük, ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Hiszen Istennek a 'balgasága' bölcsebb az embereknél, és Istennek a 'gyöngesége erősebb az embereknél. 

     Gondoljatok csak meghívástokra, testvérek! Nem sokan vannak köztetek olyanok, akik a világ szerint bölcsek, nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő. Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, s ami a világ előtt alacsonyrendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak, így senki sem dicsekedhet Isten előtt. Általa van nektek életetek Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett. Így teljesül az Írás: 'Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.'

     Én is, amikor nálatok jártam, testvérek, nem keresett szavakkal vagy bölcsességgel akartam nektek hirdetni Isten misztériumát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Gyöngeségem tudatában félve és nagyon elfogódottan mentem hozzátok. Tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja. 

Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 1. fejezet  18 - 2. fejezet 5.

Forrás ~ Internet

ÁLDJUK KRISZTUS URUNKAT

Áldjuk Krisztus Urunkat, aki mennyből alászállt kenyérként
adta magát nekünk, és forduljunk hozzá kérésünkkel:
Krisztus, lelkünk kenyere és orvossága, erősíts minket!

Add, Urunk, hogy mi, akik részt veszünk a szentmise áldozati lakomáján,
a húsvéti áldozat minden gyümölcséből részesüljünk!
Krisztus, lelkünk kenyere és orvossága, erősíts minket!

Engedd, hogy megszívleljük, és készséges lélekkel magunkba fogadjuk igédet,
és így állhatatosságban termést hozzunk!
Krisztus, lelkünk kenyere és orvossága, erősíts minket!

Add, hogy a világ rendjének fejlesztésében készséges munkatársaid legyünk,
és így Egyházad békeszózata könnyebben eljusson minden emberhez!
Krisztus, lelkünk kenyere és orvossága, erősíts minket!

Vétkeztünk, Urunk, vétkeztünk ellened,
üdvözítő kegyelmeddel töröld el gonoszságainkat!
Krisztus, lelkünk kenyere és orvossága, erősíts minket! Amen.

Forrás ~ Internet
 
'Figyelmeztetünk titeket: használjátok fel az Isten kegyelmét. Azt mondja ugyanis: A kellő időben meghallgatlak, s az üdvösség napján segítek rajtad. Íme, most van a kellő idő, most van az üdvösség napja! Senkinek sem okozunk semmiféle botrányt, hogy ne becsmérelhessék szolgálatunkat. Ehelyett mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája.'

Korintusiaknak írt II. levél 6. fejezet 1-4a.
 
  

'Keresztény közösségi szellem'

Testvérek, ha valakit botláson értek, ti akik lelkiek vagytok, intsétek meg a szelídség szellemében. De ügyelj, hogy magad kísértésbe ne essél! Hordozzátok egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét. Aki beképzeli magának, hogy valaki, holott semmi, önmagát áltatja. Mindenki a saját tetteit tegye mérlegre, dicsekvését pedig tartsa meg magának, ne tárja mások elé. Hiszen mindenkinek a maga terhét kell hordoznia. Akit a keresztény igazságokra tanítanak, engedjen részt tanítójának minden javából. Ne áltassátok magatokat, Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Amit az ember vet, azt is aratja. Aki tehát test szerint vet, az a testből is arat majd romlást. Aki ellenben a Lélek szerint vet, a Lélekből arat örök életet. Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk. Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek! Amen.

Pál apostol - Galatáknak írt levél 6. fejezet 1-10.18.

Forrás ~ Internet

 
'Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Amit az ember vet, azt is aratja. Aki tehát test szerint vet, testéből is arat majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vet, lelkéből arat örök életet.'

Galatáknak írt levél 6. fejezet 7b.8.

 

 

A VILÁG GYŰLÖLETE

 
'Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ. Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. S ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Ha nem jöttem és nem tanítottam volna őket, nem volna bűnük. De így nincs mentségük bűneikre. Aki engem gyűlöl, Atyámat is gyűlöli. Ha nem vittem volna végbe olyan tetteket közöttük, amilyeneket senki más nem vitt végbe, nem volna bűnük. De látták ezeket, mégis gyűlölnek engem is, Atyámat is. Mert teljesednie kell a törvényükben olvasható jövendölésnek: Ok nélkül gyűlöltek. Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok.'
 
