VIGASZ IMÁI

 "És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. 
És ezeket mondván, meghalt." Lk 23,46

 'Átadom szerettemet Istennek.
 Tudom, hogy Isten életében tovább él, és útja mindörökre halad előre,
felfelé,Isten felé, mint ahogyan az élet sem folyik visszafelé.
Szeretetet, békét, örömöt és jóakaratot sugárzok felé, és tudom, 
hogy Isten szeretete és békessége veszi őt körül. Isten fényessége ragyog benne, általa és körülötte.
Tudom, hogy élete mindennapján a jóság és kegyelem kíséri, és mindörökre Isten házában lakozik.
Valahányszor gondolok rá, azt mondom: Isten legyen veled!'
Amen.

Imádság szülőkért

Örök, mindenható Isten, aki azt parancsoltad, hogy szüleinket tiszteljük, gyermeki bizalommal járulok hozzád és kérlek, szabadítsd meg édesanyámat, aki talán még a tisztítóhelyen szenved!
Jóságos Atyám, bocsásd meg bűneit, melyek közül talán akárhánynak én is okozója lehettem.
Emlékezzél meg, Uram, a gyermeki hűségről, szeretetről és engedelmességről, amelyet szent fiad e földön gyakorolt, a szeretet ama szolgálatairól, amelyeket boldogságos Anyjának s akaratod szerint minden embernek tett.
Erre a szeretetre kérlek, könyörülj édesanyámon, és fogadd be őt mennyei dicsőségedbe! 
Ámen.

 „Szent József, Jézus Krisztus nevelőatyja, a Boldogságos Szűz Mária igaz jegyese,
könyörögj érettünk és mindazokért, akik e napon, illetve ezen az éjszakán halnak meg.”

Imádság a Szűzanyához:

Édes Szűzanyám, csillogó koronád fényéből egy csöpp fényt sugallj reám.
Hálátlan gyermeked vagyok Anyám, de Te nem hagytál magamra, vigyáztál reám.
Köszönöm, hogy megőrizted lelkemet, áldott szent palástodat reám terítetted.
Kérlek, segíts, hogy Téged így köszönthesselek, Általad láthassam egyszer Istenemet.
Szeplőtelen Szűz Mária, Világ Királynője, Tehozzád könyörög a Föld minden népe.
Imánkat hallgasd meg, légy lelkünknek őre, ó segíts, hogy lelkünket a gonosz kerülje.
Hisz Édesanyánk vagy Te, s a Világ Királynője, Szent Fiad által vagy lelkünknek őrzője.
Lábadhoz borulunk, úgy könyörgünk Hozzád, kérünk fordítsd felénk jóságos szent orcád.
Szemedből egy sugár költözzék szívünkbe, hogy Általad eljussunk Jézusunk elébe, Ámen

Ima a Szűzanyához

Velem voltál, jó Szűzanyám, fájdalmamban vigasztaltál.
Átöleltél, rám hajoltál, éjjel- nappal erőt adtál.
Te voltál a menedékem, fájdalmamban segítségem.
Ó, Szűzanyám, állj mellettem, a kezemet ne engedd el.
Kétségbe esni ne hagyj, szívembe békességet adj.
És ha eljön az óra, ha indulok a nagy útra,
térden állva, leborulva, szent nevedet magasztalva
sóhajtom ki lelkemet.

Szűz Mária, égi Anyám, ó hallgasd meg az én imám.
Hozzád szólok, benned bízva, szomorúak nagy vigasza.
Sok bánat a földi éltem, segítsd nekem elviselnem.
Nyújtsd ki mennyből szent kezedet, segítsd vinni keresztemet.
Kérd érettem szent Fiadat, tudom jól, hogy terád hallgat.
Hogy majd az Ő szent nevében, köszönthetlek fönn az égben.
Ó, hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem szent nevedet.
És fogadd el az én imám, Szűz Mária, édesanyám. Amen.


