Dávid 23.zsoltára

Az Úr az én pásztorom; nem szûkölködöm.
2 Fûves legelõkön nyugtat engem, [és] csendes vizekhez terelget engem.
3 Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az õ nevéért.
4 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól,  
mert te velem vagy; a te vesszõd és botod, azok vigasztalnak engem.
5 Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim elõtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
6 Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, 
s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Legyen így!

Dicsőséges Istenszülő, 
mindenkorszűz Mária,
 Krisztus Istenünknek anyja, 
fogadd el a mi imádságainkat, 
és mutasd be azokat Fiadnak,
 a mi Istenünknek, 
hogy világosítsa meg 
s éretted üdvözítse lelkünket!

Bizodalmam az Atyaisten, menedékem a Fiúisten, 
védelmezőm a Szentlélekisten Szentháromság, 
egy Istenünk, dicsőség néked!

AmenNEM VAGY EGYEDÜL

Nem vagy egyedül - Viseld derűsen a megpróbáltatást. - Igaz, nem érzed kezedben, szegény kis gyerek, Anyád kezét. De sohasem láttad a földi anyákat, hogy követik őrködő karokkal kicsinyeiket, mikor ingadozva, minden segítség nélkül az első lépéseket teszik? - Nem vagy egyedül: Mária melletted van.

- Szeretnéd szeretni a Szűzanyát? - Akkor figyelj rá! Hogyan? - Úgy, hogy jól imádkozod Miasszonyunk Szentolvasóját!

- De a Szentolvasó imádkozásakor, mindig ugyanazt mondjuk! - Mindig ugyanazt? Hát vajon nem ugyanazt mondják a szerelmesek is mindig egymásnak?

Miasszonyunk a béke Királynője. Ezzel a névvel dicsőíti őt az Egyház. Ha lelked fel van zaklatva, ha baj fenyeget a családban vagy a munkahelyen, ha szerencsétlenség történik a társadalomban vagy a népek között, imádkozz hozzá: 'Regina pacis, ora pro nobis!' - Béke Királynője, könyörögj értünk! Megpróbáltad már legalább belső nyugtalanság idején? Csodálkozva fogod tapasztalni, hogy azonnal segít.

Anyám! - Hívd őt hangosan, erősen. - Figyel rád, segítségre kész, ha veszélyben látna. Szent Fiának kegyelmével karjainak menedékét, szívének gyengédségét nyújtja. - S új erőt nyersz a küzdelemre.

Azelőtt semmire sem voltál képes most, hogy Anyádhoz folyamodtál, minden milyen könnyű!

Szent Josemaria Escrivá

Forrás ~ Internet

Szűzanyánk iránt érzett szeretetünk lesz az a lehelet, mely lángra
lobbantja a lanyhaság hamva alatt szunnyadó erényeink parazsát.

Szent Josemaria Escrivá

Kérő ima

Urunk, Istenünk, azért jövünk ma hozzád, 
hogy kérjük Szentlelked erősítő, vigasztaló jelenlétét az életünkben. 
Látod, hogy hány fajta fájdalom, seb, 
begyógyulásra váró törés, amit magunkkal cipelünk. 
Olyan jól megtanultuk, hogy hogyan leplezzük ezt mások elől. 
Talán már magunk sem hiszünk abban, 
hogy az életünk sokfajta nyomorúsága változhatna, gyógyulhatna. 
Kérünk, hogyha valóban lehetséges a gyógyulás, 
lehetséges a vigasztalás, add nekünk!
Urunk, kérünk, szólj hozzánk úgy, ahogy erre egyedül csak te vagy képes, 
hiszen a Biblia szerint olyan jól ismersz minket, mint senki más. 
Tudod a szívünk állapotát, látod az éppen most fejünkben, 
szívünkben kavargó gondolatokat. 
Válaszolj nekünk, Istenünk!
 Lépj mellénk, emelj fel bennünket!
Köszönjük, hogy várhatjuk tőled most is, hogy megajándékozol bennünket 
minden elképzelésünkön felül szavaddal, jelenlétednek áldott erejével.
 Könyörgünk, Urunk, add, hogy ne legyünk ennek akadályai.
 Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy már meghallgattál bennünket.