 János evangéliuma 15. fejezet 18-27.

Forrás ~ Internet

'Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!'
 
János evangéliuma 15. fejezet 16-17.


A SZERETET PARANCSA 

 'Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket.  Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.  Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!'
  
János evangéliuma 15. fejezet 9-17.

Forrás ~ Internet
 
 
'Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.'

János evangéliuma 15. fejezet 13-15.
 

 

AZ IGAZI SZŐLŐTŐ

 
'Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.'
 
  János evangéliuma 15. fejezet 1-8.

Forrás ~ Internet
 

SZENT MÁTYÁS LEGENDÁJA

Amikor Júdea-szerte prédikált, a vakokat látókká, a leprásokat tisztává tette és kiűzte az ördögöket. A bénáknak visszaadta a járásukat, a süketeknek a hallásukat, a holtaknak az életüket. Amikor sok csodájáért bevádolták, ezt mondta a főpapnak: 'A gaztettekről, amelyekkel vádoltok, nem sokat tudok mondani, mert kereszténynek lenni nem gaztett, hanem a legnagyobb dicsőség!' Ketten tanúskodtak hamisan ellene, és megkövezésre ítélték. Csak azt kérte, hogy a köveket temessék el vele együtt. Kitárt karokkal adta vissza lelkét az égnek: Mátyás, aki a törvény alapos ismerője, tiszta szívű, bölcs szellemű, a Szentírás kifejtésében éles elméjű, a tanácsadásban megfontolt, az igehirdetésben bátor volt, ily módon egyesült Urával.

'Istenünk, te Szent Mátyást fölvetted az apostolok testületébe. Közbenjárására add, hogy szereteted boldog részeseiként eljussunk választottaid közé. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

 
SZENT MÁTYÁS APOSTOL ~ FEBRUÁR 24.

Az apostolok Júdás helyébe választották, hogy tanúskodjék az Úr feltámadásáról. A tizenkettő közé sorolták, amint az Apostolok Cselekedeteiben olvasható (1,15-26).

MÁTYÁS MEGVÁLASZTÁSA

Ezekben a napokban a testvérek körében - mintegy százhúszan lehettek együtt - Péter szólásra emelkedett: 'Testvérek, férfiak! Be kellett teljesednie az Írásnak, amelyet a Szentlélek Dávid szájával Júdásról, azok vezetőjéről jövendölt, akik elfogták Jézust. Közénk számított, a mi szolgálatunk jutott neki is részül. Gonoszsága bérén telket szerzett magának, amikor pedig lezuhant, kettérepedt és kifordultak a belei. Erről Jeruzsálem minden lakója tudomást szerzett, úgyhogy azt a telket az ő nevükön Hakeldamának, azaz Vérmezőnek nevezték el. Benne van ugyanis a zsoltárok könyvében: Lakóhelyük váljék sivataggá, ne lakja senki sátrukat. És: Tisztségét kapja meg más. Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt, kezdve János keresztségétől egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról.' Kijelöltek hát kettőt, Józsefet, akit Barszabbásznak vagy más néven Jusztusznak is hívtak és Mátyást. Majd imádkoztak: 'Uram, ki belelátsz mindenkinek a szívébe, mutasd meg, e kettő közül kire esik választásod, hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt a helyet, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson.' Ezután sorsot vetettek. A sors Mátyásra esett, így a tizenegy apostolhoz sorolták.

Apostolok Cselekedetei 1. fejezet 15-26.

Forrás ~ Internet
 
'Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket.'

János evangéliuma 15. fejezet 9-12.

 ÖRÖK DICSŐSÉG KIRÁLYA, HALLGASS MEG MINKET!