Vigasz ima

Urunk, Istenünk, azért jövünk ma hozzád, hogy kérjük Szentlelked erősítő, vigasztaló jelenlétét az életünkben. Látod, hogy hány fajta fájdalom, seb, begyógyulásra váró törés, amit magunkkal cipelünk. Olyan jól megtanultuk, hogy hogyan leplezzük ezt mások elől. Talán már magunk sem hiszünk abban, hogy az életünk sokfajta nyomorúsága változhatna, gyógyulhatna. Kérünk, hogyha valóban lehetséges a gyógyulás, lehetséges a vigasztalás, add nekünk!
Urunk, kérünk, szólj hozzánk úgy, ahogy erre egyedül csak te vagy képes, hiszen a Biblia szerint olyan jól ismersz minket, mint senki más. Tudod a szívünk állapotát, látod az éppen most fejünkben, szívünkben kavargó gondolatokat. Válaszolj nekünk, Istenünk! Lépj mellénk, emelj fel bennünket!
Köszönjük, hogy várhatjuk tőled most is, hogy megajándékozol bennünket minden elképzelésünkön felül szavaddal, jelenlétednek áldott erejével. Könyörgünk, Urunk, add, hogy ne legyünk ennek akadályai. Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy már meghallgattál bennünket.
Amen

Atyám, őrizd óvd a bajtól

Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek!
Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm!
Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra,
amely a te dicsőségedbe vezet!
Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá!
Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben!
Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot,
reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed.
Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél,
és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben
együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké!

Ámen.

 1Kor 15. 19-22.
Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel.

 
1Tessz 4. 13-14.
Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, testvérek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el.

Ima az Úr Jézushoz

Ha bánatod van, keresd Jézusodat,
borulj le előtte, sírd el bánatodat.
Ő majd bekötözi vérző sebeidet,
meggyógyítja bánatos szívedet.
 
Ha nagyon egyedül vagy, már senkid nincsen,
ne félj, mindig veled van az Úr Isten.
Ha nehéz a kereszted nem bírod viselni,
veled van az Úr Jézus, vállaira veszi.
 
Szegény a házad, mindenki elhagyott,
nézz rá a keresztre, megsegít Jézusod!
Rosszak az emberek, nagyon megbántottak,
gondolj Jézusra, Rá halált kiáltottak!
 
De mégse keseregj, töröld le könnyedet,
hajtsd Jézus vállára bánatos fejedet!
Ott nyugalmat találsz, békét, szeretetet,
amit tőled soha, senki el nem vehet!
 
Bármit hozzon a sors, azt kell imádkoznod,
legyen meg Szent Atyám a Te akaratod!
Így végezd el imád, egész életedben,
elvezet Jézusod, Atyádhoz a mennybe.
Amen.
 
 
 Teremtő Istenünk! Élők és holtak Ura!
 Te a magad képmására teremtetted az embert és örök szeretetedben gyermekeddé fogadtad. 
A kísértésben elbukott embert szent Fiad kereszthalálával fölemelted, és Krisztus feltámadása óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás. 
Erősen hisszük, hogy mi, akik a keresztség által Fiad halálába temetkeztünk,
 feltámadásában is részesedünk. 
Alázatosan könyörgünk Hozzád azokért, akik már megjárták az élet útját és átléptek a halál kapuján. Nagy irgalmasságod szabadítsa ki őket a tisztulás helyéről, vidd őket Országodba,
 ahol már nincsen többé sem könny, sem panasz, sem fájdalom, hanem örökké tartó boldogság. 
Minket pedig, akik itt ma megholtjainkról emlékezünk, vezess, irgalmas Istenünk, az igaz élet útján. Erősíts kegyelmeddel, hogy hitünk szerint éljünk!
 Add, hogy amikor elérkezik földi életünk utolsó órája, irgalmas bíróra találjunk szent Fiadban. 
Aki Veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.