Amen


Csendesülj le lelkem…

Csendesülj le lelkem, Isten szólít engem
Halk, lágy szavát hallanom magamban így engedd
Mit szól hozzám Uram, szívembe fogadom
Tiszta szentségeként magamban megtartom
Nem utasít engem, csak úgy kér halkan
Gyermekem, hisz Utad Én már megmutattam
Áldásom kísérjen, ezt kívánom néked
De a te döntésed, követed-e szíved
Igen, Atyám szeretném, de az út oly nehéz
A sok talmi csillogás közt a lényeg elvész
Néha csak azt érzem bennem mély űr tátong
S nem tölti ki semmi az én világom
Ezt keresed, hidd el - bátorít Istenem
Hisz mindent el kell veszíts, hogy felismerj Engem
Úgy találhatsz haza, ha a Semmiben látod
Ez vagy te – a Minden – ezen a Világon!
URUNK - ISTENÜNK
Hallgasd meg imáinkat - légy velünk - könyörülj rajtunk -
ÁMEN


Hiszek

Hiszek a Szentlélekben.
Hiszem
hogy minden rossz szokásomat
megváltoztathatja.
Hiszem,
hogy közömbösségemet legyőzheti.
Hiszem,
hogy megadja a szeretet találékonyságát.
Hiszem,
hogy megóvhat minden rossztól.
Hiszem,
hogy megvidámíthatja szívemet.
Hiszem,
hogy erőt ad a jóra.
Hiszem,
hogy megérteti Isten igéjét.
Hiszem,
hogy egész lényemet átformálhatja.


Istenem! 
Te nem beszéltél az emberrel való együttérzésről, 
hanem cselekedtél: Jézust küldted el értünk, 
hogy romlásunkból, bűneink legmélyéből kiemeljen bennünket.
 Hálából szeretnénk mi is észrevenni a segítségre szorulókat és nem beszélni, 
hanem megélni a segítségnyújtással teljes együttérzést. 
Ámen

Istenünk, te mindig velünk vagy,
 a félelem és bajok idején
különösen. 
Segíts, hogy érezzük a vigasztalásodat és a nyugtató
jelenlétedet imádságainkban. 
Ámen.

 


Anyaföld az öled,
melybe kicsiny magként hulltam.
Tested templomában emberré alakultam.
Mindent adó szereteted mai napig éltet:
drága Édesanyám,
köszönöm, hogy élek!

Simon András

BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA HÉT ÖRÖME

1. öröm: Jézust a szeplőtelen Szűz a Szentlélektől örömmel fogadta.
Figyeld a Szűzanya alázatát!
2. öröm: Jézust a szeplőtelen Szűz szent Erzsébetet látogatván örömmel hordozta.
Figyeld a Szűzanya csöndjét!
3. öröm: Jézust a Szeplőtelen Szűz örömmel szülte e világra.
Figyeld a Szűzanya hódolatteljes magatartását!
4. öröm: Jézust a Szeplőtelen Szűz a három szent királynak imádásra örömmel mutatta.
Figyeld a Szűzanya tág szívűségét !
5. öröm: Jézust a Szeplőtelen Szűz, Szent Józseffel együtt, megkönnyebbülve, örömmel találta meg a templomban.
Figyeld a Szűzanya lelkületét!
6. öröm: A feltámadott Jézust a Szeplőtelen Szűz mérhetetlen örömmel látta meg.
Figyeld a Szűzanya rendíthetetlen hitét !
7. öröm: Jézus a Szeplőtelen Szüzet örömmel vette föl a mennybe, és királynővé koronázta.
Ide már nem tudunk követni, Szűzanyánk.

' Kérünk, Boldogasszony Anyánk, akinek örömeit, erényeit szemlélgettük, szívünkbe fogadhattuk a kapott kegyelmeket: ajándékozz nekünk örömforrásokat, hogy megérezhessék tanítványaink, családunk, a hozzánk jövők: Miattad és a szentháromságos egy Isten közelsége miatt boldogok vagyunk. '

AMEN
Imádság a Szűzanyához

Megpihenek abban a tudatban, hogy van Anyánk, 
és megvigasztalódom, hogy gyermeki bizalommal 
kiönthetem előtte szívemet, 
bánatomat s aggodalmamat, s eltelek bizalommal, 
hogy Te bizonyára megértesz engem.
Erősítsd meg mindenekelőtt a hitemet! 
Nevelj rá engem a Te nagy rendületlen hitedre. 
Történjék bármi is, törjön össze az élet sok reményt,
 szakítson bár szét sok édes köteléket, 
ahhoz az egy kincshez, a föltétlen hitemhez, 
amellyel átadtam magam Istennek, ragaszkodom.
Az a kötelék, amely lelkemet Istenhez fűzi, ne lazuljon soha. 
Fordítsd rám szemedet, Szűzanyán!
 Ámen.