Krisztus, az Atya dicsőségének ragyogó fényessége, 
igéjével megvilágosít bennünket. Szólítsuk szeretettel, és mondjuk:
Örök dicsőség Királya, hallgass meg minket!

Légy áldott, hitünk szerzője és beteljesítője,
aki a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál bennünket!
Örök dicsőség Királya, hallgass meg minket!

Aki megnyitottad a vakok szemét, és hallókká tetted a süketeket,
gyámolíts bennünket, hogy ne vegyen erőt rajtunk a hitetlenkedés!
Örök dicsőség Királya, hallgass meg minket!

Urunk, hadd maradjunk meg szeretetedben,
hogy el ne szakadjunk egymástól!
Örök dicsőség Királya, hallgass meg minket!

Add, hogy a kísértéseknek ellenálljunk, a megpróbáltatásokat 
viselni tudjuk, és jó sorunkban el ne felejtsünk hálát adni!
Örök dicsőség Királya, hallgass meg minket! Amen.

Forrás ~ Internet


 SZENT POLIKÁRP PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ ~ FEBRUÁR 23.

 'Egészen korai idők vértanúja Polikárp, aki az Isten bölcsességét keresve vezette a rábízottakat. Isten segítségét kérjük a mai napon, hogy Polikárp közbenjárására erősítse meg hitünket, és áldj a meg a felkészülésünket a közelgő nagyböjtre.'

 Polikárp szmirnai püspök, Szent János apostol tanítványa, a keleti Egyház kiemelkedő egyénisége. A húsvét megünneplésével kapcsolatos vita eldöntésére személyesen járt Rómában, Anicét pápánál (151 körül). Fennmaradt a filippiekhez írt levele. Életéről egykorú írók, Szent Ireneus püspök és Tertulliánus írtak. Haláláról hiteles vértanú akták tanúskodnak. 86 éves korában, 155 február 23-án a pogányok bevádolták a prokonzulnál mint 'Ázsia tanítómesterét', és halálát követelték. Máglyahalálra ítélték, de mivel a tűz nem ártott neki, karddal átdöfték. Holttestét megégették, de csontjait összegyűjtötték, és 'minthogy drágaköveknél többre becsülték, megfelelő helyen - a kisázsiai Musztafa hegyen - eltemették'. Ott gyülekeztek össze a keresztények 'vértanú születésnapját' megünnepelni. Példaadásának nagyszerűségét magasztalja a szentmise kezdőéneke: Ez az igaz tanú, akinek Krisztus nevéért vérét ontották, nem félt a bírák fenyegető szavától, és elnyerte a mennyei koronát.

'Mindenek Teremtője, Istenünk, aki Szent Polikárp püspököt vértanúid sorába emelted, közbenjárására engedd, hogy mi is igyunk Krisztus kelyhéből, és így boldog örök életre támadhassunk föl!' Amen.

Forrás ~ Internet

'Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, belőle fakadó tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite? A hit, ha tettek nem származnak belőle, magában holt dolog. Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet.'

Jakab levele 2. fejezet 14.17.18b.


HIMNUSZ SZENT PÉTER APOSTOLHOZ

Péter, meghagyta égi Szó,
tégy félre hálót, evezőt!
Cserébe fényes tisztedet
a mennyek kulcsa adja meg.

Szeretve szólt az Úr előtt
szívedből hármas vallomás,
s bűntől megtisztult juhait
rád bízta a szent Szeretet.

Elestél, égi kéz emelt,
s kő lettél Háza szegletén,
rád épül az, ragyogva áll,
és nincs erő ledönteni!

Péter, Krisztusnak hírnöke,
földnek tündöklő fénye vagy,
te bátorítod véreid,
az üdv igéit hirdeted.

Tedd eggyé immár nyájadat,
növeld erőben éltetőn,
s hogy ellenség ne rontsa meg,
vezesd a boldog fény felé.

Krisztusnak hála, tisztelet,
örök napját ő keltse ránk,
imád szavára nyissa meg
nekünk az égnek ajtaját. Amen.

Forrás ~ Internet


 
 SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA ~ FEBRUÁR 22.

Péter apostol szíriai Antiochiában történt székfoglalásra emlékezünk február 22-én. Szent Péter a tizenkét apostol egyike, Jézus tanítványa, Róma első püspöke Krisztus után 33-tól haláláig. Kezdettől fogva ő az Egyház egységének jelképe. Eredeti nevén Simonnak - figyelés, hallgatás, figyelem - nevezték, Jézus adta neki a Péter nevet, amely a kőszikla szóból ered: 'Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva' (Mt 16,18-19). Az apostolok között a legjelentősebb alak, nevét minden írás először említi a tizenkét tanítvány közül, így nem véletlen, hogy Krisztus halála után ő került a kereszténység, az új vallás élére.

Péter apostol, miután az angyal segítségével csodálatos módon megszabadult Heródes király börtönéből, megerősítette a jeruzsálemi híveket, és 'más helyre'  távozott. A szíriai Antiochiában akkor már sok hívő volt, az ő első püspökük lett. Antiochiai székfoglalását ünnepeljük február 22-én. Ott nevezték először a Krisztus-hívőket keresztényeknek. Innen küldte Márkot, kedves munkatársát Egyiptomba. A hagyomány szerint az első század derekán, 60 körül telepedett le Rómában, ott teljesedett be térítő munkája. Itt alapította meg a pápaság intézményét, jelezve ezzel a legfőbb pásztori címet. Sok követőre talált a hatalmas városban.

Halálával kapcsolatban két fajta elgondolás uralkodik. Mind a kettő vértanúként ismeri el. Az is közös a két forrásban, hogy Szent Pétert, Nero császár uralkodása alatt végezték ki tanai miatt. Az első történet alapján Pétert fejjel lefelé feszítették keresztre, mert nem akarta magát Jézussal egyenrangúvá tenni a halálban. A vesztőhelyre vezető úton a legendák szerint találkozott mesterével, és megkérdezte tőle: 'Quo vadis, Domine?' vagyis 'Hová mész, Uram?'. A másik változat szerint Péter menekült Rómából, a császár kegyetlen keresztényüldözése elől, amikor megjelent előtte Jézus, és a következőt mondta neki: 'Visszamegyek Rómába, hogy ismét megfeszítsenek'. Erre Péter visszatért a városba, és így vállalta a vértanúságot. Az írások alapján Pétert a mai Szent Péter-bazilika helyén temették el. A bazilika fő oltára alatt találtak egy másik oltárt, amelyet a legenda szerint Szent Péter halálának helyén állítottak. A IV. századtól kezdve ünneplik Szent Péter apostol székfoglalását, az Egyház egységének kifejezésére.

Forrás ~ Internet

'Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában új életre hívott Jézusnak a halálból az élő reményre való feltámadása által, hogy a mennyben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Az Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyilvánuljon.'

Péter első levele 1. fejezet 3-5.

 'Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem'

 'Tudjuk azonban, hogy az embert nem a törvény szerinti tettek teszik igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit. Ezért elfogadtuk Jézus Krisztus hitét, hogy a Krisztusba vetett hitben váljunk igazzá: nem mert tetteink megfelelnek a törvénynek, hisz a törvény szerinti tettek senkit sem tesznek igazzá. Ha azonban mi azáltal, hogy Krisztusban keressük az igazzá válást, bűnössé válnánk, akkor vajon Krisztus nem a bűnt mozdítaná-e elő? Semmi esetre sem. Ha ugyanis újra fölépítem azt, amit leromboltam, törvényszegőnek bizonyulok. Hiszen a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy az Istennek éljek, mert Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem és feláldozta magát értem. Nem vetem el az Isten kegyelmét. Mert ha a törvény útján igazzá válhat az ember, Krisztus hiába halt meg.'

Pál apostol -  Galatáknak írt levél 2. fejezet 16-21.