Túrmezei Erzsébet - Maradj a helyeden

Maradj a helyeden
ahol Isten látni akar!
Ő tudja mi használ, s mi fenyeget,
elrejt, ha kell, be is takar!

Maradj a posztodon! Ott a helyed.
Ha elfogadtad, amit ő ígért,
a legjobb dolog: hinni!
Az Ő szent lényét sérti a ,,miért",
és a te Igéd: bízni!

Maradj a helyeden, ha fárasztó is,
és a feladat nehéz,
az Úr ismeri szíved titkait,
Ő rád szeretettel néz.
A világ csak kínoz és elárul,
fordítsd el tőle arcod!
Az Úr irgalmán szíved elámul,
csak Őt dicsérje hangod!
Krisztus Megváltód! Ő a Vezéred,
ha nehéz úton vezet,
tanítja az engedelmességet,
s életed boldog lehet!
Ő már előre kiválasztotta,
utad merre vezessen,
lépésről lépésre eléd hozza!
Te maradj a helyeden!


Gégény István - El nem mondott ima

Fáj, hogy nem szólhatok.
Bár mondtam volna ezernyi szép gondolatot,
Mégis itt ülök szavaim börtönébe zárva,
Süket csendet hallgatok.

Fáj, mert adni vágytam,
Helyette most én kapok.
Mégsem bánom már, hogy így lett,
Hisz oly gyakran hiába szólalok.

Mert az igaz fohász nem az ajkakon,
Benn a szívben fakad.
Nem száll tova szavakon,
Örökre bensőm kincse marad.

Szállni tanul a lelkem,
Szólni a szám,
Közben a csend néma szárnyain
Az Úrhoz talál imám.
Morus Tamás imája

Uram, ha lehetséges,
adj nekem testi egészséget,
hogy ép szervekkel szolgálhassak neked!

Adj nekem Uram, egyenes lelket,
hogy lássam, mi a jó és helyes,
ne féljek a gonoszság támadásától
és minden ügyemet rendbe tudjam szedni!

Adj nekem, Uram, készséges lelket,
mely sohasem unatkozik,
nem panaszkodik,
nem kesereg és nem érzékenykedik!
Segíts, hogy ne törődjem
mértéken felül azzal a valamivel,
amit „Én”-nek hívnak!

Adj Uram humorérzéket!
Segíts, hogy értsem a tréfát,
Hogy vidám legyek
És másokat is fel tudjak vidítani!


Ima a papi hivatásokért

Istenem, adj nekünk papokat,
 hogy megszakítás nélkül bemutassák a Szent Áldozatot, 
hogy kisgyermekeket vezessenek hozzád, 
hogy a keresztény népet a hitben megvilágosítsák, 
hogy az Evangéliumot hirdessék azoknak, akik nem ismerik, 
hogy a bűnbánó bűnösöknek bocsánatodat ajándékozzák, 
hogy a haldoklókat támogassák és a szenvedőket vigasztalják, 
hogy minden embert emlékeztessenek arra, hogy egymásnak testvérei, 
hogy otthonunkat, hegyeinket és mezőinket megáldják, 
hogy általuk terjedjen a Te országod.
Istenem, adj nekünk papokat!
Istenem, adj nekünk szent papokat! 
Ámen.

Boldog II. János Pál pápa


II. János Pál pápa imája

Mária,
Jézus Anyja és a papok Anyja,
engedd, hogy így szólítsunk téged,
hogy ünnepelhessük anyaságodat,
s Fiad és fiaid papságát szemlélhessük nálad,
Istennek szent Anyja!

Krisztus Anyja,
aki a Szentlélek fölkenése által a pap Messiásnak
embertestet adtál,
hogy üdvözítse a szegényeket és megtört szívűeket;
őrizd meg szívedben és az Egyházban a papokat,
Megváltónak Anyja!