Forrás ~ Internet
 
Ó BOLDOG KERESZT
 
'Ó, boldog Kereszt,
téged tisztel, téged hirdet és téged magasztal
a pátriárkák hite, a próféták jövendölése,
az apostolok ítélkező tanácsa,
a vértanúk győzedelmes serege
és az összes szentek sokasága'

 Damiáni Szent Péter

 Forrás ~ Internet

URUNK KÖNYÖRÜL RAJTUNK!

Krisztus Urunk megparancsolta, hogy virrasztással és imádsággal
 küzdjünk a kísértések ellen. Kérjük őt buzgón:
Figyelj ránk, Urunk, és könyörülj rajtunk!

Krisztus Jézus, te azt ígérted, hogy velünk leszel, 
amikor nevedben jövünk össze imádságra, engedd, 
hogy mindig veled együtt imádjuk az Atyát a Szentlélekben!
Figyelj ránk, Urunk, és könyörülj rajtunk!

Égi Jegyes, tedd ragyogó tisztává Egyházadat,
és engedd, hogy reményben és a Szentlélek erejében járjon!
Figyelj ránk, Urunk, és könyörülj rajtunk!

Emberszerető Istenünk, add, hogy törődjünk felebarátainkkal, 
amint azt mindnyájunknak megparancsoltad, hogy minél 
erőteljesebben ragyogjon mindenkiben üdvözítő világosságod!
Figyelj ránk, Urunk, és könyörülj rajtunk!

Békesség Királya, add, hogy a te békéd uralkodjék a világban,
hogy mindenütt és egyre jobban megértsék üdvözítő jelenlétedet!
Figyelj ránk, Urunk, és könyörülj rajtunk!

Nyisd meg minden meghalt testvérünk előtt a boldog örökkévalóság kapuját,
és vezesd be őket a romolhatatlanság és a dicsőség honába!
Figyelj ránk, Urunk, és könyörülj rajtunk!

Forrás ~ Internet

 Ó NAGYASSZONY

Ó, Nagyasszony, tudom, hogy te végtelenül jó vagy, s legyőzhetetlen szeretettel szereted azokat, kiket Fiad és Istened benned és általad királyi kedvességgel szeret. Kezeidben vannak az Úr irgalmasságának kincsei, s te vagy egyedül ilyen tisztességre rendelt. De kezed nem őrzi féltékenyen e kincseket, mivel keresed az alkalmat, hogy megmentsd a nyomorultakat, és kiáraszd az irgalmasságot. Dicsőséged nemhogy csökkenne, hanem növekszik, amikor a bűnbánók megkapják a bocsánatot, s a megigazultak a dicsőséget!

Damiani Szent Péter

Forrás ~ Internet

DAMIÁNI SZENT PÉTER PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ ~ FEBRUÁR 21.

'Isten a kevélyeknek ellenáll, de az alázatosaknak kegyelmet ad. Ha az ember istenné akar lenni, biztos, hogy saját pusztulásának útjára lépett. De aki alázatosan Krisztus nyomába szegődik, az eljut az örök életre.'

1006 körül született. Testvére tanította. Rövid ideig Ravennában tanított, majd kamalduli bencés lett. Nagyon kemény, önsanyargató életet élt. IX. István pápa ostiai püspökké és bíborossá tette. Az Egyház nagy reform-munkájában részt vett. Mint tudós, páratlan felkészültségről tett tanúságot, mint hitszónok, lángoló beszédeivel keltett csodálatot. Csodálatos volt a Szentszék iránti hűsége és engedelmessége. 1072 február 22-én halt meg. Sírja a faenzai cisztercita kolostorban van.

'Urunk, Jézus Krisztus! Egyházad fényes korszakait adták a szent tanítók. Kérünk, adj új szenteket korunknak, akik életük példájával és szavukkal megtanítanak minket tisztelni földi Helytartódat, a Pápát, és elvezetnek bennünket Hozzád. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet 'Térjetek vissza hozzám teljes szívetekből, böjtölve, sírva és gyászolva! A szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat! Térjetek vissza az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert jóságos és irgalmas, nagy a türelme, és csupa könyörület; utálja a gonoszságot.'

 Joel könyve 2. fejezet 12-13.

 

'A keresztény remény bizonyossága'

 
Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet együtt sóhajtozik és vajúdik mindmáig. De nemcsak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Mert megváltásunk még reménybeli. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Amit valaki lát, azt reméli? Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk állhatatosan. Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal. S ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, akiket pedig megigazulttá tett, azokat meg is dicsőítette. Mire következtethetünk ebből? Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk? Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? Amint meg van írva: Minket minden időben teérted irtanak, s vágójuhok módjára tartanak. De mindezeken diadalmaskodunk őáltala, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. 

 Pál apostol - Rómaiaknak írt levél 8. fejezet 19-39.

Forrás ~ Internet


 
'Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket.'

Rómaiaknak írt levél 8. fejezet 28.

KRISZTUS LELKÜNK KENYERE

Áldjuk Krisztus Urunkat, aki mennyből alászállt kenyérként 
adta magát nekünk, és forduljunk hozzá kérésünkkel:
Krisztus, lelkünk kenyere és orvossága, erősíts minket!

Add, Urunk, hogy mi, akik részt veszünk a szentmise áldozati lakomáján,
a húsvéti áldozat minden gyümölcséből részesüljünk!
Krisztus, lelkünk kenyere és orvossága, erősíts minket!

Engedd, hogy megszívleljük, és készséges lélekkel magunkba fogadjuk igédet,
és így állhatatosságban termést hozzunk!
Krisztus, lelkünk kenyere és orvossága, erősíts minket!

Add, hogy a világ rendjének fejlesztésében készséges munkatársaid legyünk,
és így Egyházad békeszózata könnyebben eljusson minden emberhez!
Krisztus, lelkünk kenyere és orvossága, erősíts minket!

Vétkeztünk, Urunk, vétkeztünk ellened,
üdvözítő kegyelmeddel töröld el gonoszságainkat!
Krisztus, lelkünk kenyere és orvossága, erősíts minket! Amen.

Forrás ~ Internet

'Félve-remegve munkáljátok üdvösségeteket: hiszen Isten maga ébreszti bennetek a szándékot, s hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően. Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei.'

Filippieknek írt levél 2. fejezet 12b-15a
 

 

'Megszentelődés Krisztusban'

 

Nincs semmi elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban élnek. Hiszen a Lélek törvénye, ami a Krisztus Jézusban való élet folyománya, megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis a törvény nem volt képes, mert a test miatt erőtlenné vált, azt Isten véghezvitte: elküldte tulajdon fiát a bűn miatt a bűn testének hasonlóságában, hogy elítélje a testben levő bűnt, és hogy a törvény beteljesedjék rajtunk, akik már nem a test, hanem a lélek szerint élünk. Akik ugyanis test szerint élnek, azok a testiekre törekszenek, akik azonban a Lélek szerint, a lelkiekre törekszenek. De a test kívánsága a halálba vezet, a Lélek vágyódása ellenben élet és béke. A test vágya ellene mond Istennek, nem veti alá magát Isten törvényének, sőt nem is képes rá. Ezért aki test szerint él, nem nyerheti el Isten tetszését. De ti nem test, hanem Lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akikben nem lakik Krisztus Lelke, azok nem az övéi. Ha Krisztus bennetek van, a test ugyan a bűn miatt halott, de a Lélek élet a megigazulás következtében. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus Jézust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által. Így tehát, testvérek, nem vagyunk a testnek lekötelezve, hogy a test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha Lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok. Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. 

Pál apostol - Rómaiaknak írt levél 8. fejezet 1-18.

Forrás ~ Internet


 
'A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.'

Rómaiaknak írt levél 8. fejezet 16-17.


ADJUNK HÁLÁT KRISZTUS URUNKNAK!

Adjunk hálát Krisztus Urunknak, aki kereszthalálával
 megszerezte nekünk az életet, és szívből kérjük:
Halálod által adj nekünk életet!