Hitnek Anyja,
aki elkísérted a templomba az Emberfiát,
hogy beteljesítse az atyáknak adott ígéreteket;
ajánld az Atyának az Ő dicsőségére Fiadnak papjait,
Szövetség Szent Szekrénye!

Egyháznak Anyja,
aki az utolsó vacsora termében a tanítványok között
az új népért és pásztoraiért imádkoztál;
eszközöld ki a papoknak az ajándékok teljességét,
Apostolok Királynője!

Jézus Krisztus Anyja,
ki Fiad mellett álltál élte kezdetén és küldetésében,
kerested Őt, a Mestert a sokaságban,
mellette álltál, amikor fölmagasztalták a földről,
s odaadta magát egyetlen és örök áldozatul;
aki fiadként kaptad meg Jánost,
fogadd el az öröktől fogva meghívottakat,
oltalmazd növekedésüket,
kísérd életükben és szolgálatukban a te fiaidat,
Papok Édesanyja! 

Amen.
Ó, Mária, irgalmasság Anyja, 
tekints mindannyiunkra, 
hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, 
hogy az ember le ne tévedjen a jó útjáról,
el ne veszítse bűntudatát,
 gyarapodjék reménye Istenben, 
aki gazdag az irgalomban, 
szabadon tegye jó cselekedeteit, 
melyeket Ő előre elrendelt,
és így egész életével 
Isten dicsőségének dicsérete legyen.

II. János Pál pápa


Ima a hitről

Uram! 
Tudom, hogy a hit csak a kapcsolat elején látszik magánügynek. 
Szeretném meghallani kezdeményező szavadat és igent mondani rá. 
Meghívásod nem zárhat be önző magányomba,
 hanem kinyit a valóságra, az élet teljességére. 
Hitem által kezet nyújtok a másik ember felé. 
Tudom, hogy hitem bekapcsol Isten népének nagyobb közösségébe.
 Erősítsd legszemélyesebb ügyemet, hogy életet alakító közügy legyen.
Élni, hinni és szeretni csak közösen lehet.

Boldog II. János Pál Isten addig nem adott betegséget az emberre, 
amíg előbb a gyógynövényt, amely elmulasztja a betegséget, 
meg nem teremtette a Földön.

Paracelsus
Nem tudtam, hogy lélek az Isten, következőleg nincsenek tagjai, 
nincsen hossza és szélessége, nincs tömege, 
mert a tömeg okvetlenül kisebb bármelyik részében, mint egészében. 
Tehát ha felteszem is, hogy végtelen, kisebb lenne a bizonyos térrel meghatározott rész, 
mint a végtelen egész, következőleg nem tud a maga egészében mindenütt egészen ott lenni, ahol van. 
A lélek pedig ilyen, s Isten is ilyen.

Szent Ágoston
Mint a tudatlan orvosban megcsalódott ember, 
rendszerint a jó orvosra is vonakodik rábízni magát, 
ilyen volt az én lelkem állapota is. 
Hit nélkül nem lehetett meggyógyulnia, 
de, hogy hamis hitre ne tévedjen, vonakodott az ápolást elfogadni.

Szent Ágoston

Ez a könyv soha be nem csukódik, 
ez az írás soha fel nem göngyölődik előlük, 
mert te vagy könyvük, írásuk örökké; 
mert magasra emelted őket írásod erőssége fölé. 
A Szentírást a lent lakó emberi nem gyöngesége fölé rendelted, 
hogy legyen mire föltekintenie, 
s megismernie könyörületességedet, 
amely az idők beláthatatlan folyamán keresztül folyton tanúságot tesz rólad, 
az időknek is alkotómesteréről.

Szent Ágoston

Hozzon a mai nap belső békét számodra. 
Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, 
pontosan ott vagy, ahol lenned kell. 
Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, 
amelyek a hitből erednek. 
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, 
és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra. 
Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy. 
Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek
a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát.
 Ez mindannyiunké.

Avilai szent Teréz

Talán nem is tudjátok igazában, hogy mit tesz az, 
szeretni; nem csodálnám, ha így állna a dolog. 
Az az egy bizonyos, hogy nem a szellemi örömökön
 fordul meg a szeretet nagysága,
 hanem azon a szilárd elhatározáson, 
hogy mindent, amit teszünk, 
Isten kedvéért tesszük 
s óvatosan kerülünk mindent, 
ami Őt megbánthatná.
Ezek a szeretet jelei.

Avilai Szent Teréz