Mesterünk és Üdvözítőnk, aki biztos alapokra fektetted hitünket, 
dicsőséges szenvedéseddel pedig új életre keltettél minket,
ne engedd, hogy megmaradjunk bűneinkben!
Halálod által adj nekünk életet!

Add, hogy a mai napon ételben-italban mértéket tartsunk,
és segítségére siessünk nélkülöző embertársainknak!
Halálod által adj nekünk életet!

Add, hogy ezt a szent nagyböjti napot a te ajándékodnak tekintsük,
és az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával neked szenteljük!
Halálod által adj nekünk életet!

Törvényed ellen lázadó elménket fegyelmezd meg,
és add, hogy nagylelkűen kövessünk téged!
Halálod által adj nekünk életet! Amen.

Forrás ~ Internet

'Térjetek vissza hozzám, és én is visszatérek hozzátok - mondja a Seregek Ura. Ne legyetek olyanok, mint atyáitok, akikhez így beszéltek a régi próféták: Forduljatok el gonosz utaitoktól és gonosz tetteitektől!'

Zakariás könyve 1. fejezet 3b-4b

 
 
'Munkatársainak ajánlása'

Remélem Urunk Jézusban, hogy nemsokára elküldhetem Timóteust, és megnyugodhatom, hallva hogylétetekről. Nincs senkim ugyanis, aki annyira hozzám hasonló lelkületű volna, s oly őszintén szívén viselné ügyeteket. A többiek mind a maguk javát keresik, nem Krisztus Jézusét. Róla azonban tudjátok, mennyire megbízható, hiszen, mint a gyermek apja mellett, úgy szolgált mellettem az evangélium ügyében. Remélem tehát, hogy elküldhetem, mihelyt megtudom, hogyan áll az ügyem. Sőt bízom az Úrban, hogy nemsokára magam is indulhatok hozzátok. Addig is szükségesnek tartom, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditusz testvéremet, munka­ és küzdőtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen. Nagyon vágyott már utánatok, és nyugtalankodott, hogy betegségéről értesültetek. Valóban halálos beteg volt, de Isten megkönyörült rajta. Nemcsak rajta, hanem rajtam is, hogy bánatra bánat ne érjen. Igyekszem hamarosan útnak indítani, hogy viszontlátva újra örüljetek neki, s nekem se kelljen szomorkodnom. Fogadjátok nagy örömmel az Úrban, és becsüljétek meg az ilyen embert. Hiszen Krisztus ügyéért került közel a halálhoz, az életét kockáztatta, hogy a nekem tett szolgálattal pótolja, amit ti nem tehettek.

Pál apostol - Filippieknek írt levél 2. fejezet 19-30.

Forrás ~ Internet


 DICSŐÍTSÜK KRISZTUS URUNKAT

Dicsőítsük Krisztus Urunkat, aki a világ világosságaként
 jelent meg köztünk, hogy ne sötétségben, hanem az élet 
világosságában járjunk. Könyörögve kérjük:
Szent igéd legyen a fáklya lépteink előtt!

Jóságos Istenünk, add, hogy ma előbbre jussunk követésedben, hogy ami 
az első Ádámban elbukott, talpra álljon Krisztusban, a második Ádámban!
Szent igéd legyen a fáklya lépteink előtt!

Gyújts világosságot utunkon szent igéd által, hogy igazságot cselekedve 
mindinkább eggyé legyünk veled a szeretet által!
Szent igéd legyen a fáklya lépteink előtt!

Add, hogy kedvedért odaadóan munkálkodjunk mindenki javán,
és így Egyházad eredményesebben terjessze világosságodat
 az emberiség nagy családjában!
Szent igéd legyen a fáklya lépteink előtt!

Add, hogy őszinte megtéréssel egyre méltóbbak legyünk
 barátságodra, és így engesztelést nyújthassunk a sértésekért,
 amelyek bölcsességedet és jóságodat érik!
Szent igéd legyen a fáklya lépteink előtt! Amen.

Forrás ~ Internet